Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

№ 3(72), 2016

Слово главного редактора

Ударцев С.Ф. Феномен Английского права // Право и государство. № 3(72) 2016. – С. 6-9.

Рассмотрены теоретические вопросы общей эволюции права и глобальных образований в нем, сближение и конвергенции правовых систем в условиях глобализации, отмечаются некоторые особенности и противоречивость английского права. Обращается внимание на рост интереса к английскому праву и Лондонскому Международному арбитражу в Казахстане в связи с созданием Международного финансового центра «Астана» и поиском наиболее благоприятных условий для защиты интересов инвесторов и ведения бизнеса в целом. Представлены авторы и содержание статей номера журнала «Английское право». Ключевые слова: эволюция права, глобализация, правовые семьи, конвергенция англосаксонской и романо-германской систем права, Международный финансовый центр «Астана», зарубежные инвестиции, особенности английского права, журнал «Право и государство», английское право, имплементация элементов английского права.
Ударцев С. Ф. Ағылшын құқығының феномені. Құқықтың жалпы эволюциясының теориялық мәселелері және оның жаһандық түзілімдері, жаһандану жағдайында құқықтық жүйелердің жақындасуы мен конвергенциясы қарастырылған, ағылшын құқығының бірқатар ерекшеліктері мен қайшылықтары атап көрсетілген. «Астана» халықаралық қаржы орталығының құрылуымен байланысты және инвесторлардың мүдделерін қорғау мен тұтастай алғанда, бизнесті жүргізу үшін ең қолайлы жағдайларды іздестіруге байланысты Қазақстанда ағылшын құқығы мен Лондон Халықаралық арбитражына қызығушылық өсіп келе жатқанына назар аударылған. «Ағылшын құқығы» журналының нөміріндегі мақалалардың авторлары мен олардың мазмұны ұсынылған. Түйінді сөздері: құқық эволюциясы, жаһандану, құқықтық жанұялар, құқықтың англосаксондық және роман-германдық жүйелерінің конвергенциясы, «Астана» Халықаралық қаржы орталығы, шетелдік инвестициялар, ағылшын құқығының ерекшеліктері, «Құқық және мемлекет» журналы, ағылшын құқығы, ағылшын құқығы элементтерінің имплементациясы.
Udartsev S. Phenomenon of English law. The theoretical questions of the general evolution of the law and global entities in it, contingence and convergence of legal systems in the context of globalization, some peculiarities and contradictions of English law was noted and considered. Attention is drawn to the growing interest in English law and the London International Arbitration in Kazakhstan in connection with the creation of an International Financial Center «Astana» and search for the most favorable conditions to protect the interests of investors and the business as a whole. The authors and the content of the articles of the magazine «English law» are introduced. Key word: evolution of law, globalization, legal systems, convergence of Anglo-Saxon and Romano-German legal systems, International Financial Center «Astana», foreign investments, peculiarities of English law, “Law and State” magazine, English law, implementation of elements of English law.
Читать статью

Гражданское право, иностранные суды и арбитраж: сравнительно-правовой аспект

Дауленов М.М., Абилова М.Н. Английское право на страже прав инвесторов в международном финансовом центре «Астана» // Право и государство. № 3(72) 2016. С. 29-36.

Целью настоящей статьи является определение того, каким образом применение принципов, норм и прецедентов Англии и Уэльса позволит обеспечить защиту действующего права Международного финансового центра «Астана» в рамках системы разрешения споров Центра. При этом под системой разрешения споров Центра понимается Суд, состоящий из судов первой инстанции и апелляционной инстанции, а также Международный арбитражный центр. Предложенный конституционным законом подход предоставляет возможность заимствования примеров лучшей английской законодательной и судебной практики в целях их гармоничного применения наряду с некоторыми элементами действующего законодательства Казахстана в процессе разрешения споров, возникающих между участниками Центра, органами Центра и их иностранными работниками. Ключевые слова: принцип, прецедент, английское право, трансформация, применение права, Международный финансовый центр, Астана, Суд, Международный арбитражный центр, Лондонский международный арбитражный суд, Дубайский международный финансовый центр.
Дауленов М.М., Абилова М.Н. «Астана» халықаралық қаржы орталығында инвесторлардың құқықтарын қорғау үшін ағылшын құқығы. Бұл мақаланың мақсаты Англия мен Уэльстегі қағидалардың, нормалар мен үлгілердің «Астана» халықаралық қаржы орталығының қолданыстағы заңдарын қорғауда қаншалықты қамтамасыз ете алатынын анықтау болап табылады. Сондай-ақ, орталықтың дауларын шешу жүйесінде бірінші инстанциялы сот пен апелляциялық инстанциялы сот, халықаралық төрелік орталық қарастырылады. Конституциялық заңмен ұсынылған тәсіл орталық қызметкерлерінің және орталық органдары мен шетелдік жұмыскерлердің арасында туындайтын даулы мәселелерді шешу үшін ағылшын заңнамалық және сот машықтарының озық үлгілерімен алмасуға, қазіргі қолданыстағы Қазақстанның заң шығару элементтерімен үйлесімді қолдануға мүмкіндік береді. Түйінді сөздер: принцип, прецедент, ағылшын құқығы, трансформация, құқықты қолдану, Халықаралық қаржы орталығы, Астана, Сот, Халықаралық төрелік орталығы, Лондон халықаралық төрелік орталығы, Лондон халықаралық төрелі соты, Дубай халықаралық қаржы орталығы.
Daulenov M. , Abilova М.  English Law as a Watchdog of Investor Rights in AIFC. The following paper is aimed to identify how the application of principles, norms and case law of English legal system can ensure the protection of the current dispute resolution system of the Astana International Financial Centre. In this regard, the dispute resolution system of the Centre is understood as a Court comprised of the Court of First Instance and the Court of Appeals as well as the International Arbitration Centre. The approach proposed by the Constitutional Law enables to implement best experiences of English legislative and judicial practices with purpose to employ them in line with some elements of the Kazakhstani legislation during the dispute settlement process between participants of the Centre, bodies of the Centre and their international employees. Key words: principle, case law, English law, transformation, enforcement of the law, International Financial Centre, Astana, Court, International Arbitration Centre, the London Court of International Arbitration, the Dubai International Financial Centre.
Читать статью

Konussova V., Nesterova Y.. The improvement of civil legislation of the Republic of Kazakhstan based on the implementation of English law provisions // Право и государство. № 3(72) 2016. С. 46-50.

In the given article authors, by noting the objective needs of contemporary realities, indicate the necessity to enhance the competitiveness of the legal system of Kazakhstan. One of the ways to enhance this competitiveness is to incorporate positive foreign experience. In this regard, the authors consider the possible ways of improvement of civil legislation of the Republic of Kazakhstan by the introduction of certain provisions of English law. Thus, this paper identifies three possible ways of improving the legislation in the field of Civil Law, which are corporate law, legal regulation of contractual relations and strengthening the role of the court in the regulation of private relations. In addition, some proposals within each of these areas have been made for the modernization of legislation and law enforcement practice. This article is based on the presentations of the authors at the roundtable dedicated to the issues of implementation of certain provisions of English law into the civil legislation of Kazakhstan, which took place on 11 October 2016 in London, UK. Keywords: legal system, civil law, English law, contract, corporate relations, precedent, implementation, legislation.
Конусова В.Т., Нестерова Е.В. Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасын Ағылшын құқығының жекелеген ережелерін имплементациялау негізінде жетілдіру. Мақалада авторлар қазіргі уақыттағы шынайылықтың объективті қажеттіліктерін атап өте келе, Қазақстанның құқықтық жүйесін жетілдіру және оның бәсеке қабілеттілігін арттыру керектігін көрсетеді. Құқықтық жүйенің бәсеке қабілеттілігін арттыру бағыттарының бірі жағымды шетел тәжірибесін қабылдау болып табылады. Осыған орай авторлармен ағылшын құқығының жекелеген ережелерін қабылдау арқылы Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасын жетілдірудің мүмкін бағыттары қарастырылады. Мақалада осы саладағы заңнаманы жетілдірудің үш мүмкін бағыты белгіленген: корпоративтік заңнама, шарттық қатынастарды заңнамалық реттеу, сондай-ақ жеке құқықтық қатынастарды реттеудегі соттың рөлін нығайту. Осы әрбір бағыттың шеңберінде заңнамалық реттеу мен құқық қолдану практикасын жаңғырту бойынша ұсыныстар әзірленген. Бұл мақала 2016 жылғы 11 қазанда Ұлыбританияда, Лондон қаласында өткізілген Қазақстанның азаматтық заңнамасына Ағылшын құқығының жекелеген ережелерін имплементациялау мәселелеріне арналған дөңгелек үстелде авторлардың жасаған баяндамаларының негізінде әзірленген. Түйінді сөздер: құқықтық жүйе, азаматтық заңнама, ағылшын құқығы, шарт, корпоративтік қатынастар, прецедент, имплементациялау, заңнама.
Конусова В.Т., Нестерова Е.В. Совершенствование гражданского законодательства Республики Казахстан на основе имплементации отдельных положении Английского права. В статье отмечая объективные потребности современных реалий, авторы, указывают на необходимость совершенствования и повышения конкурентоспособности правовой системы Казахстана. Одним из направлений повышения конкурентоспособности правовой системы является восприятие позитивного зарубежного опыта. В этой связи авторами рассматриваются возможные направления совершенствования гражданского законодательства Республики Казахстан посредством восприятия отдельных положений английского права. В статье обозначены три возможных направления совершенствования законодательства в этой сфере: корпоративное законодательство, законодательное регулирование договорных отношений, а также укрепление роли суда в регулировании частноправовых отношений. В рамках каждого этих направлений сформулированы предложения
по модернизации законодательного регулирования и правоприменительной практики. Данная статья подготовлена на основе выступлений авторов на круглом столе, посвящённом вопросам имплементации отдельных положении Английского права в гражданское законодательство Казахстана, который состоялся 11 октября 2016 в Великобритании, г. Лондон. Ключевые слова: правовая система, гражданское законодательство, английское право, договор, корпоративные отношения, прецедент, имплементация, законодательство.
Читать статью

Мороз С. П., Акимбекова С. А. Вопросы признания и исполнения решений иностранных арбитражных и государственных судов по инвестиционным спорам в Республике Казахстан // Право и государство. № 3(72) 2016. С. 51-56.

Теме взаимного признания и исполнения решений иностранных арбитражей, а также преимуществам разрешения споров в международном арбитраже в свете Нью-Йоркской конвенции 1958 г. о взаимном признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений в казахстанской юридической литературе уделено достаточно внимания. Однако нельзя сказать того же в отношении признания и приведения в исполнение на территории Республики Казахстан решений иностранных государственных судов. Исходя из действующего законодательства Республики Казахстан и практики его применения, за исключением большинства государств бывшего Союза и некоторых отдельных развивающихся государств, решения иностранных судов на территории Казахстана признать и исполнить невозможно. В этой связи одним из важнейших направлений в развитии национального законодательства, которое призвано способствовать расширению международного сотрудничества Республики Казахстан с иностранными государствами, является усовершенствование порядка защиты уже подтвержденных иностранным судебным или арбитражным решением субъективных прав граждан и юридических лиц, а следовательно признания и приведения в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражей. В настоящей статье авторы проанализировали существующее в Республике Казахстан законодательство по вопросу о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и арбитражей, практику его применения. Ключевые слова: иностранное решение, арбитражное решение, исполнительное производство, инвестиционный спор, признание решения, исполнение решения, суд, арбитраж, конвенция, экзекватура.
Акимбекова М.А., Мороз С.П. Қазақстан Республикасында инвестициялық даулар бойынша шетелдік арбитражды және мемлекеттік соттардың шешімдерін тану және орындау мәселелері. Қазақстандық заң әдебиетінде шетелдік арбитраждың шешімдерін өзара тану және орындау, сондай-ақ шетелдік арбитраж шешімдерін өзара тану және орындау туралы 1958 ж. Нью-Йорк конвенциясы аясында халықаралық арбитраждағы дауларды шешудің артықшылықтары тақырыбына жеткілікті назар аударылған. Алайда, Қазақстан Республикасының аумағында шетелдік мемлекеттік соттардың шешімдері мойындалады және орындалады деп айтуға болмайды. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және оның қолданылу практикасына сүйене отырып, бұрынғы Одақтың көптеген мемлекеттерін және кейбір жекелеген дамушы мемлекеттерді қоспағанда, шетел соттарының шешімдерін Қазақстан аумағында тану және орындау мүмкін емес. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының шет мемлекеттермен халықаралық ынтымақтастығын кеңейтуге бағытталған ұлттық заңнаманы дамытудың ең маңызды бағыттарының бірі қазірдің өзінде шетелдік соттардың және шетелдік арбитраждың шешімдерімен расталған азаматтар мен заңды тұлғалардың субъективті құқықтарын қорғау тәртібін жетілдіру, сондай-ақ, шетелдік сот пен шетелдік арбитраждың шешімдерін тану мен орындау болып табылады. Осы мақалада авторлар шетелдік сот пен шетелдік арбитраждың шешімдерін тану мен орындау, оны тәжірибеде қолдану туралы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын талдаған. Түйінді сөздер: шетелдік шешім, арбитраждық шешім, атқарушылық ic жүргізу, инвестициялық дау, шешімдерді тану, шешімдерді орындау, сот, арбитраж, конвенция, экзекватура.
Akimbekova M., Moroz  S. The recognition and enforcement of foreign arbitration and state courts on investment disputes in Kazakhstan. Enough attention in legal literature of Kazakhstan is given to the subject of reciprocal recognition and enforcement of foreign arbitral awards, as well as to the benefits of resolving disputes in international arbitration in the light of the New York Convention of 1958 on reciprocal Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. However, we cannot say the same in regard to the recognition and enforcement of foreign state court decisions in the territory of the Republic of Kazakhstan. Based on the current legislation of the Republic of Kazakhstan and its practical application, with the exception of most of the states of the former USSR and some certain developing countries, foreign judgments in the territory of Kazakhstan are impossible to recognize and execute (enforce). In this regard, one of the most important directions in the development of national legislation, which is designed to further expansion of international cooperation of the Republic of Kazakhstan with foreign countries, is improvement of protection procedure of citizens and legal entities’ subjective rights, that were confirmed by a foreign court or arbitration decision (award), and therefore the recognition and enforcement of foreign judgments and arbitral awards. In this article the authors analyzed current legislation in the Republic of Kazakhstan on the recognition and enforcement of foreign judgments and arbitral awards, their practical application. Keywords: foreign decision, arbitral award, executive production, investment dispute, recognition of the decision, execution of the decision, court, arbitration, convention.
Читать статью

Русакова Е. П. Анализ арбитражного разбирательства в Англии // Право и государство. № 3(72) 2016. С. 57-63.

В современном мире прослеживается тенденция расширения торговых связей как в рамках объединений государств, так и отдельных регионов. Зачастую возникают трудности в разрешении споров между сторонами различной государственной принадлежности. Наиболее приемлемым способом является арбитраж, который известен своей быстротой и эффективностью. Страной с многолетним опытом применения данной процедуры является Англия, чьи арбитражные центры известны во всем мире. В статье проанализированы законодательство, регулирующее данную сферу отношений и сама процедура арбитражного разбирательства, на примере Лондонского Международного Арбитражного суда (LCIA). Законодательство и судебная практика Лондонского Международного Арбитражного суда (LCIA) представляют значительный интерес из-за объема наработанной им практики по отдельным категориям дел. Несмотря на экономическую ситуацию во всем мире, Лондонский международный коммерческий суд может констатировать увеличение рассматриваемых споров, а также изменение их международного состава, о чем свидетельствует статистика за 2015 г. Помимо достаточной прозрачности процесса не менее важным фактором является более 120-летняя практика разрешения споров. Одним из главных обстоятельств являются расходы на арбитраж. По общему правилу, если стороны не договорились об ином, эта обязанность распространяется на проигравшую сторону. В этом случае сторонам нужно просчитать все возможные варианты исхода процесса, в том числе и проигрыш. В свете последних событий в финансовой сфере, говорить о дешевизне арбитражного процесса в Англии не приходится, поэтому преимущество, касающееся дешевизны процесса, неактуально, если только не сравнивать с разбирательством в английских судах. Ключевые слова: Лондонский Международный Арбитражный суд (LCIA), арбитраж, регламент, арбитражное соглашение, арбитр, запрос, третьи лица.
Русакова Е.П. Англияда арбитражды тергеуді талдау. Қазіргі кезде әлемде сауда байланыстарын мемлекеттердің бірлестігі, сондай-ақ жеке аймақтардың шеңберінде кеңейту үрдісі байқалады. Көбінесе, әр түрлі мемлекеттік тараптардың арасындағы дауларды шешуде қиындықтар туындайды. Ең қолайлысы өзінің жылдамдығы мен тиімділігі жағынан белгілісі арбитраж болып табылады. Бұл процедураны қолдануда Англия көп жылғы тәжірибесі бар ел болып табылады, ондағы арбитражды орталықтар бүкіл әлемге танымал. Мақалада Лондон Халықаралық Арбитраж сотының (LCIA) мысалында осы қарым-қатынас саласын реттейтін заңнама мен арбитраж процедурасына талдау жасалған. Заңнама мен Лондон Халықаралық Арбитраж сотының (LCIA) сот тәжірибесі істердің жекелеген санаттары бойынша өздерінің жинақтаған тәжірибесінің көлеміне байланысты маңызды қызығушылыққа ие. Бүкіл әлемдегі экономикалық жағдайға қарамастан, Лондон Халықаралық коммерциялық соты қарастырылатын даулардың ұлғайғанын, сондайақ 2015 ж. статистика көрсеткеніндей, өздерінің халықаралық құрамының өзгергенін мәлімдейді. Үдерістің барынша ашықтығымен қатар, дауларды шешудің 120 жылдан астам тәжірибесі маңызды фактор болып табылады. Басты жағдайлардың бірі арбитражға кететін шығындар болып табылады. Жалпы ереже бойынша, егер тараптар басқаша келіспеген болса, онда бұл міндет жеңілген тарапқа жүктеледі. Бұл жағдайда тараптар үдерістің барлық мүмкін болатын нұсқаларын, соның ішінде жеңіліп қалу мүмкіндігін де есепке алуы тиіс. Қаржы саласындағы соңғы оқиғалар аясында Англиядағы арбитражды үдерістің төмен құны туралы айту қисынсыз, сондықтан ағылшын сот үдерісімен салыстырмағанда, үдерістің арзандауына қатысты артықшылықтың маңызы жоқ. Түйінді сөздер: Лондон Халықаралық Арбитраж соты (LCIA), арбитраж, регламент, арбитражды келісім,төреші, сауал, үшінші тұлғалар. 
Rusakova E. The analysis of arbitration in England. There is a trend of expanding of the trade relations both within some unions of the state and certain regions in the modern world. Often, there are difficulties related to the resolving of disputes between parties from different countries. The most suitable method of the disputes resolution is arbitration, which is known for its speed and efficiency. A country with longstanding experience of this procedure is England, whose arbitration centers are known throughout the world. The author in this article will examine the legislation regulating this sphere of relations and the procedure of the arbitration, the example is the London Court of International Arbitration (LCIA). Legislation and judicial practice of the London Court of International Arbitration (LCIA) have a considerable interest in cause of the amount of experience under certain categories of cases. Despite the economic situation around the world, the London international commercial court can ascertain an increase in disputes resolution, as well as their international composition as evidenced by the statistics for 2015. In addition to adequate transparency of the process  ts more than 120 - years history in the world of dispute resolution is no less important factor. One of the main reasons is the cost of arbitration. As a general rule, if the parties have not agreed otherwise, this obligation applied to the losing party. In this case, the parties need to calculate all possible outcomes of the process, including a loss. In light of recent events in the financial sector, it is not necessary to talk about the low costs of the arbitration process in England, so the advantage concerning the cheapness of the process is irrelevant, unless you compare it with the proceeding before the English courts. Key words: London Court of International Arbitration (LCIA), arbitration, rules, arbitration agreement, arbitrator, issue, third party.
Читать статью

Идрышева С.К.. Особенности энергоснабжения в зарубежных странах // Право и государство. № 3(72) 2016. С. 63-68.

На рубеже ХХ-ХХI веков в международных отношениях в сфере энергетики основными направлениями дальнейшего развития определены: энергетическое равенство (обеспечение равных прав доступа к энергоснабжению всех граждан страны), энергетическая безопасность (обеспечение эффективности и устойчивости энергоснабжения страны в данный момент и на перспективу), а также экологическая состоятельность (развитие возобновляемой энергетики и энергосбережения). Наиболее успешным в реализации означенных направлений является опыт таких зарубежных стран, как Великобритания, страны Северной Европы и некоторых других стран, отдельные аспекты их опыта рассмотрены в данной статье. Ключевые слова: энергоснабжение, оптовый рынок, розничный рынок, конкурентный рынок, электрическая энергия, теплоснабжение, возобновляемые источники энергии, энергопередающая организация, потребители, распределительная компания, Международное энергетическое агентство, энергетика Англии и Уэльса, электроэнергетическая биржа Nord Pool.
Идрышева С.К. Шет елдердегі энергиямен жабдықтаудың ерекшеліктері. ХХ-ХХІ ғасырлар аралығында энергетика саласында халықаралық қатынастардың ілгерідегі дамуының негізгі бағыттары анықталды: энергетикалық теңдік (елдің барлық азаматтарының энергиямен жабдықталуына теңдей қолжетімділік құқығын қамтамасыз ету), энергетикалық қауіпсіздік (елдің қазіргі жағдайдағы және келешектегі энергиямен қамтамасыз етілуінің тиімділігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету), сонымен қатар, қоршаған ортаға зиян келтірмеушілік (жаңартылатын энергетика мен энергияны үнемдеудің дамуы). Аталған бағыттарды жүзеге асырудың ең табыстысы Ұлыбритания, Солтүстік Европа елдері сияқты шетелдердің тәжірибесі болып табылады, олардың тәжірибелерінің кейбір аспектілері осы мақалада қарастырылған. Түйінді сөздер: энергиямен қамтамасыз ету, көтерме сауда, бөлшек сауда, бәсекелестік сауда, электр энергиясы, жылумен қамтамасыз ету, жаңартылатын энергия көздері, энергия беруші ұйым, тұтынушылар, таратушы мекеме, Халықаралық энергетикалық агенттік, Англия мен Уэльс энергетикасы, Nord Pool электр қуатының биржасы.
Idrysheva S. Sprecial aspects of energy supply in foreign countries. At the turn of XX-XXI centuries in international relations concerning energy sector the next main areas for further development were identified: energy equality (equal rights of access to energy for all citizens of the country), energy security (ensuring the effectiveness and sustainability of energy supply abilities of the country at the moment and in the future), and ecological consistency (the development of renewable energy and energy efficiency). The most successful in the implementation of the above mentioned directions are the experience of foreign countries, like the UK, the Northen European countries and some other countries. Certain aspects of their experiences discussed in this article. Keywords: energy supply, the wholesale market, the retail market, a competitive market, electricity, heat, renewable energy sources, energy transferring companies, consumers, distribution company, International Energy Agency, energy in England and Wales, energy exchange market Nord Pool. 
Читать статью

Елеусизова И. К., Тұрлыбек Д. М. Нормативное закрепление дочерних организаций в зарубежных странах и совершенствование законодательства Республики Казахстан // Право и государство. № 3(72) 2016. С. 69-75.

В статье рассмотрены некоторые вопросы правого регулирования дочерних организаций в зарубежных странах. Проанализированы особенности определения понятия дочерней организации в европейских государствах, США, странах СНГ, исследованы вопросы налогообложения, ответственности, возможности перекрестного участия, а также создания ею своих дочерних организаций. На основе проведенного анализа выработаны рекомендации, направленные на совершенствование действующего законодательства в рассматриваемой сфере. Ключевые слова: дочерняя организация, основная организация, холдинг, контроль, участие в уставном капитале, перекрестное участие, налогообложение, субсидиарная ответственность, солидарная ответственность, консолидированный отчет.
Елеусізова И.Қ., Тұрлыбек Д.М. Шет елдердегі еншілес ұйымдардың құқықтық реттемесі және Қазақстан Республикасындағы заңнаманы жетілдіру. Мақалада шет елдердегі еншілес ұйымдарды құқықтық реттеудің кейбір мәселелері қарастырылған. Еуропа мемлекеттерінде, АҚШ-та, ТМД елдерінде еншілес ұйым ұғымын анықтаудың ерекшеліктеріне талдау жасалған, салық салу, жауапкершілік, тоғыспалы қатысу, сондай-ақ өзінің еншілес ұйымдарын құру мүмкіндігі мәселелері зерттелген. Жүргізілген талдаудың негізінде қарастырылатын салада қолданыстағы заңнама нормаларын жетілдіруге бағытталған ұсыныстар әзірленген. Түйінді сөздер: еншілес ұйым, негізгі ұйым, холдинг, бақылау, жарғылық капиталға қатысу, тоғыспалы қатысу, салық салу, субсидиарлық жауапкершілік, ортақ жауапкершілік, шоғырландырылма есеп.
Yeleussizova I., Turlybek D. Normative consolidation of subsidiaries in foreign countries and improvement of legislation of the Republic of Kazakhstan. The article discusses some issues of legal regulation of subsidiaries in foreign countries. The features of the definition of a subsidiary in the European countries, USA, CIS countries were analyzed, the questions of taxation, liability, possibility of cross-participation, as well as creating her own subsidiaries were explored. On the basis of the analysis recommendations aimed at improving the current legislation in this sphere were made. Keywords: subsidiary, the main organization, holding, control, participation in the share capital, cross-participation, taxation, vicarious liability, joint and several liability, the consolidated statement.
Читать статью

Budyakov О. Global patent registration as one of mechanisms of managing intellectual property rights // Право и государство. № 3(72) 2016. Р. 76-80.

This article covers different aspects of the UK patent system, international patent registration process and issues of legal defense of patent. Patents are seen as the most reliable and effective tool of intellectual property (IP) protection, and supported by exhaustive legislation. This article however, using theoretical approaches, applicable laws, historical and current data, as well as practical examples, shows that despite all the advantages of patents, they cannot genuinely protect rights of authors and patent holders. By the results of conducted research the author proposes potential solutions to the recent problems of managing of rights, protected by patents. Keywords: UK patent system, international patent registration, patent, intellectual property, exclusive right, invention, result of intellectual activity, authors, patent holders, managing patent rights.
Будяков О.Е. Халықаралық патенттеу зияткерлік меншік құқықтарын кәдеге жарату механизмдерінің бірі ретінде. Мақалада Біріккен Королдіктің патенттік жүйесінің әр түрлі аспектілері, халықаралық патенттеудің және патенттерді құқықтық қорғаудың мәселелері ашып көрсетілген. Патенттер зияткерлік меншікті (ЗМ) қорғаудың ең сенімді және тиімді құралы ретінде қарастырылған. Сонымен қатар, теориялық тәсілдерді пайдалану, қолданылатын құқық, тарихи ақпараттар, сондай-ақ тәжірибедегі мысалдар сияқты барлық артықшылықтарға қарамастан, патенттер авторлар мен патент иелерінің құқықтарын лайықты дәрежеде қорғай алмайды. Жүргізілген зерттеулердің қорытындысы бойынша, автор патенттермен қорғалған құқықтарды кәдеге асырудың соңғы кезде анықталған проблемаларын шешудің тәсілдерін ұсынады. Ключевые слова: Біріккен Королдіктің патенттік жүйесі, халықаралық патенттеу, патент, зияткерлік меншік, айрықша құқық, өнертабыс, зияткерлік қызметтің нәтижесі, авторлар, патент иелері, патенттік құқықтарды кәдеге жарату.
Будяков О.Е. Международное патентование как один из механизмов распоряжения правами интеллектуальной собственности. В статье раскрываются различные аспекты патентной системы Соединенного Королевства, международного патентования и вопросы правовой защиты патентов. Патенты рассматриваются как наиболее надежный и эффективный инструмент защиты интеллектуальной собственности (ИС). Вместе с тем, используя теоретический подход, применимое законодательство, исторические сведения, а также примеры из практики, доказывается, что несмотря на все преимущества, патенты не могут в должной степени защитить права авторов и патентовладельцев. По результатам проведенного исследования автор предлагает возможные способы решения выявившихся в последнее время проблем распоряжения правами, защищенных патентами. Ключевые слова: Патентная система Соединенного Королевства, международное патентование, патент, интеллектуальная собственность, исключительное право, изобретение, результат интеллектуальной деятельности, авторы, патентовладельцы, распоряжение патентными правами.
Читать статью

Лозовая О. В. Обработка персональных данных без согласия субъекта: практика обеспечения нарушенных прав (на примере Казахстана и Великобритании) // Право и государство. № 3(72) 2016. – С. 81-86.

Статья посвящена исследованию проблемных аспектов, возникающих при обработке персональных данных гражданина без его согласия, а также защите прав такого индивида, если обработка все-таки являлась незаконной. Проанализированы правовые положения о системе защиты персональных данных в Республике Казахстан и Великобритании. Проведенный анализ дает основания полагать, что граждане Великобритании сегодня обладают более широким набором инструментов и способов, которыми они могут обеспечить свое право на защиту персональных данных. Представлены рекомендации по развитию института защиты данных в Республике Казахстан. Ключевые слова: персональные данные, частная жизнь, неприкосновенность, нарушение прав, права человека, Республика Казахстан, Великобритания, Европейский Союз, международное право, защита прав человека.
Лозовая О.В.Субъектінің келісімінсіз жеке мәліметтерді өңдеу: бұзылған құқықтарды қамтамасыз етудің тәжірибесі (Қазақстан Республикасы мен Ұлыбритания мысалында). Мақала азаматтың жеке деректерін оның келісімінсіз өңдеу кезінде және осы өңдеу заңсыз жүргізілсе, азаматтың құқықтарын қорғауда туындайтын проблемалық аспектілерді зерттеуге арналған. Қазақстан Республикасы мен Ұлыбританияның жеке деректерді қорғау жүйелері туралы құқықтық ережелерге талдау жасалған. Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша Ұлыбритания азаматтары өзінің жеке деректерін қорғауда құралдар мен әдістердің көбірек жиынтығын қолдана алатыны анықталды. Мақала соңында Қазақстан Республикасында жеке деректерді қорғау институтын дамытуға бағытталған ұсыныстар жасалған. Түйінді сөздер: жеке деректер, жеке өмір, қолсұқпаушылық, құқықты бұзу, адам құқықтары, Қазақстан Республикасы, Ұлыбритания, еуропалық одақ, халықаралық құқық, адам құқықтарын қорғау.
Lozovaya O. Processing of personal data without the consent of the subject: the practice of provision and restoration of violated rights (by the example of the Republic of Kazakhstan and the United Kingdom). The article investigates the problematic areas encountered in the processing of personal data of citizen without his consent, as well as the protection of the rights of an individual, if the treatment is still illegal. The comparison of the provisions of the personal data protection system in the Republic of Kazakhstan and the UK is conducted for a more in depth analysis. The analysis gives a reason to believe that British citizens now have a broader set of tools and ways to protect their right of protection of personal data. At the end the article reflects main recommendations for the development of the institute of data protection in the Republic of Kazakhstan. Keywords: personal data, privacy, integrity, violation of rights, human rights, Kazakhstan, United Kingdom, European Union, international law, human rights protection.
Читать статью

Международное право

Ешниязов Н.С.. Туман в Степи: к вопросу о праве, применимом к частноправовым отношениям в Международном финансовом центре «Астана» // Право и государство. № 3(72) 2016. – С. 87-93.

В результате анализа действующего права МФЦА, коллизионных норм права Республики Казахстан, Англии и Уэльса, а также опыта Дубайского международного финансового центра, автор обосновывает необходимость принятия акта МФЦА в области международного частного права. Также, автор предлагает некоторые общие рекомендации по разработке такого акта. Ключевые слова: Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), частноправовые отношения с иностранным элементом, конфликт законов, коллизионные нормы, международное частное право, право Англии и Уэльса, общее право, право Европейского Союза, Дубайский международный финансовый центр (ДМФЦ).
Ешниязов Н.С. Даладағы тұман: «Астана» халықаралық қаржы орталығында жеке құқықтық қатынастарға қолданылатын құқық туралы. АХҚО-ның қолданыстағы құқығын, азақстандағы, Англия және Уэльстің құқығының коллизиялық нормаларын, сондай-ақ, Дубай халықаралық қаржы орталығы тәжірибесін талдау нәтижесінде автор АХҚО-ның халықаралық жеке құқық саласындағы актісін қабылдау қажеттігін негіздейді. Автор осындай актіні дайындау бойынша бірқатар жалпы ұсыныстар жасайды. Түйінді сөздер: «Астана» халықаралық қаржы орталығы (АХҚО), шетелдік элементті жеке құқықтық қатынастар, заңдар қақтығысы, коллизиялық нормалар, халықаралық жеке құқық, Англия және Уэльс құқығы, ортақ құқық, Еуропалық Одақ құқығы, Дубай халықаралық қаржы орталығы (ДХҚО).
Yeshniyazov N. The Fog in the Steppe: on Law Applicable to Private Legal Relationships in the International Financial Center of Astana. Having analyzed the IFCA law in force, the choice-of-law rules of the laws of Kazakhstan, England and Wales and also the experience of the Dubai International Financial Center, the author justifies the need for enactment of the Act of the IFCA on private international law. The author gives some general recommendations on the drafting of such an act. Keywords: International Financial Center of Astana (IFCA),private legal relationships with foreign element, conflict of laws, choiceof-law rules, private international law, law of England and Wales, common law, law of the European Union, Dubai International Financial Center (DIFC).
Читать статью

Проблемы теории государства и права

Демин А. В. Диспозитивность как общеправовой концепт // Право и государство. № 3(72) 2016. – С. 94-100.

Рассматривается диспозитивность как юридический феномен, присущий всем отраслям права без исключения – как частным, так и публично-правовым. Диспозитивность как общеправовая категория имеет следующие признаки: наличие нормативной альтернативы, т. е. закрепленная законом многовариантность поведения; автономия воли субъектов права, которые своим волеизъявлением вправе выбрать оптимальный для них вариант поведения; правовая инициатива, основанная на интересах и потребностях заинтересованных лиц; осуществление выбора в рамках закона, т. е. правомерность каждой из предоставленных альтернатив; недопустимость принуждения к реализации диспозитивной нормы. Задача юридической науки и практики – поиск и выработка оптимального баланса между императивностью и диспозитивностью в праве. Ключевые слова: правовое регулирование, императивность, диспозитивность, автономия воли, правовая инициатива, диспозитивная норма, неимперативные нормы, восполнительная норма, нормы с открытой структурой, нормы с вариативным содержанием, снижение неопределенности в праве, метаотраслевая категория.
Демин А.В. Диспозициялық жалпы құқықтық концепт ретінде. Диспозициялық жеке және көпшілік құқығын қоспағанда, заңның барлық салаларына тән заңнамалық феномен ретінде қарастырылады. Диспозициялықтың жалпы құқықтық санат ретінде мынадай белгілері бар: нормативтік баламаның болуы, яғни заңмен белгіленген мінез-құлықтың көпөлшемділігі; құқық субъектілерінің еркіндік автономиясы, яғни еркін білдіру құқығымен өздеріне тиімді мінез-құлық нұсқасын таңдауы; мүдделі тараптардың мүдделері мен қажеттіліктеріне негізделген құқықтық бастама; таңдауды заң шеңберінде іске асыру, яғни ұсынылған баламалардың заңды болуы; диспозитивті нормаларды іске асыруға мәжбүрлікті болдырмау. Заң ғылымы мен тәжірибесінің міндеті – құқықтағы императивтілік пен диспозитивтілік арасындағы тиімді теңгерімді іздеу және дамыту. Түйінді сөздер: құқықтық реттеу, императивтілік, диспозитивтілік, еркіндік автономиясы, құқықтық бастама, диспозитивті норма, императивті емес нормалар, толықтыру нормасы, ашық құрылымды нормалар, вариативті мазмұнды нормалар, құқықта айқынсыздықтың төмендеуі, метасалалық санат.
Demin A. The Dispositivity as a General Legal Concept. The Author considers the dispositivity as a legal phenomenon that exists in all branches of law, without exception – both private and public  law. The dispositivity as a general legal category has the following characteristics: the presence of regulatory alternatives, i.e. of the multivariate behavior fixed by the law; autonomy of will of subjects of law, which by their will may choose the optimal way of behavior; autonomy of will of subjects of law, who by their will may choose the optimal way of behavior; the legal initiative based on the interests and the needs of stakeholders; implementation of the choice within the law, i.e. the validity of each of the provided alternatives; inadmissibility of coercion to implement the discretionary provisions. The task of legal science and practice are the search and development of optimal balance between the imperative and the dispositive in the law. Key words: legal regulation, the imperativity, the dispositivity, autonomy of will, legal initiative, the discretionary norm, origin of law, self-control, normative choice, multivariance of behavior.
Читать статью

История политической и правовой мысли

Васильев А. А. Консервативная правовая идеология в России и Западной Европе: общее и особенное // Право и государство. № 3(72) 2016. – С. 101-106.

Статья посвящена малоизученной теме в юридической науке – сопоставлению российской и европейской консервативных правовых идеологий. Отмечаются факторы, влиявшие на становление, этапы развития и особенности европейской консервативной правовой идеологии. Автор предлагает типологию консервативных политико-правовых учений Западной Европы. Особое внимание обращается на общее и особенное в европейской и российской консервативных правовых идеологиях. Ключевые слова: консерватизм, политическая и правовая идеология консерватизма, традиционализм, охранительство, стабильность, устойчивость, безопасность, традиция, обычай, антирационализм.
Васильев А.А. Ресей мен Батыс Еуропадағы консервативті құқықтық идеология: ортақ белгілері және ерекшеліктері. Мақала заң ғылымында аз зерттелген тақырыпқа – ресейлік және еуропалық консервативті құқықтық идеологияны салыстыруға арналған. Еуропалық консервативті құқықтық идеологияның қалыптасуына, даму кезеңдеріне, ерекшеліктеріне ықпал еткен факторлар атап көрсетілген. Автор Батыс Еуропаның консервативті саяси-құқықтық ілімінің тұрпаттамасын ұсынады. Ресей мен Батыс Еуропадағы консервативті құқықтық идеологияның ортақ белгілері мен ерекшеліктеріне басты назар аударылады. Түйінді сөздер: консерватизм, консерватизмнің саяси және құқықтық идеологиясы, дәстүршілдік, қорушылық, тұрақтылық, орнықтылық, қауіпсіздік, дәстүр, әдет-ғұрып, антирационализм.
Vasilev A. Conservative legal ideology in Russia and Western Europe: general and special. The article is devoted to poorly studied topic in legal science - comparison of the Russian and European conservative legal ideologies. The work marked the formation of factors, stages of development and characteristics of European conservative legal ideology. The author proposes a typology of conservative political and legal doctrines of Western Europe. Particular attention is drawn to the general and the particular in the European and Russian conservative legal ideology. Keywords: conservatism, traditionalism,stability, sustainability, safety, tradition, custom, anti-rationalism.
Читать статью

Уголовный процесс

Мусенова Э. Е. Сот тергеуінде қылмыстық істiң мән-жайларын жан-жақты, толық және объективтi зерттеу // Право и государство. № 3(72) 2016. – С. 107-110.

Сот тергеуі барысында соттың процессуалдық өкілеттілігін қалыптастыру және олардың жаңа ҚР ҚПК-де регламенттелуіне қатысты мәселелер зерттелген. Автор сотқа дейінгі тергеп-тексерудің толымсыздығын жою мақсатында соттың өз бастамасымен қосымша дәлелдемелер жинау құқығының болмауы, сондай-ақ сот отырысында қылмыстық істі қайта тергеуге жіберуге негіздердің жоқтығы істің толық, жан-жақты және объективті зерттеу қағидасына қайшы келетіндігіне назар аудара отырып, соттың белсенділігін күшейтуге байланысты бірнеше ұсыныстар жасаған. Түйінді сөздер: жан-жақты зерттеу, қағида, басты сот талқылауы, сот тергеуі, сот іс-әрекеттері, соттың белсенділігі, біржақтылығы, ақтау үкімі, қайта тергеу.
Мусенова Э.Е. Всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела в судебном следствии. Статья посвящена исследованию формирования процессуальных полномочий суда в судебном следствии и их регламентации в новом УПК РК. Автор обращает внимание на законодательное закрепление пассивной позиции суда, который не вправе по собственной инициативе собирать доказательства в целях устранения неполноты досудебного расследования, а также отсутствие оснований направления уголовного дела на дополнительное расследование, что, по его мнению, противоречит требованию о всесторонности, полноте и объективности исследования доказательств, предлагает своё решение проблемы. Ключевые слова: всестороннее исследование, принцип, главное судебное разбирательство, судебное следствие, судебные действия, активность суда, односторонность, оправдательный приговор, дополнительное расследование.
Mussenova E. Comprehensive, full and objective inquiry in judicial investigation. Forming of procedural powers of the court during the judicial investigation and its’ regulation in the new edition of Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan has been exploring. Author emphasizes passive position of the court, which is not entitled to gather evidence on its own initiative in order to eliminate incompleteness of pre-trial investigation. In addition, author highlights the lack of reasons to send a criminal case for additional investigation, which, in her opinion, contradicts the requirement of comprehensive, full and objective examination of evidence. In the article author’s solution of the problems is suggested. Key words: comprehensive investigation, principle, court hearing, judicial investigation, judicial actions, court activity, one-sidedness, acquitting judgment, additional investigation.
Читать статью

Криминалистика

Финк Д. А. Методика написания сценария учебного фильма по криминалистике // Право и государство. № 3(72) 2016. – С. 111-116.

В статье рассматривается структурная композиция сценария, раскрывается содержание ее элементов, а также методы построения сюжета учебного фильма, с учетом специфики предмета криминалистики. Ключевые слова: учебный фильм по криминалистике, структурная композиция, эпизоды, экспозиция, тематическая основа фильма, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, метод каталожных карточек, таблица событий и реакций, пролог, эпилог, монтаж.
Финк Д.А. Криминалистика бойынша оқу фильмінің сценарийін жазу әдістемесі. Сценарийдің құрылымдық композициясы қарастырылған, оның элементтерінің мазмұны, сондай-ақ криминалистика пәнінің ерекшелігін ескере отырып, оқу фильмінің сюжетін жасау әдістері анықталған. Түйінді сөздер: криминалистика бойынша оқу фильмі, құрылымдық композиция, эпизодтар, экспозиция, фильмнің тақырыптық негізі, байланыс, әрекеттердің дамуы, кульминация, каталогтық карточкалар әдістемесі, оқиға және реакция кестесі, пролог, эпилог, монтаж.
Fink D. The technique of the script writing of the educational movie on criminalistics. The structural composition of the scenario, the maintenance of its elements, and also methods of creation of a plot of the educational movie, taking into account specifics of a subject of criminalistics reveals are considered in this article. Keywords: the educational movie on criminalistics, structural composition, episodes, an exposition, a thematic basis of the movie, a tie, action development, the culmination, an outcome, a method of catalog cards, the table of events and reactions, a prolog, an epilog, installation.
Читать статью

Из истории правовой науки и юридического образования

Оразбаева А. А. Ж. Бусурманов – автор идеи евразийской концепции прав человека // Право и государство. № 3(72) 2016. – С. 117-120.

Представлен очерк профессиональной, научной, педагогической биографии ученого, доктора юридических наук, профессора Жумабека Дюсешевича Бусурманова. Приводятся его основные труды, отмечается вклад в развитие юридической науки, формирование евразийской концепции прав человека. Ключевые слова: Республика Казахстан, научные исследования, евразийская концепция прав человека, права человека, право и государство, ученый-юрист, правозащитник, профессор, доктор юридических наук, Бусурманов Ж.Д.
Оразбаева Ә.Ә. Ж. Бұсырманов - адам құқықтарының еуразиялық тұжырымдамасы идеясының авторы. Ғалым, заң ғылымдарының докторы, профессор Жұмабек Дюсешевич Бұсырмановтың кәсіби, ғылыми, педагогикалық өмірбаянынан очерк берілген. Оның негізгі жұмыстары, заң ғылымның дамуына қосқан үлесі, адам құқықтарының еуразиялық тұжырымдамасының дамуы қарастырылған. Түйінді сөздер: Қазақстан Республикасы, заң ғылымы, ғылыми зерттеулер, адам құқықтары, адам құқықтарының еуразиялық тұжырымдамасы, теория және тәжiрибе, ғалым-заңгер, құқық қорғаушы, заң ғылымдарының докторы, Ж.Д. Бұсырманов.
Orazbaewa А. ZH. Busurmanov – author of the Eurasian conception of human rights. The article presents essays in professional, scientific, educational biography of the scientist, Doctor of Juridical Science, Professor Zhumabek Dyuseshevich Busurmanov. The paper gives his major works, marks contribution to the development of legal science and formation of the Eurasian conception of human rights. Keywords: Republic of Kazakhstan, jurisprudence, scientific research, the Eurasian conception of human rights, human rights, theory and practice, a legal scholar, human rights activist, Doctor of Juridical Science, Zh.D. Busurmanov.
Читать статью

Содержание

№ 3(72), 2016 г. ЖУРНАЛ "ПРАВО И ГОСУДАРСТВО"

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Ударцев С.Ф. Феномен Английского права // Право и государство. № 3(72) 2016. – С. 6-9.
ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА, ПРАВО И ГОСУДАРСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Темирбеков Ж. Р. Верховенство права в конституционном праве современной Великобритании: некоторые аспекты // Право и государство. № 3(72) 2016. С. 10-15.
Белых В.С. Условие о единстве воли и волеизъявления в английском договорном праве // Право и государство. № 3(72) 2016. С. 16-21.
Саидов А.Х. Парламент Великобритании // Право и государство. № 3(72) 2016. С. 22-28.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, ИНОСТРАННЫЕ СУДЫ И АРБИТРАЖ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Дауленов М.М., Абилова М.Н. Английское право на страже прав инвесторов в международном финансовом центре «Астана» // Право и государство. № 3(72) 2016. С. 29-36.
Konussova V., Nesterova Y. The improvement of civil legislation of the Republic of Kazakhstan based on the implementation of English law provisions // Право и государство. № 3(72) 2016. С. 46-50.
Мороз С. П., Акимбекова С. А. Вопросы признания и исполнения решений иностранных арбитражных и государственных судов по инвестиционным спорам в Республике Казахстан // Право и государство. № 3(72) 2016. С. 51-56.
Русакова Е. П. Анализ арбитражного разбирательства в Англии // Право и государство. № 3(72) 2016. С. 57-63.
Идрышева С. К. Особенности энергоснабжения в зарубежных странах // Право и государство. № 3(72) 2016. С. 63-68.
Елеусизова И. К., Тұрлыбек Д. М. Нормативное закрепление дочерних организаций в зарубежных странах и совершенствование законодательства Республики Казахстан // Право и государство. № 3(72) 2016. С. 69-75.
Budyakov О. Global patent registration as one of mechanisms of managing intellectual property rights // Право и государство. № 3(72) 2016. Р. 76-80.
Лозовая О. В. Обработка персональных данных без согласия субъекта: практика обеспечения нарушенных прав (на примере Казахстана и Великобритании) // Право и государство. № 3(72) 2016. – С. 81-86.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Ешниязов Н.С. Туман в Степи: к вопросу о праве, применимом к частноправовым отношениям в Международном финансовом центре «Астана» // Право и государство. № 3(72) 2016. – С. 87-93.
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Демин А. В. Диспозитивность как общеправовой концепт // Право и государство. № 3(72) 2016. – С. 94-100.
ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ МЫСЛИ
Васильев А. А. Консервативная правовая идеология в России и Западной Европе: общее и особенное // Право и государство. № 3(72) 2016. – С. 101-106.
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Мусенова Э. Е. Сот тергеуінде қылмыстық істiң мән-жайларын жан-жақты, толық және объективтi зерттеу // Право и государство. № 3(72) 2016. – С. 107-110.
КРИМИНАЛИСТИКА
Финк Д. А. Методика написания сценария учебного фильма по криминалистике // Право и государство. № 3(72) 2016. – С. 111-116.
ИЗ ИСТОРИИ ПРАВОВОЙ НАУКИ И ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Оразбаева А. А. Ж. Бусурманов – автор идеи евразийской концепции прав человека // Право и государство. № 3(72) 2016. – С. 117-120.

Правовая доктрина, право и государство Великобритании

Темирбеков Ж. Р. Верховенство права в конституционном праве современной Великобритании: некоторые аспекты // Право и государство. № 3(72) 2016. С. 10-15.

В статье исследуются некоторые особенности концепции верховенства права в рамках современного конституционного права Великобритании. В частности, автор утверждает, что в наши дни «британское» верховенство права характеризуется тремя основными чертами. Первой чертой выступает понимание верховенства права как условия обеспечения правового порядка. Второй чертой является принцип, согласно которому, государственная власть, для любого своего действия должна иметь на то «разрешение права». Третью черту формирует положение, в соответствии с которым, верховенство права является синтезом таких ценностей как законность, порядок, справедливость и отрицание произвольной власти. Ключевые слова: верховенство права, права человека, конституционализм, государственная власть, правление большинства, законность, конституционная демократия, справедливость, дискреция, парламентский суверенитет.
Темірбеков Ж.Р. Қазіргі Ұлыбританияның конституциялық құқығындағы құқық үстемдігі: кейбір аспектілері. Мақалада Ұлыбританияның қазіргі конституциялық құқығы аясында құқық үстемдігі концепциясының кейбір ерекшеліктері зерттеледі. Атап айтқанда, автордың пайымдауынша, бүгінгі күнгі «британдық» құқық үстемдігінің негізгі үш ерекшелігі бар. Бірінші ерекшелігі – құқық үстемдігін құқықтық тәртіптің қажетті шарты ретінде түсіну. Екінші ерекшелігі ретінде мемлекеттік билік кез келген әрекеті үшін «құқықтың рұқсатын» алу қағидасы қарастырылады. Үшінші ерекшелігі құқық үстемдігі заңдылық, тәртіп, әділеттілік және жөнсіз билікті терістеу құндылықтарының синтезі сияқты ережелерді құрайды. Түйінді сөздер: құқық үстемдігі, адам құқықтары, конституционализм, мемлекеттік билік, көпшілік билігі, заңдылық, конституциялық демократия, әділеттілік, дискреция, парламенттік егеменділік.
Temirbekov Zh. The rule of law in the constitutional law of modern Britain: some aspects. The article examines some of the features of the rule of law within the framework of modern constitutional law of the United Kingdom. In particular, the author argues that in our days «British» rule of law is characterized by three main features. The first feature of the rule of law acts as an understanding of the conditions to ensure law and order. The second feature is the principle according to which, the government, for all its actions should have «permission of law». The third feature creates the position, according to which, the rule of law is a synthesis of values such as legality, order, justice and a denial of arbitrary power. Key words: rule of law, human rights, constitutionalism, government, rule of the majority, legality, constitutional democracy, justice, discretion, parliamentary sovereignty.
Читать статью

Белых В.С. Условие о единстве воли и волеизъявления в английском договорном праве // Право и государство. № 3(72) 2016. С. 16-21.

В статье исследуется одно из условий действительности договора в английском праве – условие о единстве воли и волеизъявления. Подробно рассматриваются основания признания договора недействительным в случае несоответствия воли и волеизъявления: ошибка (mistake, error); введение в заблуждение (misrepresentation); принуждение (duress); злоупотребление влиянием (undue influence). При этом автор использует различные источники: литературные, нормативные и судебные прецеденты. Ключевые слова: условия действительности договора, условие о единстве воли и волеизъявления, основания признания договора недействительным, ошибка, введение в заблуждение, принуждение, злоупотребление влиянием.
Белых В.С. Ағылшын келісімшарт құқығындағы ерік бірлігі мен ерік білдіру туралы шарты. Мақалада ағылшын құқығындағы келісімшарттың қолданылу шартының бірі – ерік бірлігі мен ерік білдіру туралы шарты зерттеледі. Ерік бірлігі мен ерік білдірудің сәйкессіздігі жағдайында келісімшартты жарамсыз деп танудың негіздері жан-жақты қарастырылады: қате (mistake, error); бұрмалауға жол беру (misrepresentation); мәжбүрлеу (duress); ықпал етуді теріс пайдалану (undueinfluence). Сонымен қатар, автор әдеби, нормативтік және сот прецеденттері сияқты әр түрлі дереккөздерін пайдаланған. Түйінді сөздер: келісімшарттың қолданылу шарттары, ерік бірлігі мен ерік білдіру туралы шарт, келісімшартты жарамсыз деп танудың негіздері, қате, бұрмалауға жол беру, мәжбүрлеу, ықпал етуді теріс пайдалану.
Belykh V. Сonditions of unity of will and expression of will in English law of contracts. The article examines one of the conditions of validity of the contract in English law - the condition of the unity of will and expression of will. The detailed review of the base of the recognition of the contract null and void in the event of non-compliance of will and expression of will: error (mistake); isrepresentation, coercion (duress); undue influence. The author uses a variety of sources: literary, regulatory and judicial precedents. Key words: conditions of validity of the contract, the condition of the unity of will and expression of will, grounds of recognition of an agreement null and void, error, deception, coercion, undue influence.
Читать статью

Саидов А.Х. Парламент Великобритании // Право и государство. № 3(72) 2016. С. 22-28.

В статье подробно рассматривается порядок формирования, формы деятельности, законодательные процедуры и место в политической системе общества парламента Великобритании. Автором также прослеживает эволюция развития парламентаризма в Великобритании. Ключевые слова: Великобритания, Соединенное Королевство, парламент, палата лордов, палата общин, королева, монарх, депутаты, лейбористы, консерваторы.
Саидов А.К. Ұлыбританияның Парламенті. Мақалада Ұлыбритания Парламентінің қалыптасу тәртібі, қызметінің түрлері, заңнамалық процедуралары мен қоғамның саяси жүйесіндегі орны жан-жақты қарастырылады. Сонымен қатар, автор Ұлыбританиядағы парламентаризмнің даму эволюциясын қадағалайды. Түйінді сөздер: Ұлыбритания, Біріккен корольдік, парламент, лордтар палатасы, қауымдар палатасы, патшайым, монарх, депутаттар, лейбористер, консерваторлар.
Saidov A. Parliament of the United Kingdom. The article considers in detail the procedure of formation, form of activities, legislation procedures and position of Parliament of the United Kingdom in the political system of the society. The author also traces the evolution of development of parliamentarism in Great Britain. Keywords: Great Britain, United Kingdom, Parliament, House of Lords, House of Commons, Queen, the Crown, deputies, Laborites, Conservatives.
Читать статью

Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2024
© Журнал "Право и государство", 2024
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика