Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

№ 1(62), 2014

КазГЮУ: страницы истории

И. И. Рогов. Уважаемый Максут Султанович! // Право и государство. № 1(62) 2014. – С. 6.

 Читать статью 

А.К. Даулбаев . Құрметті Мақсұт Сұлтанұлы! // Право и государство. № 1(62) 2014. – С. 7.

 Читать статью 

Р. Т. Тусупбеков. Құрметті Мақсұт Сұлтанұлы! // Право и государство. № 1(62) 2014. – С. 8.

 Читать статью 

Н. М. Абдиров. Құрметті Мақсұт Сұлтанұлы және университет ұжымы! // Право и государство. № 1(62) 2014. – С. 9.

Читать статью 

А. О. Шакиров. Құрметті Мақсұт Сұлтанұлы! // Право и государство. № 1(62) 2014. – С. 10.

Читать статью 

Т. М. Нарикбаев. 20 ЛЕТ КазГЮУ: качество и доступность образования // Право и государство. № 1(62) 2014. – С. 11-17.

В материале представлена беседа журналиста с ректором КазГЮУ Талгатом Нарикбаевым, в связи с 20-летием университета. Затронуты вопросы истории создания ВУЗа, достижения и планы развития университета, а также проблемы связанные с экономическим кризисом в стране, развитием высшего образования Казахстана и необходимостью внедрения международных стандартов.Ключевые слова: инициатива Президента, ректор КазГЮУ, абитуриент 2014, ЕНТ, лучший университет Казахстана, миссия университета, наука в КазГЮУ, стратегия, НИИ, юридическое образование.
Т. М. Нарикбаев. ҚазГЗУ-дің 20 жылдығы: сапалы және қолжетімді білім беру. ҚазГЗУ ректоры Т. М. Нәрікбаевпен сұхбат. Материалда университеттің 20 жылдығына орай, журналистің ҚазГЗУ ректоры Т. М. Нәрікбаевпен әңгімелесуі берілген. ЖОО құру тарихы, қол жеткізген жетістіктер мен университетті дамыту жоспары, сондай-ақ елдегі экономикалық дағдарыстармен байланысты проблемалар, Қазақстанда жоғары білім беруді дамыту мен халықаралық стандарттарды енгізудің қажеттігі жайлы мәселелер қозғалған. Түйінді сөздер: елбасының бастамасы, ҚазГЗУ ректоры, талапкер 2014, ҰБТ, Қазақстанның ең үздік университеті, университтеттің миссиясы, ҚазГЗУ-дегі ғылым, стратегия, ҒЗИ, заң білімі.
T.M. Narikbaev. 20th anniversary of KAZGUU University: qualitative and affordable education. Interview with the Rector of KAZGUU University T. Narikbaev. The interview presents the conversation of the journalist with the rector of KAZGUU University Talgat Narikbayev on the topic of the 20th anniversary of the university. The history of the university, achievements and plans for the development of the University, as well as problems associated with economic crisis in the country, the development of higher education in Kazakhstan and the need of implementing international educational standards are discussed in the article. Keywords: President's initiative , the Rector of KAZGUU, applicant 2014, UNT (united national testing(exam)), the best university in Kazakhstan, mission of the university , science in KAZGUU , strategy, research institutes, legal education. 
Читать статью

Д. Д. Сулейменова, Е. С. Кубенов. Профессора КазГЮУ о науке, университете, о себе // Право и государство. № 1(62) 2014. – С. 18 – 28.

В материале представлены ответы ряда профессоров-юристов Казахского Гуманитарно-ЮридическогоУниверситета: М.С. Нарикбаева, К.А. Жиренчина, А.Д. Жусупова, С.К. Идрышевой, М.Ч. Когамова, О.С. Кыстаубай, Р.Т. Нуртаева, К.К. Сейтенова, С.Ф. Ударцева, У.Ш. Шапак на вопросы  редакции журнала в связи с 20-летием ВУЗа. Профессора размышляют об особенностях ВУЗа, ярких событиях его истории, подводят некоторые итоги научной работы, высказывают пожелания студентам и молодым ученым. Ключевые слова: 20 лет КазГЮУ, университет, юридическая наука, профессора КазГЮУ, достижение, событие, высшее юридическое образование, общественная деятельность, пожелания студентам.
Е. С. Кубенов, Д. Д. Сүлейменова: ҚазГЗУ профессорлары ғылым, университет, өздері туралы. Материалда Қазақ Гуманитарлық-Заң Университетінің бірқатар профессор-заңгерлерінің журнал редакциясының ЖОО-ның 20 жылдығына орай қойған сұрақтарына берген жауаптары орын алған. Профессорлар ЖОО-ның ерекшелігі, оның тарихындағы жарқын оқиғалар туралы әңгімелейді, ғылыми жұмыстардың қорытындысы жайлы баяндайды, студенттер мен жас ғалымдарға өздерінің тілектерін айтады. Түйінді сөздер: ҚазГЗУ-дың 20 жылдығы, университет, заң ғылымы, ҚазГЗУ профессорлары, жетістіктер, оқиғалар, жоғары заң білімі, қоғамдық қызмет, студенттерге тілек.
E. Kubenov, D. Suleimenova: KAZGUU University professors are talking about science, university, themselves. The article presents a number of answers by professors in law of Kazakh Humanities and Law University on the questions of the editorial board in frame of the 20th anniversary of the university. Professors think over the features of the university, the brightest events of its history, sum up the results of scientific work, and express wishes to the students and young scientists. Keywords: 20 years KAZGUU University, university, legal science, KAZGUU professors, achievement, event, higher legal education, social activity, the wishes to the students.
Читать статью

И. Б. Медешева. ҚазГЗУ тарихынан (ҚазГЗУ музейі қоры материалдары негізінде) // Право и государство. № 1(62) 2014. – С. 29 – 53.

Мақала тәуелсіздік алғаннан кейін ашылған ҚазГЗУ-дің тарихына арналған. ҚазГЗУ мұражайы материалдары мен мұрағат қорынегізінде университеттің қалыптасуы мен даму тарихы сипатталған. Мақалада оқу орнының ректорлары, Алматыдағы университеттің дамуы және оның Астана қаласына көшірілуі, жаңа оқу ғимараты құрылысы, оқу және ғылыми жұмыстардың жетілдірілуі, халықаралық байланыстардың кеңеюі, Қазақстандағы құқықтық реформаны іске асырудағы ролі көрсетілген. Түйінді сөздер: елбасының жарлығы, ҚазГЗУ ректоры, абитуриент 2014, ҰБТ, Қазақстанның ең үздік университеті, университтеттің миссиясы, ҚазГЗУ-гі ғылым, стратегия, ҒЗИ, заң білімі.
И. Б. Медешева: Из истории КазГЮУ. Статья посвящена 20 летней истории Казахского Гуманитарно-Юридического Университета, который был основан после получения независимости. Раскрыта история становления и развития университета на основе материалов музея КазГЮУ и архивных фондов. В статье представлены ректоры вуза, развитие университета в Алматы и передислокация его в Астану, строительство новых корпусов, совершенствование учебной и научной деятельности, расширение международных связей, роль в реализации правовой реформы в Казахстане. Ключевые слова: Указ Президента РК, КазГЮУ, ректор, выпускник, золотая книга, кубок Джессопа, кафедра, факультет, высшая школа, стратегия развития. 
I. Medesheva: From history of KAZGUU University. This article is devoted to 20 years history of KAZGUU University which was founded in historical time of getting independency. The history of foundation and development of the University is discovered on the funds of KAZGUU museum and archives. There are information University rectors, University development in Almaty and its movement to Astana, construction of new buildings, study and research activity improvement, to strengthen international ties, the role in realization reforms in Kazakhstan. Keywords: message from the President of Kazakhstan, KAZGUU, Rector, student, graduate, golden book, Jessup moot court cup, department, faculty , higher school, research institute, development strategy.
Читать статью

А. Ж. Наурызбай, Д. М. Бисенгалиева . Имена… Выпускники, Где вы сейчас? // Право и государство. № 1(62) 2014. – С. 54 – 63.

В материале, посвященном 20-летию КазГЮУ, представлены ответы выпускников – Э.А. Нугмановой, А.Б. Кишкембаева, Н.С. Утешева, С.А. Абиевой, Е.Ш. Кусаин, Г.А. Оспанкулова,  А.Т. Бердиной, Н.Р. Ахметзакирова, о студенческих годах, достижениях и надеждах, влиянии университета на профессиональную деятельность и жизненный путь. В интервью приняли участие ученые, деятели культуры, работники правоохранительных и иных государственных органов, международных организаций, для кого КазГЮУ является alma mater. Ключевые слова: КазГЮУ, студент, выпускник, государство, право, правовая политика, успех, юридическая наука, культура, гордость. 
А. Ж. Наурызбай, Д. М. Бисенгалиева: Есімдер... Түлектер қазір қайдасыңдар? ҚазГЗУ-дің 20 жылдығына арналған материалда түлектердің студенттік жылдар, жетістіктер мен үміттер, университеттің өздерінің кәсіби қызметтері мен өмірлік жолдарына ықпалы туралы жауаптары берілген. Сұхбат беруге ҚазГЗУ өздері үшін almamater болып табылатын ғалымдар, мәдениет қызметкерлері, құқыққорғау және басқа да мемлекеттік органдардың, халықаралық ұйымдардың қызметкерлері қатысты. Түйінді сөздер: ҚазГЗУ, студент, түлек, мемлекет, құқық, құқықтық саясат, табыс, заң ғылымы, мәдениет, мақтаныш. 
A. Nauryzbai , D. Bisengaliyev: Names of graduates ... where are you now? In the article, devoted to the 20th anniversary of KAZGUU presented answers alumni about the student years, achievements and hopes, influence of the univeristy on professional activities and way of life. The interview with participation of scientists, cultural , employees in the area of law and other government agencies, international organizations, for whom KazGUU is almamater. Keywords: KAZGUU , student, graduate, state, law , legal policy , success, legal science , culture and pride.
Читать статью

Правотворчество и научная экспертиза

Баймаханов М.Т.. Научная экспертиза проектов юридических актов как фактор повышения качества правотворчества // Право и государство. № 1(62) 2014. – С. 64– 66.

В современный период возрастает роль научной экспертизы проектов юридических актов, благодаря чему улучшается качество правотворчества. Оно усиливает влияние на развитие общественных отношений в сфере экономики, культуры и других областей жизни страны, позволяет добиться более высоких результатов деятельности государственных органов, общественных организаций, юридических и физических лиц. Научная экспертиза опирается на использование многообразных средств, учитывающих особенности правотворчества и связанных с ним сфер правореализации и защиты интересов граждан и других субъектов отношений. Ключевые слова: юридическая экспертиза, нормативные правовые акты, пробелы в праве, коррупциогенность, правовые нормы, разработчики законопроектов, государственные закупки, субъекты правотворчества, Парламент Республики Казахстан. 
М. Т. Баймаханов: Заң актілерінің жобаларын ғылыми сараптау құқық шығармашылықтың сапасын арттырудың факторы ретінде. Қазіргі кезеңде заң актілерінің жобаларын ғылыми сараптаудың рөлі артқандықтан, құқық шығармашылықтың сапасы жақсаруда. Ол экономика, мәдениет және ел өміріндегі басқа да салаларда қоғамдық қатынастардың дамуына ықпал етеді, мемлекеттік органдардың, қоғамдық ұйымдардың, заңды және жеке тұлғалардың қызметінде жоғары нәтижелерге жетуге мүмкіндік береді. Ғылыми сараптама құқық шығармашылықтың ерекшеліктерін, онымен байланысты құқықты жүзеге асыратын және азаматтар мен қатынастың басқа да субъектілерінің мүдделерін қорғайтын салалардың ерекшеліктерін ескеретін көп түрлі құралдарды пайдаланады. Түйінді сөздер: заңнамалық сараптама, нормативті құқықтық актілер, құқықтағы кемшіліктер, жемқорлық, құқықтық нормалар, заң жобаларын дайындаушылар, мемлекеттік сатып алу, құқық шығармашылық субъектілері, Қазақстан Республикасының Парламенті.
M. Baimakhanov: Peer review of draft legal assets as a factor for improvement of the quality of lawmaking process. Nowadays the role of scientific expertise of draft legal acts is increased what improves the quality of lawmaking process. It strengthen the influence of the development of social relations in the sphere of economy, culture and other spheres of life of the country, allows to achieve higher results of activity of state bodies, public organizations, legal and physical persons. Keywords: legal expertise, bills, gaps in the law, corruption, rule of law, bills developers, government procurement, lawmaking subjects, Parliament of the Republic of Kazakhstan.
Читать статью

К. К. Воказе. Юридическая экспертиза в законотворческом процессе: проблемы и перспективы совершенствования // Право и государство. № 1(62) 2014. – С. 67– 69.

Научная экспертиза нормативных правовых актов является на сегодняшний день актуальной и неразрывной частью совершенствования законодательства Республики Казахстан в целом. Учитывая зарубежный опыт и принимая во внимание казахстанскую правовую действительность, можно значительно улучшить экспертную оценку, и, как следствие, добиться качества законопроектов, проектов подзаконных нормативных правовых актов. Ключевые слова: законопроекты, правовая экспертиза, законотворчество, нормативные правовые акты, методика, норма права, разработчики законопроектов, эксперты, государственные закупки, Парламент Республики Казахстан.
К. Воказе: Заң шығармашылық үдерісте заңнамалық сараптама: жетілдіру проблемалары мен болашағы. Нормативті құқықтық актілерді ғылыми сараптау бүгінгі күні Қазақстан Республикасында жалпы заң шығаруды жетілдірудің көкейкесті және ажырағысыз бөлігі болып табылады. Шетелдік тәжірибені ескеріп және қазақстандық құқықтық шынайылықты назарға ала отырып, сараптаудың бағасын айтарлықтай жақсартуға, соңында заң жобаларының, заң тәуелді нормативті құқықтық актілердің сапасына қол жеткізуге болады. Түйінді сөздер: заң жобалары, құқықтық сараптама, нормативті құқықтық актілер, әдіснама, құқық нормасы, заң жобаларын дайындаушылар, сарапшылар, мемлекеттік сатып алулар, Қазақстан Республикасының Парламенті. 
K. Vokaze: Legal expertise in legislative process: problems and improvement prospects. Scientific expertise of the bills is currently relevant and integral part of improving the legislation of the Republic of Kazakhstan as a whole. Taking into account international experience and the Kazakh legal validity, we can significantly improve the peer review, and as a result, to achieve the quality of draft laws, draft subordinate legislation. Keywords: bills drafts, examination of bills, legal expertise, legal act, methods, rule of law, developers of bills, experts, state procurements, The Parliament of the Republic of Kazakhstan.
Читать статью

Р. Т. Нуртаев. Актуальные проблемы правовой политики и мониторинга законодательства // Право и государство. № 1(62) 2014. – С. 70– 74.

В статье рассматриваются актуальные проблемы дальнейшего развития юридической науки Казахстана в контексте поставленных новых задач перед правовой политикой, проводимой нашим государством в условиях вхождения в единое экономическое пространство. Ключевые слова: юридическая наука; правовая политика; правопонимание; правовой мониторинг; защита законных прав и свобод общества, государства и отдельных лиц; философия собственности; экономическое право. 
Р. Т. Нуртаев: Құқықтық саясат пен заң шығару мониторингінің көкейкесті проблемалары. Мақалада Бірыңғай экономикалық кеңістікке кіру жағдайында біздің мемлекетіміз жүргізіп жатқан құқықтық саясаттың алдында тұрған жаңа міндеттердің мәнмәтінінде Қазақстанның заң ғылымын әріғарай дамытудың көкейкесті проблемалары қарастырылады. Түйінді сөздер: заң ғылымы, құқықтық саясат, құқықтық түсіністік, құқықтық мониторинг, қоғамның мемлекет пен жеке тұлғалардың заңды құқықтары мен бостандықтарын қорғау, меншік философиясы, экономикалық құқық. 
R. Nurtaev: Topical issues of law policy and legislation monitoring. In the article topical issues of further development of legal science in Kazakhstan are considered in the context of the new tasks of current legal policy of our state in terms of entry into the United Economic Area. Keywords: legal science, legal policy, concept of law, legal monitoring, protection of the legitimate rights and freedoms of society, state and individuals, philosophy of ownership, economic law.
Читать статью

Административного права и государственного управления

Э. А. Нугманова. Проблемы совершенствования государственного управления в аспекте развития регионов Республики Казахстан // Право и государство. № 1(62) 2014. – С. 75– 80.

Автором предпринята попытка раскрыть меры по совершенствованию региональной правовой политики, принимаемые в Республике Казахстан. В статье предлагается комплекс мер, направленных на: выявление и устранение диспропорций между регионами посредством разработки эффективных мер по поддержке и стимулированию их развития; выявление депрессивных регионов на основе экспертизы по определению степени развития регионов и последующего их включения в единую карту развития регионов; утверждение перечня моногородов и малых городов. Ключевые слова: региональная правовая политика, регион, развитие территорий, единая карта развития территорий, область, район, аул, город, моногород, малый город, депрессивный регион. 
Э. А. Нугманова: Қазақстан республикасының аймақтарын дамыту аспектісінде мемлекеттік басқаруды жетілдіру проблемалары. Автор аймақтық құқықтық саясатты жетілдіру бойынша Қазақстан Республикасында қабылданған шараларды ашуға тырысқан. Мақалада аймақтар арасындағы диспорцияны тиімді шаралар арқылы анықтауға және жоюға бағытталған; аймақтарды дамыту деңгейін белгілеу және оларды аймақтарды дамытудың бірыңғай картасына енгізу бойынша сараптама негізінде депрессиялы аймақтарды анықтауға бағытталған; моноқалалар мен кішігірім қалалардың тізімін бекітуге бағытталған шаралардың кешені берілген. Түйінді сөздер: аймақтық құқықтық саясат, аймақ, аумақтарды дамыту, аумақтарды дамытудың бірыңғай картасы, облыс, аудан, ауыл, қала, моноқала, кішігірім қала, депрессиялы аймақ. 
E. Nugmanova: Problems of improvement of state administration in terms of development of regions of the Republic of Kazakhstan. The author made an attempt to reveal the measures for improvement of the regional legal policy which were realizing in the Republic of Kazakhstan. In the article author offers the set of mesures, aimed on identification anelimination of disproportions between regions by means of development of effective measures for support and stimulation of their development; identification of problematic regions on the basis of examination by definition of extent of development of regions and the subsequent their inclusion in the single map of development of regions; approvals of the list of monotowns and small cities is presented. Keywords: regional legal policy, region, development of territories, single map of development of territories, area, region, village, city, monotown, small city, problematic region.
Читать статью

Право и политические системы зарубежных стран

Savicheva E. M., Faizova R. S.. The Middle East: transformation and new challenges // Law and state. № 1(62) 2014. – P. 81 – 83.

This article aims to analyze the processes of the early 21st century and its influences on the world policy in the Middle East. Much of the research has been focused on the transformation of social and political system, and external influence of the region. due to the protests’ performances which took place in the Middle East and North Africa and led to certain changes in a set-up of Arab regimes that had seemed to be one of the greatest examples of solidarity, sustainability and performance have had a serious effect on neighboring countries and around the Middle East (Tunisia, Libya, Egypt, and Yemen). It has led to instability and a serious aggravation of an internal political situation (in Syria, Bahrain, Jordan Saudi Arabia, and Algeria). There was an extremely explosive situation characterized by high level of dynamics and at the same time uncertainty. Keywords: Middle East, «Arab Spring», conflicts, bi-polar world, regional hegemony, world order, regional conflicts, local wars, international actors, the arms race. 
Е. М. Савичева, Р. С. Фаизова: Таяу шығыс: Трансформация және жаңа қайшылықтар. Мақалада ХХІ ғасырдың басында Таяу Шығыста болып жатқан оқиғалар және олардың әлемдік тәртіпке ықпалы талданады. Әлеуметтік және саяси жүйенің трансформациясы жағдайында сыртқы факторлардың әсерінен бұл аймақ барған сайын тұрақсызданып барады. Таяу Шығысты және Солтүстік Африканы жайлаған наразылықтардың салдарынан және біршама тұрақтылыққа ие болған араб режимдерінің ауысуынан (Тунис, ливия, египет, Йемен), ішкі саяси жағдайлардың айтарлықтай шиеленісуінен (Сирия, Бахрейн, Иордания, Сауд Арабиясы, Алжир) мұнда динамиканың жоғары деңгейімен сипатталатын жарылыс қауіпті жағдай қалыптасты. Түйінді сөздер: Таяу Шығыс, «араб көктемі», дау-жанжалдар, екі полюсті әлем, аймақтық үстемдік, әлемдік тәртіп, аймақтық жанжалдар, жергілікті соғыстар, халықаралық акторлар, жанталасақарулану.
Е. М. Савичева, Р. С. Фаизова: Ближний Восток: Трансформация и новые вызовы. В статье анализируются события, происходящие на Ближнем Востоке в начале XXI и их влияние на мировой порядок. В условиях трансформации социальной и политической системы, влияния внешних факторов данный регион становится более нестабильным. Вследствие протестных выступлений, охвативших Ближний Восток и Северную Африку и приведших к смене ряда арабских режимов, которые обладали, казалось, наибольшей долей устойчивости (Тунис, ливия, египет, Йемен), и серьезному обострению внутриполитической ситуации (Сирия, Бахрейн, Иордания, Саудовская Аравия, Алжир), здесь сложилась крайне взрывоопасная ситуация, характеризуемая высоким уровнем динамики и в то же время неопределенности. Ключевые слова: Ближний Восток, «арабская весна», конфликты, двухполюсный мир, региональный гегемонизм, мировой порядок, региональные конфликты, локальные войны, международные акторы, гонки вооружений.
Читать статью

Уголовное право

Г. С. Мауленов. Имплементация международно-правовых норм в антикоррупционное законодательство Республики Казахстан // Право и государство. № 1(62) 2014. – С. 84 – 88.

В статье рассматриваются проблемы, связанные с противодействием коррупции в Республике Казахстан и зарубежных странах, вопросы имплементации норм международного права в антикоррупционное законодательство страны, совершенствование уголовного законодательства в отношении данных преступлений, причины и условия, им способствующие, а также меры, направленные на предупреждение коррупции. Ключевые слова: государство, закон, имплементация, конвенция, коррупция, международные нормы, правонарушения, преступность, противодействие, уголовное законодательство. 
Г. С. Мауленов: Қазақстан Республикасының жемқорлыққа қарсы заңын халықаралық-құқықтық нормалармен үйлестіру. Мақалада Қазақстан Республикасы мен шетелдердегі жемқорлыққа қарсы әрекеттермен байланысты проблемалар, халықаралық құқық нормаларымен елдің жемқорлыққа қарсы заңын үйлестіру, осы қылмысқа қатысты, оның себептері мен оған ықпал ететін жағдайларға қатысты қылмыстық заңды жетілдіру мәселелері, сондайақ жемқорлықтың алдын алуға бағытталған шаралар қарастырылады. Түйінді сөздер: мемлекет, заң, үйлестіру, конвенция, жемқорлық, халықаралық нормалар, құқықбұзушылық, қылмыс, қарсы әрекет ету, қылмыстық заң. 
G. Maulenov: Imlementation of international legal norms in the anti-corruption legislation of the Republic of Kazakhstan. The article discusses issues related to anti-corruption policy in the Republic of Kazakhstan and foreign countries, issues of implementation of international law in the state anti-corruption legislation , improving the criminal law in relation to these crimes, the reasons and conditions that contribute to them , as well as measures aimed at the prevention of corruption. Keywords: government, law, implementation, convention, corruption, international norms, offense, crime, counteraction, criminal law.
Читать статью

Уголовный процесс

С. Г. Пен. Социологические аспекты уголовного судопроизводства // Право и государство. № 1(62) 2014. – С. 89 – 92.

В статье выдвигается несколько авторских тезисов о причинах принятия различных процессуальных решений. Автор предлагает сосредоточить внимание исследователей на закономерностях уголовно-процессуального правоприменения. Увеличение требований и правил, ужесточающих гарантии по соблюдению законодательства вне связи с анализом очевидных, лежащих на поверхности, причин нарушений того или иного процессуального порядка, не приносит ожидаемого эффекта и смещает развитие уголовно-процессуального законодательства в неверном направлении. В статье изучаются случаи, когда практика правоприменения оказывает обратное влияние на законодательство и корректирует право. Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, уголовно-процессуальный кодекс, уголовный процесс, предупреждение преступлений, уголовное дело, социология, правоприменение.
С. Г. Пен: Қылмыстық сот өндірісінің әлеуметтану аспектілері. Мақалада әртүрлі процессуалдық шешімдерді қабылдаудың себептері туралы бірқатар авторлық тезистер ұсынылады. Автор зерттеушілердің назарын қылмыстық-процессуалдық құқық қолдану заңдылығына аударуды ұсынады. Заңды сақтау бойынша кепілдіктерді қатайтатын талаптар мен ережелерді көбейту күткендей пайда бермейді және қылмыстық-процессуалдық заңның дұрыс бағытта дамуына кедергі келтіреді. Мақалада құқық қолдану тәжірибесі заңнамаға кері әсер етіп, құқықты түзеткен жағдайлар қарастырылады. Түйінді сөздер: қылмыстық-процессуалдық құқық, қылмыстық процессуалдық кодекс, қылмыстық үдеріс, қылмыстың алдын алу, қылмыстық іс, әлеуметтану, құқық қолдану.
S. Pen. Sociological aspects of criminal proceeding process. The article presents several author’s abstracts of the reasons for the adoption of various procedural decisions. The author proposes to focus research on the laws of criminal procedure law enforcement. Increasing regulations and rules will toughen safeguards to comply with the law outside the context of the analysis of the obvious, lying on the surface, the causes of violations of any remedial order does not bring the desired effect and shifts the development of the criminal procedure law in the wrong direction.This paper studies cases where law enforcement is provided opposite impact on legislation and adjusts the right. Keywords: criminal procedure law, criminal procedure code, criminal procedure, crime prevention, criminal investigation, sociology, law enforcement.
Читать статью

Из истории правовой науки и юридического образования

Н. М. Абдиров, И. Ш. Борчашвили. Правовед, рожденный для общества // Право и государство. № 1(62) 2014. – С. 93 – 101.

Персоналия посвящена юбилею доктора юридических наук, профессора Когамова М. Ч. В ней подробно излагается его становление как ученого-юриста, гражданина и личности, а также достижения в научной деятельности в контексте профессиональной карьеры. Акцентируется внимание на существенном вкладе в правовую систему Казахстана. Ключевые слова: Когамов, уголовно-процессуальное право, уголовно-процессуальный кодекс, уголовный процесс, предупреждение преступлений, уголовное дело, орган дознания, следователь, прокурор, суд. 
Н. М. Абдиров, И. Ш. Борчашвили: Қоғам үшін туылған құқықтанушы. Мақала заң ғылымдарының докторы, профессор М.Ч. Қоғамовтың мерейтойына арналған. Мұнда оның ғалым-заңгер, азамат және тұлға ретінде қалыптасуы, сонымен қатар, кәсіби мансабының мәнмәтінінде ғылыми қызметтегі жетістіктері баяндалады, Қазақстанның құқықтық жүйесіне қосқан айтарлықтай үлесіне назар аударады.Түйінді сөздер: Қоғамов, қылмыстық-процессуалдық құқық, қылмыстық-процессуалдық кодекс, қылмыстық үдеріс, қылмыстың алдын алу, қылмыстық іс, тергеу органы, тергеуші, прокурор, сот. 
N. Abdirov, I. Borchashvili: Legislator born for society. The present article on personality is devoted to the anniversiry of Doctor of Law, professor M. Kogamov. His formation as an academic lawyer, citizen and person is detailed in it as well as his achievements in professional activity in the context of professional career, also the attention is focused on the essential conrbution to the legal system of Kazakhstan. Keywords: Kogamov, criminal procedure law, Criminal Procedure Code, criminal procedure, prevention of crime, criminal case, body of inquiry, investigator, prosecutor, court. 
Читать статью

Конференции, круглые столы

С. К. Идрышева. Обсуждение проблем интеграции в клубе ученых «Академик» // Право и государство. № 1(62) 2014. – С. 102 – 103.

В статье приводится информация о проведенном 12 декабря 2013 г. обсуждении политико-правовых вопросов в деятельности Таможенного Союза России, Беларуси и Казахстана в связи с возникающими неоднозначными экономическими последствиями вступления в данное интеграционное объединение для разных его участников. Ключевые слова: государственная независимость, суверенитет, Римский договор, интеграционное объединение, глобализация, экономические отношения, межгосударственный договор, межправительственное соглашение, евразийское экономическое сообщество, европейский союз, таможенное оформление, таможенное декларирование.
С. К. Идрышева: «Академик» ғалымдар клубында интеграция проблемасын талқылау. Мақалада Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі күні қарсаңынд 2013 жылы 12 желтоқсанда өткен Кедендік одақтың әртүрлі қатысушылары үшін осы интеграциялық бірлестікке кіруде әрқилы экономикалық салдарлардың пайда болуымен байланысты Ресей, Беларус және Қазақстанның Кедендік одақ қызметіндегі саясиқұқықтық мәселелерді талқылауы туралы ақпарат берілген. Түйінді сөздер: Мемлекеттік тәуелсіздік, егемендік, Рим келісімшарты, интеграциялық бірлестік, ғаламдану, экономикалық қатынастар, мемлекетаралық келісімшарт, үкіметаралық келісім, еуразиялық экономикалық қауымдастық, еуропалық одақ, кедендік рәсімдеу, кедендік мағлұмдау. 
S. Idrysheva: Discussion on integration problems in KAZGUU club of scientists “Academician”. The article provides information about discussing political and legal issues in the activities of the Customs Union of Russia, Belarus and Kazakhstan to emerging mixed economic consequences of entry into this integration association for different participants. The event was held on December 12, 2013, on the eve of the Independence Day of the Republic of Kazakhstan. Keywords: National independence, sovereignty, the Treaty of Rome, integrated union, globalization, economic relations, interstate treaty, an intergovernmental agreement, the Eurasian Economic Community, the European Union, customs clearance, customs declaration.
Читать статью

Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2024
© Журнал "Право и государство", 2024
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика