Танымал мақалалар

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Журналдың соңғы нөмірлері

Государство и космическая деятельность. Космическое право

1—3 нәрсе, барлығы 3.

Автор B. Ziemblicki

This article considers the legal aspects of space activities of transnational corporations. In today’s world private entities took over space conquest initiative started by the states. However, the international space law regime is over halfcentury-old and does not respond to contemporary challenges. This article includes a detailed analysis of three particular problems: ownership, liability and status of flight participants. The author concludes that there are more and more questions that the existing regulations fail to answer. Keywords: transnational corporations, space law, astronauts, asteroid mining, outer space, treaty, international liability/
Зиемблицки В. Транснациональные корпорации как вызов современного международного космического права. В статье рассматриваются правовые аспекты космической деятельности транснациональных корпораций. В современном мире частные субъекты берут на себя инициативу завоевания космического пространства, начатую государствами. Однако, режиму международного космического права уже более половины века, и этот режим не отвечает современным вызовам. Эта статья включает в себя подробный анализ трех конкретных проблем: права собственности, ответственности и статуса участников полета. Автор приходит к выводу, что в этом вопросе все больше и больше вопросов, на которые существующие правила не могут ответить. Ключевые слова: транснациональные корпорации, космическое право, астронавты, добыча астероидов, космическое пространство, международный договор,международная ответственность.
Зиемблицки В. Трансұлттық корпорациялар заманауи халықаралық ғарыш құқығының тегеурінді талабы ретінде. Мақалада трансұлттық корпорациялардың ғарыш қызметінің құқықтық қырлары қарастырылады. Қазіргі заманда жеке субъектілер мемлекеттер бастаған ғарыш кеңістігін игеру бастамашылығын өз қолдарына алды. Алайда, халықаралық ғарыш құқығы режиміне жарты ғасырдан асты және бұл режим заманның тегеурінді талаптарына жауап бермейді. Бұл мақалада нақты үш проблема егжей-тегжейлі талданады: меншік құқығы, ұшуға қатысушылардың жауапкершілігі және мәртебесі. Автор бұл мәселелерде қолданыстағы ережелер жауап бере алмайтын сұрақтар аясы күн санап артып бара жатыр деген қорытынды жасайды. Түйін сөздер: трансұлттық корпорация, ғарыш құқығы, астронавтар, ғарыш кеңістігі, халықаралық келісімшарт, халықаралық жауапкершілік.
Читать статью


Автор Попова С.М

В статье рассматриваются дискуссии и итоги Первой конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике (First United Nations Conference on Space Law and Policy), состоявшейся в Москве 11—13 сентября 2018 г. Конференция не только суммировала самые острые вызовы, стоящие перед экспертным сообществом стран-участников космической деятельности, но и обозначила ключевые тренды дальнейшего развития теории и практики международного космического права и политики. Ключевые слова: космическое право; космическая политика; международное право; ООН; Договор о космосе; «мягкое право»; космическая деятельность; космическая безопасность; космический мусор; космические ресурсы.
Попова С.М. Ғарыш кеңістігінің жауапты, қауіпсіз және бейбіт пайдаланылуын қамтамасыз ету мақсатында халықаралық ғарыш құқығының және саясаттың әлеуетін күшейту. Мақалада 2018 жылғы 11—13 қыркүйекте Мәскеуде өткен Біріккен Ұлттар Ұйымының Халықаралық ғарыш құқығы және ғарыш саясаты жөніндегі бірінші конференциясындағы (First United Nations Conference on Space Law and Policy) пікірталастар мен нәтижелер қарастырылады. Конференция ғарыштық қызметтің қатысушылары болып табылатын елдердің сарапшылық қауымдастығының алдында тұрған ең өткір қауіп-қатерлерді жинақтап қана қойған жоқ, сонымен қатар халықаралық ғарыш құқығы мен саясат теориясының және тәжірибесінің бұдан кейінгі дамуының түйінді трендтерін айқындап берді. Түйін сөздер: ғарыш құқығы; ғарыш саясаты; халықаралық құқық; БҰҰ; Ғарыш туралы шарт; «биязы құқық»; ғарыш қызметі; ғарыш қауіпсіздігі; ғарыш қоқысы; ғарыш қорлары.
Popova S.M.  Strengthening the capacity of international space law and policy to ensure the responsible, safe and peaceful use of outer space. The article analyses the discussions and outcomes of the First United Nations Conference on Space Law and Policy, held in Moscow on 11-13 September 2018. The Conference not only summed up the most pressing challenges facing the expert community of the «space countries» but also outlined the critical trends of further development of the theory and practice of international space law and policy. Keywords: space law; space policy; international law; UN; Outer Space Treaty; soft law; space activity; space security; space debris; space resources.
Читать статью


Автор Мусабаев Т.А.

В ответах руководителя Национального космического агентства Республики Казахстан (Казкосмос) на вопросы главного редактора журнала рассматривается космическая отрасль в целом, а также текущее состояние и перспективы космической деятельности Казахстана. Показаны основные направления деятельности Казкосмоса, его цели и задачи. Особое внимание уделено космическим проектам, реализуемым Казкосмосом, а также крупнейшему в мире космодрому «Байконур». Раскрывается значение, которое сегодня имеет космическая сфера для общества, экономики и безопасности страны. Затрагиваются вопросы международного космического права и мировые тенденции развития космической сферы. Ключевые слова: космическая деятельность, космические проекты, Казкосмос, национальный космический центр, бюджет, космодром, безопасность, международное космическое право, космическая техника, тенденции.
Т. А. Мұсабаев: Қазақстан: ғарыш державасының қалыптасуы. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі (Қазғарыш) басшысының журнал бас редакторының сұрақтарына берген жауаптарында жалпы ғарыш саласы, сонымен қатар Қазақстанның ғарыш қызметінің қазіргі жағдайы мен болашағы қарастырылған. Қазғарыш қызметінің негізгі бағыттары, оның мақсаттары мен міндеттері көрсетілді. Қазғарыш жүзеге асыратын ғарыштық жобалар мен әлемдегі ең ірі «Байқоңыр» ғарыш айлағына ерекше көңіл бөлінді. Бүгінгі таңдағы ғарыш саласының қоғамға, мемлекеттің экономикасы мен қауіпсіздігі үшін маңыздылығы ашылды. Халықаралық ғарыштық құқық пен ғарыш саласының дамуындағы әлемдік тенденциялары жөнінде сөз қозғалды. Түйінді сөздер: ғарыш қызметі, ғарыштық жобалар, Қазғарыш, ұлттық ғарыш орталығы, бюджет, ғарыш айлағы, қауіпсіздік, халықаралық ғарыштық құқық, ғарыш техникасы, тенденциялар. 
T. A. Mussabayev: Establishment of a space power. Answers of the head of the National Space Agency of the Republic of Kazakhstan (Kazcosmos) to the questions of the chief editor of the magazine consider the space industry on the whole, as well as current status and prospects of space activities in Kazakhstan. Basic directions of Kazcosmos activities’, its goals and objectives are shown. Particular attention is paid to space projects implemented by Kazcosmos, as well as the world's largest cosmodrome “Baikonur”. The significance, which the space sector now has for society, economy and national security is revealed. The issues of international space law and global trends in the sphere of space are also involved. Keywords: space activity, space projects, Kazcosmos, national space center, budget, cosmodrome, safety, international space law, space equipment, trends. 
Читать статью

Танымал мақалалар

© КАЗГЮУ Университетi, 2024
© "Құқық және мемлекет" журналы, 2024
Материалдарды қолдану кезінде «Құқық және мемлекет» журналына сілтеме жасалу міндетті.
Журналдың материалдарында білдірілген пікірлер редакцияның көзқарасымен сәйкес келе бермейді.
Яндекс.Метрика