Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

«Снятие корпоративного покрова»: опыт США и возможности имплементирования в законодательство Республики Казахстан // Право и государство 2019. № 1 (82). С. 57-68.

Автор: Бегалиев Д.Т.

При помощи презумпции раздельной ответственности каждого субъекта гражданских правоотношений, недобросовестные учредители избегали имущественной ответственности за долги корпорации, которые возникли по их вине. По причине широкой распространенности такого рода судебных прецедентов, в англо-саксонскую правовую систему внедряется концепция «снятия корпоративного покрова», которая позволяет, при наличии вины учредителей, привлекать их к ответственности за долги корпорации. Недостаточная исследованность данной концепции английского права в Казахстане обосновывает актуальность темы статьи. Целью исследования является анализ содержания концепции снятия корпоративного покрова и выявление возможности внедрения ее положений в казахстанское законодательство. Научная новизна статьи определяется тем, что данное исследование
Выводы: на данный момент казахстанское законодательство придерживается принципа раздельной правосубъектности юридического лица и учредителя. При имплементации концепции снятия корпоративного покрова в гражданское законодательство Республики Казахстан прогнозируются как положительные, так и отрицательные правовые последствия. Несмотря на противоречивость и длительность судопроизводства, концепция применяется в ряде развитых иностранных государств, что позволяет говорить о полезности и положительных правовых последствиях ее применения. Ключевые слова: корпоративный покров, американская судебная система, тест Пауэлла, корпоративное законодательство, ответственность учредителя, корпорация, separate legal entity, piercing the corporate veil, alter ego, instrumentality.
Бегалиев Д.Т.  «Корпоративтік жамылғыны жою»: АҚШ тəжірибесі жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында іске асыру мүмкіндіктері. Азаматтық құқықтық қарым-қатынастардың əр субъектісінің дербес жауапкершілігінің презумпциясы арқылы, заңды тұлғаның алақол құрылтайшылары өздерінің кінəсінен туындаған корпорацияның қарыздары үшін материалдық жауапкершіліктен қашқақтаған болатын. Осы іспеттес сот прецеденттерінің кең таралуы себепті ағылшын-саксондык құқық отбасына «корпоративтік жамылғыны жою» тұжырымдамасы енгізілді, ол құрылтайшылардың кінəсі болған жағдайда оларды корпорацияның қырыздары үшін жауапкершілікке тартуға мүмкіндік береді. Ағылшын құқығының осы тұжырымдамасының Қазақстанда жеткілікті зерттелмегені мақала тақырыбының өзектілігін айқындайды. Зерттеудің мақсаты корпоративтік жамылғыны жою тұжырымдамасының мазмұнын талдау жəне оның негізгі ережелерін қазақстандық заңнамаға енгізу мүмкіндіктерін анықтау болып табылады. Мақаланың ғылыми жаңалығы осы зерттеудің қазақстандық заң ғылымындағы «корпоративтік жамылғыны жою» тұжырымдамасының құқықтық табиғатын жəне тиімділігін анықтауға бағытталған алғашқы талпыныстардың бірі болуымен анықталады. Ғылыми мақаланың пəнін Қазақстан Республикасының жəне шет мемлекеттердің заңнамалары, шетелдік сот практикасы, шетелдік жəне отандық ғалымдардың ғылыми еңбектері құрайды. Ғылыми зерттеу əдістері: талдау, синтез, индукция, шегеру, сипаттау, салыстырмалы-құқықтық. Қорытынды: қазіргі уақытта Қазақстан заңнамасы заңды тұлғаның жəне құрылтайшының дербес құқықсубъектілігі қағидатын ұстануда. Корпоративтік жамылғыны жою тұжырымдамасын Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына енгізгенде əрі жағымды, əрі жағымсыз құқықтық салдарлар болжануда. Сот ісінің ұзақтығына жəне қайшылықтылығына қарамастан, тұжырымдама бірқатар дамыған шетелдік мемлекеттерде қолданылады, бұл болса, оны қолданудың пайдалылығы мен жағымды құқықтық салдары жайлы айтуға негіз береді. Тірек сөздер: корпоративтік жамылғы, АҚШ сот жүйесі, корпоративтік заңнама, Пауэлл тесті,, құрылтайшының жауапкершілігі, корпорация, separate legal entity, piercing the corporate veil, alter ego, instrumentality.
Begaliyev D.T. «Piercing the corporate veil»: the experience of the USA and possibilities of implementation in the legislation of the Republic of Kazakhstan. With the presumption of the several liabilities of each subject of civil matters, unscrupulous founders in bad standing avoided property liability for the debts of a corporation that arose through their fault. Due to the wide prevalence of this kind of judicial precedent, the concept of “piercing the corporate veil” is introduced into the Anglo-Saxon legal system, which allows, in case of fault of the founders, to bring them to justice for corporate debts. Insufficient study of this concept of English law in Kazakhstan justifies the relevance of the topic of our article. The research objective is to analyze the content of the concept of piercing the corporate veil and to identify the possibility of introducing its provisions in Kazakhstan legislation. The scientific novelty of the article is determined by the fact that this research is one of the first attempts in Kazakhstan's legal science to determine the legal nature and the effectiveness of applying the concept of “piercing the corporate veil”. The subject of the scientific article is the legislation of the Republic of Kazakhstan and foreign countries, foreign judicial practice, and the scientific work of foreign and domestic scientists. Research methods: analysis, synthesis, induction, deduction, descriptive, comparative legal. Conclusions: at the moment, Kazakhstan legislation adheres to the principle of the separate identity of the legal entity and the founder. When implementing the concept of piercing the corporate veil in the civil legislation of the Republic of Kazakhstan, both positive and negative legal consequences are predicted. Despite the inconsistency and length of judicial proceedings, the concept is applied in a number of developed foreign countries, which suggests the usefulness and positive legal consequences of its application. Keywords: corporate cover, USA judicial system, corporate legislation, Powell test, founder responsibility, corporation, separate legal entity, piercing the corporate veil, alter ego, instrumentality.
Читать статью


Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2024
© Журнал "Право и государство", 2024
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика