Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

№4(61), 2013

Государство, право и глобализация

М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. Основные направления и тенденции развития права в условиях глобализации // Право и государство. № 4(61) 2013. – С. 6-13.

В статье дана характеристика воздействия процессов глобализации на сферу права, в частности, на правовые семьи и их эволюцию, национальные системы права и их взаимодействие, на общую теорию и методологию изучения права, внутренние процессы, происходящие в праве и развитие международного права. Авторы выделяют ряд основных тенденций в эволюции права в эпоху глобализации: возрастание универсализации и унификации права, более широкое использование принципов права, рост значения судейского права и судебного прецедента, расширение прав человека и гражданина. Ключевые слова: глобализация, право, правовые семьи, национальные правовые системы, универсализация права, методология, общая теория права и государства, источники права, судейское право, права человека и гражданина.
М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина: Жаһандану жағдайында құқықты дамытудың негізгі бағыттары мен үрдістері. Мақалада жаһандану процестерінің құқық саласына атап айтқанда, құқықтық отбасына және олардың эволюциясына, құқықтың ұлттық жүйелеріне және олардың өзара әрекеттесуіне, құқықты зерттеудің жалпы теориясы мен методологиясына, құқықта жүретін ішкі процестерге және халықаралық құқықты дамытуға ықпал ету сипаты берілген. Авторлар жаһандану дәуіріндегі құқық эволюциясында бірқатар негізгі үрдістерді бөліп көрсетеді: құқықты әмбебаптандыру мен біріздендірудің ұлғаюы, құқық принциптерін барынша кеңінен қолдану, судьялық құқық пен соттағы үлгі боларлық жағдайлардың маңызының артуы, адам мен азаматтардың құқықтарын кеңейту. Түйінді сөздер: жаһандану, құқық, құқықтық отбасы, ұлттық құқықтық жүйелер, құқықты әмбебаптандыру, методология, құқық пен мемлекеттің жалпы теориясы, құқық деректері, судьялық құқық, адам мен азаматтардың құқықтары.
M. Marchenko, E. Deryabina: Major trends and tendencies in development of law in the context of globalization. The article gives the characteristics of the globalization impact on law, in particular, on legal systems and their evolution, the national legal system and their interaction, the general theory and methodology of the studying law, internal processes in the development of law and international law. The authors identify a number of major trends in the evolution of law in the era of globalization: the increasing universalization and unification of the law, greater use of the principles of law, the growing importance of the judiciary law and judicial precedent, the expansion of human rights and civil rights. Keywords: globalization, law, legal, systems , national legal system, the universalization of rights, the methodology, the general theory of law and state, sources of law, judicial law, human rights and civil rights.
Читать статью

А. Х. Саидов. Юридическая глобалистика: глобальный подход к правовой карте мира // Право и государство. № 4(61) 2013. – С. 14-17.

В статье говорится о глобализации как наиболее характерной современной тенденции в эволюции государственного строя и юриспруденции. Отмечаются усиление наднациональных правовых институтов, сближение различных правовых систем, отказ от узконормативных представлений евроцентризма в юридической науке. В статье рассматриваются пути и методы решения глобальных проблем, в частности, подчеркивается необходимость разработки новой гуманитарной парадигмы глобального правового развития, использования данных юридической глобалистики в правотворческой деятельности. Ключевые слова: право, глобализация, эволюция, юридическая наука, юридическая глобалистика, правовая система, правовые семьи, национальная правовая система, европоцентризм, государственность.
А. Х. Саидов: Заңдық жаһандану: әлемнің құқықтық картасына жаһандық көзқарас. Мақалада жаһандану туралы мемлекеттік құрылыс пен юриспруденция эволюциясындағы ең ерекше заманауи үрдістер ретінде айтылады. Ұлтүсті құқықтық институттардың күшеюі, әртүрлі құқықтық жүйелердің жақындасуы, заң ғылымындағы еуроцентризмнің тар нормативті түсініктерінен бас тарту атап көрсетіледі. Мақалада жаһандық проблемаларды шешудің жолдары мен әдістері қарастырылады, атап айтқанда, жаһандық құқықтық дамудың, құқықшығармашылық қызметтегі заңдық жаһанданудың мәліметтерін пайдаланудың жаңа гуманитарлық парадигмасын дайындау қажеттігі атап көрсетіледі. Түйінді сөздер: құқық, жаһандану, эволюция, заң ғылымы, заңдық жаһандану, құқықтық жүйе, құқықтық отбасылар, ұлттық құқықтық жүйе, еуроцентризм, мемлекеттілік. 
A. Saidov: Legal Global Studies: A Global Approach the legal world map. The article speaks about the globalization as one of the specific modern tendencies in the evolution of political system and jurisprudence. There is strengthening of supranational legal institutions, convergence of different legal systems, and renunciation of the narrow normative concepts of Eurocentrism in the legal science. The article refers to the ways and approaches of solving the global problems, particularly; it emphasizes the necessity of developing a new humanitarian paradigm of the global development of law, use of data from legal globalism in the lawmaking activities. Keywords: globalization, legal globalism, legal system, legal families, national system of law, Eurocentrism, statehood, supranational law, legal civilization, legal traditions.
Читать статью

С. Ф. Ударцев. Государственность в условиях глобализации: кризисные явления, адаптационная трансформация и развитие // Право и государство. № 4(61) 2013. – С. 18-23.

В статье рассмотрены тенденции и факторы глобальной эволюции государственности, свидетельствующие о ее «мягком кризисе» и адаптации к новым историческим условиям. Показано, что это не финальный кризис явления, а неизбежное приспособление прежних форм и методов деятельности государств к новой реальности. В ходе адаптационной трансформации государственность обретает новые свойства, достраиваются глобальные структурные элементы, модернизируется технология ее функционирования как существенного фактора эволюции человеческой цивилизации не только как земного, но и как космического явления. Ключевые слова: государственность, глобализация, кризис, адаптация, обновление, модернизация, национальное государство, надгосударственные организации, суверенитет, международное право.
С. Ф. Ударцев: Жаһандану жағдайындағы мемлекеттілік: дағдарыстық құбылыстар, бейімділік трансформация және даму. Мақалада мемлекеттіліктің жаһандық эволюциясының жаңа тарихи жағдайларға бейімделуі мен оның «жұмсақ дағдарысы» туралы куәлік беретін үрдістері мен факторлары қарастырылады. Бұл құбылыстың соңғы дағдарысы ретінде емес, керісінше мемлекет қызметінің бұрынғы формалары мен әдістерінің жаңа шынайылыққа сөзсіз бейімделуі ретінде көрсетілген. Бейімділік трансформация барысында мемлекеттілік жаңа қасиеттерге ие болады, жаһандық құрылымдық элементтер қаланады, оның қызмет ету технологиясы жердегі ғана емес, сондай-ақ ғаламдық құбылыс ретінде адамзат өркениеті эволюциясының маңызды факторы ретінде жаңғырады. Түйінді сөздер: мемлекеттілік, жаһандану, дағдарыс, бейімделу, жаңару, жаңғыру, ұлттық мемлекет, мемлекетүсті ұйымдар, егемендік, халықаралық құқық. 
S. Udartsev: Statehood in the context of globalization: the crisis, an adaptive transformation and development. The article describes trends and factors of the global evolution of the state, proving its «soft crisis» and adaptation to the new historical conditions. Author shows that this is not the final crisis phenomena and the inevitable adaptation of previous forms and methods of life to a new reality. During the adaptation transformation al statehoodь statehood acquires new properties, global structural elements are still building. Technology of the state functioning as an essential factor of the evolution of human civilization, not only as the earth, but also as a cosmic phenomenon are modernizing. Keywords: statehood, globalization, crisis, adaptation, renewal, modernization, nation-state, super nation organizations , sovereignty, international law.
Читать статью

Национальная безопасность

К. С. Адамбеков. Актуальные вопросы правового обеспечения противодействия терроризму // Право и государство. № 4(61) 2013. – С. 24-28.

В статье обсуждаются вопросы совершенствования законодательства о противодействии терроризму, повышения эффективности взаимодействия компетентных структур стран-партнеров и перспектив участия неправительственного сектора, гражданского общества в борьбе с новыми вызовами и угрозами. Ключевые слова: Антитеррористический центр, терроризм, экстремизм, антитеррористические комиссии, безопасность, государство, противодействие терроризму, уязвимые в террористическом отношении объекты, уровень террористической опасности, профилактика терроризма, РАТС ШОС, АТЦ СНГ.
К. С. Адамбеков: Лаңкестікке қарсы әрекетті құқықтық қам-тамасыз етудің өзекті мәселелері. Мақалада лаңкестікке қарсы әрекет ету туралы заңды жетілдіру мәселесі, серіктес-елдердің құзыретті құрылымдарының өзара әрекеттесуінің тиімділігін арттыру және болашақта үкіметтік емес секторлар мен азаматтық қоғамның жаңа шақырулар мен қауіпқатерлерге қарсы күреске қатысуы талқыланады. Түйінді сөздер: лаңкестіккеқарсы орталық, лаңкестік, экстремизм, лаңкестікке қарсы комиссиялар, қауіпсіздік, мемлекет, лаңкестікке қарсы әрекет ету, объектілер, лаңкестік қатынастағы осалдықтар, лаңкестік қауіптің деңгейі, лаңкестіктің алдын алу шаралары, ШЫҰ АЛҚҚ, ТМД ЛҚО. K. Adambekov: Actual issues of legal support counter-terrorism. The article discusses the issue of improving anti-terrorism legislation, increasing the effectiveness of cooperation between competent institutions of partner countries and prospects of the participation of nonovernmental sector, civil society in fight against new challenges and threats. Keywords: аnti-Terrorist Center, terrorism, extremism, antiterrorist commissions, security, state, counter-terrorism, objects vulnerable regarding terrorism, the level of terrorist threat, terrorism prevention, Regional counterterrorism structure of Shanghai Cooperation Organization, Counterterrorism Center of Commonwealth of Independence States.
Читать статью

Н. А. Биекенов. Некоторые проблемы обеспечения кибербезопасности в республике Казахстан // Право и государство. № 4(61) 2013. – С. 29-31.

В статье рассматриваются концептуальные аспекты организации и развития национальной системы киберзащиты с учетом зарубежного опыта. Определены сферы экономики и безопасности, которые могут стать главными жертвами хакерских атак. Предложены приоритетные направления стратегии защиты информационного пространства. Ключевые слова: киберзащита, киберпреступность, национальная безопасность, информационное пространство,защита информации.
Н. А. Биекенов: Қазақстан Республикасында киберқауіпсіздікті қамтамасыз етудің бірқатар проблемалары. Мақалада шетелдік тәжірибені ескере отырып, киберқорғаныстың ұлттық жүйесін ұйымдастыру мен дамытудың концептуалды аспектiлерi қарастырылады. Экономика мен қауiпсiздiктің хакерлiк шабуылдардың басты құрбандары болуы мүмкін салалары анықталған. Ақпараттық кеңістікті қорғайтын стратегияның басым бағыттары ұсынылған. Түйінді сөздер: киберқорғаныс, киберқылмыстық, ұлттық қауіпсіздік, киберқауіптер, ақпараттық кеңістік, ақпаратты қорғау, хакерлік шабуыл, қорғаныс стратегиясы, киберкеңістік, ғаламтор. 
N. Biyekenov: Some problems of cyber security in the Republic of Kazakhstan. The article discusses conceptual aspects of organisation and development of the national cyber security system based on international experience. The sectors of economy and security, that could be the main victims of hacker attacks are defined. Priority directions of the strategy of information space security are proposed. Keywords: cyber security, cyber crime, national security, information space, information protection, hacker attack, defense strategy, cyberspace,internet.
Читать статью

Ю. Б. Макубаев. Internal security threats in the Central Asia region // Право и государство. № 4(61) 2013. – С. 32-35.

The peculiar feature of the complex of internal problems consists in long-term character of problems' consequences which may lie on shoulders of the next generations. Hence, it is necessary to undertake urgently active actions on management of the challenges, to put new initiatives, to find the compromise, and the main point is to engage in joint realization of the initiatives. Keywords: Central Asia, regional security, challenges, management, geopolitics, maintenance, initiatives, multilateral, counteraction, stability.
Ю. Б. Макубаев: Орталық Азия аймағында қауiпсiздiктiң iшкi қауіп-қатерлері. Iшкi сипаттағы аймақтық мәселелер кешенінiң  рекшелiгi сол, олардың шешілмеген зардаптары ұзақ мерзiмдi сипатқа ие болып, бiрнеше ұрпаққа артылатын жүк  олатындығында. Осыған орай, осындай шақыруларды басқару бойынша белсендi әрекеттерді кідірмей қабылдау, жаңа бастамаларды ұсыну, ымыраластық жолдарын табу, ал бастысы осы бастамаларды бiрлесіп жүзеге асыру керек. Түйінді сөздер: Орталық Азия, қауіпсіздік, Қазақстан, аймақ, тұрақтылық, қауіп-қатерлер, проблемалар, реттеу, бастамалар, уақыт сыни-қатері.
Ю. Макубаев: Внутренние угрозы безопасности в центральноазиатском регионе. Особенностью комплекса региональных проблем внутреннего характера является тот факт, что последствия их нерешенности могут иметь долгосрочный характер и лечь на плечи не одного поколения. Следовательно, нужно безотлагательно предпринять активные действия по управлению данными вызовами, выдвинуть новые инициативы, найти компромисс, а главное заняться совместной реализацией данных инициатив. Ключевые слова: Центральная Азия, безопасность, Казахстан, регион, стабильность, угрозы, проблемы, урегулирование, инициативы, вызовы.
Читать статью

Правотворчество и научная экспертиза

М. Т. Баймаханов. Использование терминологии в современном правотворчестве // Право и государство. № 4(61) 2013. – С. 36-39.

В статье раскрывается роль терминов в правотворчестве, отмечаются те разделы нормативных актов (о юридической технике, о языке и др.), в которых они обычно помещаются, говорится о заботе государства по обогащению терминологии законов. Автор останавливается на источниках терминологии законодательства (на словарях В. И. Даля, С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова, на словарях иностранных слов), на генезисе и развитии терминологии, подчеркивает влияние духа народа на развитие языка (в т .ч. на терминологию). Рассматриваются вопросы об изменчивости терминологии и критериях ее типологии (формационная, цивилизационная), значении совершенствования языка закона для улучшения законодательства и его реализации. Ключевые слова: атрибут правотворчества, содержание нормативного правового акта, термин, юридическая техника, словосочетание, языковая сфера жизнедеятельности людей, норма права, санкция, язык закона.
М. Т. Баймаханов: Терминологияны қазіргі құқықшығармашылықта қолдану. Мақалада құқықшығармашылықтағы терминдердің мазмұны ашылады, олар орын алған нормативті актілердің бөлімдері (заң техникасы туралы, тіл және т.б.туралы) атап көрсетіледі, заң терминологиясын байыту жөніндегі мемлекеттің қамқорлығы туралы айтылады. Автор заң терминологиясының қайнар көзіне (В. И. Дальдің, С. И. Ожеговтің, Д. Н. Ушаковтың сөздіктеріне, шетелдік сөздердің сөздігіне), генезисі мен дамуына тоқталады, халық рухының тілді дамытуға (соның ішінде, терминология) ықпалын атап көрсетеді. Терминологияның құбылмалылығына, оның тұрпаттамасының шарттарына (формациялық, өркениеттік), заңнаманы жақсарту және жүзеге асыру үшін тіл заңын жетілдіру мағынасы туралы мәселелер қарастырылады. Түйінді сөздер: құқықшығармашылық белгісі, нормативтік құқықтық актінің мазмұны, термин, заңдық техника, сөз тіркесі, адамдардың тіршілік әрекетінің тілдік саласы, құқық нормасы, санкция, заң тілі.
M. Baimakhanov: Application of terminology in modern lawmaking process. The article reveals the role of definitions in the process of lawmaking, marks the sections of regulations ( the legal technique of the language, etc.) in which they are usually placed and also article runs about state care of enrichment law terminology. The author dwells on the sources of law terminology (in dictionaries by V. I. Dal., S. I. Ozhegov, D. N. Ushakov, dictionaries of foreign words), on the genesis and development of terminology, he emphasizes the influence of the peoples spirit for the development of language (including the terminology ). The article runs about questions of the variability of terminology and criteria of its typology (formational, civilizational), the importance of improving the language of the law and improving the legislation implementation. Keywords: attribute law-making, the content of a normative legal act term, legal technology, phrase, the language sphere of vital functions of people, rule of law, a sanction, the language of the law.
Читать статью

Международное право и международные организации

Н. Н. Зарудная. Вызовы безопасности в центрально-азиатском регионе: подходы и роль ОБСЕ// Право и государство. № 4(61) 2013. – С. 40-44.

В статье отмечается, что Центрально-азиатские страны отличаются своим стратегическим видением, внешней политикой и национальными интересами. Тем не менее, общие внутренние и внешние угрозы и вызовы безопасности и стабильности составляют потенциал для возможного взаимодействия по реализации эффективных мер их противодействию. В статье рассматривается роль ОБСЕ в решении этих угроз в военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом измерениях через концепцию ОБСЕ об общей, всеобъемлющей, неделимой и совместной безопасности. Ключевые слова: безопасность, ОБСЕ, Центрально-Азиатский регион, терроризм, сотрудничество, всеобъемлющий подход к безопасности, военно-политическое измерение, человеческое измерение, экономико-экологическое измерение, инициатива «Хельсинки +40».
Н. Н. Зарудная: Орталық-Азиялық аймақта қауiпсiздiк шақырулары: тәсiлдеме және ЕҚЫҰ рөлі. Мақалада Орталық-азиялық елдердің өздерінің стратегиялық көрегендігімен, сыртқы саясатымен және ұлттық мүдделерімен ерекшеленетіндігі айтылады. Сондай-ақ, жалпы iшкi және сыртқы қауіп-қатерлер мен қауiпсiздiк және тұрақтылықтың шақырулары оларға қарсы әрекеттердің тиiмдi шараларын жүзеге асыру бойынша мүмкін болатын өзара әрекет етудің әлеуетін құрайды. Мақалада осы қауіп-қатерлерді әскери-саяси, экономикалық-экологиялық және адамгершiлiк өлшемдерде ЕҚЫҰ-ның ортақ, бәрiн қамтитын, бөлiнбейтiн және бiрлескен қауiпсiздiк туралы тұжырымдамасы арқылы шешетін ЕҚЫҰ-ның рөлі туралы айтылады. Түйінді сөздер: қауіпсіздік, ЕҚЫҰ, Орталық-Азиалық аймақ, лаңкестік, ынтымақтастық, қауіпсіздікке бәрін қамтитын көзқарас, әскерисаяси өлшем, экономикалық-экологиялық өлшем, «Хельсинки +40» бастамасы.
N. Zarudnaya: The OSCE role in approaching the Security Challenges in Central Asian Region. The article states that Central Asian countries differ in their strategic visions, foreign policies, and national interests. Nevertheless, the common threats and challenges to security and stability that they share carry a strong potential for co-operation. The article examines the OSCE role in addressing those threats in political-military, economicnvironmental and human dimensions through the OSCE’s multidimensional concept of common, comprehensive, coperative and indivisible security. Keywords: Security, OSCE, Central Asian region, terrorism, cooperation, comprehensive approach to security, political-military dimension, economicecological dimension, human dimension, “Helsinki +40” initiative.
Читать статью

Л. А. Прокопенко. Казахстанский опыт укрепления толерантности в международном контексте // Право и государство. № 4(61) 2013. – С. 45-50.

В статье раскрывается специфика казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия Президента Н. А. Назарбаева, место и роль Ассамблеи народа Казахстана в государственной этнополитике. Обозначена корреляция казахстанского опыта обеспечения прав этнических групп и международных демократических стандартов. Отмечены основные направления международного сотрудничества Казахстана по вопросам межэтнических отношений, диалога цивилизаций и сближения культур. Ключевые слова: толерантность, казахстанский путь, политика мира и согласия, Назарбаев, Ассамблея народа Казахстана, ОБСЕ, ООН, национальные меньшинства, интеграция, самобытность.
Л. А. Прокопенко: Халықаралық мәнмәтiнде толеранттықты нығайтудың қазақстандық тәжiрибесі. Мақалада Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімінің қазақстандық үлгiсiнің ерекшелігі, Қазақстан халықтары Ассамблеясының орны мен рөлi ашылады. Этникалық топтардың құқығы мен халықаралық демократиялық стандарттарды қамтамасыз етудiң қазақстандық тәжiрибесiнiң корреляциясы көрсетілген. Этносаралық қатынастар, өркениеттердiң диалогi және мәдениеттердiң жақындасуы мәселелері бойынша Қазақстанның халықаралық ынтымақтастығының негiзгi бағыттары атап көрсетілген. Түйінді сөздер: толерантлы, Қазақстандық жол, бейбітшілік пен келісім саясаты, Н. Ә. Назарбаев, Қазақстан халықтары Ассамблеясы, ЕҚЫҰ, БҰҰ, аз ұлттар, интеграция, өзіндік болмысы. 
L. Prokopenko: Kazakhstani experience in promoting tolerance in an international context. The article reveals the specifics of the Kazakh model of interethnic tolerance and social harmony by President N.A. Nazarbayev, its place and role of the Assembly of People of Kazakhstan in the state ethnic policy. Moreover here is denoted the correlation of Kazakhstani experience to ensure the rights of ethnic groups and international democratic standards. Besides key areas of international cooperation of Kazakhstan on ethnic relations, dialogue of civilizations and the Rapprochement of Cultures are highlighted. Keywords: tolerance, Kazakhstani way, policy of peace and concord, Nazarbayev , the Assembly of people of Kazakhstan , the OSCE , the UN, minorities, integration, identity.
Читать статью

Е. М. Абайдельдинов. Значение конституции страны в условиях формирования регионального объединения государств // Право и государство. № 4(61) 2013. – С. 51-55.

Процессы образования интеграционных объединений государств с участием Республики Казахстан, Республики Беларусь и Российской Федерации, перспектива формирования в 2015 г. Евразийского экономического союза (ЕАЭС) этих и, возможно, других государств, требует решения ряда вопросов организационного и правового характера. Одним из них является сохранение суверенитета, правовым гарантом которого является национальная конституция, ее верховенство в иерархии действующего в стране права. Ключевые слова: государство, интеграция, право, конституция, конституционный закон, кодекс, закон, международное право, иерархия, наднациональность, союз, суверенитет.
Е. М. Абайдельдинов: Мемлекеттердің аймақтық бірігуінің қалыптасу жағдайында ел Конституциясының маңызы. Қазақстан Республикасының, Беларусь Республикасының және Ресей Федерациясының қатысуымен мемлекеттердің интеграциялық бірігуінің құрылу процестері, 2015 ж. Еуроазиялық экономикалық одақты (ЕАЭО) құру және басқа да мемлекеттердің ынтымақтастығының келешегі ұйымдастырушылық және құқықтық сипаттағы бірқатар мәселелерді шешуді талап етеді. Олардың бірі елде әрекет ететін құқық иерархиясының жоғарысында тұратын, құқықтық кепілі ұлттық конституция болып табылатын егемендікті сақтау болып табылады. Түйінді сөздер: мемлекет, интеграция, құқық, конституция, конституциялық заң, кодекс, заң, халықаралық құқық, иерархия, ұлтүсті, одақ, егемендік.
Y. Abaideldinov: The significance of the country’s Constitution in conditions of the regional integration of the countries. There are certain organizational and legal issues due to the processes of association’s integration formation of the Republic of Kazakhstan, Republic of Belarus and Russian Federation and other countries, perspective of Eurasian Economic Union's formation in 2015. One of them is the preservation of sovereignty and only national constitution, its supremacy in current law hierarchy of country can be a guarantee. Keywords: State, integration,law, constitution, constitutional law, code, law, international law, hierarchy, supernationality, union, sovereignty.
Читать статью

Международное право

Сарсембаев М.А.. Режим Казахстанско-кыргызских трансграничных рек и юридический анализ урегулирования статуса международных рек // Право и государство. № 4(61) 2013. – С. 56-61.

В статье автор предпринял попытку показать, что за малым конфликтом приграничного населения Казахстана и Кыргызстана по поводу речного водопользования стоят серьезные региональные проблемы рек Центральной Азии, которые можно и нужно решать на основе мирового опыта регулирования статуса международных рек. Для Казахстана особо интересным представляется умение государств разных регионов планеты решать возникавшие речные проблемы правового и организационного характера. Ключевые слова: трансграничные реки, международные реки, делимитация границы, демаркация границы, сервитут, фасилитатор, гидротехническое сооружение, переток вод, прямые переговоры, биоразнообразие.
М. А. Сарсембаев: Қазақ-қырғыз трансшекаралық өзендердің режимі және халықаралық өзендер мәртебесін реттеуді заң жүзінде талдау. Автор мақалада өзен суын пайдалануға орай Қазақстан мен Қырғызстанның шекарадағы халықтарының арасындағы кішігірім жанжалдарының артында халықаралық өзендер мәртебесін реттеудің әлемдік тәжірибесі негізінде шешуге болатын және шешілуі қажет Орталық Азия өзендерінің маңызды аймақтық проблемалары тұрғанын көрсетуге тырысқан. Қазақстан үшін ғаламшардағы әртүрлі мемлекеттердің пайда болған құқықтық және ұйымдастырушылық сипаттағы өзендер проблемаларын шешу біліктілігі қызығушылық тудырады. Түйінді сөздер: трансшекаралық өзендер, халықаралық өзендер, шекараны межелеу, шекараны белгілеу, сервитут, фасилитатор, гидротехникалық құрылыс, судың ағысы, тікелей келіссөздер, биоәртүрлілік.
M. Sarsembayev: The Regime of the Kazakhstan and Kyrgyzstan transborder rivers and legal analysis of it’s regulation of the status of the international rivers. In this article the author tries to show that behind the small conflict of the border population of Kazakhstan and Kyrgyzstan concerning the river water usage there are serious regional river problems of the Central Asia which may be and should be solved on the basis of the world experience of regulation of the status of the international rivers. For Kazakhstan it is very interesting to know the ability of the states of different regions of the planet to solve the having been appeared the river problems of legal and organizational nature. Keywords: transborder rivers, international rivers, delimitation of borders, demarcation of borders, servitude, promoter, hydrotechnical installment, overflow of waters, direct negotiations, biodiversity.
Читать статью

Право и политические системы зарубежных стран

А. А. Маркос. Spain in the next 50 years: challenges ahead // Право и государство. № 4(61) 2013. – С. 62-64.

Spain is an old nation but a young democracy with a 35 years old Constitution. For this century Spain will face some challenges like ageing population, independentism and territorial integrity. In the other hand, Spain is a strong democracy inside the European Union and has a deep commitment with international community to foster freedom, democracy and human rights around the world, especially around the Mediterranean Sea. Keywords: Spain, challenges, population, territorial integrity, political stability, the European Union, democracy, human rights, international policy, community.
А. А. Маркос: испания 50 жылдан кейін: уақыт сыни-қатері алда. Испания – бұл ежелгі ұлты бар, бiрақ жас демократиялық және 35-жылдық Конституциясы бар ел. Испания бұл ғасырда ұлттың қартаюы, индепендентизм және аймақтық тұтастық сияқты уақыт сыни-қатерлермен бетпе-бет келедi. Бір жағынан, Испания – бұл Еуропалық Одақтың ішінде күшті демократиялық ел, дүние жүзi бойынша әсіресе, Жерорта теңiзі ауданында бостандыққа, демократия мен адам құқықтарына ықпал етуде халықаралық бiрлестiкте салмақты орны бар ел. Түйінді сөздер: Испания, шақырулар, халық, аймақтық тұтастық, саяси тұрақтылық, Еуропалық одақ, демократия, адам құқығы, халықаралық саясат,қоғам.
А. Маркос: испания через 50 лет: вызовы будущего. Испания – это страна со старой нацией, но с относительно молодой демократией и 35-летней Конституцией. В этом веке Испании предстоит столкнуться с такими вызовами как: старение нации, индепендентизм и территориальная целостность. С другой стороны, Испания – это страна с сильной демократией внутри Европейского Союза, которая имеет глубокую приверженность международному сообществу в его содействии свободе, демократии и правам человека по всему миру, особенно района Средиземного моря. Ключевые слова: Испания, вызовы, население, территориальная целостность, политическая стабильность, Европейский союз, демократия, права человека, международная политика, общество.
Читать статью

Экологическое право

Емельянова Л.А.. Международные обязательства Республики Казахстан в сфере экологии (аналитический обзор) // Право и государство. № 4(61) 2013. – С. 65-72.

В статье представлен обзор международных экологических обязательств Республики Казахстан. Проведено обобщение международных договоров и иных документов в сфере охраны окружающей среды и исследовано влияние международных обязательств РК на национальное экологическое законодательство. Ключевые слова: международные договоры, экологическое право, законодательство, окружающая среда, охрана окружающей среды, международные обязательства, зелёная экономика, обязательства, эмиссии, механизм межгосударственного сотрудничества.
Л. А. Емельянова: Қазақстан Республикасының экология саласындағы халықаралық міндеттері (аналитикалық шолу). Мақалада Қазақстан Республикасының халықаралық экологиялық міндеттеріне шолу жасалған. Халықаралық келiсiм-шарттар және басқа құжаттарды қоршаған ортаны қорғаудың саласында жалпылау өткiзiлген және ұлттық экологиялық заңға ҚР-ның халықаралық мiндеттемелерiнiң әсерi зерттелген. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық келісімшарттарға және басқа да құжаттарға талдау жасалған және ҚР-ның халықаралық міндеттерінің ұлттық экологиялық заңға ықпалы зерттелген. Түйінді сөздер: халықаралық келісімшарттар, экологиялық құқық, заңнама, қоршаған орта, қоршаған ортаны қорғау, халықаралық міндеттер, жасыл экономика, міндеттер, эмиссиялар, мемлекетаралық ынтымақтастық механизмі. 
L. Yemelyanova: International Environmental Obligations of the Republic of Kazakhstan (analytical Review). The article reviews the international environmental obligations of the Republic of Kazakhstan. The author provides a general overview of environmentally-relevant international treaties and other documents and looks into how the country's international environmental obligation influence its national environmental legislation. Keywords: international treaties, environmental law, legislation, environment, environmental protection, international obligations, green economy, obligations, emissions, mechanism of inter-state cooperation.
Читать статью

Информационная безопасность

А. Е. Жатқанбаева. Функциональные компоненты информационной безопасности // Право и государство. № 4(61) 2013. – С. 73-77.

В статье рассматриваются наиболее важные составляющие информационной безопасности. В частности раскрыты социальный, правовой, финансовый, экономический, военный, экологический и технический аспекты информационной безопасности как сложного социального явления. Ключевые слова: безопасность, информационная безопасность, информационная среда, информационный сегмент рынка, информационная составляющая, информационный обмен.
А. Е. Жатқанбаева: Ақпараттық қауіпсіздіктің функционалдық компоненттері. Мақалада ақпараттық қауіпсіздіктің барынша маңызды құраушылары қарастырылады. Атап айтқанда, күрделі әлеуметтік құбылыс ретінде ақпараттық қауіпсіздіктің әлеуметтік, құқықтық, қаржылық, экономикалық, әскери, экологиялық және техникалық аспектілері ашылады. Түйінді сөздер: қауіпсіздік, ақпараттық қауіпсіздік, ақпараттық орта, нарықтың ақпараттық сегменті, ақпараттық құраушылар, ақпараттық алмасу, ақпараттық қару, нормативті-құқықтық база, ақпараттық ресурс, кибершабуыл. 
А. Zhatkanbayeva. Functional components of the information security. In this article the most important components of information security are considered. Particular social, legal, financial, economic, military, ecological and technical aspects of information security as difficult social phenomenon are opened. Keywords: security, information security, information environment, information segment of market, the information component, the exchange of information, information weapons, legal framework, information resource, a cyberattack.
Читать статью

Уголовно-исполнительное право

Ж. К. Асанов. Десять мер по снижению «тюремного населения» // Право и государство. № 4(61) 2013. – С. 78-81.

В статье рассматриваются проблемы сокращения «тюремного населения», т.е. числа заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, с учетом национального и международного опыта. Автор обращает внимание на законодательные меры по снижению «тюремного населения», концептуальные изменения в проектах новых Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов. Ключевые слова: «тюремное население», осужденные, «тюремный индекс», профилактика правонарушений, гуманизация, пенитенциарная система, альтернативные меры наказания, декриминализация, рецидив, пробация, электронные браслеты, концепция.
Ж. К. Асанов: «Түрме халқын» азайту бойынша он іс-шара. Мақалада ұлттық және халықаралық тәжірибені ескере отырып, бас бостандығынан айыратын орындарда жазасын өтейтін «түрме халқының» яғни, қамаудағылардың санын қысқарту проблемалары қарастырылады. Автор «түрме халқын» азайту бойынша шараларға, жаңа Қылмыстық, Қылмыстық-процессуалдық және Қылмыстық-атқарушылық кодекстер жобаларындағы концептуалдық өзгерістерге көңіл бөледі. Түйінді сөздер: «түрме халқы», сотталғандар, «түрме индексі», құқықбұзушылықтың алдын алу, ізгілендіру, пенитенциарлық жүйе, жазалаудың балама шаралары, қылмыстандырмау, рецидив, пробация, электронды білезік, тұжырымдама. 
Zh. Asanov: Ten measures for reducing “the prison population”. In this article the author considers the problem of reducing “the prison population”, i.e. the number of prisoners who are in prison in accordance with national and international experience. The author draws attention to the legislative measures to reduce the “prison population”, to the conceptual changes in the new drafts of Criminal Code, Criminal Procedure Code and the Penal Code. Keywords: “prison population”, convicted , “prison index” , delinquency prevention, humanization, penitentiary system, alternative sentencing, decriminalization , relapse , probation , electronic bracelets, concept.
Читать статью

Защита прав и свобод человека

А. С. Жаппарова. Правовые аспекты врачебной ошибки // Право и государство. № 4(61) 2013. – С. 82-85.

Профессиональная деятельность медицинских работников сопряжена с определенным риском, риском совершить ошибочные действия, принять неверное решение. В предлагаемой статье рассматривается актуальная медико-правовая проблема – врачебная ошибка. Отсутствие ее законнодательного определения порождает трудности в отграничении профессиональных действий медицинских работников, приведших к причинению вреда здоровью или жизни пациента, от случаев невиновного причинения такого вреда, хотя и связанных с выполнением профессиональных обязанностей. В статье затрагивается также вопрос страхования профессиональной ответственности при врачебной ошибке. Ключевые слова: медицинский работник, дефекты оказания медицинской помощи, врачебная ошибка, причинение вреда здоровью и жизни, вина, уголовная ответственность, страхование профессиональной ответственности медицинского работника.
А. С. Жаппарова: Дәрігер қателігінің құқықтық аспектілері. Медицина қызметкерлерінің кәсіби қызметі белгілі бір тәуекелмен, қате әрекеттерді жасау, қате шешім қабылдау тәуекелімен қатар жүреді. Ұсынылып отырған мақалада көкейкесті дәрігерлік-құқықтық проблема – дәрігер қателігі қарастырылады. Оның заңнамалық анықтамасының болмауы науқастың денсаулығына немесе өміріне зиян келтірген медицина қызметкерлерінің кәсіби қызметін кәсіби міндетін орындаумен байланысты келген зиянға кінәлі емес жағдайды ажыратуда қиындық тудырады. Мақалада дәрігерлік қателік кезіндегі кәсіби жауапкершілікті сақтандыру мәселесі қозғалады. Түйінді сөздер: медицина қызметкері, дәрігерлік көмек көрсетудің ақаулары, дәрігерлік қателік, денсаулық пен өмірге зиян келтіру, кінә, қылмыстық жауапкершілік, медицина қызметкерінің кәсіби жауапкершілігін сақтандыру. 
A. Zhapparova: Legal aspects of a medical mistake. Professional activity of medical workers is interfaced to a certain risk, risk to make wrong actions, to make the incorrect decision. In offered article the actual medico-legal problem – a medical mistake is considered. Lack of its legislative definition generates difficulties in differentiation of professional actions of the medical workers what have led to approach of harm to health or life of the patient, from cases of innocent causing such harm, though the professional duties connected with performance. The question of insurance of professional responsibility at a medical error is raised also in this article. Keywords: medical employee, defects of rendering medical care, medical mistake, infliction of harm to health and life, guiltiness, criminal liability, insurance of professional responsibility of the medical employee.
Читать статью

Из истории правовой науки и юридического образования

Ш. В. Тлепина. Академик М. Т. Баймаханов – теоретик государства и права // Право и государство. № 4(61) 2013. – С. 86-95.

В статье анализируются отдельные работы по теории государства и права, выполненные учеными-юристами Казахстана и России. Автор уделяет особое внимание исследованиям академика Баймаханова М. Т. по вопросам функций и функционирования государства, органов государства, представительной системы, становления национальной правовой системы, позитивной ответственности, определения сущности права, правосознания, соотношения права и морали, права и нравственности, признаков юридической науки. На основе анализа изученных работ автор заключает об общности магистральных направлений в исследованиях ученых постсоветских государств. Ключевые слова: функции государства, функционирование государства, цель государства, органы государства, становление национальной правовой системы, сущность права, правосознание, общественное правосознание, соотношение права и морали, соотношение права и нравственности, признаки юридической науки, конституционное и текущее регулирование.
Ш. В. Тлепина: Академик М. Т. Баймаханов – мемлекет пен құқық теоретигі. Мақалада Қазақстан мен Ресейдің оқымысты-заңгерлері орындаған мемлекет тоериясы мен құқық теориясы бойынша жекелеген жұмыстар талданады. Автор мемлекеттің, мемлекет органдарының, өкілетті жүйелердің функциялары мен қызмет атқаруы, ұлттық құқықтық жүйенің қалыптасуы, позитивті жауапкершілік, құқықтың мәнін анықтау, құқықтық сана, құқық пен моральдың арақатынасы, құқық және адамгершiлiк, заң ғылымының белгiлерi мәселелері бойынша академик М. Т. Баймахановтың зерттеулеріне ерекше назар аударады. Зерттелген жұмыстардың негізінде талдау жасаған автор посткеңестік мемлекет ғалымдарының зерттеулерiндегi магистралды бағыттардың ортақтығы туралы қорытынды жасайды. Түйінді сөздер: мемлекеттің функциялары, мемлекеттің қызмет атқаруы, мемлекет мақсаты, мемлекет органдары, ұлттық құқықтық жүйелерді қалыптастыру, құқықтың мәні, құқықтық сана, құқық пен моральдың арақатынасы, құқық және адамгершiлiк арақатынасы, заң ғылымының белгiлерi, конституциялық және ағымдағы реттеу.
 Sh. Tlepina: Academician Baymakhanov M. T. as a theorist of State and Law studies. This article describes some of the works on theory of state and law theory written by law scholars of Russia and Kazakhstan. Special attention is paid to the studies of academician Baymakhanov M.T. on functions of state, functioning of the state, state agencies, representative system, establishment of national legal system, positive responsibility, definition of the nature of law, legal awareness, correlation of law and ethics, law and morality, and attributes of legal science. On the basis of analysis of the works the author draws a conclusion about the similarity of main directions in the studies of scientists in Post-Soviet countries. Keywords: functions of state, functioning of state, the objective of the state, state agencies, establishment of national legal system, the nature of law, legal awareness, correlation of law and ethics, correlation of law and morality, attributes of legal science, constitutional and current regulation.
Читать статью

А. Ж. Наурызбай. Білімдіге дүние жарық… // Право и государство. № 4(61) 2013. – С. 96-99.

Мақала белгілі ғалым-заңгер, заң ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі Мұрат Тәжі-Мұратұлы Баймахановтың заң ғылымына қосқан үлесіне арналған. Түйінді сөздер: М. Т. Баймаханов, ҚазГЗУ, мемлекет және құқық теориясы, ғалым, заңгер, ҚазКСР ҒА философия және құқық институты, ҚР Конституциялық Соты, Қазақ КСР-нің Жоғарғы Кеңесі, құқықтық реттеу теориясы,ғылыми сараптама және талдау ғылыми зерттеу институты.
А. Ж. Наурызбай: Ученому мир освещен... Статья посвящена вкладу в юридическую науку известного ученого-юриста, доктора юридических наук, профессора, академика НАН РК Мурата Таджи-Муратовича Баймаханова. Ключевые слова: М. Т. Баймаханов, КазГЮУ, теория государства и права, ученый, юрист, Министерство юстиции КазССР, Институт философии и права АН КазССР, Конституционный Суд РК, теория правового регулирования, институт научной экспертизы и анализа. 
A. Nauryzbay: Academic world lits for... The article is devoted to the contribution of wellknown legal scholar, Doctor of Law, Professor, Academician of National Academy of Sciense of Republic Kazakhstan Murat Tadji-Muratovich Baymakhanov for development of legal studies. Keywords: M. T. Baimakhanov, Kazakh Humanities and Law University, Theory of State and Law, scientist, lawyer, Ministry of Justice of the Kazakh Soviet Socialistic Republic, the Institute of Philosophy and Law of the Academy of Sciences of the Kazakh Soviet Socialistic Republic, the Constitutional Court of the Republic of Kazakhstan, the theory of legal regulation, the institution of scientific expertise and analysis.
Читать статью

Юридическое образование: международный опыт

К. К. Сейтенов. Организация учебного процесса в Академии ФБР // Право и государство. № 4(61) 2013. – С. 100-103.

В статье рассматривается деятельность Академии Федерального бюро расследований (ФБР) как одного из самых крупных и известных центров подготовки сотрудников правоохранительных органов. Изложены основные подходы, направленные на повышение эффективности организации подготовки и переподготовки специальных агентов, сотрудников ФБР и полицейских. Освещены возможности использования опыта работы учебного центра Академии ФБР на базе Института судебной экспертизы КазГЮУ для улучшения и повышения качества обучения студентов, слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации. Ключевые слова: судебная экспертиза, эксперт, практика, повышение квалификации, подготовка, переподготовка, институт, квалификация, курсы.
К. К. Сейтенов: ФББ Академиясында оқу процесін ұйымдастыру. Ғылыми мақалада Федералды барлау бюросының (ФББ) қызметі құқық қорғау органдарының қызметкерлерін дайындайтын ең ірі және ең атақты орталықтардың бірі ретінде қарастырылады. ФББ қызметкерлері мен полицейлерді, арнайы агенттерді дайындауды және қайта даярлауды тиімді ұйымдастыруды арттыруға бағытталған негізгі тәсілдер баяндалады. ҚазГЗУ сот сараптамасы Институтының базасында ФББ Академиясы оқу орталығының жұмыс тәжірибесін пайдаланудың мүмкіндіктерін баяндаған. Түйіндері сөздер: сот сараптамасы, сарапшы, тәжірибе, біліктілікті арттыру, дайындық, қайта даярлық, институт, квалификация, курстар.
К. Seitenov: Organization of the educational process at the FBI Academy. Summary. In the scientific article the activity of the Federal Bureau of Investigations (FBI) Academy as one of the largest and well-known centers of the training of law enforcement agencies is considered. The main approaches directed on the increase of the efficiency of the organization of preparation and retraining of special agents, the staff of the FBI and policemen are stated. It is recommended to use the experience of the training center of the FBI Academy on the basis of the Institute of forensic examination of KazHLU for the improvement and the increase of the quality of the students’ training, students of retraining and professional development. Keywords: forensic expertise, legal expert, practice, training qualification, preparation, retraining, institute, qualification, courses.
Читать статью

Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2024
© Журнал "Право и государство", 2024
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика