Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

№4(65),2014

Государство, право, религия

Нарикбаев М.С. Конституционные основы общественного согласия в Казахстане // Право и государство. № 4(65) 2014. – С. 6-10.

В статье рассмотрены конституционные основы поддержания мира и социального согласия в Республике Казахстан как один из приоритетов правовой политики и условие обеспечения прав и свобод человека и гражданина, экономического, социального, политического и правового развития страны. Анализируются основные механизмы обеспечения межнационального, межконфессионального согласия и взаимодействия, а также достижения социального и гражданского согласия. Ключевые слова: Казахстан, политическая система, правовая система, конституция, законодательство, толерантность, механизмы обеспечения мира и согласия, Ассамблея народа Казахстана, съезды лидеров мировых и традиционных религий, права и свободы человека и гражданина.
Нәрікбаев М. С.: Қазақстанда қоғамдық келісімнің конституциялық негізі. Мақалада құқықтық саясат басымдығының бірі ретінде және адам мен азамат құқықтары мен бостандықтарын, елдің экономикалық, әлеуметтік, саяси және құқықтық дамуын қамтамасыз етудің шарты
ретінде Қазақстан Республикасында татулық пен әлеуметтік келісімді қолдаудың конституциялық негізі қарастырылады. Ұлтаралық, конфессияаралық келісім мен өзара ықпалдастықты, сондай-ақ әлеуметтік және азаматтық келісімге қолжетімділікті қамтамасыз
етудің негізгі механизмдері талданады. Түйінді сөздер: Қазақстан, саяси жүйе, құқықтық жүйе, конституция, заң шығару, төзімділік, татулық пен келісімді қамтамасыз ету механизмдері, Қазақстан халықтарының Ассамблеясы, әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съездері, адам мен азамат құқықтары және бостандықтары.
 Narikbayev M.: Constitutional bases of social reconciliation in Kazakhstan. The article deals with the constitutional foundations of peace and social cohesion in the Republic of Kazakhstan as one of the priorities of legal policy and the condition of ensuring the rights and freedoms of person and citizen, economic, social, political and legal development of the country. Author analysis the main mechanisms for inter-ethnic, inter-religious harmony and cooperation, as well as to achieve social and civic harmony. Keywords: Kazakhstan, the political system, the legal system, the constitution, legislation, tolerance, mechanisms to ensure peace and harmony, the Assembly of People of Kazakhstan, the Congress of Leaders of World and Traditional Religions, the rights and freedoms of man and citizen.
Читать статью

Косиченко А.Г. Светское государство: Республика Казахстан и мировой опыт // Право и государство. № 4(65) 2014. – С. 11-16.

В многоконфессиональных и полиэтнических государствах светский тип государства особенно обоснован и оправдан. Он поддерживает атмосферу толерантности и создает возможности для раскрытия позитивного потенциала религий. Вместе с тем необходимо отметить, что принцип светскости позволяет трактовать его чрезвычайно широко: от почти теократии до едва ли не атеизма, поэтому встает задача конкретизации этого принципа в реальных условиях современного Казахстана. Светская форма нашей государственности означает, по существу, что государство обязано создавать условия для достаточно самостоятельного функционирования религий, а религии не вмешиваются в государственные дела и не порождают со своей стороны новых вызовов и угроз обществу и государству. По мнению автора, конкретизация содержания принципа светскости, отвечающего религиозной ситуации в Казахстане, развивает принцип светскости до практических форм его реализации в условиях Казахстана. Это позволяет сформировать устойчивую политику государства в религиозной сфере, когда все встающие проблемы решаются уже в контексте выбранного типа светскости. Эффективность государственной политики в области государственно-конфессиональных отношений при этом, отмечается в статье, повышается, что, в свою очередь, способствует стабильности нашего общества, которая зависит, в том числе, и от межрелигиозного мира и согласия. Ключевые слова: религия, принцип светскости, общество, государство, Республика Казахстан, духовность, права и свободы, толерантность, либерализм, мировой опыт.
Косиченко А. Г.: Зайырлы мемлекет: Қазақстан Республикасы және әлемдік тәжірибе. Көп конфессионалды және полиэтникалық мемлекеттерде мемлекеттің зайырлы типі негізделген және өзін-өзі ақтаған. Ол төзімділік атмосферасын қолдайды және діннің позитивті әлеуетін ашуға мүмкіндік жасайды. Сонымен бірге, зайырлылық қағидасы оны теократиядан атеизмге дейін аса кеңінен түсіндіруге
мүмкіндік беретінін атап өту қажет, сондықтан бұл қағиданы заманауи Қазақстанның нақты жағдайында нақтылау міндеті тұр. Біздің мемлекеттілігіміздің зайырлы формасы шын мәнінде, мемлекет діннің жеткілікті дәрежеде дербес әрекет етуіне жағдай жасауға, ал діндер мемлекеттің ісіне араласпауға және өз тарапынан қоғам мен мемлекетке жаңа қауіп-қатер төндірмеуге міндетті екендігін білдіреді. Автордың пікірінше, Қазақстанда діни ахуалға жауап беретін зайырлылық қағидасының мазмұнын нақтылау зайырлылық қағидасын оны Қазақстан жағдайында жүзеге асырудың тәжірибелік формаларына дейін дамытады. Бұл барлық алда тұрған проблемалар зайырлылықтың таңдап алынған типінің мәнмәтінінде шешімін тапқанда, дін саласындағы мемлекеттің тұрақты саясатын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, мақалада мемлекеттік-конфессионалдық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімділігі артып келе жатқандығы, оның өз кезегінде дінаралық татулық пен келісімге де байланысты қоғамымыздың тұрақтылығына ықпал ететіндігі атап өтіледі. Түйінді сөздер: дін, зайырлылық қағидасы, қоғам, мемлекет, Қазақстан Республикасы, рухтандырушылық, құқық пен бостандық, төзімділік, либерализм, әлемдік тәжірибе. 
Kosichenko А.: Secular state: the Republic of Kazakhstan and World experience. Secular type of the state is particularly justified and acquitted in the multicultural and multiethnic states. It helps to maintain an atmosphere of tolerance and create opportunities for the disclosure of the positive potential of religions. However, it should be noted that the principle of secularism could be interpreted in extremely wide way: from theocracy to atheism, so there is a problem for concentration of this principle in the real conditions of modern Kazakhstan. Secular form of our statehood is, in essence, that the state is obliged to create conditions for a sufficiently independent functioning of religions and religion does not interfere in the state affairs and prevent rising of new challenges and threats to society and state. According to the author, concretization of the principle of secularism, responding to the religious situation in Kazakhstan, will help to develop practical forms of its implementation in the conditions Kazakhstan. It allows establishing a sustainable public policy in the sphere of religion, when all appeared problems are solved in the context of the selected type of secularism. There is no doubt that the effectiveness of public policy in the field of state-confessional relations will increase, according to the article, and it would contribute to the stability of our society, which depends, among other things, on the interreligious peace and harmony. Keywords: religion, secularism, society, the state, the Republic of Kazakhstan, spirituality, the rights and freedoms, tolerance, liberalism, world experience.
Читать статью

Дауленов М. М. Принцип пропорциональности свобода вероисповедания на рабочем месте в практике Европейского Суда по правам человека // Право и государство. № 4(65) 2014. – С. 17-22.

Настоящая статья представляет собой попытку определения содержания свободы вероисповедания на рабочем месте, закрепленной в положении ст. 9 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., а также границ возможных ограничений данной свободы со стороны государств-участников. Проведенный анализ отдельных постановлений Европейского Суда по правам человека показал, что такой границей может служить принцип пропорциональности, представляющий собой общий принцип права.
Ключевые слова: принцип пропорциональности, свобода вероисповедания, рабочее место, Европейская конвенция о защите прав человека, Европейский Суд по правам человека, Комитет по правам человека, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, прямое действие, толкование, применение права.
Дауленов М. М.: Адам құқықтары бойынша Еуропалық Сот тәжірибесінде үйлесі қағидасы мен дінге сену еркіндігі. Мақалада 1950 жылғы 4 қарашадағы адам құқықтары мен негізгі бостандықтарын қорғау туралы Еуропалық конвенцияның 9 бабының ережесінде бекітілген жұмыс орнында дінге сену еркіндігінің мазмұнын, сонымен қатар, қатысушы-мемлекеттер тарапынан осы еркіндікті шектеу мүмкіндігінің шекарасын анықтауға талпыныс жасалған. Адам құқықтары бойынша Еуропалық Соттың жекелеген қаулыларына жүргізілген талдау мұндай шекара құқықтың жалпы қағидасын білдіретін үйлесімді қағидасы болуы мүмкін екендігін көрсеткен. Түйінді сөздер: үйлесімді қағидасы, дінге сену еркіндігі, жұмыс орны, адам құқығын қорғау жөніндегі Еуропалық конвенция, адам құқықтары бойынша Еуропалық Сот, адам құқықтары бойынша Комитет, Ұлыбритания мен солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдігі, тікелей әрекет, түсіндіру, құқықты қолдану.
Daulenov M.: The principle of proportionality and freedom of religion in the workplace in the practice of the European Court of Human Rights. The present article is an attempt to determinate the content of the freedom of religion in the workplace, which is guaranteed by the relevant provision of the art. 9 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950. It is not doubt that the freedom of religion does not constitute an absolute category. Therefore, it is necessary to define the extent of the possible restrictions of the freedom of religion in the workplace by the state-parties of the Convention. The practice of the European Court of Human Rights demonstrates that the restrictions of the freedom of religion should be in compliance with the principle of proportionality. Keywords: the principle of proportionality, freedom of religion, workplace, European Convention on human rights, the European Court of Human Rights, the Human Rights Committee, United Kingdom, direct effect, interpretation, application of law.
Читать статью

Абылайұлы А. Вопросы защиты свободы вероисповедания в процессе реализации права на образование // Право и государство. № 4(65) 2014. – С. 23-26.

В статье рассмотрены вопросы соотношения  свободы вероисповедания и  права на  образования в образовательном процессе. При урегулировании образовательной деятельности государство в силу конституционных норм и законодательств вынуждено ограничить ношение религиозной одежды в организациях образования. Позиции автора по рассматриваемой проблеме аргументированы положениями международных договоров, законов и нормативных правовых актов, практикой судебных органов международных организации. Ключевые слова: образование, религия, ограничение, религиозная одежда, дисциплина, нравственность, мораль, международный договор, Европейский Суд по правам человека, Комитет ООН по правам человека.
Абылайұлы А.: Білім алу құқығын жүзеге асыру үдерісінде дінге сену еркіндігін қорғау мәселелері. Мақалада дінге сену еркіндігі мен білім беру үдерісінде білім алу құқығының арақатыстық мәселелері қарастырылады. Білім беру қызметін реттеу барысында мемлекет конституциялық нормалардың және заңдардың күшімен білім беру ұйымдарында діни киімдерді киюді шектеуге мәжбүр болады. Қарастырылып отырған проблема бойынша автордың позициясы халықаралық келісімшарттардың, заңдар мен нормативті құқықтық актілердің ережелері мен халықаралық ұйымдардың сот органдарының тәжірибесімен дәлелденеді. Түйінді сөздер: білім беру, дін, шектеу, діни киім, тәртіп, адамгершілік, мораль, халықаралық келісімшарт, адам құқықтары жөніндегі Еуропалық Сот, адам құқықтары бойынша БҰҰ Комитеті.
Abylayuly A.: The protection of religious freedom in the implementation of the right to education. The article describes the relationship between religious freedom and right to education in the educational process. In the regulation of educational activities the state has to restrict the wearing of religious clothing in educational institutions under the constitutional norms and laws. The author's position on this problem substantiated by the treaties, laws and regulations, judicial practice of international organizations. Keywords: education, religion, the limitation of religious dress, discipline, morality, ethics, international treaty, the European Court of Human Rights, the UN Committee on Human Rights.
Читать статью

Конституционный контроль

Бондарь Н.С. Кризис современного конституционализма: в поисках путей преодоления // Право и государство. № 4 (65) 2014. – С. 27-31.

В статье представлена авторская концепция конституционализма в единстве государственно-властных, нравственно-этических и социокультурных его характеристик. Показана роль конституционного правосудия в преодолении противоречий современного конституционного развития и формировании системы «живого» (судебного) конституционализма, анализируется связанная с этим практика Конституционного Суда РФ. Ключевые слова: Конституция, конституционализм, суд, судебная власть, конституционное правосудие, судебный конституционализм, естественное право, позитивизм, плюрализм, конституционные ценности.
Бондарь Н. С.: Қазіргі заманғы конституционализм дағдарысы: оны жеңудің жолдарын іздеу. Мақалада конституционализмнің мемлекеттік-биліктік, адамгершілік-этикалық және әлеуметтік-мәдени сипатымен бірлікте авторлық тұжырымдамасы берілген. Қазіргі заманғы конституциялық дамудың қайшылықтарын жеңуде және «тірі» (соттық) конституционализм жүйесін қалыптастыруда конституциялық әділ соттың рөлі көрсетілген, осыған байланысты РФ Конституциялық сотының тәжірибесі талданады. Түйінді сөздер: Конституция, конституционализм, сот, сот билігі, конституциялық әділ сот, соттық конституционализм, табиғи құқық, позитивтілік, плюрализм, конституциялық құндылықтар.
Bondar N.: «Crisis of the modern constitutionalism: searching for the ways to overcome». Article presents the concept of constitutionalism which consists in unity of its administrative, moral and socio-cultural characteristics. The author demonstrates the role of constitutional justice in overcoming the contradictions of modern constitutional development and formation of a system of «living» (judicial) constitutionalism, analyzes respective case-law of the Constitutional Court of the Russian Federation. Keywords: the Constitution, constitutionalism, the court, the judiciary, constitutional justice, judicial constitutionalism, natural law, positivism,pluralism, constitutional values.
Читать статью

Banic Slavica. The role of the Croatian Constitutional Court in promoting democracy in Croatia // Право и государство. № 4(65) 2014. – С. 32-37.

The article says that constitutional order of the Republic of Croatia which gained independence in1991 is based on the principles of freedom, peace, democracy, equality, respect for human rights and freedoms and the rule of law. The decisions of the Constitutional Court established by Constitution in 1990 due to the author’s opinion have been continuously contributing to democratization of the Croatian society fullfiling its task of the guardian of the Constitution. Key words: constitution, constitutional court, constitutional rights, constitutional activism, democracy, democratiation, effects of the decisions, jurisdiction, rule of law, transition.
Банич С.: Демократияны таратуда Хорватия Конституциялық Сотының рөлі. Мақалада Югославия Социалистік Федеративтік Республикасы құлағаннан кейін 1991 жылы тәуелсіздігін алған Хорватия Республикасындағы конституциялық тәртіптің бостандыққа, татулыққа, демократияға, теңдікке, адам құқықтары мен бостандықтарына және құқық үстемдігін құрметтеуге негізделгендігі сөз болады. Автордың пікірінше, 1990 жылы Хорватия Конституциясына сәйкес құрылған Хорватия Республикасының Конституциялық Сотының шешімі мақала авторының пікірінше, хорват қоғамын демократияландыруға ықпал етеді және Конституцияны қорғауға кепілдік береді. Түйінді сөздер: Конституция, Конституциялық сот, Конституциялық құқық, конституциялық қызмет, демократия, демократияландыру, шешімнің салдары, юрисдикция, заңның үстемдігі, өтпелі кезең.
Банич С.: Роль Конституционного Суда Хорватии в продвижении демократии. В статье отмечается, что конституционный порядок Республики Хорватии, которая обрела независимость в 1991 г., после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии, основывается на принципах свободы, мира, демократии, равенства, уважения прав и свобод человека и верховенства права. Решения Конституционного Суда Республики Хорватии, созданного в соответствии с Конституцией Хорватии в 1990 г., по мнению автора статьи, способствуют демократизации хорватского общества и гарантируют защиту Конституции. Ключевые слова: Конституция, Конституционный суд, Конституционные права, конституционное деятельность, демократия, демократизация, последствия решений, юрисдикция, верховенство закона, переходный период.
Читать статью

Ударцев С.Ф. Конституционное развитие стран Европейского Союза и Центральной Азии (о семинаре в Хельсинки) // Право и государство. № 4(65) 2014. – С. 38-45.

В статье дан краткий обзор докладов европейских профессоров права и представителей делегаций пяти стран Центральной Азии на региональном семинаре «Конституционное право», который прошел 17-18 сентября 2014 г. в Хельсинки (Финляндия) в рамках программы «Инициатива верховенства права» Европейского Союза для стран Центральной Азии. Ключевые слова: конституционное право, конституционный контроль, защита прав и свобод человека, Хельсинки, глобализация, национальные и международные суды, верховенство права, Европейский Союз, Центральная Азия, Европейский суд по правам человека.
Ударцев С. Ф.: Еуропалық Одақ пен Орталық Азия елдерінің конституциялық дамуы (Хельсинкидегі семинар туралы). Мақалада Еуропалық Одақтың Орталық Азия елдеріне арналған «Құқық үстемдігі бастамасы» бағдарламасы шеңберінде 2014 ж. 17-18 қырқүйекте Хельсинки қаласында өткен (Финляндия) «Конституциялық құқық» аймақтық семинарындағы құқық жөніндегі еуропалық профессорлар мен Орталық Азияның бес елінен келген делегация өкілдерінің баяндамаларына қысқаша шолу жасалған. Түйінді сөздер: конституциялық құқық, конституциялық бақылау, адамның құқығы мен бостандығын қорғау, Хельсинки, жаһандану, ұлттық және ұлтаралық соттар, құқық үстемдігі, Еуропалық Одақ, Орталық Азия, адам құқықтары бойынша Еуропалық сот.
Udartsev S.: Сonstitutional development of the Еuropean union and Сentral Аsia (review of the seminar in Helsinki). The article briefly reviews the reports of European law professors and representatives of the delegations of five Central Asian states on the Regional Seminar «Constitutional Law», which was held on 17-18 th of September 2014 in Helsinki (Finland) in the framework of the «Rule of Law Initiative» program of the European Union for the Central Asia countries. Keywords: constitutional law, constitutional control, protection of human rights and freedom, Helsinki, globalization, national and international courts, the rule of law, the European Union, Central Asia, the European Court of Human Rights.
Читать статью

Административное право и государственное управление

Подопригора Р.А.. Административная юстиция в Казахстане: история, состояние, перспективы // Право и государство. № 4(65) 2014. – С. 46-56.

В статье показаны ключевые признаки и элементы административной юстиции, история ее возникновения и значение, обозначены основные направления развития административной юстиции в Казахстане. С учетом опыта различных государств мира, автор оценивает состояние административной юстиции в Казахстане. В статье также рассматриваются вопросы ее внедрения в правовую систему Казахстана, сложности, которые могут возникнуть в процессе законодательной и правоприменительной деятельности при введении одного из важнейших институтов административного права. Ключевые слова: административное право, государственное управление, административная юстиция, административное судопроизводство, административно-процессуальный кодекс.
Подопригора Р. А.: Қазақстанда әкімшілік юстиция (заң): тарихы, жағдайы, келешегі. Мақалада әкімшілік юстицияның негізгі белгілері мен элементтері, пайда болу тарихы мен маңызы көрсетілген, Қазақстанда әкімшілік юстицияны дамытудың негізгі бағыттары берілген. Әлемнің әртүрлі мемлекеттерінің тәжірибелерін ескере отырып, автор Қазақстандағы әкімшілік юстицияның ахуалына баға береді. Сондай-ақ мақалада оны Қазақстанның құқықтық жүйесіне енгізу мәселелері, әкімшілік құқықтың ең маңызды институттарын енгізу кезінде заң шығару үдерісі мен құқық қолдану қызметінде пайда болуы мүмкін қиындықтар қарастырылады. Түйінді сөздер: әкімшілік құқық, мемлекетік басқару, әкімшілік юстиция, әкімшілік сот өндірісі, әкімшілік- іс жүргізу кодекс.
Podoprigora R.: Administrative Justice in Kazakhstan: history, current status, perspectives. The article is dedicated to the issues of the key features and elements of administrative justice. The author considers history and significance of administrative justice and main directions of its development. Taking into account the foreign experience, the author evaluates status of administrative justice in Kazakhstan. The article is also dedicated to the issues of introduction of administrative justice into the legal system of Kazakhstan as well as problems which can arise in legislative and law-enforcement activity. Keywords: administrative law, public administration, administrative justice, administrative Legal Procedure, Administrative Procedure Code.
Читать статью

Государственная служба в условиях глобализации

Жумабаев Ф.Б. Мемлекеттік қызмет шілердің мансабын дамытудың мәселелері // Право и государство. № 4(65) 2014. – С. 57-61.

Мемлекеттік қызмет Қазақстанды реформалаудың қазіргі кезеңінде экономикалық және әлеуметтік инфрақұрылымдардың маңызды құраушысы. Оның тиімділігін анықтайтын басты фактор мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби қызметі болып табылады. Мансапты басқару проблемасы күрделі және көпқырлы, ол негізі әлеуметтік-психологиялық, әкімшілік-құқықтық және ұйымдастырушылық аспектілерден тұратын кешенді тәсілді болжамдайды. Түйінді сөздер: мемлекеттік қызмет, мемлекетік қызметкер, мансапты жоспарлау, тәлімгерлік институт, кадр саясаты, жаңашылдандыру, мемлекеттік сектор, мәнсаптық өсу, қызметкерлерді басқару, алмастыру.
Жумабаев Ф. Б.: Управление развитием карьеры государственных служащих. Государственная служба на современном этапе реформирования Казахстана представляет собой важнейшую составляющую экономической и социальной инфраструктуры. Ключевым фактором, определяющим ее эффективность, является профессиональная деятельность государственных служащих. Проблема управления карьерой является сложной и многогранной, она предполагает комплексный подход, в основе которого лежат социальнопсихологические, административно-правовые и организационные аспекты. Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, планирование карьеры, институт наставничества, кадровая политика, модернизация, государственный сектор, карьерный рост, управление персоналом, ротация.
Zhumabayev F.: Career management of public servants. Public service reform in Kazakhstan currently is a major component of economic and social infrastructure. The key factor of its effectiveness is determined by the professional activity of public servants. The problem of career management is complex and multi-sided issue which suggests an integrated approach based on socio-psychological, administrativelegal and organizational aspects. Keywords: public service, public servant, career planning, mentoring,personnel policy, modernization, public sector, career progress, personnel management, rotation.
Читать статью

Финансовое право

Олейник А.Р. Исполнение налоговой обязанности физического лица признанного безвестно отсутствующим: сравнительная характеристика законодательства Украины и Республики Казахстан // Право и государство. № 4(65) 2014. – С. 62-67.

В статье рассмотрено содержание обязанности по уплате налогов как одной из основных обязанностей налогоплательщика. Исследована правовая природа конституционной обязанности по уплате налогов и сборов на основе анализа Основного Закона Украины и Республики Казахстан. С учетом положений Налогового кодекса Украины и Республики Казахстан проанализирована природа обязанности по уплате налогов. Акцентируется внимание на содержании категории “налоговая обязанность”, в частности на проблеме ее соотношения с понятием “налоговое обязательство”. Проведено сравнение норм законодательства регулирующих исполнение налоговой обязанности физического лица признанного безвестно отсутствующим. Ключевые слова: налогоплательщик; обязанность по уплате налогов; налоговая обязанность; налоговое обязательство; конституционная обязанность; конституционная норма; имущество; обеспечение исполнения налоговой обязанности; государственная налоговая служба; налоговые правонарушения.
Олейник А. Р.: Хабарсыз кеткен деп танылған жеке тұлғаның салық міндеттемесін орындауы: Украина мен Қазақстан Республикасы заңдарының салыстырмалы сипаттамасы. Мақалада салық төлеушінің қазіргі міндеттерінің бірі ретінде салық төлеу бойынша міндеттің мазмұны қарастырылған. Украина мен Қазақстан Республикасының Негізгі Заңын талдау негізінде салықтар мен алымдарды төлеу бойынша конституциялық міндеттердің құқықтық табиғаты зерттелген. Украина мен Қазақстан Республикасының Салық кодексінің ережелерін ескере отырып, салық төлеу бойынша міндеттердің табиғатына талдау жасалады. «Салық міндеткерлігі» санатының мазмұнына, атап айтқанда, оның «салық міндеткерлігі» ұғымымен арақатысы проблемасына басаназар аударылады. Хабарсыз кеткен деп танылған жеке тұлғаның салық міндеттемесінің орындалуын реттейтін заң нормаларына салыстыру жүргізілген. Түйінді сөздер: салық төлеуші; салық төлеу бойынша міндеткерлік; салық міндеті; салықтық міндеткерлік; конституциялық міндеткерлік; конституциялық норма; мүлік; салық міндеткерлігін орындауды қамтамасыз ету; мемлекеттік салық қызметі, салықтық құқықбұзушылық.
Oliynyk A.: Execution of a tax duty of the natural person recognized is unknown the absent: comparative characteristic of the legislation of Ukraine and Republic of Kazakhstan. The article discussed the content of the obligation to pay taxes as one of the main duties of the taxpayer. Legal nature of the constitutional duty for taxes and fees payment has been investigated on the basis of analysis of the Fundamental Law of Ukraine and Republic of Kazakhstan. Subject to the provisions of the Tax Code of Ukraine and Republic of Kazakhstan examines the nature of the obligation to pay taxes. The attention is focused on the content of the category of “fiscal responsibility”, in particular on the problem of its relations with the term “tax liability”. Comparison of standards of the legislation regulating execution of a tax duty of the natural person recognized is carried out is unknown the absent. Keywords: the taxpayer, the obligation to pay taxes, tax obligation, tax liability, constitutional duty, constitutional norm, assets, providing the tax duty performance, government tax service, tax violations.
Читать статью

Гражданское право

Джаналеева А.А. Проблема определения классификационных признаков видовой характеристики инвестиций // Право и государство. № 4(65) 2014. – С. 68-73.

В современном представлении понятие «инвестиции» имеет формулировку, которая не вполне соответствует, по мнению автора, развитию современных общественных отношений. Современная классификация инвестиций должна основываться на формах естественной классификации правовых реалий, а не экономических основаниях. Формулировка понятия инвестиций как «вложение капитала и получение прибыли» не способна привести к формированию качественной классификации. Возникает необходимость, считает автор, в выделении так называемого «мерона» в классификации инвестиций, понятие которого призвано служить целостности представлений о классификации в рамках методологии философии и законов формальной логики. Ключевые слова: инвестиции, классификация, естественная классификация, капитал, прибыль, абстракция, предпринимательская деятельность, инвестор, вложение.
Джаналеева А. А.: Инвестицияның көріністі сипатының жіктелу белгілерін анықтау проблемаласы. Автор қазіргі түсінік бойынша «инвестиция» ұғымы заманауи қоғамдық қатынастардың толыққанды дамуына жауап бере алмайтын тұжырымға ие. Инвестицияның қазіргі кезде жіктелуі экономикалық негіздерге емес, құқықтың нақты табиғи жіктелу формаларына негізделуі тиіс. Инвестиция ұғымының «капитал салып, пайда табу» ретінде тұжырымдалуы сапалы жіктелуге алып келмейді. Автор инвестицияны жіктеуде «мерон» деп аталатынды бөліп алудың қажеттігі пайда болады деп санайды, бұл ұғым философия әдіснамасы мен формальды логика заңдарының шеңберіндегі жіктеу туралы түсініктің тұтастығын қамтамасыз етеді. Түйінді сөздер: инвестициялар, жіктеу, табиғи жіктеу, капитал, пайда, абстракция, кәсіпкерлік қызмет, инвестор, ақша салу.
Djanaleyeva А.: Problem of determining the classification criteria of investment characteristics types. In nowadays understanding of the concept of investment has definition which due to the author doesn’t correspond to the modern development of public relations. Modern classification of investments should be based on natural forms of classification of legal realities rather than economic bases. Definition of the investment concept as a “capital investment and making a profit” can not lead to the formation of high-quality classification. And here according to the author appears necessity to define so called “meron” in the classification of the investment, the concept of which is intended to provide a holistic view of classification in the philosophy and methodology of the laws of formal logic. Keywords: investment, classification, natural classification, capital, profit, abstraction, logic, entrepreneurial activity, investment, invest.
Читать статью

Международное право

Моисеев А.А. О некоторых взглядах на суверенитет // Право и государство. № 4(65) 2014. – С. 74-79.

Статья посвящена рассмотрению и критике некоторых взглядов на явление суверенитета государств. Автор анализирует природу источника и носителя суверенитета, взгляды на его абсолютный и относительный характер, роль государственной власти и народа государства для понимания сути суверенитета. Ключевые слова: система международного права, суверенитет, государственная власть, верховенство, народ, правоспособность государства, правосубъектность государства, Европейский Союз, Совет Безопасности ООН.
Моисеев А. А.: Егемендікке бірқатар көзқарастар туралы. Мақала мемлекеттердің егемендік құбылысына бірқатар көзқарастарды қарастыруға және сынауға арналған. Автор егемендіктің қайнар көзі мен оған жеткізушінің табиғатына, оның абсолютті және салыстырмалы сипаты туралы көзқарастарға, егемендіктің мәнін түсінуде мемлекеттік билік пен мемлекеттегі халықтың рөліне талдау жасайды. Түйінді өздер: халықаралық құқық жүйесі, егемендік, мемлекеттік билік, үстемдік, халық, мемлекеттің құқық қабілеті, мемлекеттің құқық субъектілігі, Еуропалық Одақ, БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі. 
Moiseev A.: Сritique of some views on the state sovereignty. The article is devoted to consideration and criticism of some views on the phenomenon of the state sovereignty. The author analyzes the nature of a source and bearer of sovereignty, views on its absolute and relative nature, the role of the state government and the people of the state for understanding of sovereignty. Keywords: System of International law, Sovereignty, State power, Supremacy, People, Capacity of the state, Legal personality of the state, The European Union, The UN Security Council.
Читать статью

Философия права

Тимошина Е.В.. Философия права Л. И. Петражицкого: право как интуиция общего блага // Право и государство. № 4(65) 2014. – С. 80-89.

В статье раскрываются основные положения философии права Л. И. Петражицкого как единства теории права и политики права. Подчеркивается, что в основании его философско-правового замысла лежит телеологическая гипотеза: целью социокультурной эволюции права является достижение общего блага. В статье рассматриваются разработанные ученым логические основания теории и политики права, эволюционная концепция правовой мотивации, объясняющая факт существования и эволюции правопорядка, а также происхождение социальной революции. Ключевые слова: Л. И. Петражицкий, философия права, политика права, справедливость, социокультурная эволюция права, общее благо, логические основания теории права, правопорядок, естественное право, интуитивное право, правовые эмоции.
Тимошина Е. В. : Л. И. Петражицкийдің құқықтық философиясы: құқық ортақ игіліктің түйсігі ретінде. Мақалада құқық теориясы мен құқық саясатының бірлігі ретінде Л. И. Петражицкийдің философия құқығының негізгі ережелері ашылады. Оның философиялық-құқықтық ой-санасының негізінде телеологиялық болжам жатқандығы атап көрсетіледі, яғни, құқықтың әлеуметтік – мәдени эволюциясының мақсаты ортақ игілікке қол жеткізу болып табылады. Мақалада ғалымның құқық теориясы мен саясатының логикалық негіздері, құқықтық уәждеменің эволюциялық тұжырымдамасы (құқықтық тәртіптің өмір сүру фактісі мен эволюциясын түсіндіретін), сондай-ақ әлеуметтік революцияның пайда болуы қарастырылады. Түйінді сөздер: Л. И. Петражицкий, құқық философиясы, құқық саясаты, әділдік, құқықтың әлеуметтік-мәдени эволюциясы, ортақ игілік, құқық теориясының логикалық негіздері, құқықтық тәртіп, табиғи құқық, интуитивті құқық, құқықтық эмоциялар.
Timoshina  E.: Legal philosophy of L. Petrazycki: law as intuition of welfare. The paper presents main provisions of L. Petrazycki's legal philosophy as unity of legal theory and policy of law. Author emphasizes that in the ground of his legal-philosophical idea lies theleologicalhypothesis, that the aim of social and cultural evolution of law is to attain the common good. The paper presents analysis of logical foundations of theory and policy of law, developed by Petrazycki, and evolutional conception of legal motivation, which explained the fact of existence and evolution of legal order and the origin of social revolution. Keywords: L. Petrazycki, legal philosophy, policy of law, justice, social and cultural evolution of law, common good, logical foundations of legal theory, legal order, natural law, intuitive law, legal emotions.
Читать статью

Из истории правовой науки и юридического образования

Faizova R.S. United with friendship and science // Право и государство. № 4(65) 2014. – С. 90-93.

The article is devoted to 55-year anniversary of Peoples Friendship University of Russia, its history and achievements. Founded as a University which plays a unique role in uniting people from different countries, Peoples Friendship University of Russia created great opportunities for international community for educating students of different cultures. Sharing personal experience the author shows how University succeeded in fulfilling its goals providing excellent education possibilities within the international friendship atmosphere. Keywords: Peoples Friendship University of Russia, KAZGUU University, students, education, international level, cooperation, anniversary, competence, countries, peoples, cultures.
Фаизова Р. С.: Білім және достық арқылы біріге отырып. Мақала Ресей Халықтар Достығы Университетінің 55 жылдығына, оның тарихына және жетістіктеріне арналған. Университет әртүрлі елдерден адамдарды біріктіру мақсатында құрылған және РУДН 55 жылда әртүрлі мәдениет студенттерін білім алу мен достасуға тәрбиелеуде халықаралық қауымдастық үшін тамаша мүмкіндіктер жасады. Автор өзінің жеке тәжірибесінде Университет оқытудың жоғары стандартын, соның ішінде халықаралық достастық аясында заңгерлерді дайындауды қамтамасыз ете отырып, өзінің миссиясын орындауда табысқа қалай жеткенін көрсетеді. Әсіресе, автор оқу үдерісінде студенттерге әртүрлі халықтардың мәдениетін құрметтеуді, оған қызығушылықты, сүйіспеншілікті және толеранттылықты сіңіре білген РУДН профессор-оқытушылар құрамына ерекше назар аударады. Мақалада сондай-ақ, KAZGUU University мен РУДН арасындағы ынтымақтастықтың дамуы, оның шеңберінде РУДН басылымдары мен Қазақстандағы басты басылымның бірі «Құқық және мемлекет» журналдарында жарияланымдардың тұрақты алмасуы, екі жақ профессорларының өзара іс-сапары баяндалады. Түйінді сөздер: Ресей Халықтар Достығы Университеті, KAZGUU University, студенттер, білім беру, халықаралық деңгей, ынтымақтастық, мерейтой, құзыреттіліктер, елдер, халықтар, мәдениеттер.
Фаизова Р. С.: Знанием и дружбой объединяясь. Статья посвящена 55-летию Рoccийского Университета Дружбы Народов, его истории и достижениям. Университет был основан с уникальной целью объединения людей из разных стран, и за 55 лет РУДН создал прекрасные возможности для международного сообщества получения образования и воспитания дружбы между студентами разных культур. На своем личном опыте автор показывает, как Университет преуспел в выполнении своей миссии, обеспечив высокие стандарты обучения, в том числе юристов, в атмосфере международной дружбы. Особое внимание автором уделяется профессорско-преподавательскому составу РУДН, активно прививающему студентам в процессе обучения уважение, толерантность, интерес и любовь к культурам разных народов и культур. В статье также затрагивается развитие сотрудничества KAZGUU University с Российским Университетом Дружбы Народов, в рамках которого идет постоянный обмен публикациями в изданиях РУДН и ведущем юридическом журнале Казахстана «Право и государство», взаимные визиты гостевых профессоров. Ключевые слова: Российский Университет Дружбы Народов, KAZGUU University, студенты, образование, международный уровень, сотрудничество, юбилей, компетенции, страны, народы, культуры.
Читать статью

Идрышева С.К. Юрист, ученый-цивилист и педагог // Право и государство. № 4(65) 2014. – С. 94-98.

В статье приводятся биографические сведения, научные достижения доктора юридических наук, профессора С.К. Идрышевой. Отражаются основные этапы ее жизни, вклад в развитие юридической науки Казахстана. Ключевые слова: юриспруденция, наука, С. К. Идрышева, КазГЮУ, гражданское право, публичный договор, договор энергоснабжения, нотариат, законодательство, законопроект, педагог.
Горстка О. М.: Заңгер, ғалым-цивилист және педагог. Мақалада заң ғылымдарының докторы, профессор С.К. Идрышеваның биографиялық мәліметтері, ғылыми жетістіктері берілген. Оның өмірінің негізгі кезеңдері, Қазақстанның заң ғылымын дамытуға қосқан үлесі көрініс тапқан. Түйінді сөздер: юриспруденция, ғылым, С. К. Идрышева, ҚазГЗУ, азаматтық құқық, бұқаралық шарт, энергиямен жабдықтау шарты, нотариат, заң, заң жобасы, педагог. 
Gorstka O.: Lawyer, civil law scientist and pedagogue. The article is devoted to biographical information and scientific achievements of Doctor of Law, Professor S.K. Idrysheva. The paper describes the main periods of her life, her impact to the development of Kazakhstan legal science. Keywords: law, science, S. K. Idrysheva, Kazakh Humanities and Law University, civil law, public contract, a contract of energy supply, notaries, legislation, draft, teacher.
Читать статью

Конференции, круглые столы

Наурызбай А. Ж., Жангуттинова Д.М. Обсуждение актуальных проблем государства и права в условиях мирового экономического кризиса // Право и государство. № 4(65) 2014. – С. 99-102.

В статье представлен обзор проведенного международного круглого стола, организованного НИИ правовой политики и конституционного законодательства по актуальным проблемам правовой политики и правового регулирования в условиях мирового экономического кризиса. В конструктивном диалоге приняли участие представители ряда центральных государственных органов, международных организаций, зарубежные ученые, преподаватели КазГЮУ и других вузов г. Астаны, студенты. Ключевые слова: КазГЮУ, государство, право, правовая политика, права человека, социально-экономические права, конституционный контроль, устойчивое развитие, экономический кризис, международный круглый стол.
Наурызбай А. Ж., Жангуттинова Д. М.: Әлемдік экономикалық дағдарыс жағдайында мемлекет пен құқықтың өзекті мәселелерін талқылау. Мақалада әлемдік экономикалық дағдарыс жағдайында құқықтық саясат пен құқықтық реттеудің өзекті проблемалары бойынша құқықтық саясат пен конституциялық заң ғылыми-зерттеу институты ұйымдастырған халықаралық дөңгелек үстелге шолу жасалған. Диалогқа орталық мемлекеттік органдардың, халықаралық ұйымдардың бірқатар өкілдері, шетелдік ғалымдар, ҚазГЗУ мен Астана қаласының басқа ЖОО профессорлары мен профессор-оқытушылар құрамы және студенттер қатысты. Түйінді сөздер: ҚазГЗУ, мемлекет, құқық, құқықтық саясат, адам құқығы, әлеуметтік-экономикалық құқық, конситуциялық бақылау, тұрақты даму, экономикалық дағдарыс, халықаралық дөңгелек үстел.
Nauryzbai A., Zhanguttinova D.: Discussion of current problems of state and law in the frame of the global economic crisis. The article presents an overview of international round table organized by the Research Institute of Legal Policy and Constitutional Law on topical issues of legal policy and legal regulation in the context of the global economic crisis. Representatives of a number of centralбgovernment agencies, international organizations, foreign scientists, professors and faculty KAZGUU University and other universities of Astana, the students participates in a constructive dialogue. Keywords: KAZGUU University, state, law, legal policy, human rights, social and economic rights, constitutional control, sustainable development,economic crisis, international round table.
Читать статью

Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2024
© Журнал "Право и государство", 2024
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика