Popular articles

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Last numbers of journals

Современные проблемы подготовки экспертов-баллистов в профильных ВУЗах МВД России // Право и государство. № 1(70) 2016. – С. 16-19.

Автор: Латышов И.В

Рассмотрены особенности организации образовательного процесса вузов МВД России по подготовке экспертов-баллистов, обоснована необходимость использования в ходе обучения автоматизированных учебных мест эксперта. Приведен опыт разработки и внедрения в учебный процесс инновационных продуктов в области судебно-баллистической экспертизы – интерференционного микроскопа, 3D моделей стрелкового огнестрельного оружия, анализатора цвета поверхности объекта. Ключевые слова: образовательный процесс, инновационные продукты, судебно-баллистическая экспертиза, автоматизированное рабочее место эксперта, стрелковое огнестрельное оружие, пули, гильзы, интерференционный микроскоп, 3D модели, анализатор цвета поверхности.
Латышов И. В.  Ресей ІІМ кәсіби ЖОО-да баллист-сарапшыларды даярлаудың қазіргі мәселелері. Баллист-сарапшыларды даярлау бойынша Ресей ІІМ жоғары оқу орындарының білім беру үдерісін ұйымдастырудың ерекшеліктері қарастырылады, оқу барысында сарапшының автоматтандырылған оқу орнын пайдалану қажеттілігі негізделеді. Сот-баллистикалық сараптама саласындағы инновациялық өнімдер – интерференциалдық микроскоп, атыс қаруының 3D моделдері, объект бетіндегі түстің анализаторын әзірлеу тәжірибесі мен оқу процесіне енгізу мәселесі қарастырылған. Түйінді сөздер: білім беру үдерісі, инновациялық өнімдер, сотбаллистикалық сараптама, сарапшының автоматтандырылған жұмыс орны, атыс қаруы, оқтар, гильзалар, интерференциалдық микроскоп, 3D моделдері, беттегі түстің анализаторы.
Latyshov I.  Сurrent issues of ballistics experts training in professional oriented institutions of higher education of the ministry of the interior affaires of Russia. In this article the peculiarities of organization of educational process in Institutions of higher education of the ministry of the interior Affairs of Russia on ballistics experts training were considered; the necessity for using automated educational experts’ working place during the educational process was justified. The experiment on developing and applying of innovative products in forensic ballistics field in educational process - interference microscope, 3D models of firearms, subject surface color analyzer was carried out. Keywords: educational process, innovative products, forensic ballistics examination, automated educational expert’s working place, firearm, bullet, shell, interference microscope, 3D models, surface color analyzer.
Читать статью


Popular articles

© KAZGUU UNIVERSITY, 2024
© Journal "Law and state", 2024
The quatation of materials from the journal should obligatory have reference to the journal «Law and State».
Яндекс.Метрика