Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

Административное право и государственное управление

Элементы 1—10 из 19.

Автор Уваров В.Н., Уварова-Патенко Н.В

В юридической науке наблюдается недостаточная проработанность (прежде всего, теоретического характера): сущности и природы правоохранительной функции государства, механизма управления в правоохранительной системе; преодоления организационных рисков и устранения их причин; сближения нормативно-правовой базы правоохранительной системы республики с международными стандартами. В связи с этим актуализируется проблема модернизации управления в правоохранительной системе республики с учетом ее полицентрического характера. Предмет исследования – механизм управления в правоохранительной системе, где проявляется внутренняя сущность и главные направления в содержании правоохранительной функции государства. Цель работы – раскрыть методологические вопросы модернизации управления в правоохранительной системе республики. Авторы применяли общенаучные и специальные методы познания (нормативный, сравнительно-правовой, теоретический анализ и обобщение), системный и функциональный подходы.Новизна – в статье впервые рассматриваются вопросы формирования Генеральной схемы управления в правоохранительной системе, мониторинга организационных рисков и их снижения, роли Совета Безопасности Республики Казахстана как системообразующего и консолидирующего центра управления в правоохранительной системе. Вывод – правоохранительная инфраструктура как организационная составляющая правоохранительной функции государства выступает базовой основой формирования Генеральной схемы управления. Отмечается возрастание роли Совета Безопасности как системообразующего и консолидирующего конституционного органа, объединяющего правоохранительную функцию государства и координирующего деятельность органов правоохранительной инфраструктуры. Ключевые слова: правоохранительная функция государства, правоохранительная система, управление, государственный орган, компетенция правоохранительных органов, Совет Безопасности, модернизация, Генеральная схема управления, организационные риски, правоохранительная инфраструктура.
Уваров В.Н., Уварова-Патенко Н.В. Қазақстан Республикасының құқық қорғау жүйесіндегі басқаруды жаңғырту. Тақырыптың өзектілігі – заң ғылымында мемлекеттің құқық қорғау функциясының мəні жəне табиғаты, құқық қорғау жүйесіндегі басқару тетігі; ұйымдастырушылық тəуекелдерді еңсеру жəне олардың себептерін жою; республиканың құқық қорғау жүйесінің нормативтік-құқықтық базасының халықаралық стандарттарға жақындауының жеткілікті зерттелмегендігі (ең алдымен, теориялық сипатта) байқалады. Осыған байланысты, республиканың құқық қорғау жүйесінің көпорталықты сипатына қарай ондағы басқаруды жаңғырту мəселесінің өзектілігі артады. Зерттеу пəні – мемлекеттің құқық қорғау функциясының мазмұнында ішкі мəні жəне басты бағыттары көрініс беретін құқық қорғау жүйесіндегі басқару тетігі. Жұмыстың мақсаты – республиканың құқық қорғау жүйесіндегі басқаруды жаңғыртудың əдіснамалық мəселелерін ашу. Авторлар танымның жалпығылыми жəне арнайы əдістерін (нормативтік, салыстырмалы-құқықтық, теориялық талдау жəне қорытындылау, жүйелік жəне функционалды ұстанымдар) қолданған. Жаңалығы – мақалада құқық қорғау жүйесінде Басқарудың бас схемасын қалыптастыру, ұйымдастырушылық тəуекелдерді мониторингтеу жəне оларды азайту мəселелері, құқық қорғау жүйесіндегі жүйе құраушы жəне шоғырландырушы басқару орталығы ретінде Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің рөлі алғаш рет қарастырылады. Қорытынды – мемлекеттің құқық қорғау функциясының ұйымдастырушылық құрамдас бөлігі ретінде құқық қорғау инфрақұрылымы Басқарудың бас схемасын қалыптастырудың базалық негізі болып табылады. Республиканың құқық қорғау жүйесінің көпорталықты сипаты жағдайында мемлекеттің құқық қорғау функциясын біріктіретін жəне құқық қорғау инфрақұрылымы органдарының қызметін үйлестіруді қамтамасыз ететін, жүйе құраушы жəне шоғырландырушы конституциялық орган ретінде Қауіпсіздік Кеңесінің рөлі артады. Тірек сөздер: мемлекеттің құқық қорғау функциясы, құқық қорғау жүйесі, басқару, мемлекеттік орган, құқық қорғау органдарының құзыреті, Қауіпсіздік Кеңесі, жаңғырту, Басқарудың бас схемасы, ұйымдастырушылық тəуекелдер, құқық қорғау инфрақұрылымы.
Uvarov V.N., Uvarova-Patenko N.V.  Modernization of management in the law enforcement system of the Republic of Kazakhstan. In legal science, there is insufficient elaboration (first of all, of a theoretical nature) of the essence and nature of the law enforcement function of the state, the management mechanism in the law enforcement system; overcoming organizational risks and addressing their causes; approximation of the regulatory framework of the Republic's law enforcement system with international standards. In this regard, the problem of modernization of management in the law enforcement system of the Republic is updated taking into account its polycentric nature. The subject of the research is the mechanism of management in the law enforcement system, where the internal essence and main directions in the content of the law enforcement function of the state are manifested. The research purpose is to reveal methodological issues of modernization of management in the law enforcement system of the republic. The methodology: general scientific and special methods of cognition were used (normative, comparative legal, theoretical analysis and generalization), system and functional approaches. The novelty of the research in the article for the first time considers the formation of a General management scheme in the law enforcement system, monitoring organizational risks and their reduction, the role of the Security Council of the Republic of Kazakhstan as a system-forming and consolidating control center in the law enforcement system. Conclusions: law enforcement infrastructure as an organizational component of the law enforcement function of the state acts as the basis for the formation of the General management scheme. In the context of the polycentric nature of the Republic's law enforcement system, the role of the Security Council as a system-forming and consolidating constitutional body that unites the state's law-enforcement function and ensures the coordination of the activities of lawenforcement infrastructure is growing. Keywords: state law enforcement function, law enforcement system, management, state body, competence of law enforcement agencies, Security Council, modernization, General management scheme, organizational risks, law enforcement infrastructure.
Читать статью


Автор Дегтярев М.В.

(mvdegtyarev@adm.khv.ru)
Статья посвящена концепту «регуляторная песочница» и соответствующему комплексу инструментариев. Автор приводит устоявшиеся дефиниции этого понятия и представляет собственное авторское определение. В статье показаны разные типы регуляторных песочниц. Автор показывает и объясняет цели введения режима регуляторной песочницы. В статье обозначены субъекты регуляторных песочниц, а также механизмы и логика задействования режима регуляторной песочницы. Автор обращается к вопросу о соотношении регуляторных песочниц и экспериментальных регуляторных режимов. В статье показаны недостатки и риски применения режима регуляторной песочницы. В исследовательских целях автором были задействованы общенаучные методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, формализации, моделирования, классификации, а также частно-научные методы (сравнительно-правовой метод, метод правового моделирования). Новизна статьи определяется тем, что впервые дана дефиниция понятия «регуляторная песочница»; эта дефиниция отличается от ранее представленных другими авторами дефиниций своей большей фундаментальностью и при этом большей краткой ёмкостью. Научно новыми являются авторские мысли о соотношении метода регуляторной песочницы и метода регуляторного эксперимента. Автором сделан вывод о том, что в развитии и внедрении технологий регуляторной песочницы (как и регуляторного эксперимента) заинтересовано, прежде всего, государство. Применение указанных технологий позволяет им выявлять и диагностировать дефекты, дисфункции и дисбалансы регулирования, позволяет задействовать потенциалы саморегулирования, тестировать сложные инновационные нормотворческие решения и подходы. Ключевые слова: регуляторная песочница, новейшие регуляторные технологии (RegTech), новейшие государственно-управленческие технологии, административное право, тенденции развития права, источники права, регуляторный эксперимент, общая теория права, государственное управление, цифровизация в праве.

Дегтярев М.В. «Реттеуші құмсалғыш» тұжырымы және құралдар кешені. Мақала «реттеуші құмсалғыш» тұжырымдамасына және тиісті құралдар кешеніне арналған. Автор осы ұғымның тұрақтанған анықтамаларын келтіреді және өзінің авторлық анықтамасын ұсынады. Мақалада реттеуші құмсалғыштардың әртүрлі типтері көрсетілген. Автор реттеуші құмсалғыш режимін енгізу мақсаттарын көрсетеді және түсіндіреді. Мақалада реттеуші құмсалғыштардың субъектілері, сондай-ақ реттеуші құмсалғыш режимін іске қосу тетіктері мен логикасы көрсетілген. Автор реттеуші құмсалғыштар мен эксперименттік реттегіш режимдердің арақатынасы туралы мәселеге назар аударады. Мақалада реттеуші құмсалғыш режимін қолданудың кемшіліктері мен тәуекелдері көрсетілген. Зерттеушілік мақсаттарда автор талдау мен синтездеу, индукция мен дедукция, формализациялау, модельдеу, жіктеу сынды жалпы ғылыми әдістерге, сондай-ақ жеке ғылыми әдістерге (салыстырмалы-құқықтық әдіс, құқықтық модельдеу әдісі) жүгінеді. Мақаланың жаңалығы алғаш рет «реттеуші құмсалғыш» ұғымының анықтамасы тұжырымдалуымен айқындалады; бұл анықтама бұрын басқа авторлар ұсынған анықтамалардан өзінің біршама іргелілігімен және сонымен қатар біршама қысқа ауқымдылығымен ерекшеленеді. Реттегіш құмсалғыш әдісі мен реттеуші эксперимент әдісінің арақатынасы туралы авторлық ойлар ғылыми тұрғыдан жаңа болып табылады. Автор реттеуші құмсалғыш технологияларын (реттеуші эксперимент сияқты) дамыту мен енгізуге, ең алдымен, мемлекет мүдделі деген қорытынды жасайды. Аталған технологияларды қолдану оларға реттеудің ақауларын, дисфункциялары мен теңгерімсіздіктерін анықтауға және диагностикалауға, өзін-өзі реттеу әлеуетін іске қосуға, күрделі инновациялық нормашығарушылық шешімдер мен ұстанымдарды тестілеуге мүмкіндік береді. Тірек сөздер: реттеуші құмсалғыш, ең жаңа реттеушілік технологиялар (RegTech), ең жаңа мемлекеттік-басқарушылық технологиялар, әкімшілік құқық, құқықтың даму үрдістері, құқық көздері, реттеуші эксперимент, құқықтың жалпы теориясы, мемлекеттік басқару, құқықтағы цифрландыру.

Degtyarev M.V. Concept and set of tools «regulatory sandbox». The article is devoted to the concept of «regulatory sandbox» and the corresponding set of tools. The author provides the established definitions of this concept and presents his own interpretation of this term. The article covers different types of regulatory sandboxes. The author shows and explains the purpose of introducing a regulatory sandbox regime. The article identifies the subjects of regulatory sandboxes, as well as the mechanisms and logic of activating the regulatory sandbox regime. The author addresses the question of the relationship between regulatory sandboxes and experimental regulatory regimes. The article shows the disadvantages and risks of using the regulatory sandbox regime. For research purposes, the author used general scientific methods of analysis and synthesis, induction and deduction, formalization, modeling, classification, as well as special scientific methods (comparative legal method, method of legal modeling). The novelty of the article is determined by the fact that for the first time the definition of the «regulatory sandbox» is given; this definition differs from the definitions previously presented by other authors by its greater fundamental nature and, at the same time, by its greater concise capacity. The author’s thoughts on the relationship between the regulatory sandbox method and the regulatory experiment method are scientifically new. The author concludes that the state is primarily interested in the development and implementation of the technologies of the regulatory sandbox (as well as the regulatory experiment). The use of these technologies allows them to identify and diagnose defects, dysfunctions and imbalances in regulation, allows them to use the potentials of self-regulation, test complex innovative rule-making solutions and approaches. Keywords: regulatory sandbox, new regulatory technologies (RegTech), new public administration technologies (GovTech), administrative law, trends in the development of law, sources of law, regulatory experiment, general theory of law, public administration, digitalization in law.

Читать статью


Автор Жумагулов М.И., Жумагулов Д.М.

(mizh61@mail.ru; d.zhumagulov@mail.ru)
Важность проведения исследования механизма административно-правового регулирования общественных отношений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения Казахстана в период эпидемии коронавирусной инфекцией COVID-19 определяет актуальность темы статьи. Основная цель статьи - анализ правового алгоритма применения норм законодательства в период введения чрезвычайного положения в Казахстане, соблюдения карантинных мер по предупреждению заражения граждан коронавирусной инфекцией. Научная новизна определяется необходимостью рассмотрения сложившейся практики применения ограничительных мер в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения граждан Республики Казахстан. В статье  используется сравнительно-правовой анализ норм национального и зарубежного законодательства по предупреждению фактов заражения коронавирусной инфекцией населения. В работе раскрываются правовые коллизии, возникающие при издании и применении постановлений главных санитарных врачей республики и г. Нур-Султан. Анализируется содержание норм кодексов об административных правонарушениях Казахстана и Российской Федерации, предусматривающих ответственность за нарушение требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Приведены размеры штрафных санкций за нарушение правил об обязательности ношения масок в соответствии с законодательством стран дальнего зарубежья (Германия, Испания, Франция, Нидерланды, Австрия, Польша). Выводами по исследованию являются предлагаемые изменения в статью 1 Закона «О чрезвычайном положении» в части расширения понятия «чрезвычайная ситуация», необходимости обязательной регистрации постановлений главного санитарного врача Республики Казахстан в органах юстиции, предметной квалификации административного правонарушения, совершаемого правонарушителем, исходя из причинно-следственной связи проступка и диспозиции статьи особенной части Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Ключевые слова: Конституция; Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»; Кодекс РК «Об административных правонарушениях»; Закон «О чрезвычайном положении»; Закон «О правовых актах»; правовой статус главного санитарного врача; штрафные санкции Республики Казахстан, Российской Федерации и стран дальнего зарубежья; определение расширенного понятия «чрезвычайная ситуация»; акты управления должностных лиц уполномоченных органов.

Жұмағұлов М.И., Жұмағұлов Д.М. Қазақстандағы COVID-19 коронавирустық инфекциясының пандемиясы: əкімшілік-құқықтық аспектілері. COVID-19 коронавирустық инфекциясы эпидемиясы кезеңінде Қазақстан халқының санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қоғамдық қатынастарды əкімшілік-құқықтық реттеу тетігіне зерттеу жүргізудің маңыздылығы мақала тақырыбының өзектілігін айқындайды. Мақаланың негізгі мақсаты - Қазақстанда төтенше жағдай енгізілген кезеңде заңнама нормаларын қолданудың құқықтық алгоритмін, азаматтардың коронавирустық инфекция жұқтыруының алдын алу жөніндегі карантиндік шаралардың сақталуын талдау. Ғылыми жаңалығы Қазақстан Республикасы азаматтарының халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында шектеу шараларын қолданудың қалыптасқан практикасын қарау қажеттілігімен айқындалады. Мақалада халықтың коронавирустық инфекцияны жұқтыру фактілерінің алдын алу жөніндегі ұлттық жəне шетелдік заңнама нормаларына салыстырмалы-құқықтық талдау жүргізіледі. Жұмыста республика мен Нұр-Сұлтан қаласының бас санитарлық дəрігерлерінің қаулыларын шығару жəне қолдану кезінде туындайтын құқықтық қайшылықтар анықталады. Қазақстан мен Ресей Федерациясының Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстерінің халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету саласындағы талаптарды бұзғаны үшін жауапкершілік көздейтін нормаларының мазмұны талданады. Алыс шетел мемлекеттерінің (Германия, Испания, Франция, Нидерланды, Австрия, Польша) заңнамасына сəйкес бетперде кию міндеттілігі туралы ережені бұзғаны үшін айыппұл санкцияларының мөлшері келтірілген. Зерттеу қорытындыларына «Төтенше жағдай туралы» Заңның 1-бабына «төтенше жағдай» ұғымын кеңейту бөлігінде өзгерістер енгізу, Қазақстан Республикасының Бас санитарлық дəрігерінің қаулыларын əділет органдарында міндетті түрде тіркеу қажеттігі, теріс қылықтың себеп-салдарлық байланысын жəне «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің Ерекше бөлімі бабының диспозициясын негізге ала отырып, құқық бұзушы жасайтын əкімшілік құқық бұзушылықты нақты саралау туралы ұсыныстар жатады. Тірек сөздер: Конституция, «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР кодексі, «Əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы» ҚР кодексі, «Төтенше жағдай туралы» Заң, «Құқықтық актілер туралы» Заң, бас санитарлық дəрігердің құқықтық мəртебесі, Қазақстан Республикасының, Ресей Федарациясының жəне алыс шетелдердің айыппұл санкциялары, «төтенше жағдайдың» кеңейтілген ұғымын анықтау, уəкілетті органдардың лауазымды адамдарының басқару актілері.

Zhumagulov M.I., Zhumagulov D.M. COVID-19 coronavirus pandemic in Kazakhstan: administrative and legal aspects. The importance of the research on the mechanism of administrative and legal regulation of public relations in the field of sanitary and epidemiological welfare of the population of Kazakhstan during the epidemic of COVID-19 coronavirus infection determines the relevance of the article. The article is primarily aimed to analyze the legal algorithm for applying the legislation during the state of emergency in Kazakhstan, compliance with quarantine measures to prevent infection of citizens. Scientific novelty is determined by the need to consider the current practice of applying restrictive measures in the field of sanitary and epidemiological welfare of the population of the Republic of Kazakhstan. The article uses a comparative legal analysis of the standards of national and foreign legislation on the prevention of cases of infection by the population. The paper reveals the legal conflicts that arise when issuing and applying the decisions of the chief sanitary doctors of the Republic and the city of Nur-Sultan. The article is devoted to analyzing content of the Administrative Offence Codes of Kazakhstan and the Russian Federation, which provide for liability for violation of requirements in the field of ensuring the sanitary and epidemiological welfare of the population. The author gives examples of penalties for violation of the mandatory wearing of masks in accordance with the legislation of foreign countries (Germany, Spain, France, the Netherlands, Austria, Poland). The conclusions of the research are the proposed amendments to paragraph 1 of article 1 of the Law “On emergency situation” in terms of expanding the concept of “emergency”, compulsory registration of resolutions of the chief sanitary doctor of the Republic of Kazakhstan in the organs of justice, subject of qualification of administrative offences committed by the offender on the basis of the causal relationship of the misconduct and the provisions of article of the special part of the Administrative Offence Code of the Republic of Kazakhstan. Keywords: The Constitution, the Code of RoK "On public health and healthcare system", the Code of RoK "On Administrative Offences", the Law "On emergency situation", the Law "On legal acts", the legal status of the chief sanitary doctor, the penalties of the Republic of Kazakhstan, the Russian Federation and foreign countries, the definition of the extended the concept of "emergency", the acts of management of officials of authorized bodies.

Для цитирования и библиографии: Жумагулов М.И., Жумагулов Д.М. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в Казахстане: административно-правовые аспекты // Право и государство. 2021. № 2 (91). – С. 40-60. DOI: 10.51634/2307-5201_2021_2_40

Читать статью

 


Автор Э. А. Нугманова

Целью исследования является выработка научно обоснованной и практически реализуемой модели административных процессуальных отношений, направленных на обеспечение защиты конституционных прав и свобод физических и юридических лиц, регламентации процессуальной деятельности уполномоченных государственных органов (должностных лиц). Конституция Республики Казахстан утверждает Республику демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Данный конституционный постулат обусловливает особую актуальность правового обеспечения деятельности юрисдикционных органов, дальнейшее укрепление гарантий прав и свобод граждан, охрана их от различных нарушений. Ключевые слова: административная юрисдикция, администрация, административный процесс, административное право, административные правоотношения, юридический процесс, юрисдикция, юстиция, уполномоченные органы, государственная власть.
Э. А. Нұғманова: Әкімшілік процесстық қатынастары. Зерттеудің мақсаты жеке және заңды тұлағалардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз етуге, уәкілетті мемлекеттік органдардың (лауазымды адамдардың) іс жүргізу қызметін регламенттеуге бағытталған әкімшілік юрисдикцияның ғылыми негізделген және тәжірибеде іске асырылатын моделін әзірлеу болып табылады. Қазақстан Республикасының Конституциясы Республиканы демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтiк мемлекет ретiнде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы — адам жәнеадамның өмiрi, құқықтары мен бостандықтары деп бекітеді. Аталған конституциялық постулат юрисдикциялық органдар қызметінің құқықтық қамсыздандырылуының ерекше өзектілігін, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының кепілін одан әрі нығайтуды, оларды түрлі бұзушылықтардан қорғауды шарттастырады. Түйінді сөздер: әкімшілік юрисдикция, әкімшілік, әкімшілік процессы, әкімшілік құқық, әкімшілік құқық қатынастары, заң процессы, заңдық құзыр, әділет, әкімшілік рәсімдік, уәкілетті органдар. 
A. Nugmavova: The content of the administrative procedure relations. The purpose of research is the working out of the theoretically substantiated and practically feasible model of administrative jurisdiction directed to constitutional rights protection and freedom for both natural and juridical persons, regulation of procedural activity of the authorized state bodies (authorized persons). The Constitution of the Republic of Kazakhstan maintains the Republic as the democratic, society, governed by rule of law and social state, which high priorities are the people, their life, rights and freedoms. This constitutional postulate stipulates the main urgency of the legal provision of jurisdictional bodies, further strengthening of their rights and freedoms, their protection from different breaches. Keywords: administrative jurisdiction, authority, authority, administrative process, administrative low, administrative legal relation, legal process, jurisdiction, justice, administration procedures, administrative authority.
Читать статью


Автор Уваров В.Н

В статье раскрывается концептуальная модель правоохранительной функции государства, критерии отнесения государственных органов к разряду правоохранительных, совершенствование механизма управления в правоохранительной системе, роль Совета Безопасности Республики Казахстан как системообразующего и консолидирующего центра управления в правоохранительной сфере. Ключевые слова: государство, функция, управление, компетенция, правоохранительный орган, законность и правопорядок, правовая политика, правоохранительная инфраструктура, уголовно-правовая сфера, юридическая ответственность.
Уваров В.Н. Мемлекеттің құқық қорғау функциясы және оны жүзеге асыру тетігі. Мақалада мемлекеттің құқық қорғау функциясының тұжырымдамалық үлгісі, мемлекеттік органдарды құқық қорғау органдарына жатқызу өлшемдері, құқық қорғау жүйесіндегі басқару тетігін жетілдіру мәселелері, құқық қорғау саласында жүйе құраушы және шоғырландырушы басқару орталығы ретінде Қазақстан Республикасының Қауiпсiздiк Кеңесінің рөлі анықталады. Түйін сөздер: мемлекет, функция, басқару, құзыреттілік, құқық қорғау органы, заңдылық және құқықтық тәртіп, құқықтық саясат, құқық қорғау инфрақұрылымы, қылмыстық-құқықтық сала, заңды жауапкершілік.
Uvarov V.N. Law enforcement function of the state and the mechanism for its implementation. This article reveals a conceptual model of law enforcement function of the state, criteria for classifying state bodies as law enforcement agencies, improvements of the management mechanism in the law enforcement system, the role of Security Council of the Republic of Kazakhstan as system-forming and consolidating control center in the law enforcement sphere. Keywords: state; function; management; competence; law enforcementagency; legitimacy and legalorder, legal policy; law enforcement infrastructure; criminal law sphere; legal responsibility.
Читать статью


Автор Лапина М.А., Понкин И.В

Статья посвящена вопросам содержания и природы рисков в публичном управлении. Даны определения понятиям «риск», «рискориентированное публичное управление». Исследована степень полноты и качества закрепления в законодательстве России, Казахстана и Франции императивов и механизмов учета рисков в публичном управлении и реализации рискриентированного публичного управления. Ключевые слова: публичное управление, публичное право, система публичного управления, риск, риски публичного управления, риск-ориентированное публичное управление, административное право, теория публичного управления.
Лапина М.А., Понкин И.В. Тәуекелді-бағдарланған көпшілік басқару. Мақала көпшілік басқарудағы тәуекелдердің мазмұны мен табиғатына арналған. «Тәуекел», «тәуекелді-бағдарланған көпшілік басқару» ұғымдарының анықтамасы берілген. Ресей, Қазақстан және Франция заңдарында көпшілік басқарудағы тәуекелдерді есепке алудың императивтері мен механизмдерін бекітудің толық деңгейі мен сапасы және тәуекелді-бағдарланған көпшілік басқаруды жүзеге асыру зерттелген. Түйінді сөздер: көпшілік басқару, қоғамдық құқық, көпшілік басқарудың жүйесі, тәуекел, тәуекелді көпшілік басқару, тәуекелді-бағдарланған көпшілік басқару, әкімшілік құқық, көпшілік басқару теориясы.
Lapina M. ,Ponkin  I.  Risk-oriented public administration. Article is devoted to questions of the content and nature of risks in the sphere of public administration. The authors define the terms «risk», «risk-oriented public administration». The article examines the completeness and quality of imperatives implementation of the mechanisms to manage the risks in public administration and of the risk-oriented public administration in the legislating of the Russia, Kazakhstan and France. Keywords: public administration, public law, system of public administration, risk, risks in the sphere of public administration, riskoriented public administration, administrative law, public administration general theory.
Читать статью


Автор Абдикадирова А.А

Автор Карипова А.Т., Омаров Е.А., Шоткин Б.Ж., Маханов Т.Г

В статье представлены результаты апробации авторской Методики анализа ситуации в сфере рассмотрения обращений. В работе описаны системные нарушения учета и регистрации обращений, установлена неравномерная нагрузка прокуроров по их разрешению. В итоге авторы предлагают усовершенствовать законодательство, регламентирующее организацию работы с обращениями граждан. Ключевые слова: обращения, досудебное расследование, регистрация, учет, рассмотрение, разрешение, дубликаты, нагрузка, законодательство, оптимизация.
Карипова А.Т., Омаров Е.А., Шоткин Б.Ж., Маханов Т.Г. Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының өтініштерді қарау саласындағы мәселелері туралы. Мақалада өтініштерді қарау саласындағы жай-күйлерді талдаудың авторлық Әдістемесін апробациялау нәтижелері ұсынылған. Бұл жұмыста өтініштерді есепке алу мен тіркеудің жүйелі бұзушылықтары сипатталған, оларды қарау бойынша прокурорлардың біркелкі емес жүктемесі анықталған. Қорыта келе, авторлар азаматтар өтінішімен байланысты жұмыстарды ұйымдастыруды регламенттейтін заңнаманы жетілдіруді ұсынады. Түйін сөздер: өтініш, сотқа дейінгі тергеп-тексеру, тіркеу, есепке алу, қарау, шешу, көшірме, жүктеме, шығындар, заңнама, оңтайландыру.
Karipova A.T., Omarov E.A., Shotkin B.Zh., Makhanov T.G. Appeals reviewing problems by the Prosecutor’s Office of the Republic of Kazakhstan. The results of testing the author's Method of analysis of the situation in the sphere of handling appeals are represented in the article. Systemic violations of registration, uneven workload distribution among prosecutors were identified. As a result, the authors propose to improve the legislation that regulates the processes of considering complaints and petitions from the citizens. Keywords: appeals, pre-trial investigation, registration, accounting, consideration, authorization, duplicates, burden, legislation, optimization.
Читать статью


Автор Э. А. Нугманова

Автором предпринята попытка раскрыть меры по совершенствованию региональной правовой политики, принимаемые в Республике Казахстан. В статье предлагается комплекс мер, направленных на: выявление и устранение диспропорций между регионами посредством разработки эффективных мер по поддержке и стимулированию их развития; выявление депрессивных регионов на основе экспертизы по определению степени развития регионов и последующего их включения в единую карту развития регионов; утверждение перечня моногородов и малых городов. Ключевые слова: региональная правовая политика, регион, развитие территорий, единая карта развития территорий, область, район, аул, город, моногород, малый город, депрессивный регион. 
Э. А. Нугманова: Қазақстан республикасының аймақтарын дамыту аспектісінде мемлекеттік басқаруды жетілдіру проблемалары. Автор аймақтық құқықтық саясатты жетілдіру бойынша Қазақстан Республикасында қабылданған шараларды ашуға тырысқан. Мақалада аймақтар арасындағы диспорцияны тиімді шаралар арқылы анықтауға және жоюға бағытталған; аймақтарды дамыту деңгейін белгілеу және оларды аймақтарды дамытудың бірыңғай картасына енгізу бойынша сараптама негізінде депрессиялы аймақтарды анықтауға бағытталған; моноқалалар мен кішігірім қалалардың тізімін бекітуге бағытталған шаралардың кешені берілген. Түйінді сөздер: аймақтық құқықтық саясат, аймақ, аумақтарды дамыту, аумақтарды дамытудың бірыңғай картасы, облыс, аудан, ауыл, қала, моноқала, кішігірім қала, депрессиялы аймақ. 
E. Nugmanova: Problems of improvement of state administration in terms of development of regions of the Republic of Kazakhstan. The author made an attempt to reveal the measures for improvement of the regional legal policy which were realizing in the Republic of Kazakhstan. In the article author offers the set of mesures, aimed on identification anelimination of disproportions between regions by means of development of effective measures for support and stimulation of their development; identification of problematic regions on the basis of examination by definition of extent of development of regions and the subsequent their inclusion in the single map of development of regions; approvals of the list of monotowns and small cities is presented. Keywords: regional legal policy, region, development of territories, single map of development of territories, area, region, village, city, monotown, small city, problematic region.
Читать статью


Автор Р. А. Подопригора

Статья посвящена вопросам систематизации и кодификации административного законодательства. Показываются сложности систематизации и кодификации по причине трудностей в определении предмета и системы современного административного права. Отдельное внимание уделяется Кодексу об административных правонарушениях и Административному процессуальному кодексу как, соответственно, удачной и неудачной попытке кодификации. Ключевые слова: государство, законодательство, административное право, государственное управление, систематизация и кодификация административного законодательства, кодекс об административных правонарушениях, административный процессуальный кодекс, административный процесс, право, административное право.
Р. А. Подопригора: Әкімшілік заңнамаларды жүйелеу және кодификациялау проблемалары. Мақала әкімшілік заңнаманы жүйелендіру және кодификациялау мәселелеріне арналған. Заманауи әкімшілік құқықтың пәні мен жүйесін анықтаудың қиындығына байланысты жүйелендіру және кодификациялау күрделілігі көрсетіледі. Сәйкесінше сәтті және сәтсіз кодификациялау ретінде Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекске және Әкімшілік ic жургізу кодекске жеке назар аударылады. Түйінді сөздер: мемлекет, заңнама, әкімшілік құқық, мемлекеттік басқарма, әкімшілік заңнаманы жүйелендіру және кодификациялау, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі, әкімшілік ic жургізу кодексі, әкімшілік ic жургізу, құқық, әкімшілік құқық.
R. Podoprigora: Problems of systematization and codification administrative legislation. The article is about issues of systematization and codification of administrative legislation. Author explains the difficulties of systematization and codification due to definition problems of the subject and system of modern administrative law. The special attention is paid to the Code of Administrative Offences and Administrative Procedure Code as, accordingly, successful and unsuccessful attempts of codification. Keywords: government,law, administrative law, public administration, classificationand codification of administrative law, the Code of Administrative Offences, the Administrative Procedure Code, the administrative process.
Читать статью 

Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2023
© Журнал "Право и государство", 2023
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика