Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

Уголовный процесс

Элементы 1—10 из 17.

Автор Ким К.В

Одним из актуальных направлений совершенствования уголовного судопроизводства является дальнейшее расширение и реализация конституционных принципов правосудия, в частности принципа состязательности. Последние изменения в уголовно-процессуальном законодательстве связаны с совершенствованием процессуального статуса отдельных субъектов доказывания, вчастности, это касается как специально уполномоченных органов и должностных лиц, так и лиц, имеющих личный интерес в уголовном деле. В настоящее время в досудебном производстве по уголовным делам центральным субъектом является подозреваемое лицо, в отношении которого направлено уголовное преследование. Однако, в УПК РК понятие подозрения, его начало не определяется, предусматриваются неоднозначные основания признания лица в качестве подозреваемого. Цель статьи – представление авторского видения формирования процессуального статуса лиц, в отношении которых выдвигается или может быть выдвинуто подозрение. Объект исследования – деятельность органов уголовного преследования по осуществлению подозрения. Предметом исследования выступают теоретические положения и правовые нормы, регламентирующие деятельность по реализации подозрения в уголовном процессе. Их исследование обусловило использование положений общенаучных, частных методов, деятельностного, системного подходов, сравнительно-правового анализа. Новизна статьи обусловлена тем, что впервые после принятия нового УПК РК предложено системное рассмотрение понятия подозрения в качестве основного звена обвинения на досудебном расследовании, его структура, этапы; даны предложения по формированию процессуального статуса подозреваемого лица, как центральной фигуры досудебного производства. Краткие выводы. 1. Уголовное преследование и обвинение не являются равнозначными понятиями, подозрение выступает формой реализации обвинения на досудебном производстве. 2. Совершенствование законодательной регламентации обвинения и подозрения может осуществляться в соответствии с их познавательной структурой. 3. В соответствии с международными и конституционными принципами отправления правосудия не должно быть процессуального участника, занимающего положение промежуточного лица между подозреваемым и свидетелем. Закон должен исчерпывающим образом устанавливать основания, при которых в отношении конкретного лица может выноситься постановление о признании его подозреваемым. Ключевые слова: международные принципы, уголовное судопроизводство, презумпция невиновности, свидетельский иммунитет, состязательность, обвинение, подозрение, свидетель, имеющий право на защиту, подозреваемый.
Ким К.В. Сотқа дейінгі қылмыстық іс жүргізудегі күдік. Қылмыстық сот ісін жүргізуді жетілдірудің өзекті бағыттарының бірі сот төрелігінің конституциялық қағидаттарын, оның ішінде қылмыстық іс жүргізудегі жарыспалылық қағидатын одан əрі кеңейту мен жүзеге асыру болып табылады. Қылмыстық-процестік заңнамадағы соңғы өзгерістер дəлелдеудің жекелеген субектілерінің іс жүргізудегі мəртебесін жетілдіруге, оның ішінде əрі арнайы құзырлы мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдарға, əрі қылмыстық істе өз мүдделері бар адамдарға қатысты болды. Бүгінгі таңда қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі іс жүргізуде өзіне қатысты қылмыстық қудалау жүзеге асатын күдікті мəртебесінің үстемдігі артып отыр. Дегенмен, ҚР ҚПК-де күдік ұғымы, оның басталуы анықталмайды, адамды күдікті ретінде танудың екіұшты негіздері көзделеді. Мақаланың мақсаты – оларға қатысты күдік туындаған немесе туындауы мүмкін адамдардың процестік мəртебесінің қалыптасуына қатысты авторлық көзқараспен бөлісу. Зерттеу объекті – қылмыстық қудалау органдарының күдікті жүзеге асыру жөніндегі қызметі. Зерттеу пəнін теориялық ережелер мен қылмыстық процестегі күдікті іске асыру жөніндегі қызметті реттейтін құқықтық нормалар құрады. Оларды зерделеу қызметтік жəне жүйелік ұстаным, салыстырмалы-құқықтық талдау сынды зерттеудің жалпығылыми жəне жеке əдістеріне жүгінуге себепші болды. Зерттеудің жаңалығы ҚР жаңа ҚПК қабылданғаннан кейінгі кезеңде алғаш рет сотқа дейінгі тергеп-тексерудегі айыптаудың негізгі буыны ретіндегі күдік ұғымын, оның құрылымын, кезеңдерін жүйелі тұрғыдан қарастырудың ұсынылуымен; сотқа дейінгі іс жүргізудің орталық тұлғасы ретіндегі күдікті адамның процестік мəртебесін қалыптастыру жөніндегі ұсыныстардың тұжырымдалуымен айқындалады. Қысқаша қорытынды. 1. Қылмыстық қудалау мен айыптау теңдей ұғым болып табылмайды, күдік сотқа дейінгі іс жүргізуде айыптауды жүзеге асырудың нысаны ретінде қарастырылады. 2. Айыптау мен күдіктенуді заңнамалық реттеуді жетілдіру олардың танымдық құрылымына сəйкес жүзеге асырыла алады. 3.Сот төрелігін жүзеге асырудың халықаралық жəне конституциялық қағидаттарына сəйкес, күдікті мен куə арасындағы өтпелі тұлға болып табылатын процестік қатысушы болмауы керек. Нақты адамды күдікті ретінде тану туралы қаулы шығарудың түпкілікті негіздері заңмен белгіленуі тиіс. Тірек сөздер: халықаралық қағидаттар, қылмыстық сот ісін жүргізу, кінəсіздік презумпциясы, куə иммунитеті, жарыспалылық, айыптау, күдік, қорғалуға құқығы бар куə, күдікті.
Kim K.V. Suspicion in pre-trial criminal proceedings. One of the current areas of improvement and democratization of criminal justice is the further expansion and implementation of the constitutional principles of justice, in particular the principle of adversarial proceedings. Recent changes in the criminal procedure legislation are connected with the improvement of the procedural status of individual subjects of evidence, in particular, this applies to both specially authorized bodies and officials, as well as persons having a personal interest in a criminal case. Currently, pre-trial criminal proceedings are dominated by a suspect who is being prosecuted. However, in the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan, the concept of suspicion does not define its beginning, provides for ambiguous grounds for recognizing a person as a suspect. The purpose of the article is to present the author's vision of the formation of the procedural status of persons in relation to which a suspicion is or may be raised. The novelty of the research is due to the fact that for the first time after the adoption of the new Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan, a systematic consideration of the concept of suspicion as the main element of the prosecution during the pre-trial investigation, its structure, stages, has been proposed; Proposals have been made for the formation of the procedural status of the suspect as the central figure of the pre-trial proceedings. The object of the research is the activities of the criminal prosecution authorities in the implementation of suspicion. The subject of the research is the theoreti- cal provisions and legal norms regulating the activities on the implementation of suspicions in the criminal process. Their study led to the use of the provisions of general scientific, particular methods, activity-based, systemic approaches, and comparative legal analysis. Brief conclusions. 1. Criminal prosecution and the prosecution are not equivalent concepts, suspicion is a form of realization of the charges in pre-trial proceedings. 2. Improvement of the legislative regulation of charges and suspicions may be carried out in accordance with their cognitive structure. 3. In accordance with international and constitutional principles of the administration of justice, there should be no procedural participant holding the position of an intermediate person between the suspect and the witness. The law must comprehensively establish the grounds which can be applied for determining a particular person who may be recognized as a suspect. Keywords: international principles, criminal justice, presumption of innocence, evidence of immunity, adversarial proceedings, accusation, suspicion, a witness having the right to defense, suspicion.
Читать статью


Автор Плошкина Я.М

(ploshkina_yana@mail.ru)
В современном мире проблема добровольного возмещения вреда, причиненного преступлением, особенно актуальна, поскольку добровольное возмещение вреда обвиняемым способствует разрешению уголовно-правового конфликта, возникшего в результате совершения преступления, внесудебным путем, создает возможности для процессуальной экономии, позволяет учитывать интересы потерпевшего и тем самым достичь одну из целей уголовного процесса - защитить права и законные интересы потерпевших от преступлений. Предметом исследования выступают нормы, регулирующие добровольное возмещение причиненного преступлением вреда в российском и германском уголовных процессах. Целью процесса и криминалистики исследования является сравнительно-правовой анализ юридического института добровольного возмещения вреда в российском и германском уголовных процессах, выявление проблем в рассматриваемой сфере в РФ, а также возможные варианты их решения. Методы научного исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнительно-правовой, описательный, формально-юридический. Научная новизна статьи заключается в том, что впервые рассматривается проблема добровольного возмещения вреда в российском уголовном процессе через призму сравнительно-правового анализа со схожим институтом в германском уголовном процессе, а также с учетом германского опыта предлагаются возможные варианты решения. Основные выводы: 1) правовая регламентация добровольного возмещения вреда свидетельствует об общей карательной направленности российского уголовного судопроизводства, что сводит к минимуму его ориентированность на реальные нужды потерпевших и не способствует в полной мере добровольному разрешению уголовно-правового конфликта сторонами; 2) предусмотренные в Германии компенсация и возмещение потерпевшему вреда направлены на создание максимально благоприятных условий для самостоятельного разрешения сторонами уголовно-правового конфликта возможно и при содействии третьих лиц внесудебным образом, как можно раньше, посредством активного взаимодействия сторон конфликта, что позволяет говорить о внедрении элементов восстановительной модели уголовного правосудия в германском уголовном процессе; 3) с учетом германского опыта предлагаем вопрос о добровольном возмещении причиненного преступлением вреда в российском уголовном процессе решать, прежде всего, сторонами уголовно-правового конфликта: потерпевшим и лицом, совершившим преступление; 4) достигнутые договоренности между сторонами конфликта в части добровольного возмещения вреда, в том числе относительно объема и способов возмещаемого вреда, должны быть обязательными для органов уголовной юстиции при решении ими вопроса о прекращении уголовного дела; 5) для учета реальных интересов и нужд потерпевшего потребуется, возможно, корректировка целей правосудия: смещение акцента с цели восстановления социальной справедливости на ресоциализацию. Ключевые слова: возмещение вреда, компенсация вреда, заглаживание вреда,
возмещение ущерба, прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, потерпевший, уголовно-правовой конфликт, отказ от уголовного преследования, добровольность, обвиняемый, примирение с потерпевшим.

Плошкина Я.М. Ресей мен Германияның қылмыстық процестеріндегі қылмыспен келтірілген зиянды өз еркімен өтеу. Қазіргі əлемде қылмыспен келтірілген зиянды ерікті түрде өтеу проблемасы өте өзекті, өйткені айыпталушының зиянды ерікті түрде өтеуі қылмыс жасау нəтижесінде туындаған қылмыстық-құқықтық жанжалды соттан тыс жолмен шешуге ықпал етеді, процестік үнемдеуге жағдай жасайды, жəбірленушінің мүдделерін ескеруге жəне соларқылы қылмыстық процестің мақсаттарының біріне қол жеткізуге мүмкіндік береді - жəбірленушілердің құқықтары мен заңды мүдделерін қылмыстардан қорғау. Зерттеу пəні - Ресей мен Германия қылмыстық процестерінің қылмыспен келтірілген зияндыөз еркімен өтеуді реттейтін нормалары. Зерттеудің мақсаты Ресей жəне Германия қылмыстық процестеріндегі зиянды ерікті түрде өтеуді салыстырмалы-құқықтықталдау, Ресей Федерациясындағы осы саладағы проблемаларды анықтау, сондай-ақ оларды шешудің мүмкін нұсқаларын ұсыну болып табылады. Ғылыми зерттеу əдістері: талдау, синтездеу, индукция, дедукция, салыстырмалы-құқықтық, сипаттамалық, формалды-құқықтық. Мақаланың ғылыми жаңалығы ресейлік қылмыстық процестегі зиянды ерікті түрде өтеу проблемасының алғаш рет неміс қылмыстық процесіндегі ұқсас институтпен салыстырмалы-құқықтық талдау призмасы арқылы қарастырылуынан, сонымен қатар неміс тəжірибесін ескере отырып, мүмкін шешімдер ұсынылуынан көрінеді. Негізгі қорытындылар: 1) зиянды ерікті түрде өтеуді құқықтық реттеу ресейлік қылмыстық сот ісін жүргізудің жалпы жазалаушылық бағыттылығын көрсетеді, бұл оның жəбірленушілердің нақты қажеттіліктеріне бағдарлануын азайтады жəне тараптардың қылмыстық-құқықтық жанжалды ерікті түрде шешуіне толық көлемде ықпал етпейді; 2) Германияда көзделген өтемақы жəне жəбірленушіге келтірілген зиянды өтеу қылмыстық-құқықтық жанжалды тараптардың соттан тыс түрде, мүмкіндігінше ертерек жанжал тараптарының белсенді өзара іс-қимылы арқылы дербес шешуі үшін (үшінші тұлғалардың делдалдығымен болса да)барынша қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған, бұл Германияның қылмыстық процесінде қылмыстық сот төрелігінің қалпына келтіру моделінің элементтері енгізілгені туралы айтуға негіз береді; 3) неміс тəжірибесін ескере отырып, біз Ресейлік қылмыстық процесте қылмыспен келтірілген зиянды ерікті түрде өтеу мəселесін, бірінші кезекте қылмыстық-құқықтық жанжалдың тараптарымен (жəбірленуші жəне қылмыс жасаған адам) шешуді ұсынамыз; 4) жанжал тараптарының арасында зиянды ерікті түрде өтеу бөлігінде, оның ішінде өтелетін зиянның көлемі мен тəсілдеріне қатысты қол жеткізілген уағдаластықтар қылмыстық əділет органдары қылмыстық істі тоқтату туралы мəселені шешкен кезде олар үшін міндетті болуға тиіс; 5) жəбірленушінің нақты мүдделері мен қажеттіліктерін ескеру үшін сот төрелігінің мақсаттарын түзету, атап айтқанда, назарды əлеуметтік əділеттілікті қалпына келтіру мақсатынан қайта əлеуметтендіруге ығыстыру қажет болуы мүмкін. Тірек сөздер: зиянды өтеу, зиян үшін өтемақы, зиянды қалпына келтіру, залалдың орнын толтыру, қылмыстық істі ақтамайтын негіздер бойынша тоқтату, жəбірленуші, қылмыстық-құқықтық жанжал, қылмыстық қудалаудан бас тарту, еріктілік, айыпталушы, жəбірленушімен татуласу.

Ploshkina Ia.M. Voluntary compensation for harm caused by a crime in Russian and German criminal proceedings. In the modern world, the problem of voluntary compensation for harm caused by a crime is especially relevant, since voluntary compensation for harm contributes to the resolution of a criminal-legal conflict due to a committed crime out of court, creates opportunities for procedural economy, allows taking into account the interests of the victim and achieving one of the purposes of the criminal process - to protect the rights and legitimate interests of victims of crimes. The subject of the study includes the standards regulating voluntary compensation for harm caused by a crime in Russian and German criminal proceedings. The research is aimed at a comparative legal analysis of voluntary compensation for harm in Russian and German criminal proceedings, identification of problems in this area in the Russian Federation, as well as possible solutions to the problems. The methods of scientific research are analysis and synthesis, induction and deduction, comparative legal, descriptive and formal legal methods. The scientific novelty of the article is determined by the fact that for the first time the problem of voluntary compensation for harm in the Russian criminal process is considered through the comparative legal analysis with a similar institution in the German criminal process, and possible solutions are proposed taking into account the German practice. The main conclusions are as follows: 1) the legal regulation of voluntary compensation for harm testifies to the general punitive focus of Russian criminal proceedings, which minimizes its focus on the real needs of the victims and does not fully contribute to the voluntary resolution of the criminal legal conflict by the parties; 2) the compensation for harm provided for in Germany is aimed at creating the most favorable conditions for the parties to resolve the criminal-legal conflict independently, possibly with the assistance of third parties out of court as early as possibly through the active interaction of the parties ofthe conflict, which enables us to talk about the introduction of elements of the restorative model of the criminal justice in the German criminal procedure; 3) taking into account the German practice, we propose the issue of voluntary compensation for harm to be decided by the parties of the conflict (the victim and the accused) themselves first of all; 4) reached agreements between the parties of the conflict in terms of voluntary compensation for harm, including on the volume and methods of compensation for harm, must be binding on the criminal justice authorities, when they decide to terminate the criminal case; 5) taking into account the real interests and needs of the victim, it may be necessary to correct the purpose of justice: shift the focus from the purpose of restoring social justice to resocialization. Keywords: compensation for harm, remediation of harm, compensation for damage, termination of a criminal case on non-rehabilitating grounds, victim, criminal conflict, refusal to prosecute, voluntariness, defendant, reconciliation with the victim.

Для цитирования и библиографии: Плошкина Я.М. Добровольное возмещение причиненного преступлением вреда в российском и германском уголовных процессах // Право и государство. 2021. № 2 (91). – С. 92-107. DOI: 10.51634/2307-5201_2021_2_92

Читать статью

 


Автор Каражанов М.Д., Канатов А.К

Квазимемлекттік және жеке сектордағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру мәселелері талданады. Авторлар мақалада квазимемлекеттік және жеке сектордағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласында қолданыстағы және шетелдік қылмыстық заңнамаларға салыстырмалы талдау жасаған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің қылмыстық-құқықтық шараларының тиімділігін арттыру үшін сыбайлас жемқорлық қылмыстарының субъектілері болуы мүмкін адамдар тізімін кеңейту ұсынылған. Түйінді сөздер: қылмыстық заңнама, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама, квазимемлекеттік сектор, жеке сектор, заңнаманы жетілдіру, салыстырмалы талдау, сыбайлас жемқорлықпен күрес, сыбайлас жемқорлық қылмысының субъектілері, халықаралық тәжірибе.
Каражанов М.Д., Канатов А.К. Проблемы совершенствования антикоррупционного законодательства в квазигосударственном и частном секторе. Анализируются проблемы совершенствования антикоррупционного законодательства в квазигосударственном и частном секторе. Авторами проведен сравнительный анализ действующего и зарубежного уголовного законодательства в области борьбы с коррупцией в квазигосударственном и частном секторе. Для повышения эффективности уголовно-правовых мер борьбы с коррупцией предложено расширить круг лиц, которые могут быть признаны субъектами коррупционных преступлений. Ключевые слова: уголовное законодательство, антикоррупционное законодательство, квазигосударственный сектор, частный сектор, совершенствование законодательства, сравнительный анализ, борьба с коррупцией, субъекты коррупционных преступлений, международный опыт.
Karazhanov M., Kanatov А. Problems of improving anti-corruption legislation in the quasi-public and private sectors. This article analyzes the problems of improving the anti-corruption legislation in the quasi-public and private sectors. The authors carried out a comparative analysis of current and international criminal law in the fight against corruption in the quasi-public and private sectors. To improve the effectiveness of criminal law measures to combat corruption it was proposed to expand the circle of persons who may be recognized as subjects of corruption crimes. Keywords: criminal law, anti-corruption legislation, quasi-public sector, the private sector, improvement of legislation, comparative analysis.
Читать статью


Автор Зұлпыхap Ж. Д

Бұл мaқaлaдa дaмығaн eлдepдiң тәжipибeлepiндeгi «Мeдиaция» инcтитутының aлaтын opны aйқындaлып, oның Қaзaқcтaн үшiн пaйдaлы жaқтapы қapacтыpылғaн. Coнымeн қoca, мeдиaциядa бacшылыққa aлынaтын нeгiзгi бec қaғидaның opындaлу дeңгeйiмeн мeдиaцияғa тapaптapдың қoлжeтiмдiлiгi туpaлы мәceлeлep қoзғaлғaн. Coның iшiндe, aдвoкaттық қызмeт пeн мeдиaтopлap қызмeтiнe құқығы бұзылғaн тapaптың жүгiну epeкшeлiктepi aйқындaлып, тәжipибeдeгi aдвoкaттық қызмeт пeн мeдиaтopлapдың aлaтын opны ecкepiлгeн. Мeдиaтopлapды oқу куpcтapынaн өткiзу қaжeттiлiгi жәнe жepгiлiктi жepлepдe мeдиaтopлapдың тaпшылығы caлдapын жoю жoлдapы қapacтыpылғaн. Қaзaқcтaндaғы мeдиaтopдың coт iciн жүpгiзудeгi жәнe дaулacушы тapaптap үшiн тиiмдi тұcтapы зepттeлгeн, мeдиaция инcтитутының дaмуы жәнe oны жeтiлдipудiң жoлдapы ұcынылғaн. Түйiндi cөздep: қылмыcтық пpoцecc, мeдиaция, мeдиaтop, инcтитут, coт, cудья, coтқa дeйiнгi тepгeп-тeкcepу, тapaптap, бiтiмгepлiк, дeлдaл.
Зұлпыхap Ж. Д. Эффeктивныe cтopoны инcтитутa мeдиaции в Кaзaхcтaнe и пpoблeмы пoвышeния дocтупнocти инcтитутa cтopoнaм. В cтaтьe oпpeдeляeтcя poль инcтитутa «Мeдиaции» в пpaктикe paзвитых cтpaн, a тaк жe, paccмaтpивaютcя eгo пpeимущecтвa в Кaзaхcтaнe. Кpoмe тoгo, автор затрагивает вопросы об уpoвне иcпoлнитeльнocти пяти pукoвoдящих пpинципoв в пocpeдничecтвe и дocтупе cтopoны к пocpeдничecтву. Отмечаются ocoбeннocти oбpaщeния к aдвoкaтcкoй и мeдиaтopcкoй уcлугe co cтopoн гpaждaн, пpaвa кoтopых были нapушeны. Обращено внимание на нeoбхoдимocть пpoвeдeния учeбных куpcoв для мeдиaтopoв и на peшeние пpoблeмы oтcутcтвия мeдиaтopoв в oблacтях. Отмечена эффeктивность мeдиaции и для примирения cпopящих cтopoн, пpeдлoжeны пути paзвития и улучшeния мeдиaции в Кaзaхcтaнe. Ключeвыe cлoвa: угoлoвный пpoцecc, мeдиaция, мeдиaтop, инcтитут, cуд, cудья, дocудeбнoe пpoизвoдcтвo, cтopoны, миpoтвopчecтвo, пocpeдник.
Zulpikhar Zh. The effective sides of mediation institution in Kazakhstan and the issues of improving of accessibility of the institute for parties. The article clarifies the role of institute “Mediation” in practice of developed countries, and its advantages in Kazakhstan are considered. It also covers such issues as a level of performance of five guiding principles of mediation and access of the parties to mediation. Inparticular, features of turning to advocacy and mediation services from citizens, whose rights have been violated, are clarified. Author reviewed necessity of passing of preparatory courses for mediators and ways of solving problem of mediators’ absence in local areas. Effectiveness of mediation in reconciliation of contending parties, ways of solving and improving of mediation in dispute are noted. Keywords: criminal trial, mediation, mediator, institution, court, judge pretrial proceedings, parties, peacemaking, mediator.
Читать статью


Автор Сейтенов К.К

Автор Бектибаева О.С

Автор А. Н. Ахпанов

Автором уточняются задачи уголовного процесса, вносятся предложения по усилению гарантий прав личности и уголовного правосудия, расширению судебного контроля в досудебном производстве, юридической констатации начала уголовно-процессуальных отношений и уголовного преследования, восполнению пробелов при исчислении сроков в ходе применения отдельных мер процессуального принуждения, разграничению негласных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, установлению исключительной подследственности уголовных дел органам прокуратуры. Ключевые слова: уголовный процесс, реформирование, задачи, гарантии, судебный контроль, следственный судья, подследственность, сроки, средства доказывания, медиация.
А. Н. Ахпанов: Қазақстан Республикасының ҚІЖК жаңа редакциясының жобасына сындарлы-сыни тәсіл. Автор қылмыстық іс жүргізу міндеттерін нақтылайды, жеке тұлға құқығының кепілдігі мен сот әділдігін күшейту бойынша және сотқа дейінгі өндірісте сот бақылауын, қылмыстық іс жүргізу қатынастардың және қылмыстық мерзімді іздестірудің басын заңдық констатациялауды кеңейту бойынша, ic жургізу мәжбүрлеудің жекелеген шараларын қолдану барысындағы мерзімдерді есептеу кезінде кемшіліктердің орнын толтыру, жасырын тергеу әрекеттерін және жедел-іздестіру шараларын бөлу, прокуратура органдарына қылмыстық істердің ерекше салдарын белгілеу бойынша ұсыныстар енгізеді. Түйінді сөздер: қылмыстық іс жүргізу, реформалау, міндеттер, кепілдіктер, сот бақылауы, тергеу судьясы, тергеуасты, мерзімдер, дәлелдеу тәсілі, медиация.
A. Akhpanov: Constructive and critical approach to the project of new edition of Criminal procedure code of Republic of Kazakhstan. The author clarifies the objectives of the criminal procedure and suggests to strengthen the guarantees of human rights and the criminal justice. He offers to expand judicial control of pre-trial proceedings, to make a legal statement in the start of criminal procedure relations and persecution, to fill gaps in the calculation of deadlines in the application of specific measures of procedural coercion, to distinguish the secret investigations and search operations, to establish an exclusive jurisdiction for the prosecution of criminal cases. Keywords: criminal procedure, reform, tasks, guarantees, judicial control, investigation judge, jurisdiction, deadlines, means of substantiation, mediation.
Читать статью 


Автор К. В. Ким

Научная статья раскрывает конституционные основы формирования цели уголовного судопроизводства, её понятие и необходимость законодательного определения, исследуется методологическое значение цели и задач данной деятельности в свете проводимой на современном этапе правовой реформы в Республике Казахстан и имплементации демократических уголовно-процессуальных институтов в Проект УПК РК. Ключевые слова: cудопроизводство, цель, уголовно-процессуальный кодекс, закон, задачи, методология, деятельность, имплементация, реформа.
К. В. Ким: Қазақстан Республикасында қылмыстық сот ісін жүргізу мақсаттарын заңмен регламенттеу. Ғылыми мақала қылмыстық сот ісін жүргізу мақсаттарын қалыптастырудың конституциялық негіздерін, оның ұғымын және заңнамалық анықтаманың қажеттігін ашады, Қазақстан Республикасында қазіргі кезеңде жүргізіліп жатқан құқықтық реформалардың аясындағы іс-әрекеттердің мақсаттары мен міндеттерінің әдіснамалық маңызы және ҚР ҚІЖК Жобасындағы демократиялық қылмыстық іс жүргізу институттардың имплементациялары зерттеледі. Түйінді сөздер: сот ісін жүргізу, мақсат, қылмыстық-процессуалдық кодекс, заң, міндеттер, әрекет, имплементация, реформа. 
K. Kim: Legal regulation of the criminal proceedings aim in the Republic of Kazakhstan. This research article recovers the constitutional base of the formation of the criminal proceedings aim, its concept and the necessity for legislative determination. Author researches the methodological importance of the goals and objectives of the activity which is carried out in frame of currently legal reform in the Republic of Kazakhstan and the implementation of democratic institutions of criminal procedure for the draft of criminal procedure code. Keywords: legal proceedings, the goal, criminal procedure code, Law, objectives, methodology, activity, implementation, reform.
Читать статью 


Автор Э. Е. Мусенова

Бұл мақалада алқа билер сотының құқықтары, міндеттері және істі қарастырумен байланысты олардың әрекеттеріне қойылатын шектеулер, сонымен қатар, алқа билер қатысатын соттың сот тергеуіндегі дәлелдерді зерттеудің ерекшеліктері қарастырылады. Автор төрағалық етушінің уәкілеттігін кеңейтуді және алқа билердің қатысуымен қылмыстық істі қарастыру кезінде сот әрекеттерін кеңейтуді ұсынады. Түйінді сөздер: алқа билер соты, алқа билерге кандидаттар, алдын ала тыңдау, сот тергеуі, басты соттың істі талқылауы, төрағалық етуші, сот әрекеттері, тараптар, сотталушы, жарысқа түсушілік.
Э. Е. Мусенова: Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. В статье рассматриваются права, обязанности присяжного заседателя и ограничения в действиях, связанные с рассмотрением дела, а также особенности исследования доказательств в судебном следствии в суде с участием присяжных заседателей. Автор предлагает расширить круг полномочий председательствующего и судебные действия при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Ключевые слова: присяжный заседатель, кандидат в присяжные заседатели, предварительное слушание, главное судебное разбирательство, председательствующий, судебное следствие, судебные действия, стороны, подсудимый, состязательность. 
Е. Musenova: Features of a judicial investigation in the court of jury. Rights, obligations and limits in acts of a juror, which is connected with a consideration of a case was published in this article. As well as a singularity of researches of evidences in inquest in court with a participation of jurors. Also author, is talking about the necessity of authority increasing of chairman in courts where jurors are in attendance, and enlargement of justice`s act area. Keywords: juror, candidates for jurors, the preliminary hearing, the main trial, the presiding judicial investigation, court action, the parties, the defendant, competitiveness.
Читать статью 


Автор А. М. Когамов

В статье рассматриваются вопросы правосубъектности защитника-адвоката в рамках нового проекта УПК Республики Казахстан, новые полномочия и формы его участия на различных стадиях уголовного процесса. Сделаны выводы о достоинствах и недостатках нового правового регулирования деятельности адвоката в уголовном процессе. Ключевые слова: уголовный процесс, принципы уголовного процесса, стадия уголовного процесса, участники уголовного процесса, уголовное дело, защитник, адвокат, представитель, сторона защиты, обвиняемый, прокурор, сторона обвинения.
А. М. Қоғамов: Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің жаңа редакциядағы жобасының мәнмәтініндегі қорғаушы-адвокаты. Мақалада Қазақстан Республикасы ҚІЖК-інің жаңа редакциясы шеңберіндегі қорғаушы-адвокаттың құқық субъектілік мәселесі, жаңа өкілеттігі мен қылмыстық іс жүргізудің әртүрлі кезеңдеріне қатысу формалары қарастырылады. Қылмыстық іс жүргізудегі адвокаттың қызметін жаңа құқықтық реттеудің артықшылықтары мен кемшіліктері туралы қорытынды жасалған. Түйінді сөздер: қылмыстық іс жүргізу, қылмыстық іс жүргізудің қағидаттары, қылмыстық іс жүргізудің сатылары, қылмыстық іс жүргізудің қатысушылары, қылмыстық іс, қорғаушы, адвокат, өкіл, қорғаушы жақ, айыпталушы, прокурор, айыптау жағы. 
A. Kogamov: Role and mission of a defense lawyer in criminal proceedings under the project of new edition of the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan. In the present article issues of the juridical personality of a defense lawyer are considered under the new project of the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan, new powers of a defense lawyer and new forms of his/her participation in various stages of criminal proceedings. The conclusions on the merits and shortcomings of the new legal regulation of a defense lawyer activity in criminal procedure are made. Keywords: criminal proceedings, principles of criminal procedure, stage of criminal proceedings, participants of criminal proceedings, criminal case, defender, lawyer, representative, party of the defense, accused, prosecutor, party of the prosecution.
Читать статью 

Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2023
© Журнал "Право и государство", 2023
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика