Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

№ 3(68), 2015

Казахстанский тренд: от тоталитаризма к демократическому и правовому государству (взгляд со стороны)

Рогов И.И. Конституция Казахстана – основа поступательного развития общества и государства // Право и государство. № 3(68) 2015. – С. 6-11.

Статья посвящена 20-летнему юбилею Конституции Республики Казахстан, которая была принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 г. В ней анализируются вопросы реализации потенциала Конституции и практика Конституционного Совета по обеспечению верховенства Основного Закона. С учетом современных тенденций предлагаются меры по дальнейшему укреплению режима конституционной законности в стране. Ключевые слова: Конституция, Президент Республики Казахстан, Конституционный Совет, Ассамблея народа Казахстана, конституционная законность, национальная идея, правовое государство, права человека, государственный язык, действующее право.
Рогов И. И. Қазақстан Конституциясы – қоғам мен мемлекеттің ілгерілемелі дамуының негізі. Мақала 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған Қазақстан Республикасы Конституциясының 20-жылдық мерейтойына арналған. Онда Конституция әлеуетін жүзеге асыру мәселелері мен Ата Заңның үстемдігін қамтамасыз етуде Конституциялық Кеңестің тәжірибесі талданған. Қазіргі заманғы үрдістерді ескере отырып, елімізде конституциялық заңдылықты одан әрі нығайтуға бағытталған шаралар ұсынылады. Түйінді сөздер: Конституция, Қазақстан Республикасының Президенті, Конституциялық Кеңес, Қазақстан халқы Ассамблеясы, конституциялық заңдылық, ұлттық идея, құқықтық мемлекет, адам құқықтары, мемлекеттік тіл, қолданылатын құқық.
Rogov I.  The Constitution of Kazakhstan – a basis for forward development of the society and state. Article is devoted to 20-year anniversary of the Constitution of the Republic of Kazakhstan which was adopted on a republican referendum on August 30, 1995. In it questions of realization of potential of the Constitution and the practice of the Constitutional Council for ensuring rule of the Basic Law are analyzed. Taking into account modern trends measures for further strengthening of the regime of the constitutional legality in the country are offered. Keywords: Сonstitution, President of the Republic of Kazakhstan, Constitutional Council, Assembly of Kazakhstan People, constitutional legality, national idea, legal state, human rights, state language, functioning law.
Читать статью

Д. Букиккио, Т. Блэр, Д. Крол. О Конституции Казахстана // Право и государство. № 3(68) 2015. – С. 12-15.

В материале приводятся мнения о Конституции Казахстана, в связи с 20-летием Основного закона, видных государственных и общественных деятелей: Джанни Букиккио – Президента Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия), Тони Блэра – Премьер-Министра Великобритании (1997-2007 гг.), Джорджа Крола – Посла Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан. Ключевые слова: Республика Казахстан, Конституция Казахстана, конституционализм, правовое государство, новые независимые государства, правовое развитие, международные эксперты, ученыеюристы, конституционный контроль, Венецианская комиссия.
Джанни Букиккио, Тони Блэр, Джордж Крол Қазақстан Конституциясы туралы. Материалда Ата Заңның 20-жылдық мерейтойына байланысты Қазақстан Конституциясы туралы көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлерінің: Еуропа Кеңесінің (Венеция комиссиясы) Құқық арқылы демократия үшін Еуропалық комиссиясының президенті Джанни Букиккионың, Ұлыбритания Премьер-Министрі (1997-2007 жж.) Тони Блэрдің, Қазақстан Республикасындағы Америка Құрама Штатының Төтенше және Өкілетті Елшісі Джордж Кролдың  пікірлері берілген. Түйінді сөздер: Қазақстан Республикасы, Қазақстан Конституциясы, конституционализм, құқықтық мемлекет, жаңа тәуелсіз мемлекеттер, заңды дамыту, халықаралық сарапшылар, заңгер ғалымдар, конституциялық шолу, Венеция комиссиясы.
Gianni Buquicchio, Tony Blair and George Krol about the Constitution of Kazakhstan. These materials provide opinions on the Constitution of Kazakhstan due to the 20th anniversary of the Basic Law, opinions of prominent statesmen and public figures: Gianni Buquicchio - President of the European Commission for Democracy through Law of the Council of Europe (Venice Commission), Tony Blair - British Prime Minister (1997-2007.), George Krol - Ambassador of the United States of America to the Republic of Kazakhstan. Keywords: Republic of Kazakhstan, the Constitution of Kazakhstan, constitutionalism, rule of law, the new independent states, legal development, international experts, legal scholars, the constitutional review, the Venice Commission.
Читать статью

Гагик Арутюнян. Аксиологические особенности трансформационного конституционализма в Казахстане // Право и государство. № 3(68) 2015. – С. 16-18.

В статье затронуты общие теоретические и практические вопросы формирования и развития конституционализма в Казахстане. Автор отмечает некоторую близость реформ, проводимых в Казахстане, по системности подходов, программно-целевой направленности с концепцией реформ в современном Китае, которые обеспечили его успешное развитие. Ключевые слова: Республика Казахстан, Н.А. Назарбаев, постсоветские страны, конституционное развитие, Конституция Казахстана, конституционализм, трансформация, ценности, принципы права, саморегуляция.
Гагик Арутюнян: Қазақстанда өзгерген конституционализмнің аксиологиялық ерекшеліктері. Мақалада Қазақстанда конституционализмді қалыптастыру мен дамытудың бірқатар жалпы теориялық және тәжірибелік мәселелері қарастырылады. Автор Қазақстанда жүргізіліп жатқан реформалардың әдістер жүйесі жағынан қазіргі заманғы Қытайды табысқа жеткізген реформа тұжырымдамасының бағдарламалық-мақсатты бағытымен бірқатар ұқсастықтарын атапкөрсетеді. Түйінді сөздер: Қазақстан Республикасы, Н. А. Назарбаев, посткеңестік елдер, конституциялық дамыту, Қазақстан Республикасының Конституциясы, конституционализм, өзгеріс, құндылықтар, қағидаттар, өзін-өзі реттеу.
Gagik Harutyunyan: Axiological peculiarities of transformational constitutionalism in Kazakhstan. The article underlines some general theoretical and practical issues of formation and development of constitutionalism in Kazakhstan. The author notes some contiguity of the reforms carried out in Kazakhstan, according to a systemic approach and target-oriented focus with the concept of reform in modern China, which ensured its successful development. Keywords: Republic of Kazakhstan, N.A. Nazarbayev, post-Soviet countries, constitutional development, the Constitution of Kazakhstan, constitutionalism, transformation, values, principles of law, selfregulation.
Читать статью

Жак Аттали. Две основы для уверенного будущего Казахстана // Право и государство. № 3(68) 2015. – С. 19-21.

В статье отмечается успешная экономическая модернизация Казахстана, создавшего по мнению автора, уникальную в Средней Азии деловую и инвестиционную среду как основу, имеющую значение для активного развития страны в XXI в. Высказываются соображения о резервах и перспективах конституционной и демократической модернизации страны как второй основы для долгосрочного экономического развития, совершенствования государства и правовой системы, для блестящего будущего. Ключевые слова: Конституция Казахстана 1995 г., долгосрочное экономическое развитие, модернизация, инвестиции в массовое образование, демократизация, борьба с коррупцией, эффективность государства, транспарентность, иностранные инвесторы, независимое и равноправное правосудие.
Жак Аттали. Қазақстанның сенімді болашағы үшін екі негіз. Мақалада автордың пікірі бойынша, ХХІ ғасырда еліміздің қарқынды дамуында үлкен маңызға ие болған, Орта Азияда бірегей, іскер және инвестициялық ортаны құрудың негізі ретінде Қазақстанның табысты экономикалық жаңғыруы атап көрсетіледі. Ұзақмерзімді экономикалық дамуға, жарқын болашақ үшін мемлекет пен құқық жүйесін жетілдіруге арналған екінші негізі ретінде елімізді конституциялық және демократиялық жаңғыртудың қоры мен келешегі туралы пікірлерін білдіреді. Түйінді сөздер: 1995 жылғы Қазақстанның Конституциясы, ұзақмерзімді экономикалық даму, жаңғырту, бұқаралық білім беруге инвестициялар, демократияландыру, жемқорлықпен күрес, мемлекеттердің тиімділігі, транспаренттілік, шетелдік инвесторлар, тәуелсіз және теңқұқылы сот төрелігі.
Jacques Attali. Two foundations for the secure future of Kazakhstan. The article notes a successful economic modernization of Kazakhstan which, according to the author, created a unique for Central Asia business and investment environment as the basis of value to the active development of the country in the XXI century. Author considers about reserves and the prospects for constitutional and democratic modernization of the country as the second basis for long-term economic development, improvement of the state and the legal system, for a bright future. Keywords: Constitution of Kazakhstan, 1995, long-term economic development, modernization, investment in mass education, democratization, the fight against corruption, government effectiveness, transparency, foreign investors, independent and equitable justice
Читать статью

Зорькин В.Д. Роль конституций постсоветских государств в формировании новой государственности и объединении общества // Право и государство. № 3(68) 2015. – С. 22-24.

В статье затронуты философско-правовые, теоретические и исторические вопросы о роли права и конституций в установлении правового масштаба «оптимальности строя», в развитии постсоветских стран, в том числе Республики Казахстан. Подчеркивается значение и необходимость укрепления конституционных основ правовой системы в современных противоречивых условиях мирового экономического кризиса для создания прочной и гибкой государственной власти, защиты государственного суверенитета, национальных интересов, а также прав и свобод человека. Ключевые слова: Казахстан, конституции постсоветских стран, цивилизованное государство, сильное государство, конституционные ценности, «оптимальный строй», правовой масштаб, правовое государство, равенство, справедливость, национальные интересы.
Зорькин В.Д. Жаңа мемлекеттілік пен қоғамның бірлестігін қалыптастыруда посткеңестік мемлекеттер конституцияларының рөлі. Мақалада Қазақстан Республикасының, соның ішінде посткеңестік елдердің дамуында, «тиімді жүйе» құқықтық ауқымын құруда құқық пен конституцияның рөлі туралы философиялық-құқықтық, теориялық және тарихи мәселелер қаралады. Күшті және икемді мемлекеттік билікті құру үшін, мемлекеттік егемендікті, ұлттық мүдделерді, сондай-ақ адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін қазіргі әлемдік экономикалық дағдарыстың қайшылықты жағдайында құқықтық жүйенің конституциялық негіздерін нығайтудың маңыздылығы мен қажеттігін атап көрсетеді. Түйінді сөздер: Қазақстан, посткеңестік елдердің конституциясы, өркениетті мемлекет, қуатты мемлекет, конституциялық құндылықтар, «тиімді жүйе», құқықтық ауқымы, құқықтық мемлекет, теңдік, әділеттік, ұлттық мүдделер.
Zorkin Z. The Role of the Constitutions of the post-Soviet states in the formation of a new statehood and unification of society. The article touches on the philosophical and legal, theoretical and historical questions about the role of law and the Constitution in establishing the legal scope of the “optimal system”, in the development of post-Soviet countries, including the Republic of Kazakhstan. The author underlines the importance and the necessity to strengthen the constitutional foundations of the legal system in contemporary contradictory world economic crisis to create a strong and flexible state power, protect state sovereignty, national interests, as well as human rights and freedoms. Keywords: Kazakhstan, the constitution of post-Soviet countries, civilized state, a strong state, constitutional values, “optimal system», the legal scope, rule of law, equality, justice, national interests.
Читать статью

Конституционное право

Малиновский В.А. Конституция Республики Казахстан – правовой фундамент новой эпохи // Право и государство. № 3(68) 2015. – С. 25-31.

Статья посвящена рассмотрению основных этапов конституционного процесса в зарубежных странах, анализу особенностей Конституции Республики Казахстан 1995 г., обеспечивающих ее высокую эффективность и ключевую роль в упрочении государственной независимости Республики Казахстан, а также в дальнейшем формировании новой конституционной доктрины. Ключевые слова: конституция, Н. А. Назарбаев, этапы конституционного развития, Республика Казахстан, общие черты и особенности конституций, общепризнанные ценности и национальные интересы, конституционализм, конституционная доктрина, конституционное правотворчество.
Малиновский В.А. Қазақстан Республикасының Конституциясы – жаңа дәуірдің құқықтық іргетасы. Мақала шет елдердегі конституциялық үдерістердің негізгі кезеңдерін ашып көрсетуге, Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясының Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігін нығайтудағы асқан тиімділігі мен шешуші рөлін, сондайақ жаңа конституциялық доктринаны одан әрі қалыптастыруын қамтамасыз ететін ерекшеліктерін талдауға арналған. Түйінді сөздер: конституция, Н.Ә. Назарбаев, конституциялық дамудың кезеңдері, Қазақстан Республикасы, конституциялардың ортақ белгілері мен ерекшеліктері, жалпыға танылған құндылықтар мен ұлттық мүдделер, конституционализм, конституциялық доктрина, конституциялық құқық шығармашылығы.
Malinovskiy  V.  Constitution of the Republic of Kazakhstan – is a legal basis of a new era. The article is devoted to interpretation of the main stages of the constitutional process in foreign countries, to the analysis of features of the Constitution of Kazakhstan of 1995, which provide its high efficiency and key role in consolidation of state independence of the Republic of Kazakhstan, and also in the further formation of the new constitutional doctrine. Keywords: constitution, N. Nazarbayev, stages of development of constitutions, Republic of Kazakhstan, common features and features of constitutions, conventional values and national interests, constitutionalism, constitutional doctrine, constitutional law-making.
Читать статью

Tanchev E. Genesis, evolution and functions of Constitutional review (issues of Constitutional control in comparative and bulgarian prospective) // Право и государство. № 3(68) 2015. – С. 32-43.

The present article demonstrates the role and functions of the constitutional control in different countries, including Bulgaria. Control of constitutionality of laws exists in various forms in contemporary world. Constitutional courts act as harmonizers of national constitutional and supranational values, principles and norms and resolving conflicts between national and supranational legal orders and institutions. Moreover, constitutional courts act as ultimate judicial safeguard of fundamental human rights and as border guards containing the state institutions within the constitutional limits of their powers. Keywords: constitutional control, judicial review, resolving of disputes, constitutional court, constitutional council, constitutionalism, Hans Kelsen, John Marshall, Marbury v. Madison, fundamental human rights.
Танчев Е. Конституциялық бақылаудың пайда болуы, эволюциясы және қызметі (конституциялық бақылау мәселелері, салыстырмалы және Болгар келешегінде).  Мақалада конституциялық бақылаудың әр түрлі елдердегі, соның ішінде. Болгариядағы рөлі мен қызметі талданады. Заңдарды конституциялық бақылау қазіргі әлемде әр түрлі формада көрініс тапқан. Конституциялық соттар конституциялық және ұлтүсті құндылықтарды, қағидаттар мен нормаларды келісу институты ретінде, сондай-ақ ұлттық және ұлтүсті құқықтық тәртіптер мен институттар арасындағы дау-дамайларды шешу мақсатында әрекет етеді. Бұдан басқа, конституциялық соттар соңғы инстанцияда адамның негізгі құқықтарын сотта қорғаушы рөлін атқарады, сонымен қатар, мемлекеттік билік органдарының конституциялық өкілеттігін бөлу мәселелерінде төреші ретінде әрекет етеді. Түйінді сөздер: конституциялық бақылау, сот бақылауы, дауларды шешу, конституциялық сот, конституциялық кеңес, конституционализм, Ганс Кельзен, Джон Маршалл, Марбери Мэдисонға қарсы, адамның негізгі құқықтары.
Танчев Е. Генезис, эволюция и функции конституционного контроля (вопросы конституционного контроля в сравнительнойи Болгарской перспективе). В статье анализируется роль и функции конституционного контроля в различных странах, включая Болгарию. Конституционный контроль законодательства в современном мире представлен в разных формах. Конституционные суды действуют в качестве института согласования конституционных и наднациональных ценностей, принципов и норм, а также в целях разрешения конфликтов между национальным и наднациональным правовыми порядками и институтами. Кроме того, конституционные суды выполняют роль судебного защитника основных прав человека в последней инстанции, а также выступают в качестве арбитра в вопросах разграничения конституционных полномочий органов государственной власти. Ключевые слова: конституционный контроль, судебный контроль, разрешение споров, конституционный суд, конституционный совет, конституционализм, Ганс Кельзен, Джон Маршалл, Марбери против Мэдисона, основные права человека.
Читать статью

Ударцев С.Ф. Конституционная реформа: некоторые вопросы теории // Право и государство. № 3(68) 2015. – С. 44-49.

В статье рассмотрены основные условия, при которых возникает необходимость проведения конституционной реформы. Обращено внимание на ее причины и факторы, влияющие на ее проведение. Выделены внешние проявления, свидетельствующие о сложных политических и экономических процессах протекающих в обществе и накапливающихся в нем противоречиях, требующих для устойчивого развития и общественного согласия изменений в основном законе. Ключевые слова: конституционная реформа, законодательство, историческая адаптация, легитимность, планирование реформы, противоречия, устойчивое развитие, политический кризис, правовая политика, потенциал конституции.
Ударцев С.Ф. Конституциялық реформа: теорияның кейбір мәселелері. Мақалада конституциялық реформаны өткізу қажеттілігі туындайтын негізгі жағдайлар қарастырылады. Оны өткізуге ықпал ететін себептер мен факторларға назар аударылған. Қоғамда болып жатқан күрделі саяси және экономикалық үдерістер туралы және онда жинақталған тұрақты даму мен қоғамдық келісім үшін негізгі заңға өзгерістер енгізуді талап ететін қайшылықтар туралы хабар беретін сыртқы белгілері бөліп көрсетілген. Түйінді сөздер: конституциялық реформа, заңнама, тарихи бейімделу, заңдылық, реформаны жоспарлау, қарама-қайшылықтар, тұрақты даму, саяси дағдарыс, құқықтық саясат, Конституцияның әлеуеті.
Udartsev S. Constitutional reform: some questions of the theory. The article describes basic conditions when a necessity for constitutional reform occurs. The author pays attention to the factors affecting to its implementation. The outward manifestations are noted, which is the evidence of the complex political and economical processes that take place in the society and accumulate contradictions, requiring changes to the basic law for the sustainable development and social cohesion. Keywords: constitutional reform, legislation, historical adaptation, legitimacy, planning of reform, contradictions, sustainable development, political crisis, legal policy, the potential of the Constitution.
Читать статью

Абдул Уахаб Абдул. Functional Comparison between the constitutional chamber of the union supreme court of the united Arab Emirates and the constitutional council of the republic of Kazakhstan in the constitutions of the two states // Право и государство. № 3(68) 2015. – С. 50-52.

In article is carried out comparative analysis of constitutional and legal status between The Constitutional Chamber of the Union Supreme Court of the United Arab Emirates and The Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan. Author compares two mentioned bodies of constitutional review in the scope of their functional role through the following aspects: appointment of the members, the competence, immunities of the members, the power and effectiveness of decisions and provisions. Keywords: the Union Supreme Court of the United Arab Emirates, The Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan, Constitution, constitutional review, body of constitutional review, court, law, legislation, constitutional guarantees, judicial chamber.
Абдул УаҺаб Абдул. Біріккен Араб Әмірліктерінің Жоғарғы Сотының Конституциялық Палатасы мен Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесін екі елдің Конституциялары арқылы функционалды салыстыру. Мақалада Біріккен Араб Әмірліктерінің Жоғарғы Сотының Конституциялық Палатасының және Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесінің конституциялық және құқықтық мәртебелеріне салыстырмалы талдау жасалған. Автор аталған конституциялық бақылау органдарын олардың функционалдық рөлдері шегінде келесі аспектілер арқылы салыстырады: мүшелердің тағайындалу тәртібі және олардың иммунитеті, құзыреттілігі, шешімдер және қаулылардың заңдық күші мен тиімділігі. Түйінді сөздер: Біріккен Араб Әмірліктерінің Жоғарғы Соты, Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі, Конституция, конституциялық бақылау, конституциялық бақылау органы, сот, құқық, заңнама, конституциялық кепілдер, сот палатасы.
Абдул Уахаб Абдул. Функциональное сравнение между Конституционной Палатой Верховного Суда Объединенных Арабских Эмиратов и Конституционным Советом Республики Казахстан посредством Конституций двух стран. В статье дан сравнительный анализ конституционного и правового статуса Конституционной Палаты Верховного Суда Объединенных Арабских Эмиратов и Конституционного Совета Республики Казахстан. Автор сравнивает два упомянутых органа конституционного контроля в пределах их функциональных ролей посредством следующих аспектов: порядок назначения членов и их иммунитет, компетентность, юридическая сила и эффективность решений и постановлений. Ключевые слова: Верховный суд Объединенных Арабских Эмиратов, Конституционный Совет Республики Казахстан, Конституция, конституционный надзор, орган конституционного контроля, суд, право, законодательство, конституционные гарантии, судебная палата.
Читать статью

Предпринимательское право

Майкл Хуанг. Dubai international financial centre courts as an example of excellence and international acceptance // Право и государство. № 3(68) 2015. – С. 53-54.

In article is carried out the short review of the Dubai international financial center. In particular, some factors of successful activity of the Courts of this center is revealed. Among them are mentioned such moments as doing legal case exclusively in English, choosing of Anglo-Saxon model of legal proceedings, recruitingexperienced judges, creating comfortable conditions for foreign business. Keywords: Dubai international financial center, Dubai international financial centerCourts, the United Arab Emirates, the Emirate of Dubai, the Government of Dubai,Dubai law, court, international business, financial law, legal proceedings.
Майкл Хуанг. Дубай халықаралық қаржы орталығының Соттары – озық тәжірибе және халықаралық тану үлгісі ретінде. Мақалада Дубай халықаралық қаржы орталығына қысқаша шолу жасалған. Атап айтқанда, осы орталық Соттарының табысты қызметінің кейбір факторлары ашып көрсетілген. Соның ішінде, сот істерінің тек ағылшын тілінде жүргізілуі, сот ісін жүргізудің англо-саксондық моделінің таңдалуы, тәжірибелі судьялардың қабылдануы, шетел бизнесі үшін ыңғайлы жағдайлардың жасалуы атап өтілген. Түйінді сөздер: Дубай халықаралық қаржы орталығы, Дубай халықаралық қаржы орталығының соттары, Біріккен Араб Әмірліктері, Дубай Әмірлігі, Дубай Үкіметі, Дубай құқығы, сот, халықаралық бизнес, қаржы құқығы, сот ісі.
Майкл Хуанг. Суды Дубайского международного финансового центра как пример передового опыта и международного признания. В статье представлен краткий обзор Дубайского международного финансового центра. В частности, раскрываются некоторые факторы успешной деятельности судов данного центра. Среди них упоминаются такие моменты как ведение дел исключительно на английском языке, выбор англо-саксонской модели судопроизводства, набор опытных судей, создание комфортных условий для иностранного бизнеса. Ключевые слова: Дубайский международный финансовый центр, Суды Дубайского международного финансового центра, Объединенные Арабские Эмираты, эмират Дубай, Правительство Дубая, право Дубая, суд, международный бизнес, финансовое право, судопроизводство.
Читать статью

Каудыров Т.Е. Конституция Казахстанского бизнеса // Право и государство. № 3(68) 2015. – С. 55-58.

Раскрывается содержание высказывания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева о том, что будущий Предпринимательский кодекс Республики Казахстан «должен стать конституцией казахстанского бизнеса». Анализируются важнейшие принципы взаимодействия субъектов предпринимательства и государства. Выдвигаются предложения по реализации отдельных положений документа «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» Главы государства. Ключевые слова: Конституция Республики Казахстан, предпринимательский кодекс, кодификация, гражданский кодекс, предпринимательское право, бизнес, базовые принципы, взаимодействие, государство, «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ».
Каудыров Т.Е. Қазақстандық бизнестің конституциясы. Мақалада Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан Республикасының болашақтағы Кәсіпкерлік кодексі «қазақстандық бизнестің конституциясы болуы тиіс» деген сөзінің мазмұны ашылады. Мемлекет пен кәсіпкерлік субъектілерінің арасындағы өзара іс-қимыл әрекеттерінің негізгі қағидаттары талданады. Елбасының «Бес институционалдық реформаларды жүзеге асырудың 100 нақты қадамы» тарихи құжатының жекелеген ережелерін жүзеге асыру бойынша ұсыныстар берілген. Түйінді сөздер: Қазақстан Республикасының Конституциясы, кәсіпкерлік кодекс,кодификациялау, азаматтық кодекс, кәіпкерлік құқық, бизнес, негізгі принциптері, ынтымақтастық, мемлекет, «Бес институционалдық реформаларды жүзеге асырудың 100 нақты қадамы».
Kaudyrov T. The Constitution of Kazakhstani business. The article reveals the content of the statement by the President of the Republic of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, that the future Entrepreneurial Code of the Republic of Kazakhstan “should become the Constitution of Kazakhstani business”. The article puts forward proposals for implementation of certain provisions of the document by the Head of the State “100 specific steps to implement five institutional reforms”. Keywords: The Constitution of the Republic of Kazakhstan, Entrepreneurial Code, codification, civil Code, Business Law, business, basic principles, interaction, State, “100 concrete steps to implement the five institutional reforms”.
Читать статью

Международное право

Оралова Е.Д. Международные обязательства в контексте Основного Закона Республики Казахстан // Право и государство. № 3(68) 2015. – С. 59-65.

Статья посвящена исследованию проблемы  обеспечения реализации международных обязательств Казахстана. Автор анализирует конкретные статьи Основного Закона Республики Казахстан в их соотношении с правовой природой международных норм. В рамках исследуемой проблемы автор проводит компаративный анализ норм казахстанской Конституции и конституций зарубежных государств, а также анализ постановлений Конституционного Совета Республики Казахстан и соответствующей международной практики. Ключевые слова: Конституция, международные обязательства, реализация, соблюдение, международный договор, международный обычай, иные международные обязательства, общепризнанные принципы международного права.
Оралова Е.Д. Қазақстан Республикасының Негізгі Заңының мәнмәтініндегі халықаралық міндеттемелері. Мақала Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерін жүзеге асыруды конституциялық қамтамасыз ету мәселелерін зерттеуге арналған. Автор Қазақстан Республикасының Негізгі Заңының нақты баптарына xалықаралық құқық нормаларына қатысты талдау жасайды. Зерттеліп отырған мәселе шеңберінде автор Қазақстан Республикасының Конституциясы мен шет елдердің конституция нормаларына, сонымен қатар Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесінің қаулыларына және соған сәйкес xалықаралық тәжірибеге талдау жүргізеді. Түйінді сөздер: Конституция, xалықаралық міндеттемелер, жүзеге асыру, xалықаралық нормаларды сақтау, xалықаралық шарт, xалықаралық дәстүр, өзге де xалықаралық міндеттемелер, xалықаралық құқықтың жалпы мақұлданған қағидалары.
Oralova Y.  International obligations in the context of the Basic Law of the Republic of Kazakhstan. The article investigates the problem of the constitutional ensuring the implementation of international obligations of Kazakhstan. The author analyzes specific articles of the Basic Law of the Republic of Kazakhstan in their relation to the legal nature of international norms. As part of the research problem the author conducts a comparative analysis of the norms of Kazakh Constitution and constitutions of foreign countries, as well as analysis of the decisions of the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan and the relevant international practice. Keywords: Constitution, international obligations, implementation, observance, international treaties, international custom, other internationalobligations, universally recognized principles of international law.
Читать статью

История политической и правовой мысли

Тлепина Ш.В.. Устав «Қазақ елі» – первый проект казахской конституции, как отражение государственно-правовых взглядов Барлыбека Сыртанова // Право и государство. № 3(68) 2015. – С. 66-74.

Статья посвящена жизни, деятельности и государственно-правовым взглядам Барлыбека Сыртанова, изложению его первого проекта казахской конституции – Устава «Қазақ елі». Б. Сыртанов был одним из ярких представителей казахской политической элиты, сформировавшейся в российском императорском Петербургском университете. Проект Устава (конституции) Страны казахов был обнаружен в 1981 г., впервые опубликован исследователем деятельности Б. Сыртанова – С. Узбекулы в 1992 г. К настоящей статье впервые прилагается полный перевод на русский язык этого документа. Ключевые слова: Барлыбек Сыртанов, конституция, С. Узбекулы, С.З. Зиманов, Страна казахов, политическая и правовая мысль, доминион, Национальный мажилис, президент, суд присяжных, права человека, судья, местное управление, правила, единство.
Тлепина Ш. В. «Қазақ елі» жарғысы – тұңғыш қазақ конституциясының жобасы Барлыбек Сыртановтың мемлекеттік-құқықтық көзқарастарының көрінісі ретінде. Мақала Барлыбек Сыртановтың өміріне, қызметіне және мемлекеттік-құқықтық көзқарастарына, оның тұңғыш қазақ конституция жобасы – «Қазақ елі» жарғысын мазмұндауға арналған. Б. Сыртанов императорлық Петербург университетінде қалыптасқан қазақ саяси элитасының жарқын өкілдерінің бірі болды. Қазақ елі жарғысының (конституцияның) жобасы 1981 жылы табылып, оны Б.Сыртановтың қызметін зерттеген С. Өзбекұлы 1992 жылы алғаш рет жарыққа шығарды. Бұл мақалада алғаш рет аталмыш құжаттың орыс тіліндегі толық аудармасы ұсынылады. Түйінді сөздер: Барлыбек Сыртанов, конституция, С. Өзбекұлы, С.З. Зиманов, Қазақ елі, саяси және құқықтық ой, доминион, Ұлттық мәжіліс, президент, алқабилер соты, адам құқықтары, сот, жергілікті басқару, ережелер, бірлік.
Tlepina  Sh. The Charter «Kazak yeli», the first project of Kazakh constitution, as reflection of state and legal views of Barlybek Syrtanov. The article is devoted to the life, activity, state and legal views of Barlybek Syrtanov, to his presentation of the first project of Kazakh constitution – the Charter «Kazak yeli». B.Syrtanov was one of the bright representatives of Kazakh political elite formed at the imperial Petersburg University. The project of the Charter (constitution) of the Country of Kazakhs was found in 1981, first published by the researcher of B.Syrtanov’s activity, S.Uzbekuly in 1922. The document’s full translation into Russian is presented in this article for the first time. Keywords: Barlybek Syrtanov, constitution, S. Uzbekuly, S.Z. Zimanov, Country of Kazakhs, political and legal thought, dominion, National Mazhilis, president, the juries, human rights, judge, local government, rules, unity.
Читать статью

Проблемы теории государства и права

Пермяков Ю.Е. Возможен ли спрос на теорию права: правовые суждения в контексте правовых коммуникаций // Право и государство. № 3(68) 2015. – С. 75-80.

В статье обсуждается вопрос о правовых стратегиях, исследование которых, по мнению автора, придает теории права характер актуальной и востребованной практическими специалистами науки. В работе юриста необходимо умение видеть развитие правовой ситуации: предвосхищать правовую аргументацию её участников и заблаговременно находить рациональные контраргументы, моделировать тактические преимущества внутри правовой процедуры, конструировать эффективные средства защиты от злоупотреблений правом. Автор полагает, что субъект права может быть описан практической юридической наукой в той мере, в которой ей удается построить алгоритм его поведения, именуемый правовой стратегией. Ключевые слова: субъект права, правовая коммуникация, правовая технология, правовая стратегия, правовое суждение, юридическая деятельность, теория права, актуальность, юридическое образование, правовой опыт.
Пермяков Ю.Е. Құқық теориясына сұраныс мүмкін бе: құқықтық байланыс мәнмәтініндегі құқықтық пайымдаулар. Мақалада құқықтық стратегиялар туралы мәселелер талқыланады, автордың ойынша зерттеулер құқық теориясына өзекті және ғылымның тәжірибелі мамандарына сұраныс сипатын береді. Заңгер жұмысында құқықтық жағдаяттың дамуын көре білуі қажет, яғни оның мүшелерінің құқықтық дәлелдерін алдын ала болжап және оларға қарсы ұтымды дәлелдер табуы, ішкі құқықтық рәсімдерде тактикалық артықшылықтарды модельдеуі, құқығын асыра пайдаланудан қорғаудың тиімді құралдарын жобалауы тиіс. Автор құқық субъектісі практикалық заң ғылымында құқық стратегиясындағы мінез-құлық алгоритмін құру шамасына қарай сипатталуы мүмкін деп есептейді. Түйінді сөздер: құқық субъектісі, құқықтық байланыс, құқықтық технология, құқықтық стратегия, құқықтық пайымдау, заңды қызмет, құқық теориясы, өзектілік, заң білімі, құқықтық тәжірибе. 
Permyakov Y.  Will the demand for a theory of law be possible: legal judgments in the context of legal communications. The article discusses the question of the legal strategies. In the opinion of the author with the research into these, the theory of law becomes more relevant branch of science with higher appreciation by expert practitioners. Within the lawyer’s work it is necessary to have a skill of tracking the legal situation’s development: to anticipate the legal arguments of the participants in advance and to find rational counter arguments, to simulate tactical advantages within legal procedures, to design effective remedies against abuse of rights. The author believes the description of entity with practical legal science is defined by the science’s capability to create an algorithm, referred to as a legal strategy. Keywords: the subject of law, legal communication, legal technology, legal strategy, legal judgment, legal affairs, legal theory, relevance, legal education, legal experience. 
Читать статью

Административное право и государственное управление

Лапина М.А., Понкин И.В. Риск - ориентированное публичное управление // Право и государство. № 3(68) 2015. – С. 81-86.

Статья посвящена вопросам содержания и природы рисков в публичном управлении. Даны определения понятиям «риск», «рискориентированное публичное управление». Исследована степень полноты и качества закрепления в законодательстве России, Казахстана и Франции императивов и механизмов учета рисков в публичном управлении и реализации рискриентированного публичного управления. Ключевые слова: публичное управление, публичное право, система публичного управления, риск, риски публичного управления, риск-ориентированное публичное управление, административное право, теория публичного управления.
Лапина М.А., Понкин И.В. Тәуекелді-бағдарланған көпшілік басқару. Мақала көпшілік басқарудағы тәуекелдердің мазмұны мен табиғатына арналған. «Тәуекел», «тәуекелді-бағдарланған көпшілік басқару» ұғымдарының анықтамасы берілген. Ресей, Қазақстан және Франция заңдарында көпшілік басқарудағы тәуекелдерді есепке алудың императивтері мен механизмдерін бекітудің толық деңгейі мен сапасы және тәуекелді-бағдарланған көпшілік басқаруды жүзеге асыру зерттелген. Түйінді сөздер: көпшілік басқару, қоғамдық құқық, көпшілік басқарудың жүйесі, тәуекел, тәуекелді көпшілік басқару, тәуекелді-бағдарланған көпшілік басқару, әкімшілік құқық, көпшілік басқару теориясы.
Lapina M. ,Ponkin  I.  Risk-oriented public administration. Article is devoted to questions of the content and nature of risks in the sphere of public administration. The authors define the terms «risk», «risk-oriented public administration». The article examines the completeness and quality of imperatives implementation of the mechanisms to manage the risks in public administration and of the risk-oriented public administration in the legislating of the Russia, Kazakhstan and France. Keywords: public administration, public law, system of public administration, risk, risks in the sphere of public administration, riskoriented public administration, administrative law, public administration general theory.
Читать статью

Гражданское право

Суханов Е.А. Тенденции развития корпоративного права в противостоянии англо-американского и континентального европейского подходов // Право и государство. № 3(68) 2015. – С. 87-93.

В статье раскрываются некоторые общие тенденции современного развития корпоративного права: создание новых и смешанных форм предпринимательских корпораций и повышение роли коммандитных товариществ в организации предпринимательской деятельности, совершенствование внутрикорпоративного контроля, усиление влияния англо-американских корпоративно-правовых конструкций. Показаны принципиальные различия в подходах к определению статуса и видов корпораций в европейском континентальном и в англо-американском праве. Критикуются необоснованные попытки рецепции англо-американских правовых подходов в европейские правопорядки на базе концепции «экономического анализа права». Ключевые слова: акции (доли в уставном капитале), корпорация, компания, корпоративное право, корпоративное управление, коммандитное товарищество, публичные и частные компании, независимые директора, проверка на состоятельность, партнерство с ограниченной ответственностью, юридическое лицо.
Суханов Е.А.  Американдық-ағылшын және континенттік еуропалық тәсілдерге қарсы корпоративті құқықты дамыту үрдістері. Мақалада корпоративті құқықты қазіргі кезде дамытудың бірқатар жалпы үрдістері: кәсіпкерлік корпорациялардың жаңа және аралас түрлерін құру және кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыруда коммандиттік серіктестіктердің рөлін арттыру, ішкі корпоративтік бақылауды жетілдіру, ағылшын-американдық корпоративті-құқықтық құрылымның ықпалының күшеюі баяндалады. Еуропалық континенттік және ағылшын-американдық құқықта корпорациялардың мәртебесі мен түрлерін анықтау тәсілдерінің іргелі айырмашылықтары көрсетілген. «Құқықты экономикалық талдау» тұжырымдамасының негізінде еуропалық құқықта ағылшынамерикандық құқықтық тәсілдерді негізсіз рецепциялауға тырысу сынға алынады. Түйінді сөздер: акциялар (жарғы капиталындағы үлестер), корпорация, компания, корпоративті құқық, корпоративті басқару, коммандиттік серіктестік, көпшілік және жеке компаниялар, тәуелсіз директорлар, дербестікке тексеру, жауапкерлішігі шектеулі серіктестік, заңды тұлға.
Sukhanov Y. Trends for corporate law development through the lens of Anglo-American and continental European Law. The article deals with selected general trends for contemporary development of corporate law – new and so called mixed forms of business corporations, increasing of limited partnerships’ role in the way of business, enhancement of corporate control, extension of influence of Anglo-American corporate law concepts. The Author stresses fundamental differences in legal status and types of corporations in European continental and Anglo-American law. He criticizes the unreasoned attempts to transplant Anglo-American approaches to European legal systems on the basis of law and economics theory. Keywords: Shares, corporation, company, law of corporation, corporate governance, limited partnership, public and private company, independent directors, Solvency test, limited liability partnership (LLP), legal person.
Читать статью

Естемиров М. ЖШС қатысушысының үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылдау тәртібінің құқықтық реттелуі // Право и государство. № 3(68) 2015. – С. 94-97.

Мақалада ЖШС қатысушысының үлесін мәжбүрлеп сатып алудың отандық сот тәжірибесі сараланады. Атап айтқанда, үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы шешімді қабылдау рәсіміне назар аударылған. Автор қатысушылардың жалпы жиналысында мұндай шешімді қабылдау тәртібіне қойылатын заңнама талаптарын сипаттайды. Сондай-ақ бұл механизмді қолдануға қатысты сот тәжірибесіне шолу жасалады. Автор ЖШС-нің мажоритарлы қатысушысының үлесін мәжбүрлеп сатып алу мүмкіндігі туралы мәселені көтереді. Түйінді сөздер: ЖШС қатысушысы, жалпы жиналыс, қатысушылардың жалпы жиналысында шешім қабылдау тәртібі, үлесті мәжбүрлеп сатып алу, құқық, жауапкершілік, Қазақстан Республикасы, акционерлік қоғам, корпоративтік жанжал, Конституция, Жоғарғы сот.
Естемиров М. Правовое регулирование процедуры принятия решения o принудительном выкупe доли у участника ТОО. В статье анализируется отечественная судебная практика по вопросу принудительного выкупа доли у участника ТОО. В частности, обращается внимание на процедуру принятия решения о принудительном выкупе доли. Автором изложены требования законодательства, применяемые к порядку принятия такого решения на общем собрании участников. Приводится обзор судебной практики по применению данного механизма. Автором поднимается вопрос о возможности принудительного выкупа доли у мажоритарного участника ТОО. Ключевые слова: участник ТОО, общее собрание, порядок принятия решения на общем собрание участников, принудительный выкуп доли, право, ответственность, Республика Казахстан, акционерное общество, корпоративный конфликт, Конституция, Верховный Суд.
Yestemirov M.  Legal regulation of the procedure of making decision on expulsion of the shares of LLP. This article analyzes the local judicial practice about expulsion of shares of the member of LLP. In particular, author pays attention to the procedure of accepting decision about expulsion of shareholder. Author describes requirements of legislation to the order of adopting such decisions in the annual meeting of shareholders. Here was given a judicial practice of using such mechanism. Also, author raises question about the possibility of expulsion of major shareholder of LLP. Keywords: member of LLP, annual meeting, order of accepting decision on annual meeting of shareholders, expulsion of shares, responsibility, the Republic of Kazakhstan, Joint-Stock Company, corporate conflict, The Constitution, Supreme Court.
Читать статью

Юридическое образование: международный опыт

Турецкий Н.Н. О качестве юридического образования // Право и государство. № 3(68) 2015. – С. 98-103.

В статье рассмотрены проблемы совершенствования юридического образования. В Казахстане функционируют 127 высших учебных заведений, при этом в 50% из них готовят юристов. Ежегодновыпускается значительное количество юристов, не нашедших применение полученным знаниям на практике. Для выработки предложений по совершенствованию юридического образования автор предлагает провести общереспубликанскую конференцию с
участием депутатов Парламента, представителей Правительства, ректоров юридических вузов, известных правоведов, а также высказывает ряд других предложений. Ключевые слова: юридическое образование, правоведение, отрасли права, союз юристов, качество учебного процесса, юриспруденция, правовая культура, подготовка юристов, правовая политика, законодательство, Болонский процесс.
Турецкий Н.Н. Заңгерлік білімнің сапасы туралы. Мақалада заңгерлік білімді жетілдіру проблемалары қарастырылады. Қазақстанда 127 жоғары оқу орны жұмыс істейді, бұл ретте олардың 50%-ында заңгерлер даярлайды. Жыл сайын алған білімін практикада қолдана алмайтын заңгерлердің айтарлықтай саны оқу бітіреді. Заңгерлік білімді жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу үшін автор Парламент депутаттарының, Үкімет өкілдерінің, заң жоғары оқу орындары ректорларының, белгілі құқықтанушылардың қатысуымен жалпы республикалық конференция өткізуді ұсынады, сонымен қатар өзге де ұсыныстар қатарын көрсетеді. Түйінді сөздер: заңгерлік білім, құқықтану, құқық салалары, заңгерлер одағы, оқу үдерісінің сапасы, юриспруденция, құқықтық мәдениет, заңгерлер даярлау, құқықтық саясат, заңнама, Болон үдерісі.
Turetskiy N. About quality of legal education. The article explores the issues of enhancing legal education. There are 127 higher educational institutions functioning in Kazakhstan, while 50 % of them train lawyers. A significant number of lawyers graduate annually without applying knowledge gained into practice. The author suggests conducting a republican conference that will attract the members of Parliament, Government representatives, rectors of law universities, and distinguished legal scholars in order to elaborate measures on the enhancement of other legal education. Additionally, the author offers a number of other suggestions. Keywords: legal education, legal studies, branches of law, lawyers union, quality of educational process, jurisprudence, legal culture, lawyer training, law policy, legislation, Bologna process.
Читать статью

Кудайбергенов Г.Б., Наурызбай А.Ж. Заң саласы мамандарын дайындау мәселелері бойынша Республикалық форум // Право и государство. № 3(68) 2015. – С. 104-109.

Мақалада ашық пікірталас алаңдарын ұйымдастыру арқылы қол жеткізуге болатын жан-жақты талқылауды, талдауды қажет ететін көпқырлы күрделі үдеріс ретінде құқықтық білім берудің өзекті мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің КАЗГЮУ Университетімен бірлесіп өткізген алғашқы «Заң саласы мамандарын дайындау мәселелері бойынша республикалық форумға» шолу берілген. Конструктивті диалогқа орталық мемлекеттік органдардың, халықаралық ұйымдардың, ҚР ЖОО ректорлары, шетелдік ғалымдар, ҚАЗГЮУ Университетінің және Астананың басқа да жоғары оқу орындарының профессорлары мен профессор-оқытушылар құрамы, студенттер, магистранттар, докторанттар қатысты. Түйінді сөздер: мемлекет, құқық, ҚР БҒМ, КАЗГЮУ Университеті, республикалық форум, юриспруденция, құқықтық білім беру, Ұлттық біліктілік жүйесі, жұмыс берушілер кеңесі, бітірушілер ассоциациясы
Кудайбергенов Г.Б., Наурызбай А.Ж. Республиканский форум «О состоянии подготовки юридических кадров в Республике Казахстан». В статье представлен обзор проведенного первого Республиканского форума «О состоянии подготовки юридических кадров в Республике Казахстан», организованного Министерством образования и науки Республики Казахстан совместно с Университетом КАЗГЮУ по актуальным проблемам юридического образования как сложного многоэлементного процесса, нуждающегося во всестороннем обсуждении, анализе, достигаемом посредством открытых дискуссионных площадок. В конструктивном диалоге приняли участие представители ряда центральных государственных органов, международных организаций, ректоры вузов РК, зарубежные ученые, профессора и профессорско-преподавательский состав КАЗГЮУ и других вузов г. Астаны, студенты, магистранты, докторанты. Ключевые слова: государство, право, МОН РК, Университет КАЗГЮУ, республиканский форум, юриспруденция, юридическое образование, Национальная система квалификаций, совет работодателей, ассоциация выпускников.
Kudaibergenov G., Nauryzbay A. First Republican Forum “About legal education in the Republic of Kazakhstan”. The article provides an overview of the First Republican Forum “About legal education in the Republic of Kazakhstan”, organized by the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan jointly with the KAZGUU University on the topical issues of legal education as a complex multi-element process which needs a comprehensive discussion and analysis, achieved through open discussion platforms. Representatives of a number of central government agencies, international organizations, rectors of Kazakhstani universities, foreign researches, professors and facultys of KAZGUU University and other universities of Astana, students, graduates, doctoral students participated in a constructive dialogue. Keywords: state, law, Ministry of Education and Science, KAZGUU University, republican forum, law, legal education, the National Qualifications Framework, the Council of employers, Alumni Association.
Читать статью

Конференции, круглые столы

Идрышева С.К. Конференция, посвященная 20-летию Конституции Казахстана // Право и государство. № 3(68) 2015. – С. 110-115.

В статье приведена информация о международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию Конституции РК, проведенной Научно-исследовательским институтом государства и права Университета КАЗГЮУ совместно с Республиканской нотариальной палатой. На конференции обсуждены вопросы защиты конституционных прав личности в различных сферах общественной жизни, приняты рекомендации. Ключевые слова: конституция, права человека, социальное государство, нотариальная форма защиты прав, метафизическая концепция прав человека, перспективы правового развития, социальные права, трудовые права, судебная защита, феномен конституции, международный опыт защиты прав.
Идрышева С.Қ. Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған конференция. Мақалада ҚазГЗУ Мемлекет және құқық ғылыми-зерттеу институтының Республикалық нотариалдық палатасымен қосыла ұйымдастырып өткізген Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция туралы ақпарат берілген. Конференцияда жеке тұлғаның қоғамның әртүрлі салаларындағы конституциялық құқықтарын қорғау мәселелері талқыланып, талдауға салынған тақырыптар бойынша ұсыныстар берілді. Түйінді сөздер: Конституция, тұлғаның құқықтары, әлеуметтік мемлекет, құқықтарды қорғаудың нотариалдық нысаны, құқықтың метафизикалық тұжырымдамасы, құқықтық дамудың келешегі, әлеуметтік құқықтар, еңбек құқықтары, сот арқылы қорғау, конституция феномені, құқықтарды қорғаудың халықаралық тәжірибесі.
Idrysheva S. Conference dedicated to the 20-th anniversary of the Constitution of Kazakhstan. The article provides detailed information about the international scientific conference, which was held and organized by Research Institute of State and Law of KAZGUU University together with the Republican Chamber of Notaries on June 19, 2015. The conference was dedicated to the 20th anniversary of the Constitution of the Republic of Kazakhstan. Members of the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan, Doctors of Law, Professors Nurmagambetov A. M. and Bakhtybayev I.Zh. were moderators and participants of the forum. Within the framework of the conference current issues of protection of constitutional rights of individuals in various spheres of public life were discussed and appropriate recommendations were adopted. Keywords: Сonstitution, individual rights, the welfare state, notarial form of protection of the rights, the metaphysical concept of rights, social rights, labor rights, judicial protection, the phenomenon of the Constitution, the international experience of protection of rights.
Читать статью

Некролог

[Редакция]. Нарикбаев Максут Султанович // Право и государство. № 3(68) 2015. – С. 116.

Читать подробнее 

Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2024
© Журнал "Право и государство", 2024
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика