Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

Сильное правовое государство и новые вызовы безопасности: вопросы теории // Право и государство 2018. № 1-2 (78-79). С. 4-22.

Автор: Ударцев С.Ф.

В статье показано, что с учетом исторического опыта и вызовов XXI в. закономерно формирование сильного правового государства. Рассмотрены некоторые аспекты соотношения государства, политики и права с учетом принципа верховенства права. Автор отмечает, что происходящее распространение на космос деятельности государства, а также международного и национального правового регулирования, открывает новые возможности для развития, но и создает проблемы для глобальной безопасности. Это существенно повлияет на сферы государственного управления и права, наполнит теорию сильного правового государства новым содержанием и в обозримом будущем потребует включения блоков космической правовой политики в стратегические и программные документы развитых государств. Ключевые слова: государство, право, сильное правовое государство, верховенство права, устойчивое развитие, космическая деятельность, космические войска, пространство функционирования государства, правовое регулирование использования космических ресурсов, космическая правовая политика.
Ударцев С.Ф. Мықты құқықтық мемлекет және қауіпсіздіктің жаңа сын-тегеуріндері: теория мәселелері. Мақалада тарихи тәжірибе және ХХІ ғасырдың сын-тегеуріндерін ескере отырып, мықты құқықтық мемлекеттің қалыптасуы заңды екендігі көрсетілген. Құқық үстемдігінің қағидасы ескеріле отырып, мемлекеттің, саясат пен құқықтың ара салмағының кейбір аспектілері қаралды. Автор белгілейтіндей, мемлекет қызметінің ғарышқа, сондай-ақ халықаралық және ұлттық құқықтық реттеудің таралуы даму мүмкіндіктерін құрғанымен, жаһандық қауіпсіздіктің проблемаларын тудырады. Бұл мемлекеттік басқару және құқық салаларына айтарлықтай ықпал етеді, мықты құқықтық мемлекеттің теориясын жаңа мазмұнға толтырып, болашақта ғарыш құқықтық саясаттың топтамаларын дамыған елдердің стратегиялық және бағдарламалық құжаттарына енгізуді талап етеді. Түйін сөздер: мемлекет, құқық, мықты құқықтық мемлекет, құқық үстемдігі, орнықты даму, ғарыш қызметі, ғарыш әскерлері, мемлекеттің қызмет ету кеңістігі, ғарыш ресурстарын пайдаланудың құқықтық реттелуі, ғарыш құқықтық саясаты.
Udartsev S.F. Strong law-based state and new security challenges: the issues of theory. The article shows the natural consistency of formation of the strong law-based state considering historical experience and challenges of the 21st century. Some aspects of correlation between state, politics and law considering the principle of rule of law are examined. The author notes that the ongoing expansion of the state activity, as well as international and national legal regulation on space not only opens up new opportunities for development, but creates some problems for global security . It will significantly affect the areas of public administration and law, add to the theory of a strong law-based state. In the near future the sections of space legal policies will be required for inclusion into strategic documents of advanced countries. Keywords: state, law, strong law-based state, rule of law, sustainable development, space activity, space troops, state functioning area, legal regulation of the space resources utilization, space legal politics.
Читать статью


Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2024
© Журнал "Право и государство", 2024
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика