Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

Статьи

Элементы 61—70 из 484.

Автор Peter JUZA

Nowadays the importance of energy security in practice is constantly increasing due to the necessity to follow this issue from both - theoretical and practical points of view. The article analyzes relation between energy security and a possible war, which would concern energy resources of a particular country. The article contains specific analysis of the possibility to maintain energy security of the Slovak Republic, activities of the European Union and the position of the Russian Federation in the field of energetics as well as the prospects for development of mutual energy affairs and ratio of their energy interdependence in the future. Keywords: energy security, energy interdependence, еnergy affairs, international affairs.
Юза П.  Энергетикалық қауіпсіздік теоретикалық мәселе ретінде: Словакиядан көзқарас. Қазіргі уақытта энергетикалық қауіпсіздіктің маңыздылығы бұл мәселені теориялық және тәжірибелік тұрғыдан шешудің қажеттілігімен байланысты артуда. Мақалада энергетикалық қауіпсіздік пен белгілі бір мемлекеттің энергетикалық ресурстарын қозғайтын соғыс мүмкіндігі арасындағы байланысқа талдау жасалынады. Сонымен қатар, мақалада Словак Республикасының энергетикалық қауіпсіздікті қолдау мүмкіндігі, энергетика саласындағы Европалық Одақтың қызметі және Ресей Федерациясының ұстанымы, сондай-ақ екі жақты энергетикалық қарым-қатынасты дамытудың перспективалары мен болашақтағы энергетикалық өзара байланыстар талданады. Түйінді сөздер: энергетикалық қауіпсіздік, энергетикалық өзара қатынастар, энергетикалық байланыстар, халықаралық байланыстар, Словакия, Еуропалық Одақ, Ресей.
Юза П. Энергетическая безопасность как теоретическая проблема: взгляд из Словакии. Важность энергетической безопасности на практике постоянно в наши дни увеличивается в связи с необходимостью решать этот вопрос с двух точек зрения – с теоретической и практической. В статье анализируется связь между энергетической безопасностью и возможной войной, которая бы затронула энергетические ресурсы конкретной страны. Статья содержит анализ возможности поддержания энергетической безопасности Словацкой Республики, деятельности Европейского Союза и позицию Российской Федерации в области энергетики, а также перспективы развития двусторонних энергетических отношений и отношений энергетической взаимозависимости в будущем. Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергетическая взаимозависимость, энергетические связи, международные отношения, Европейский Союз, Словакия.
Читать статью


Автор Асылбекова А.А

Мақалада Азаматтық процессуалдық кодекстің ережелері бойынша қазіргі таңда сот тәжірибесінде жиі кездесетін дауларды партисипативтік рәсімдер тәртібімен реттеу туралы келісімнің ерекшеліктері қарастырылады. Тараптардың тең құқылы қағидалары мен партисипативтік рәсімдегі сот жүргізу тілін сот тәжірибесінде қолдану мәселесі талданады. Түйінді сөздер: азаматтық үдеріс, партисипативтік рәсім, дау, балама, тараптар, жауапкершілігі шектеулі серіктестік.
Асылбекова А. А. Особенности разрешения гражданско-правовых споров в порядке партисипативной процедуры. Рассматриваются особенности соглашения об урегулировании споров в порядке партисипативной процедуры по правилам нового Гражданского процессуального кодекса, которая все чаще встречается в судебной практике. Анализируется применение принципов равноправия сторон и языка судопроизводства в партисипативной процедуре. Ключевые слова: Гражданский процессуальный, партисипативная процедура, спор, альтернатива, стороны, товарищество с ограниченной ответственностью.
Asylbekova A. Features of regulation of civil disputes in the order of participatory procedure. In this article author pays attention to features of the agreement about settlement of disputes in the order of participatory procedure by rules of the new Code of civil procedure. In judicial practice, we can see more and more cases of using of prejudicial dispute settlements procedure. In article was analyzed application of principles of equality of parties and language of procession pre-judicial dispute settlements procedures. Keywords: Civil procedural, pre-judicial dispute settlements procedure,dispute, alternative, parties, Limited Liability Company.
Читать статью


Автор Даутбаева-Мухтарова А.Е

Статья посвящена вопросам гражданско-правового регулирования и обеспечения права на жизнь и здоровье в сфере оказания медицинских услуг. Рассматриваются условия наступления гражданско-правовой ответственности за причинение вреда пациенту. Автор признает страхование гражданско-правовой ответственности лиц, занимающихся медицинской деятельностью в качестве наиболее оптимального механизма обеспечения исполнения обязательства. Ключевые слова: причинение вреда жизни и здоровью, вина, права пациентов, медицинская услуга, медицинская ошибка, моральный вред, причинитель вреда, гражданско-правовая ответственность, договор оказания услуг, страхование гражданско-правовой ответственности.
Даутбаева-Мухтарова А.Е. Пациенттің өмірі мен денсаулығына зиян келтірген кездегі азаматтық-құқықтық жауапкершілік. Мақала медициналық қызмет көрсету саласындағы өмір сүру мен денсаулық сақтау құқығын азаматтық-құқықтық реттеу мен қамтамасыз ету мәселелеріне арналған. Пациентке зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің туындау жағдайлары кеңінен қарастырылған. Автор медициналық қызметпен айналысатын тұлғалардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыруды олардың міндеттемелерін орындауын қамтамасыз етудің ең қолайлы тетігі ретінде қарастырады. Түйін сөздер: өмір мен денсаулыққа зиян келтіру, кінә, пациенттердің құқықтары, медициналық қызмет, медициналық қате, моралдық зиян, зиян келтіруші, азаматтық-құқықтық жауапкершілік, қызмет көрсету шарты, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру. 
Dautbayeva-Mukhtarova A. Civil liability at damage to life and health of the patient. The article is devoted to the issues of legal civil regulation and security of the right to life and health in the sphere of medical services. The author examines in detail the reason of civil liability for the patient’s injury. The cases of harm to the patient as a result of medical malpractice and negligence are considered in the article. Reviewing the scientific approaches and legal practice, the author considers the insurance of civil liability of persons engaged in medical activities as the most appropriate mechanism to ensure fulfillment of the obligation. Keywords: injuryto life and health, fault, patients’ rights, medical services, medical error, moral harm, wrongdoer, civil liability, services contract, insurance of civil liability.
Читать статью


Автор Конусова В.Т., Бекен А.Т

В статье дан анализ развития института медиации в РК в свете стремления Казахстана войти в 30 конкурентоспособных стран мира до 2050 г. Авторами выявлены факторы, по их мнению, существенным образом сдерживающие дальнейшее развитие медиации. Вместе с тем, на основе результатов анализа опыта 10 стран, занимающих лидирующие позиции в рейтинге Глобального индекса конкуренто-способности Всемирного Экономического Форума за 2014-2015 гг. по показателю 1.10 «Эффективность законодательства в решении спорных вопросов», сформулированы предложения по совершен-ствованию института медиации в Казахстане. Ключевые слова: альтернативное разрешение споров, медиация, медиативная оговорка, судебная медиация, конфиденциальность медиации, медиация с участием госорганов, бесплатная медиация, медиация в общинах.
Конусова В.Т. , Бекен А. Т.  Қазақстандағы медиация институтының дамуы шетелдік тәжірибенің мәнмәтінінде. Мақалада Қазақстанның 2050-жылға дейін әлемнің бәсекеге қабілетті 30 мемлекетінің қатарына кіру ұмтылысы аясында ҚР-да медиация институтының даму бағыттарына талдау жүргізілген. Авторлардың пікіріне сәйкес, медиацияның одан әрі дамуын айтарлықтай деңгейде тежейтін факторлар айқындалған. Сонымен бірге, 2014-2015 жылдарға арналған ДЭФ ЖБҚИ 1.10 «Даулы мәселелерді шешудегі заңнаманың тиімділігі» көрсеткіші бойынша рейтингіде жетекші позицияға ие 10 елдің тәжірибесін талдау нәтижелерінің негізінде авторлар Қазақстанда медиация институтын жетілдіру бойынша ұсыныстар берген. Түйін сөздер: дауларды балама жолмен шешу, медиация, медиациялық ескертпе, соттық медиация, медиацияның құпиялылығы, меморгандардың қатысуымен өтетін медиация, тегін медиация,  қауымдық медиация.
Konusova V.,  Beken A. Development of the Institute of mediation in Kazakhstan in the context of foreign experience. This article analyzes the ways of the institute of mediation development in the light of aspiration of Kazakhstan to join the ranks of 30 the most competitive countries in the world. The authors have identified factors, which from their point of view significantly restrain further development of mediation. At the same time, the authors have formulated suggestions for the development of the institute of mediation in Kazakhstan based on the results of the analyses of practice of 10 countries, holding leading positions in the rank of the World Economic Forum according to the component 1.10 «Efficiency of legal framework in settling disputes». Keywords: alternative dispute resolution, mediation, mediation clause, court mediation, confidentiality of mediation, mediation with participation of state authorities, free mediation, community mediation.
Читать статью


Автор Филипова И.А

В статье рассмотрены особенности, присущие источникам трудового права Российской Федерации, Республики Казахстан и Французской Республики. При определенном сходстве источников присутствует ряд отличий, характерных для трудового права отдельного государства. Исследование позволяет сделать вывод о том, что круг источников трудового права во Французской Республике шире в сравнении с Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Ключевые слова: трудовое право, источники трудового права, нормативный правовой акт, нормативный договор, Конституция, Конвенция МОТ, Трудовой кодекс, соглашение, коллективный договор, правовой обычай. 
Филипова И.А. Ресей, Қазақстан және Францияның еңбек құқықтарының шығу көзін салыстырмалы талдау. Мақалада Ресей Федерациясының, Қазақстан Республикасының және Франция Республикасының еңбек құқықтарының шығу көздеріне тән ерекшеліктер қарастырылған. Шығу көздерінің белгілі бір ұқсастықтары жағдайында жекелеген мемлекеттердің еңбек құқықтарына тән айырмашылықтары көрсетілген. Зерттеу Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасына қарағанда, Француз Республикасында еңбек құқықтары көзінің ауқымы кең екендігі туралы қорытындылауға мүмкіндік береді. Түйінді сөздер: еңбек құқығы,еңбек құқығының көздері, нормативті құқықтық акт, нормативті шарт, Конституция, ХЕҰ Конвенциясы, Еңбек кодексі, келісім, ұжымдық келісімшарт, құқықтық дәстүр.
Filipova I. Comparative Analysis of the Sources of Labour Law of Russia, Kazakhstan and France. The author of the article investigates the features of the sources of labour law of the Russian Federation, the Republic of Kazakhstan and the French Republic. The sources of labor law in these countries have similarities and differences. The investigation allows to the conclude that the range of sources of labor law in France is wider than in Russia and Kazakhstan. Keywords: labor law, sources of labor law, normative legal act, normative contract, the Constitution, ILO Convention, the Labor code, agreement, collective agreement, legal custom.
Читать статью


Автор Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г

Дается классификация обязанностей кредитных организаций на основные и дополнительные в соответствии с законодательством в указанной сфере. Рассматриваются требования, предъявляемые Банком России к кредитным организациям, в процессе осуществления надзора за соблюдением законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Представлен опыт Республики Казахстан. Ключевые слова: Банк России; кредитные организации; противодействие легализации доходов, полученных преступным путем; надзор; ФАТФ; противодействие финансированию терроризма; доходы, полученные преступным путем; некредитные финансовые организации; операции с денежными средствами; экстремистская деятельность.
Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Ресей кредиттік ұйымдарында қылмыстық жолмен келген (ізін жасырған) кірістерді заңдастыру мен лаңкестікті қаржыландыруға қарсы әрекет ету жүйесін құқықтық реттеу. Аталған саладағы заңнамаға сәйкес кредиттік ұйымдардың негізгі және қосымша міндеттерінің жіктемесі берілген. Қылмыстық жолмен келген кірістерді заңдастыруға қарсы әрекет ету саласында заңнаманың орындалуын бақылау үдерісінде Ресей Банкінің кредиттік ұйымдарға қоятын талаптары қарастырылады. Қазақстан Республикасының тәжірибесі баяндалады. Түйінді сөздер: Ресей Банкі; кредиттік ұйымдар; қылмыстық жолмен келген кірістерді заңдастыруға қарсы әрекет ету; бақылау; ФАТФ; лаңкестікті қаржыландыруға қарсы әрекет ету; қылмыстық жолмен келген кіріс; кредиттік емес қаржылық ұйымдар; ақшалай қаражат операциялары; экстремистік қызмет.
Rozhdestvenskaya T., Guznov A. Legal regulation of system of counteraction to legalization (laundering) of incomes, received by criminal way, and financing terrorism in credit organizations of Russia. The classification of duties of credit institutions of basic and additional in accordance with the legislation in this area is given. The requirements are considered presented by the Bank of Russia to the credit organizations, in the process of supervision under the observance of legislation in the sphere of combating the legalization of income obtained by criminal means. The experience of the Republic of Kazakhstan is presented. Keywords: Bank of Russia; the credit institution; the counteraction to legalization of proceeds of crime; surveillance; FATF; combating terrorist financing; proceeds of crime; non-Bank financial institutions; cash transactions; extremist activities.
Читать статью


Автор Муканов О.Н

Различным видам экономических правонарушений в Уголовном Кодексе Республики Казахстан посвящена отдельная глава. В статье рассматриваются участившиеся в последнее время факты ложного и преднамеренного банкротства юридических лиц, имеющие негативный характер для экономики и национальной безопасности государства. Автор, анализируя причины возникновения экономических видов правонарушений, предлагает пути противодействия им. На конкретных примерах из судебной практики выявляются спорные моменты, возникающие в процессе применения норм материального и процессуального права, конкретизируются причины и условия, способствующие правонарушениям. Ключевые слова: экономика, национальная безопасность, институт банкротства, юридические лица, кредитор, должник, денежные обязательства, преступление, нарушение, право, уголовная ответственность, лжепредприятия, умысел.
Мұқанов О.Н. Заңды тұлғалардың банкроттығымен байланысты экономикалық құқық бұзушылықтардың түрлері. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде экономикалық құқық бұзушылықтардың түрлеріне жекелеген тараулар арналған. Мақалада соңғы кезде жиілеп кеткен мемлекеттің экономикасы мен ұлттық қауіпсіздігіне қатер төндіретін заңды тұлғалардың жалған және қасақана банкроттығы қарастырылады. Автор құқық бұзушылықтың экономикалық түрлерінің пайда болу себептерін талдай отырып, оларға қарсы тұрудың соны жолдарын ұсынады. Сот тәжірибесіндегі нақты мысалдар арқылы материалдық және процессуалдық құқық нормаларын қолдану үдерісінде туындайтын даулы кезеңдер анықталады, олардың бұзылуына ықпал ететін себептер мен жағдайлар нақтыланады. Түйінді сөздер: экономика, ұлттық қауіпсіздік, банкроттық институт, заңды тұлғалар, кредитор, борышкер, міндеттемелер, қылмыс, бұзу, құқық, қылмыстық жауапкершілік, жалған кәсіпорын, ниет.
Mukanov O.  Types of economic crimes, associated with the bankruptcy of legal entities. The article discusses the recent increase in cases of false and deliberate bankruptcy of particular entities which may acquire threatening to the economy and national security of the Republic of Kazakhstan. Questions combating economic offenses occupy a central place in the criminal process. The author analyzes the causes of the designated type of crime and proposes ways to address the original problem. Questions of legal culture of society constitute one of the factors in the formation of intellectual nation. The article, with specific examples from the practice of the courts, proved the need to monitor the implementation of the Law «On Bankruptcy». Keywords: economy, national security, the institution of bankruptcy, legal entities, creditor, debtor, liabilities, crime, violation, law, criminal liability, false enterprise, intent.
Читать статью


Автор Каражанов М.Д., Канатов А.К

Квазимемлекттік және жеке сектордағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру мәселелері талданады. Авторлар мақалада квазимемлекеттік және жеке сектордағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласында қолданыстағы және шетелдік қылмыстық заңнамаларға салыстырмалы талдау жасаған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің қылмыстық-құқықтық шараларының тиімділігін арттыру үшін сыбайлас жемқорлық қылмыстарының субъектілері болуы мүмкін адамдар тізімін кеңейту ұсынылған. Түйінді сөздер: қылмыстық заңнама, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама, квазимемлекеттік сектор, жеке сектор, заңнаманы жетілдіру, салыстырмалы талдау, сыбайлас жемқорлықпен күрес, сыбайлас жемқорлық қылмысының субъектілері, халықаралық тәжірибе.
Каражанов М.Д., Канатов А.К. Проблемы совершенствования антикоррупционного законодательства в квазигосударственном и частном секторе. Анализируются проблемы совершенствования антикоррупционного законодательства в квазигосударственном и частном секторе. Авторами проведен сравнительный анализ действующего и зарубежного уголовного законодательства в области борьбы с коррупцией в квазигосударственном и частном секторе. Для повышения эффективности уголовно-правовых мер борьбы с коррупцией предложено расширить круг лиц, которые могут быть признаны субъектами коррупционных преступлений. Ключевые слова: уголовное законодательство, антикоррупционное законодательство, квазигосударственный сектор, частный сектор, совершенствование законодательства, сравнительный анализ, борьба с коррупцией, субъекты коррупционных преступлений, международный опыт.
Karazhanov M., Kanatov А. Problems of improving anti-corruption legislation in the quasi-public and private sectors. This article analyzes the problems of improving the anti-corruption legislation in the quasi-public and private sectors. The authors carried out a comparative analysis of current and international criminal law in the fight against corruption in the quasi-public and private sectors. To improve the effectiveness of criminal law measures to combat corruption it was proposed to expand the circle of persons who may be recognized as subjects of corruption crimes. Keywords: criminal law, anti-corruption legislation, quasi-public sector, the private sector, improvement of legislation, comparative analysis.
Читать статью


Автор Грушин Ф.В

Рассматриваются некоторые проблемы назначения и исполнения в Российской Федерации уголовного наказания в виде обязательных работ. Обязательные работы являются достаточно распространенным наказанием, при этом наиболее существенными проблемами при его исполнении являются контроль за осужденными к обязательным работам и возможная замена обязательных работ в случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания другим наказанием. Ключевые слова: обязательные работы; уголовное наказание; учреждения, исполняющие уголовные наказания; осужденные; уголовное и уголовно-исполнительное законодательство; уголовное право; законодательство; злостное уклонение; контроль за осужденными.
Грушин Ф. В.Ресей Федерациясындағы міндетті жұмыс: пайда болу факторлары мен кейбір мәселелері. Ресей Федерациясында қылмыстық жазаны міндетті жұмыс түрінде тағайындау мен орындаудың бірқатар мәселелері қарастырылады. Міндетті жұмыстар жазалаудың кең тараған түрі, бұл ретте оны орындауда міндетті жұмысты атқаратын сотталғандарды бақылау мен міндетті жұмыстардан әдейі жалтарған жағдайда сотталған адамның жазасын басқа жазамен ауыстыру мүмкіндігі айтарлықтай проблема болып табылады. Түйінді сөздер: міндетті жұмыстар; қылмыстық жаза; мекеме, қылмыстық жазаны орындаушылар; сотталғандар; қылмыстық және қылмыстықатқару заңнамасы, қылмыстық құқық, сотталғандарды бақылау. 
Grushin F. Compulsory work in the Russian Federation: the factors of occurrence and some problems. The article considers some problems of assignment and execution in the Russian Federation, criminal punishment in the form of compulsory work. Compulsory work is a quite common punishment, at the same time the most significant challenges in its implementation are the problem of control over sentenced people to compulsory work; it is possible to replace compulsory work in case of malicious evasion condemned from serving of punishment with another punishment. Keywords: compulsory work; criminal penalties; the institutions executing criminal punishment; prisoners; criminal and criminal-executive legislation.
Читать статью


Автор Темирбеков Ж.Р

Настоящая статья – рецензия на книгу профессора Ильяса Козыбаева: «Салык Зиманов. Материалы к биографии», Астана, 2014. – 320 с. Книга открывает читателю жизненный путь известного академика, доктора юридических наук, профессора Зиманова Салык Зимановича. Материалы к биографии, изложенные в сборнике, охватывают научную, общественную и личную стороны жизни выдающегося ученого. Особое внимание уделено личным воспоминания С.З. Зиманова. Продуманная подборка документов, расположенность материалов в хронологическом порядке, удачная тематическая сортировка, считает рецензент, делают книгу интересной и удобной для чтения. Многие материалы опубликованы впервые. Ключевые слова: Зиманов С.З., Сектор права, Алма-Атинский юридический институт, Институт философии и права, Президиум АН КазССР, Институт государства и права НАН, Верховный Совет Республики Казахстан, теория и история государства и права, история политических и правовых учений, конституционное право.
Темірбеков Ж.Р. Белгілі академиктің өмірінің белгісіз жақтарын ашатын кітап. Мақала профессор Іляс Қозыбаевтың: «Салык Зиманов. Материалы к биографии», Астана, 2014. 320 б. атты кітабына рецензия болып табылады. Кітап оқырманға белгілі академик, заң ғылымдарының докторы, профессор Зиманов Салық Зиманұлының өмірлік ғұмырын ашады. Жинақта баяндалған биографиялық материалдар көрнекті ғалымның ғылыми, қоғамдық және жеке өмірінің жақтарын қамтиды. Салық Зиманұлының естеліктеріне ерекше көңіл бөлінген. Құжаттарды іріктеп алуды мұқият ойластыру, материалдардың хронологиялық түрде орналасуы, сәтті тақырыптық іріктеу, рецензенттің ойынша кітапты қызықты, әрі оқуға ыңғайлы етеді. Сондай-ақ, зерттеу ішіндегі көптеген материалдар алғаш рет жарияланып отыр. Түйінді сөздер: С.З. Зиманов, құқық секторы, Алматы заң институты, Философия және құқық институты, ҚазССР ҒА Президиумы, ҰҒА Мемлекет және құқық институты, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі, мемлекет және құқық теориясы мен тарихы, саясиқұқықтық ілімдер тарихы, конституциялық құқық.
Temirbekov Zh.  The book opening unknown aspects of life of the famous academician. The present article is the review of the book of professor Ilyas Kozybayev: Salyk Zimanov. Materials to biography, Astana, 2014. 320 pages. The book tells the reader a course of life of the famous academician, doctor of juridical science, professor – Zimanov Salyk Zimanovich. The materials to the biography stated in the collection cover scientific, public and personal aspects of life of the outstanding scientist. The special attention is paid to personal Salyk Zimanovich's memoirs. An elaborate collection of documents, disposition of materials in chronological order, good thematic sorting of, says the reviewer, make the book interesting and easy to read. Many materials are published for the first time. Keywords: Zimanov S. Z., the law branch, the Alma-ATA Institute of law, Institute of philosophy and law, the Presidium of the Kazakh SSR, the Institute of state and law of national Academy of Sciences, the Supreme Council of the Republic of Kazakhstan, theory and history of state and law, history of political and legal doctrines, constitutional law.
Читать статью

Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2022
© Журнал "Право и государство", 2022
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика