Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

Защита прав и свобод человека

Элементы 1—10 из 14.

Автор Махмеджанов Г.Н., Амантайкызы А., Жумашева М

The implementation of the Compulsory Social Health Insurance (CSHI) Scheme in Kazakhstan that will support financing medical expenditures is a challenge for healthcare regulatory system. This policy paper provides a critical analysis of healthcare governance based on regulatory documents and strategic programs of Kazakhstan. Using simple principles of analytic narrative, we revealed some critical problems in healthcare policy that need to be addressed before full implementation of Social Health Insurance scheme. First, there is inconsistency in target indicators in strategic planning documents related to healthcare development. Second, there is no clear, accurate, and transparent system of efficiency indicators in healthcare. Another problem is a lack of legislation and regulatory mechanism that should provide proper coexistence of Social and Private Health Insurance financing schemes. Considering world-wide experience, we propose to have a platform where all stakeholders, including healthcare providers, insurers, economists and other policymakers, may discuss regularly the basic parameters of CSHI. To justify such discussions, there is a need to introduce relevant comprehensive financial model and related set of key performance indicators at different levels of healthcare system. There should be also different strategies and regulatory options concerning either substitute or complementary competitive coexistence of private and social schemes using performancebased regulation. Key words: Government regulation, healthcare system, social health insurance, efficiency indicators, legislation, strategic programs, hospital competition, health care quality, performance measurement, socio-economic indicators.
Махмеджанов Г.Н. экономика ғылымы бойынша PhD, ассистент-профессоры; Амантайкызы А. политология ғылымының магистрі; Жумашева М. Мемлекеттік басқару бойынша магистрі (М.С. Нəрікбаев атындағы КАЗГЮУ университетінің Экономика Жоғары Мектебі): Қазақстанда денсаулық сақтауды реттеу: индикативтік жоспарлау мəселелері. Қазақстанда медициналық шығындарды жеткілікті деңгейде қаржыландыруды қолдауға бағытталған міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруды (МƏМС) енгізу – денсаулық сақтауды реттеу жүйесі үшін өте күрделі міндет. Бұл мақалада Қазақстанның нормативтік құжаттары мен стратегиялық бағдарламалары негізінде денсаулық сақтау саясатына сыни талдау жасалған. Талдамалық шолу жасау нəтижесінде авторлар денсаулық сақтау саясатында МƏМС енгізу жөніндегі реформаларды толық жүзеге асырғанға дейін шешілуі тиіс бірқатар маңызды мəселерді анықтады. Біріншіден, денсаулық сақтау саласының дамуымен байланысты стратегиялық жоспарлау құжаттарында нысаналы көрсеткіштердің сəйкессіздігі байқалады. Екіншіден, денсаулық сақтау саласында нақты, дəл жəне айқын тиімділік көрсеткіштері жүйесін енгізу қажеттігі бар. Əлеуметтік жəне жеке медициналық сақтандыру жүйелерінің тиімді қатар жүруін қамтамасыз ететін тиісті заңнама мен реттеуші тетіктердің болмауы тағы да бір шешімін таппаған проблема болып табылады. Зерттеуде əлемдік тəжірибені ескере отырып, медициналық қызметтерді көрсетушілерді, сақтандырушыларды, экономистер мен саясаткерлерді қоса санағанда барлық мүдделі тараптар МƏМС-дың негізгі параметрлерін жүйелі түрде талқыға сала алатын платформа құру ұсынылады. Сондай-ақ денсаулық сақтау саласында тиімділіктің маңызды көрсеткіштерін қолдана отырып, жеке жəне əлеуметтік қаржыландыру жүйесінде алмастыратын жəне толықтыратын бəсекелестіктің қатар өмір сүруіне мүмкіндік беретін əртүрлі стратегиялар мен реттеуші нұсқалар қарастырылуы керек. Тірек сөздер: мемлекеттік реттеу, денсаулық сақтау жүйесі, əлеуметтік медициналық сақтандыру, тиімділік көрсеткіштері, заңнама, стратегиялық бағдарламалар, медициналық ұйымдар арасындағы бəсекелестік, медициналық көмектің сапасы, тиімділікті бағалау, əлеуметтік-экономикалық индикаторлар.
Махмеджанов Г.Н. PhD по экономике, асcистент-профессор; Амантайкызы А. магистр политологии; Жумашева М. магистр государственного управления (Высшая школа экономики, Университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева): Регулирование системы здравоохранения в Казахстане: проблемы индикативного планирования. Внедрение обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Казахстане, призванного поддерживать финансирование медицинских расходов на достаточном уровне очень сложная задача для системы регулирования – здравоохранения. В статье представлен критический анализ политики здравоохранения на основе нормативных документов и стратегических программ Казахстана. Проведя анализ, авторы выявили некоторые важные проблемы в политике здравоохранения, которые необходимо решить до полной реализации реформ по внедрению ОСМС. Во-первых, существует несогласованность целевых показателей в документах стратегического планирования, связанных с развитием здравоохранения. Вместе с тем существует необходимость внедрения четкой, точной и прозрачной системы показателей эффективности в здравоохранении. Другой проблемой является отсутствие должного законодательства и регулирующего механизма, который бы обеспечил эффективное сосуществование схем социального и частного медицинского страхования. Учитывая мировой опыт, предлагается создать платформу, на которой все заинтересованные стороны, включая поставщиков медицинских услуг, страховщиков, экономистов и других политиков, могли бы регулярно обсуждать основные параметры ОСМС. Должны быть также предусмотрены различные стратегии и варианты регулирования, касающиеся как заменяющего, так и комплементарного конкурентного сосуществования частных и социальных схем финансирования в здравоохранении с использованием ключевых показателей эффективности. Ключевые слова: государственное регулирование, система здравоохранения, социальное медицинское страхование, показатели эффективности, законодательство, стратегические программы, конкуренция между медицинскими организациями, качество медицинской помощи, оценка эффективности, социально-экономические индикаторы.
Читать статью


Автор Балиева З.Я

Автором проведен анализ международно-правовых документов и общепринятых международных стандартов по реализации права ребенка на проживание и воспитание в семье, а также национального законодательства по защите прав детей, предложены рекомендации по совершенствованию национального законодательства по вопросам устройства ребенка в семью. Ключевые слова: защита прав детей, усыновление (удочерение), опека (попечительство), патронат, международные стандарты по защите прав детей, права детей, ребенок, семья, материнство, детство, Конвенция ООН о правах ребенка, профилактика социального сиротства.
Балиева З.Я.  Баланың отбасында тұру және тәрбиелену құқығын іске асыру: жай-күйі мен перспективалары. Автор баланың отбасында тұру және тәрбиелену құқықтарын іске асыру бойынша халықаралық-құқықтық құжаттар мен жалпы қабылданған халықаралық стандарттарға, сондай-ақ балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі ұлттық заңнамаға талдау жүргізген, баланы отбасына орналастыру мәселесі бойынша ұлттық заңнаманы жетілдіру жөнінде ұсыныстар берген. Түйінді сөздер: бала құқықтарын қорғау, бала асырап алу, қорғаншылық (қамқоршылық), патронат, балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі халықаралық стандарттар, балалардың құқықтары, бала, отбасы, ана, балалық шақ, бала құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы, әлеуметтік жетімдіктің алдын алу.
Balyeva Z.  The implementation of children's rights to live and grow up in a family: status and prospects. Constitutional principles of legal regulation of the protection of children's rights of the Republic of Kazakhstan based on the idea of the Universal Declaration of Human Rights and the UN Convention on the Rights of the Child that motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. The author analyzes the international instruments and generally accepted international standards on the right of the child to live and grow up in a family, as well as national legislation for the protection of children's rights, the recommendations for the improvement of national legislation on placing a child in a family. Keywords: protection of children's rights, adoption (adoption), guardianship (trusteeship), patronage, international standards for the protection of children's rights, children's rights, child, family, motherhood, childhood, the UN Convention on the Rights of the Child, the prevention of child abandonment.
Читать статью


Автор Серикбаев А.М., Ниетуллаев Н.Н

Мақалада Қазақстан Республикасы заңнамасындағы кәмелетке толмағандарды қорғау мәселесі кешенді қарастырылған: авторлар құқықтың әр түрлі саласындағы кәмелетке толмағандардың құқықтық мәртебесін анықтаудың әр алуандығына, қоғамның дамуының әр кезеңінде кәмелетке толмағандарды қылмыстық-құқықтық қорғаудың біркелкі еместігіне, жаңа қылмыстық заңның осы саладағы бірқатар мәселелерді шешімсіз қалдырғанына назар аударады. Бұл топтағы қылмыстылықтың жалпы қылмыстылық массивінде алатын орнының мардымсыздығын оның латенттілігінің жоғары деңгейде болуымен түсіндіреді. Tүйінді сөздер: кәмелетке толмаған тұлға, отбасы, қылмыстық заң, қылмыстық құқық бұзушылық, қылмыс, қылмыстық теріс қылық, қылмыстылық, қылмыстық заңды жетілдіру, криминологиялық жай-күй, алдын алу.
Серикбаев А. М.,  Ниетуллаев Н. Н. Уголовно-правовые и криминологические проблемы охраны несовершеннолетних. В статье комплексно рассматриваются вопросы защиты несоершеннолетних в законодательстве Республики Казахстан: авторы обращают внимание на разность в определении правового статуса несовершеннолетнего в различных отраслях права, неоднозначность уголовно-правовой защиты несовершеннолетних в разные периоды развития общества; новое уголовное законодательство также оставило нерешенными ряд проблем в этой области. Незначительная доля данной группы преступлений в общем массиве преступности объясняется ее высокой латентностью. Ключевые слова: несовершеннолетнее лицо, семья, уголовный закон, уголовное правонарушение, преступление, уголовный проступок, преступность, совершенствование уголовного закона, криминологическое состояние, предупреждение. 
Serikbaev A.,  Niyetullayev N. Criminal law and criminological problems of protection of minors. The article considers the protection of minors in the legislation of the Republic of Kazakhstan: the authors pay attention to the difference in the definition of the legal status of a minor in the various branches of law, the ambiguity of the criminal law protection of minors in the different periods of development of society, the new criminal legislation also left unresolved a number of problems in this area .Also a small proportion of this group of crimes in the general crime due to its high latency. Keywords: minor, family, criminal law, criminal offense, crime, criminal offense, crime, the improvement of the criminal law, criminological state, prevention.
Читать статью


Автор А. С. Жаппарова

Профессиональная деятельность медицинских работников сопряжена с определенным риском, риском совершить ошибочные действия, принять неверное решение. В предлагаемой статье рассматривается актуальная медико-правовая проблема – врачебная ошибка. Отсутствие ее законнодательного определения порождает трудности в отграничении профессиональных действий медицинских работников, приведших к причинению вреда здоровью или жизни пациента, от случаев невиновного причинения такого вреда, хотя и связанных с выполнением профессиональных обязанностей. В статье затрагивается также вопрос страхования профессиональной ответственности при врачебной ошибке. Ключевые слова: медицинский работник, дефекты оказания медицинской помощи, врачебная ошибка, причинение вреда здоровью и жизни, вина, уголовная ответственность, страхование профессиональной ответственности медицинского работника.
А. С. Жаппарова: Дәрігер қателігінің құқықтық аспектілері. Медицина қызметкерлерінің кәсіби қызметі белгілі бір тәуекелмен, қате әрекеттерді жасау, қате шешім қабылдау тәуекелімен қатар жүреді. Ұсынылып отырған мақалада көкейкесті дәрігерлік-құқықтық проблема – дәрігер қателігі қарастырылады. Оның заңнамалық анықтамасының болмауы науқастың денсаулығына немесе өміріне зиян келтірген медицина қызметкерлерінің кәсіби қызметін кәсіби міндетін орындаумен байланысты келген зиянға кінәлі емес жағдайды ажыратуда қиындық тудырады. Мақалада дәрігерлік қателік кезіндегі кәсіби жауапкершілікті сақтандыру мәселесі қозғалады. Түйінді сөздер: медицина қызметкері, дәрігерлік көмек көрсетудің ақаулары, дәрігерлік қателік, денсаулық пен өмірге зиян келтіру, кінә, қылмыстық жауапкершілік, медицина қызметкерінің кәсіби жауапкершілігін сақтандыру. 
A. Zhapparova: Legal aspects of a medical mistake. Professional activity of medical workers is interfaced to a certain risk, risk to make wrong actions, to make the incorrect decision. In offered article the actual medico-legal problem – a medical mistake is considered. Lack of its legislative definition generates difficulties in differentiation of professional actions of the medical workers what have led to approach of harm to health or life of the patient, from cases of innocent causing such harm, though the professional duties connected with performance. The question of insurance of professional responsibility at a medical error is raised also in this article. Keywords: medical employee, defects of rendering medical care, medical mistake, infliction of harm to health and life, guiltiness, criminal liability, insurance of professional responsibility of the medical employee.
Читать статью


Автор А. С. Жаппарова

Статья посвящена актуальному вопросу современных междисциплинарных исследований — биоэтике. Рассматриваются вопросы о месте биоэтики в сфере медицины, ее нравственно-этические аспекты с позиции соблюдения прав человека, и в частности, пациента. Приведены основные международно-правовые, европейские и национальные документы, регламентирующие содержание деятельности в биоэтике. Ключевые слова: право, медицина, этика, биоэтика, пациент, здоровье, патернализм, эвтаназия, клинические исследования, суррогатное материнство, клонирование.
А. С. Жаппарова: Биоәдептің құқықтық аспектілері. Мақала қазіргі пәнаралық зерттеулердің көкейкесті мәселесі — биоәдепке арналған. Биоәдептің медицинадағы орны, оның адам, жеке алғанда, емделушінің құқығын сақтау тұрғысынан адамдық-этикалық аспектілері қарастырылған. Биоәдептегі іс-әрекеттің мазмұнын реттейтін негізгі халықаралық-құқықтық, еуропалық және ұлттық құжаттар келтірілген. Түйінді сөздер: құқық, медицина, әдеп, биоәдеп, емделуші, денсаулық, патернализм, эвтаназия, клиникалық зерттеулер, суррогат аналығы, клондау. 
A. S. Zhapparova: Legal Aspects of bioethics. This article is devoted to the topic of modern interdisciplinary researches — bioethics. Questions of a bioethics place in the medicine sphere, its moral and ethical aspects from the point of view of human rights, and in particular, the patient's rights are considered. Here the main international, European and national legal documents regulating the content of activity in bioethics are provided. Keywords: human right, medicine, ethics, bioethics, patient, health, paternalism, euthanasia, clinical researches, substitute motherhood, cloning.
Читать статью


Автор Финк Д.А

В статье анализируются причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий в странах Европы, Азии и Соединенных Штатах Америки и разрабатываются эффективные меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в этих странах и охраны лиц, пострадавших от них. Ключевые слова: дорожно-ранспортные происшествия, состояние опьянения, пользование сотовыми телефонами, ограничение скорости, время ожидания на перекрестке, система платных дорог и штрафов, круговые развязки и перекрестки, проектирование искривленных дорог.
Финк Д. А.: Жол-көлік оқиғалары: себептері, ескертулер, зардап шеккендердің құқығын қорғау. Мақалада Еуропа, Азия елдері мен Америка Құрама Штатында жол-көлік оқиғаларының орын алуына ықпал ететін себептер мен жағдайлар талданады. Осы елдерде қабылданған жол-көлік оқиғаларының алдын алудың тиімділігін арттыратын шаралар мен зардап шеккендерді қорғау бойынша шаралар қарастырылады. Түйінді сөздер: жол-көлік оқиғалары, мас болу жағдайы, ұялы телефонды пайдалану, жылдамдықты шектеу, жол қиылысында күту уақыты, ақылы жолдар мен айыппұлдар жүйесі, айналмалы жолайрық пен жол қиылыстары, қисық жолдарды жобалау.
Fink D.: Traffic accidents: reasons, prevention, protection of the victims. In the scientific article the objective and subjective reasons and conditions promoting commission of road accidents in the countries of Europe, Asia and United States of America are analyzed and effective measures for the prevention of road accidents in these countries and protection of persons, injured by them are developed. Keywords: road accidents, a state of intoxication, use of cell phones, restriction of speed, a waiting time at the intersection, system of paid roads and penalties, circular outcomes and intersections, design of the bent roads.
Читать статью


Автор Чиркин В.Е.

Рассматриваются права человека в соответствии с тремя глобальными системами, представляющими собой глобальные модели правового регулирования: мусульманской системы (прежде всего, в варианте ее фундаменталистской (радикалистской) семьи, либерально-полусоциальной капиталистической и тоталитарно-социалистической систем. Отмечены разные подходы к закреплению основных прав человека в международных документах и в некоторых названных выше глобальных правовых системах и их семьях, к возможности их гармонизации, происходящее сближение правового регулирования положения человека и вместе с тем сохраняющиеся элементы антагонизма. Ключевые слова: модель прав человека, мусульманская, либерально-полусоциальная капиталистическая и тоталитарно-социалистическая модели, сближение и элементы антагонизма.
Чиркин В. Е. Адам құқықтырының жаһандық жүйелер. Адам құқықтары үш жаһандық жүйелер бойынша қарастырылады, өзіммен құқықтық реттеудің жаһандық моделдері көрсетеді: мұсылмандық жүйе (ең басында оның іргетасты (радикалдық) отбасы нұсқасында, либералды – жартылай социалдық капиталистік және тоталитарлы-социалистік жұйелер. Халықаралық құжаттарда және кейбір жоғарыда айтылған жаһандық құқықтық жүйелерде және олардың отбасыларында негізгі адам құқықтарының бекітілуіне, оларды үйлестіруі мүмкіндігіне әр түрлі подходтар, адам құқықтарын құқықтық реттеуінің болып жатқан жақындауы және осымен қатар антагонизм элеметтерінің сақталуы атап айтылған. Түйінді сөздер: адам құқықтарының моделі, мұсылмандық, либералды – жартылай социалдық капиталистік және тоталитарлы-социалистік моделдер, жақындауы және антагонизм элеметтері.
Chirkin V. Global systems of human rights. Human rights are considered in accordance with the three global models of legal regulation, which are global models of legal regulation: Muslim (above all, in its variant of fundamentalist (radicalist)) family), liberal semisocial capitalist and totalitarian-socialist systems. Highlighted different approaches to securing basic human rights in international instruments, and in some of the above mentioned global legal systems and those families , to the possibility of their harmonization, the convergence taking place of legal regulation human condition and, at the same time, the remaining elements of the antagonism. Keywords: мodel of human rights. мuslim, liberal semi-social capitalist and totalitarian-socialist models, convergence and antagonism.
Читать статью


Автор Бусурманов Ж.Д

В условиях проявляющегося кризиса в области демократии и прав человека на планетарном уровне, Евразийская концепция и Евразийская декларация прав человека и народов, по мнению автора, как особое видение, взгляд на эти проблемы, может внести свою лепту в разрешении назревающих конфликтов посредством продвижения к всеобщему, универсальному через признание и уважение многообразия, уникальности, идентичности народов и их государственности. Теоретико-идеологической основой Евразийской Декларации, считает автор, является Евразийская концепция прав человека, утверждающая, что соблюдение основных прав и свобод человека предполагает помимо прав и свобод, обязательность взаимных обязанностей и ответственности между людьми, обществом и государством. Только наличие баланса интересов между этими субъектами способствует реальному осуществлению как индивидуальных, так и коллективных прав и свобод. Ключевые слова: демократия, права человека, кризис демократии, евразийская концепция, евразийская декларация, евразийский суд по правам человека, цивилизация, евразийский континент, всеобщие, универсальные, идентичность, уникальность, суверенитет.
Бұсырманов Ж. Д. Бүгінгі күнгі жаңа тегеурінді талаптарына жауап ретінде Адам және халықтардың құқықтарының Еуразиялық Декларациясы. Демократия және адам құқықтары аясында планеталық деңгейде шығып жатқан дағдарыс жағдайында осы мәселелеріне ерекше көрініс, көзқарас ретінде Еуразиялық тұжырымдама және Адам және халықтардың құқықтарының Еуразиялық Декларация халықтардың және олардың мемлекеттілігі көптігін, ерекшелілігін, сәйкестілігін тану және қадірлеу арқылы жалпыламалықты, әмбебаптылықты жылжыту арқылы пайда болайын деп тұрған жанжалдарды шешуіне өзіннің септігін тигізуі мүмкін. Еуразиялық Декларацияның теориялық-идеологиялық негізін Адам құқықтарының Еуразиялық Декларация құрайды, негізгі адам құқықтары мен бостандықтарын сақтау құқықтар мен бостандықтарынан бөлек адамдар, қоғам және мемлекет арасындағы өзара міндеттер және жауапкершіліктерін міндеттілігін қарастыруын бекітеді. Осы субъектілер арасындағы мүдделердің теңгерімі болуы жеке де, ұжымдық та құқықтыр мен бостандықтар шынайы түрде іске асыруына ықпал етеді. Түйінді сөздер: Демократия, адам құқықтары, демократияның дағдарысы, еуразиялық тұжырымдама, еуразиялық декларация, адам құқықтары жөнінде еуразиялық сот, өркениет, евразиялық континент, жалпы, әмбебап, сәйкестік, ерекшелік, тәуелсіздік.
Busurmanov J. Eurasian Declaration on human and peoples rights as a response to the new challenges of the time. In the context of the current crisis itself in the field of democracy and human rights on a planetary level, the Eurasian concept and Eurasian Declaration on Human and Peoples as special vision to these problems can bring its contribution to the resolution of emerging conflicts. This can be done by moving towards universal recognition and respect through diversity, uniqueness, identity of the peoples and their state. Theoretical and ideological basis of the Declaration is a Eurasian concept on human rights, stating that respect for fundamental human rights and freedoms in addition assumes the rights and freedoms necessarily mutually duties and responsibilities between people, society and the state. Only the presence of a balance of interests between these actors contribute to real implementation of both individual and collective rights and freedoms. Keywords: Democracy, human rights, democracy crisis, the Eurasian concept, Eurasian declaration, Eurasian Court of Human Rights, the civilization, the Eurasian continent, universal, universal, identity, uniqueness and sovereignty.
Читать статью


Автор Е. К. Кубеев

В статье рассмотрены конституционно-правовые основы закрепления прав и свобод человека и гражданина, а также отдельные аспекты приоритета международных прав человека в действующем праве Республики Казахстан. Автор признает права человека базовым критерием отнесения государства к категории современного, демократического, правового, социального государства. Ключевые слова: конституция, государство, права человека, правовое государство, социальное государство, официальное толкование, нормативный правовой акт, действующее право, международный договор, Казахстан.
Е. Қ. Көбеев: Адам құқықтары – қазіргі қазақстандық мемле- кет пен құқықтың негізгі басымдығы. Мақалада адам және азамат құқықтары мен бостандықтарын бекітудің конституциялық-құқықтық негіздері, сондай-ақ Қазақстан Республикасында қолданыстағы құқығында адамның халықаралық құқықтары басымдылығының кейбір жақтары қарастырылған. Автор адам құқықтарының мемлекетті заманауи, демократиялық, құқықтық, әлеуметтік мемлекет санатына қосудың базалық өлшемі екенін мойындайды. Түйінді сөздер: конституция, мемлекет, адам құқықтары, құқықтық мемлекет, әлеуметтік мемлекет, ресми түсінік беру, нормативтік құқықтық акт, қолданыстағы құқық, халықаралық келісім-шарт, Қазақстан. 
Y. K. Kubeyev: Human rights as the main priority of the modern Kazakhstan state and law. The article considers the constitutional and legal bases for consolidating rights and freedoms of the man and citizen, as well as some aspects of the priority of international human rights in the current law of the Republic of Kazakhstan. Human rights are acknowledged to be the basic criteria for classifying a state as a modern, democratic, and legal social one. Keywords: constitution,state, human rights, law state, social welfare state, official interpretation, regulatory legal act, current law, international treaty, Kazakhstan.
Читать статью


Автор Саидов А.Х

Статья посвящена вопросам становления теории прав человека, дается краткий обзор современной литературы по теме «Права человека». Особое внимание уделяется цивилизационной теории прав человека, как одного из интегральных направлений современной юридической науки. Исследование современных концепций прав человека, вопросов, связанных с историей и теорией проблемы, опытом других государств, представляется весьма важной и актуальной задачей юридической науки, поэтому такие глобальные для человечества проблемы следует рассматривать в контексте цивилизационного подхода. Ключевые слова: права человека, теория прав человека, цивилизационный подход, цивилизационная теория прав человека, глобализация, юридическая наука, методология, межотраслевые исследования.
Саидов А. Х.: Адамның құқық теориясын қалыптастыруға қарай. Мақала адам құқықтары теориясын қалыптастыру мәселелеріне арналған, «Адам құқықтары» тақырыбы бойынша бүгінгі әдебиетке қысқаша шолу жасалады. Қазіргі кездегі заң ғылымының интегралды бағыттарының бірі ретінде адам құқықтарының өркениетті теориясына ерекшеназар аударылады. Адам құқықтарының қазіргі тұжырымдамасын, тарих пен теория проблемаларымен, басқа елдердің тәжірибесімен байланысты мәселелерді зерттеу заң ғылымының маңызды және өзекті міндеттері болып табылады, сондықтан азамзат үшін осындай жаһандық проблемаларды өркениетті амалдың мәнмәтінінде қарастыру қажет. Түйінді сөздер: адам құықтары, адам құқықтарының теориясы, өркениетті амал, адам құқықтарының өркениетті теориясы, жаһандану, заң ғылымы, әдіснама, салааралық зерттеулер.
Saidov A.: Regarding formation of the theory of human rights. The article is devoted to the development of human rights theory, it provides a brief review of the modern literature on the “human rights” subject. A special priority is given to the civilizational theory of human rights, as one of the integral lines of the modern legal science. A study of modern concepts of human rights, issues relating to the history and theory of the issue, to the experience of other states, seems as very important and topical task of legal science, therefore such issues which are global for humanity should be considered in the context of civilization approach. Keywords: human rights, theory of human rights, civilizational approach, civilizational theory of human rights, globalization, legal science, methodology, interdisciplinary studies.
Читать статью

Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2024
© Журнал "Право и государство", 2024
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика