Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

Казахстан: становление космической державы. (ответы на вопросы главного редактора журнала) // Право и государство. № 2(59) 2013. – С.17-27.

Автор: Мусабаев Т.А.

В ответах руководителя Национального космического агентства Республики Казахстан (Казкосмос) на вопросы главного редактора журнала рассматривается космическая отрасль в целом, а также текущее состояние и перспективы космической деятельности Казахстана. Показаны основные направления деятельности Казкосмоса, его цели и задачи. Особое внимание уделено космическим проектам, реализуемым Казкосмосом, а также крупнейшему в мире космодрому «Байконур». Раскрывается значение, которое сегодня имеет космическая сфера для общества, экономики и безопасности страны. Затрагиваются вопросы международного космического права и мировые тенденции развития космической сферы. Ключевые слова: космическая деятельность, космические проекты, Казкосмос, национальный космический центр, бюджет, космодром, безопасность, международное космическое право, космическая техника, тенденции.
Т. А. Мұсабаев: Қазақстан: ғарыш державасының қалыптасуы. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі (Қазғарыш) басшысының журнал бас редакторының сұрақтарына берген жауаптарында жалпы ғарыш саласы, сонымен қатар Қазақстанның ғарыш қызметінің қазіргі жағдайы мен болашағы қарастырылған. Қазғарыш қызметінің негізгі бағыттары, оның мақсаттары мен міндеттері көрсетілді. Қазғарыш жүзеге асыратын ғарыштық жобалар мен әлемдегі ең ірі «Байқоңыр» ғарыш айлағына ерекше көңіл бөлінді. Бүгінгі таңдағы ғарыш саласының қоғамға, мемлекеттің экономикасы мен қауіпсіздігі үшін маңыздылығы ашылды. Халықаралық ғарыштық құқық пен ғарыш саласының дамуындағы әлемдік тенденциялары жөнінде сөз қозғалды. Түйінді сөздер: ғарыш қызметі, ғарыштық жобалар, Қазғарыш, ұлттық ғарыш орталығы, бюджет, ғарыш айлағы, қауіпсіздік, халықаралық ғарыштық құқық, ғарыш техникасы, тенденциялар. 
T. A. Mussabayev: Establishment of a space power. Answers of the head of the National Space Agency of the Republic of Kazakhstan (Kazcosmos) to the questions of the chief editor of the magazine consider the space industry on the whole, as well as current status and prospects of space activities in Kazakhstan. Basic directions of Kazcosmos activities’, its goals and objectives are shown. Particular attention is paid to space projects implemented by Kazcosmos, as well as the world's largest cosmodrome “Baikonur”. The significance, which the space sector now has for society, economy and national security is revealed. The issues of international space law and global trends in the sphere of space are also involved. Keywords: space activity, space projects, Kazcosmos, national space center, budget, cosmodrome, safety, international space law, space equipment, trends. 
Читать статью


Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2024
© Журнал "Право и государство", 2024
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика