Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

№ 2(59), 2013

Государственная служба в условиях глобализации

А. М. Байменов . Государственная служба Республики Казахстан: вызовы и решения // Право и государство. № 2(59) 2013. – С. 6-9.

В статье рассматриваются глобальные, региональные и страновые вызовы, на которые необходимо искать ответы правительствам разных стран в целях повышения эффективности государственного управления и качества оказания государственных услуг. В статье также рассматриваются реформы государственной службы в Казахстане, направленные на преодоление данных вызовов, меры по совершенствованию законодательства и практические механизмы его реализации. Ключевые слова: государственная служба, вызовы, глобализация, региональные проблемы, конкурентоспособность, эффективность, государственный аппарат, реформы, Казахстан, ожидания населения.
А. М. Байменов: Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі: талаптар және шешімдер. Мақалада мемлекеттік басқарудың тиімділігін және мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында әртүрлі елдердің үкіметтері жауап іздеуі тиіс жаһандық, өңірлік және елдік талаптар қарастырылады. Сондай-ақ мақалада Қазақстанда аталған талаптарды игеруге, заңнаманы жетілдіру шаралары мен оны іске асырудың практикалық тетіктеріне бағытталған мемлекеттік қызмет реформасы қарастырылады. Түйінді сөздер: мемлекеттік қызмет, талаптар, жаһандану, аймақтық мәселелер, бәсекеге қабілеттілік, тиімділік, мемлекеттік аппарат, реформалар, Қазақстан, халықтың үміті. 
А. Baimenov: Public service of the Republic of Kazakhstan: challenges and solutions. The article runs about global, regional and state challenges which have to be solved by the different states’ governments for increasing the efficiency of the public administration and a quality of public services. Public service reforms in Kazakhstan are aimed to overcome these challenges, measures to improve the legislation and practical mechanisms of its realization. Keywords: public service, challenges, globalization, regional problems, competitiveness, effectiveness, state body, reforms, Kazakhstan, society expectations.
Читать статью

Модернизация правоохранительных органов

М. С. Нарикбаев . Приветствие от КазГЮУ // Право и государство. № 2(59) 2013. – С. 10-11.

В приветственном слове от КазГЮУ как соорганизатора международной конференции отмечаются определенные успехи страны по реформированию правоохранительных органов и необходимость их дальнейшей модернизации для решения комплекса задач, поставленных Президентом Республики Казахстан. Обращается внимание на развертывание при КазГЮУ широкой научной структуры для научного обеспечения решения задач государственных органов и повышения качества образования. Ключевые слова: государство, законодательство, юридическая наука, правоохранительные органы, модернизация, законность, образование, КазГЮУ, права человека, международная конференция.
М. С. Нәрікбаев: ҚазГЗУ атынан құттықтау сөз. Халықаралық конференцияның бірге ұйымдастырушысы ретінде ҚазГЗУ атынан құттықтау сөзде еліміздің құқық қорғау органдарын реформалау бойынша белгілі табыстары және оларды Қазақстан Республикасының Президенті қойған кешенді міндеттерді шешу үшін мұнан әрі жаңғырту қажеттігі аталған. Мемлекеттік органдардың міндеттерін шешуді ғылыми қолдау және білім берудің сапасын арттыру үшін ҚазГЗУ жанынан кең ғылыми құрылым құруға назар аударылған. Түйінді сөздер: мемлекет, заңнама, заң ғылымы, құқық қорғау органдары, жаңғырту, заңдылық, бiлiм, ҚазГЗУ, адам құқығы, халықаралық конференция. 
M. S. Narikbayev: Welcome from KazGUU. In welcome speech from Kazguu as co-organizer of the international conference certain successes of the country on reforming of law enforcement agencies and necessity of their further modernization for the solution of a complex of the tasks set by the President of the Republic of Kazakhstan are noted. Especial attention is given to expansion of Kazguu wide scientific structure for scientific providing the solution of tasks of government bodies and improvement of education quality. Keywords: state, legislation, jurisprudence, law enforcement agencies, modernization, legality, education, KazHLU, human rights, international conference.
Читать статью

А. Ж. Шпекбаев . Приветственное слово // Право и государство. № 2(59) 2013. – С. 12-14.

В приветственном слове отмечается необходимость проведения модернизации правоохранительных органов конечной целью которой является построение современной правоохранительной системы, отвечающей международным стандартам и ожиданиям общества. Раскрываются приоритетные направления обновления основных отраслей национального законодательства, реформирования деятельности подразделений полиции, внедрения инновационных технологий, а также повышения кадрового потенциала силовых структур. Ключевые слова: модернизация, реформа, законодательство, правоохранительные органы, полиция, критерии оценки, аттестация сотрудников, подготовка сотрудников.
А. Ж. Шпекбаев: Бастапқы сөз. Бастапқы сөзде түпкі мақсаты халықаралық стандарттар мен қоғамның үміттеріне сәйкес келетін қазіргі заманғы құқық қорғау жүйесін құру болып табылатын құқық қорғау органдарын жаңғыртуды өткізу қажеттілігі атап көрсетіледі. Ұлттық заңнаманың негізгі салаларын жаңартудың, полиция бөлімшелерінің қызметін реформалаудың, инновациялық технологияларды енгізудің, сондай-ақ әлеуетті құрылымдардың кадрлық әлеуетін арттырудың басым бағыттары ашып көрсетілген. Түйінді сөздер: жаңғырту, реформа, заңнама, құқық қорғау органдары, полиция, бағалау өлшемдері, қызметкерлердің аттестациясы, қызметкерлерді даярлау. 
A. Shpekbayev: Welcome speech. There was noted the need to modernize the law enforcement bodies of the ultimate goal of which is to build a modern law enforcement system, which meets the international standards and the expectations of the society in his welcome speech. Disclosed priority areas for renewal of basic industries of the national legislation, reform of the police departments, the introduction of innovative technologies, and enhance human resources capacity of the power structures. Keywords: modernization, reform, legislation, law enforcement, police, evaluation criteria, certification of employees, training employees.
Читать статью

М. Ш. Қоғамов . Модернизация правоохранительной системы Казахстана: история и современность, реалии и перспективы // Право и государство. № 4(73) 2016. С. 15-16.

В статье рассматриваются ключевые вопросы предстоящей модернизации правоохранительной системы Казахстана с учетом опыта прошлого. Осуществлен анализ ранее имевших место реформ правоохранительной системы. Раскрыто содержание проекта Государственной программы модернизации правоохранительной системы с позиции общенаучного системного метода и потребностей практики борьбы с преступностью. Ключевые слова: модернизация, правоохранительная система, системный метод, государственная программа, уголовно-процессуальный кодекс, уголовный кодекс, преступность, уголовное дело, следователь, дознаватель, прокурор, суд.
М. Ш. Қоғамов: Қазақстандағы құқық қорғау жүйесін жаңарту: тарих және қазіргі кезең, қазіргі таңдағы мәселелер мен болашақ. Мақалада өткен кезеңнің тәжірибесін ескере отырып, Қазақстанның құқық қорғау жүйесін алдағы уақытта жаңғыртудың маңызды мәселелері қарастырылды. Бұрын реформа орын алған құқық қорғау жүйесіне талдау жасалды. Жалпы ғылыми жүйелік әдістің және қылмыспен күрес тәжірибесінің қажеттілігі тұрғысынан құқық қорғау жүйесін жаңғыртудың Мемлекеттік бағдарламасы жобасының мазмұны ашып көрсетілді. Түйінді сөздер: жаңғырту, құқық қорғау жүйесі, жүйелік әдіс, мемлекеттік бағдарлама, қылмыстық іс жүргізу кодексі, қылмыстық кодекс, қылмыстылық, қылмыстық іс, тергеуші, анықтаушы, прокурор, сот.
M. Kogamov: Modernization of the law enforcement system of Kazakhstan: history and contemporaneity, realities and prospects. In the present article key aspects of upcoming modernization of the law enforcement system of Kazakhstan are considered in light of the experience of the past. Also the past reforms of the law enforcement system are analyzed. From the perspective of general scientific method and practice needs of combating crime the article describes the content of the draft State program of modernization of the law enforcement system. Keywords: modernization, law enforcement system, systematic method, state program, criminal procedure code, criminal code, crime, criminal case, investigator, interrogator, prosecutor, court.
Читать статью

Государство и космическая деятельность

Мусабаев Т.А.. Казахстан: становление космической державы. (ответы на вопросы главного редактора журнала) // Право и государство. № 2(59) 2013. – С.17-27.

В ответах руководителя Национального космического агентства Республики Казахстан (Казкосмос) на вопросы главного редактора журнала рассматривается космическая отрасль в целом, а также текущее состояние и перспективы космической деятельности Казахстана. Показаны основные направления деятельности Казкосмоса, его цели и задачи. Особое внимание уделено космическим проектам, реализуемым Казкосмосом, а также крупнейшему в мире космодрому «Байконур». Раскрывается значение, которое сегодня имеет космическая сфера для общества, экономики и безопасности страны. Затрагиваются вопросы международного космического права и мировые тенденции развития космической сферы. Ключевые слова: космическая деятельность, космические проекты, Казкосмос, национальный космический центр, бюджет, космодром, безопасность, международное космическое право, космическая техника, тенденции.
Т. А. Мұсабаев: Қазақстан: ғарыш державасының қалыптасуы. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі (Қазғарыш) басшысының журнал бас редакторының сұрақтарына берген жауаптарында жалпы ғарыш саласы, сонымен қатар Қазақстанның ғарыш қызметінің қазіргі жағдайы мен болашағы қарастырылған. Қазғарыш қызметінің негізгі бағыттары, оның мақсаттары мен міндеттері көрсетілді. Қазғарыш жүзеге асыратын ғарыштық жобалар мен әлемдегі ең ірі «Байқоңыр» ғарыш айлағына ерекше көңіл бөлінді. Бүгінгі таңдағы ғарыш саласының қоғамға, мемлекеттің экономикасы мен қауіпсіздігі үшін маңыздылығы ашылды. Халықаралық ғарыштық құқық пен ғарыш саласының дамуындағы әлемдік тенденциялары жөнінде сөз қозғалды. Түйінді сөздер: ғарыш қызметі, ғарыштық жобалар, Қазғарыш, ұлттық ғарыш орталығы, бюджет, ғарыш айлағы, қауіпсіздік, халықаралық ғарыштық құқық, ғарыш техникасы, тенденциялар. 
T. A. Mussabayev: Establishment of a space power. Answers of the head of the National Space Agency of the Republic of Kazakhstan (Kazcosmos) to the questions of the chief editor of the magazine consider the space industry on the whole, as well as current status and prospects of space activities in Kazakhstan. Basic directions of Kazcosmos activities’, its goals and objectives are shown. Particular attention is paid to space projects implemented by Kazcosmos, as well as the world's largest cosmodrome “Baikonur”. The significance, which the space sector now has for society, economy and national security is revealed. The issues of international space law and global trends in the sphere of space are also involved. Keywords: space activity, space projects, Kazcosmos, national space center, budget, cosmodrome, safety, international space law, space equipment, trends. 
Читать статью

Конституционный контроль

В. А. Малиновский . Конституционный Совет Казахстана и Конституционный Совет Франции: некоторые грани сравнения // Право и государство. № 2(59) 2013. – С. 28-31.

Статья посвящена сравнительному анализу компетенции, полномочий, перечня субъектов обращения, судов в качестве таковых, а также юридической силе решений и организации деятельности Конституционного Совета Республики Казахстан и Конституционного Совета Франции. Ключевые слова: конституционный контроль, конституционный совет, конституционная юрисдикция, компетенция, официальное толкование конституции, нормоконтроль, предварительный контроль, последующий контроль, обязательный контроль, факультативный контроль.
В. А. Малиновский: Қазақстан Конституциялық кеңесі және франция Конституциялық кеңесі: кейбір салыстыру жіктері. Мақала Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі мен Франция Конституциялық Кеңесінің құзыретіне, өкілеттіктеріне, өтініш жасайтын субъектілердің, солардың бірі ретінде соттардың тізбесіне, сондай-ақ олардың шешімдерінің заңдық күші мен қызметінің ұйымдастырылуына салыстырмалы талдау жасауға арналған. Түйінді сөздер: конституциялық бақылау, конституциялық кеңес, конституциялық юрисдикция, құзырет, конституцияны ресми түсіндіру, нормабақылау, алдын ала бақылау, кейінгі бақылау, міндетті бақылау, факультативтік бақылау. 
V. А. Malinovskyi: Constitutional Council of Kazakhstan and сonstitutional Council of France: some verges of comparison. The article is devoted to the comparative analysis of the competence, authorities, the list of subjects addressing the Council, courts among them, and the judicial power of resolutions and organization of activities of the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan and the Constitutional Council of France. Keywords: constitutional control, constitutional council, constitutional juris-diction, competence, official interpretation of constitution, norms control, preliminary control, follow-up control, compulsory control, facultative control.
Читать статью

Проблемы административного права и государственного управления

Н. В. Уварова . Стратегия "Казахстан-2050": государственное управление в новых условиях // Право и государство. № 2(59) 2013. – С. 32-35.

В свете Стратегии «Казахстан-2050» рассматриваются вопросы модернизации государственного управления, формирования нового типа государственного управления в республике. Раскрывается ход реализации административной реформы, на основе которой осуществляется поэтапное освобождение государства от несвойственных ему функций, формирование компактного аппарата, способного обеспечить эффективность управления в условиях рыночной экономики, создать условия для вхождения Казахстана в число передовых, динамично развивающихся стран мира, обеспечить защиту национальных интересов. Ключевые слова: модернизация, государственное управление, функция, компетенция государственных органов, государственная служба, децентрализация, государственные услуги, концепция, функциональная структура, синергетика.
Н. В. Уварова: «Қазақстан – 2050» стратегиясы: жаңа жағдайдағы мемлекеттік басқару. «Қазақстан — 2050» стратегиясы тұрғысынан мемлекеттік басқарудың жаңғыртылуы, республикада мемлекеттік басқарудың жаңа түрінің қалыптасуы мәселелері қарастырылған. Соның негізінде мемлекетті өзіне тән емес қызмет түрлерінен кезеңдік босату, нарықтық экономикада басқарудың тиімділігін, арттыруды, Қазақстанның дамыған елдердің қатарына енуіне жағдай жасауды, ұлттық мүддені қорғауды қамтамасыз ете алатын жинақы аппарат құру іске асырылатын әкімшілік реформасын жүзеге асырудың барысы ашылған. Түйінді сөздер: жаңғырту, мемлекеттік басқару, атқаратын қызметі, мемлекеттік органның құзыреті, мемлекеттік қызмет, орталықсыздандыру, мемлекеттік қызмет, тұжырымдама, атқарымдық құрылым, синергетика. 
N. V. Uvarova: Strategy «Kazakhstan 2050»: public management under new conditions. Issues of the public management's modernization, forming a new type of public management in the republic are being analyzed in the light of the «Kazakhstan 2050» strategy. The author reveals the progress of administrative reform, on the basis of which the gradual liberation of the state from non-core functions to it, forming a compact unit that can provide effective management in a market economy as well as to create conditions for Kazakhstan enter to a number of the best, fastest growing countries in the world, protecting national interests. Keywords: modernization, public management, function, state bodies authority, state service, decentralization, state services, concept, functional structure, synergetics.
Читать статью

Э. А. Нугманова . Содержание административных процессуальных отношений // Право и государство. № 2(59) 2013. – С.36-41.

Целью исследования является выработка научно обоснованной и практически реализуемой модели административных процессуальных отношений, направленных на обеспечение защиты конституционных прав и свобод физических и юридических лиц, регламентации процессуальной деятельности уполномоченных государственных органов (должностных лиц). Конституция Республики Казахстан утверждает Республику демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Данный конституционный постулат обусловливает особую актуальность правового обеспечения деятельности юрисдикционных органов, дальнейшее укрепление гарантий прав и свобод граждан, охрана их от различных нарушений. Ключевые слова: административная юрисдикция, администрация, административный процесс, административное право, административные правоотношения, юридический процесс, юрисдикция, юстиция, уполномоченные органы, государственная власть.
Э. А. Нұғманова: Әкімшілік процесстық қатынастары. Зерттеудің мақсаты жеке және заңды тұлағалардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз етуге, уәкілетті мемлекеттік органдардың (лауазымды адамдардың) іс жүргізу қызметін регламенттеуге бағытталған әкімшілік юрисдикцияның ғылыми негізделген және тәжірибеде іске асырылатын моделін әзірлеу болып табылады. Қазақстан Республикасының Конституциясы Республиканы демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтiк мемлекет ретiнде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы — адам жәнеадамның өмiрi, құқықтары мен бостандықтары деп бекітеді. Аталған конституциялық постулат юрисдикциялық органдар қызметінің құқықтық қамсыздандырылуының ерекше өзектілігін, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының кепілін одан әрі нығайтуды, оларды түрлі бұзушылықтардан қорғауды шарттастырады. Түйінді сөздер: әкімшілік юрисдикция, әкімшілік, әкімшілік процессы, әкімшілік құқық, әкімшілік құқық қатынастары, заң процессы, заңдық құзыр, әділет, әкімшілік рәсімдік, уәкілетті органдар. 
A. Nugmavova: The content of the administrative procedure relations. The purpose of research is the working out of the theoretically substantiated and practically feasible model of administrative jurisdiction directed to constitutional rights protection and freedom for both natural and juridical persons, regulation of procedural activity of the authorized state bodies (authorized persons). The Constitution of the Republic of Kazakhstan maintains the Republic as the democratic, society, governed by rule of law and social state, which high priorities are the people, their life, rights and freedoms. This constitutional postulate stipulates the main urgency of the legal provision of jurisdictional bodies, further strengthening of their rights and freedoms, their protection from different breaches. Keywords: administrative jurisdiction, authority, authority, administrative process, administrative low, administrative legal relation, legal process, jurisdiction, justice, administration procedures, administrative authority.
Читать статью

Защита прав и свобод человека

Е. К. Кубеев . Права человека - основной приоритет современного Казахского государства и права // Право и государство. № 2(59) 2013. – С. 42-45.

В статье рассмотрены конституционно-правовые основы закрепления прав и свобод человека и гражданина, а также отдельные аспекты приоритета международных прав человека в действующем праве Республики Казахстан. Автор признает права человека базовым критерием отнесения государства к категории современного, демократического, правового, социального государства. Ключевые слова: конституция, государство, права человека, правовое государство, социальное государство, официальное толкование, нормативный правовой акт, действующее право, международный договор, Казахстан.
Е. Қ. Көбеев: Адам құқықтары – қазіргі қазақстандық мемле- кет пен құқықтың негізгі басымдығы. Мақалада адам және азамат құқықтары мен бостандықтарын бекітудің конституциялық-құқықтық негіздері, сондай-ақ Қазақстан Республикасында қолданыстағы құқығында адамның халықаралық құқықтары басымдылығының кейбір жақтары қарастырылған. Автор адам құқықтарының мемлекетті заманауи, демократиялық, құқықтық, әлеуметтік мемлекет санатына қосудың базалық өлшемі екенін мойындайды. Түйінді сөздер: конституция, мемлекет, адам құқықтары, құқықтық мемлекет, әлеуметтік мемлекет, ресми түсінік беру, нормативтік құқықтық акт, қолданыстағы құқық, халықаралық келісім-шарт, Қазақстан. 
Y. K. Kubeyev: Human rights as the main priority of the modern Kazakhstan state and law. The article considers the constitutional and legal bases for consolidating rights and freedoms of the man and citizen, as well as some aspects of the priority of international human rights in the current law of the Republic of Kazakhstan. Human rights are acknowledged to be the basic criteria for classifying a state as a modern, democratic, and legal social one. Keywords: constitution,state, human rights, law state, social welfare state, official interpretation, regulatory legal act, current law, international treaty, Kazakhstan.
Читать статью

L. Baishina. Role and function of the national human rights institution in transitional countries which respect to Parish // Право и государство. № 2(59) 2013. – С. 46-49.

The article observes legal status, role and functions of the National Human Rights Institutions (NHRI), in transition countries, based on the experience of CIS countries with respect to Paris Principles (1993) as set of international standards, that frame and guide the work of NHRIs. It is emphasized that there is no ideal or single accepted structure for NHRIs. At the same time the national human rights institutions have to comply with the general criteria, such as independence, human rights mandate, adequate funding, and transparent selection and appointment process. Keywords: Human rights, national institutions, UN, Paris Principles, international human rights instruments, Human Rights Commission, Ombudsman, legal status, United Nations Development Programme, Office of the High Commissioner for human rights.
Л. Байшина: Өтпелі елдердегі адам құқықтары бойынша ұлттық институттардың рөлі мен қызметі париж қағидалары тұрғысынан. Мақалада өтпелі елдердегі, мысал ретінде ТМД елдеріндегі адам құқықтары бойынша ұлттық институттардың құқықтық мәртебесі, рөлі мен қызметі ұлттық құқық қорғау мекемелерінің жұмысын анықтайтын халықаралық стандарттардың жиынтығы ретінде БҰҰ Париж Қағидалары (1993 ж.) тұрғысынан қарастырылады. Бұл Қағидаларға сәйкес адам құқықтары бойынша ұлттық институттарды қалыптастыруда және жұмыс істетуде өте оңды немесе жалғыз мойындалған стандарт болмайтындығы атап көрсетіледі. Сонымен бірге, ұлттық құқық қорғау мекемелері өздерінің адам құқықтарын қорғау саласындағы тәуелсіздік, адам құқықтары бойынша мандат, жеткілікті қаржыландыру және іріктеу мен тағайындаудың ашық процесі сияқты міндеттерін анықтайтын жалпы өлшемдерге сәйкес болуы тиіс. Түйінді сөздер: адам құқығы, ұлттық институттар, БҰҰ, Париж қағидалары, адам құқықтары саласындағы халықаралық құралдар, адам құқықтары бойынша комиссия, омбудсмен, құқықтық мәртебе, БҰҰ Дамыту Бағдарламасы, адам құқықтары БҰҰ Жоғарғы Комиссарының Кеңсесі. 
Л. Байшина: Роль и функции национальных институтов по правам человека в переходных странах с точки зрения парижских принципов. В статье рассмотрен правовой статус, функции и роль национальных институтов по правам человека в переходных странах, на примере стран СНГ, с точки зрения Парижских Принципов ООН (1993 г.) как набора международных стандартов, определяющих работу национальных правозащитных учреждений. Отмечается, что в соответствии с этими Принципами не существует идеального или единственно признанного стандарта в формировании и функционировании национальных институтов по правам человека. Вместе с тем, национальные правозащитные учреждения должны соответствовать общим критериям, определяющим их задачи в области защиты прав человека, таким как независимость, мандат по правам человека, достаточное финансирование и прозрачные процессы отбора и назначения. Ключевые слова: права человека, национальные институты, ООН, Парижские принципы, международные инструменты в области прав человека, комиссия по правам человека, омбудсмен, правовой статус, Программа Развития ООН, Офис Верховного Комиссара ООН по правам человека.
Читать статью

А. С. Жаппарова . Правовые аспекты биоэтики // Право и государство. № 2(59) 2013. – С. 50-53.

Статья посвящена актуальному вопросу современных междисциплинарных исследований — биоэтике. Рассматриваются вопросы о месте биоэтики в сфере медицины, ее нравственно-этические аспекты с позиции соблюдения прав человека, и в частности, пациента. Приведены основные международно-правовые, европейские и национальные документы, регламентирующие содержание деятельности в биоэтике. Ключевые слова: право, медицина, этика, биоэтика, пациент, здоровье, патернализм, эвтаназия, клинические исследования, суррогатное материнство, клонирование.
А. С. Жаппарова: Биоәдептің құқықтық аспектілері. Мақала қазіргі пәнаралық зерттеулердің көкейкесті мәселесі — биоәдепке арналған. Биоәдептің медицинадағы орны, оның адам, жеке алғанда, емделушінің құқығын сақтау тұрғысынан адамдық-этикалық аспектілері қарастырылған. Биоәдептегі іс-әрекеттің мазмұнын реттейтін негізгі халықаралық-құқықтық, еуропалық және ұлттық құжаттар келтірілген. Түйінді сөздер: құқық, медицина, әдеп, биоәдеп, емделуші, денсаулық, патернализм, эвтаназия, клиникалық зерттеулер, суррогат аналығы, клондау. 
A. S. Zhapparova: Legal Aspects of bioethics. This article is devoted to the topic of modern interdisciplinary researches — bioethics. Questions of a bioethics place in the medicine sphere, its moral and ethical aspects from the point of view of human rights, and in particular, the patient's rights are considered. Here the main international, European and national legal documents regulating the content of activity in bioethics are provided. Keywords: human right, medicine, ethics, bioethics, patient, health, paternalism, euthanasia, clinical researches, substitute motherhood, cloning.
Читать статью

Национальная безопасность

Н. С. Ахметова, А. В. Турлаев . Обеспечение безопасности общества – базовая функция современного государства // Право и государство. № 2(59) 2013. – С. 54-57.

В статье рассматриваются теоретико-правовые аспекты национальной безопасности как одной из основных функций современного государства. Раскрывается определение и виды национальной безопасности во взаимосвязи с основными функциями государства. Рассматриваются виды функций государства в их взаимосвязи с обеспечением национальной безопасности. Ключевые слова: Республика Казахстан, современное государство, общество, национальная безопасность, понятие и функции государства, государство, право, теоретико-правовой аспект, администрация, власть.
Н. С. Ахметова, А. В. Турлаев: Қоғам қауіпсіздігін қамтамасыз ету − заманауи мемлекеттің базалық қызметі. Мақалада ұлттық қауіпсіздіктің теориялық-құқықтық аспектілері заманауи мемлекеттің негізгі қызметтерінің бірі ретінде қарастырады. Ұлттық қауіпсіздікті мемлекеттің негізгі қызметімен өзара байланыстыра отырып, оның анықтамасы мен түрлері айқындалады. Қазіргі жағдайдағы мемлекет қызметінің түрлері ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етумен өзара байланыста қарастырылады. Түйінді сөздер: Қазақстан Республикасы, заманауи мемлекет, қоғам, ұлттық қауіпсіздік, мемлекеттің ұғымы және атқаратын қызметтері, мемлекет, құқық, теориялық-құқықтық аспект, әкімшілік, билік. 
N. S. Ahmetova, A. V. Turlaev: Society security as a base function modern state. The article runs about theoretical-legal aspects of national security as one of the main function of modern state. The determination and types of national security in intercorrelation with the main state functions are covered. The author defines the types of modern state’ functions in their connection with provision of national safety in the modern conditions. Keywords: the Republic of Kazakhstan, modern state, society, national security, definition and functions of the state, state, theoretical law aspect, administration bodies, power.
Читать статью

Проблемы евразийской интеграции

А. Б. Кишкембаев . Современные тенденции евразийской интеграции // Право и государство. № 2(59) 2013. – С. 58-63.

В статье исследуется динамика развития интеграционных процессов в рамках Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП), состояние взаимной торговли стран ТС и ЕЭП, делается вывод о необходимости активизации инвестиционного сотрудничества государств-участников, углубления межотраслевого взаимодействия в рамках ЕЭП. Рассматриваются вопросы формирования более гибкого механизма расширения торговоэкономических связей стран-участниц и перспективы создания их общего финансового рынка. Анализируются модели функционирования Евразийской экономической комиссии и Европейской комиссии, сходство и различие данных органов управления интеграцией. Излагается текущая ситуация по разработке проекта Договора о Евразийском экономическом союзе и рассматриваются перспективы его создания. Ключевые слова: глобализация, Таможенный союз, Единое экономическое пространство, Евразийская интеграция, Евразийская экономическая комиссия, Евразийский союз, взаимный товарооборот, торговля, инвестиции, экономическое развитие.
А. Б. Кишкембаев: еуразиялық интеграцияның заманауи үрдісі. Мақалада Кеден одағы (КО) және Бірыңғай Экономикалық Кеңістіктің (БЭК) шеңберінде интеграциялық үдерістің дамуының серпінділігі зерттеледі, елдің КО және БЭК өзара саудасының күйі, қатысушы мемлекеттердің инвестициялық ынтымақтастықтың белсендіру қорытындысы жасалады, БЭК шегіндегі шұқыр салааралық әрекеттестік.Қатысушы елдердедің экономикалықсауда арақатынасыныңаясын ұлғайтубіршама икемді тетігі және оның ортақ қаржы нарығықұрылу үміті қалыптастыру мәселелері қарастырылады. Еуразия экономикалық комиссияның және Еуропа комиссияның жұмыс істеу қалыптары, ұқсас және басқарманың аталған органының ажырымы шоғырланумен талданады. Еуразия экономикалық одығы туралы жобаның өңдеу және оның құру келешегі қарастырылады. Түйінді сөздер: жаһандану, Кеден одағы, Бірыңғай экономикалық кеңістік, Еуразиялық ықпалдасу, Еуразиялық экономикалық комиссия, Еуразиялық одақ, өзара тауар айналым, сауда, инвестиция, экономикалық даму. 
A. Kishkembayev: Modern trends of Eurasian integration. This article describes dynamics of integration processes developmentin the framework of the Customs Union (CU) and the Single Economic Space (SES), investigates a condition of mutual trade of the CU and the SES member-states and underlines the outcome about necessity of activation of the member-states investment cooperation. It raises questions of more flexible mechanism formation of trade and economic relations of the member-states and the prospect of their common financial market creation. The article shows comparison between the models of the Eurasian Economic Commission and the European Union, their similarities and differences. It describes the current situation of a draft Agreement on Eurasian Economic Union and considers prospects of its creation. Keywords: globalization, Customs Union, Single Economic Space, Eurasian Integration, Eurasian Economic Commission, Eurasian Union, mutual trade turnover, trade, investments, economic development.
Читать статью

Право и политические системы зарубежных стран

Старилов Ю.Н.. Модернизация Российского государства и улучшение качества административно-правового регулирования в области защиты прав и свобод человека и гражданина // Право и государство. № 2(59) 2013. – С. 64-70.

В статье анализируются вопросы модернизации государственного управления, совершенствования административных процедур и эффективного правового регулирования защиты прав и свобод человека и гражданина в России. Анализируемые вопросы, рассматриваются автором в контексте формирования административного судопроизводства, развития административно-процессуального законодательства с учетом развития науки административного права и общих тенденций модернизации государства. Ключевые слова: государство, право, реформа, защита прав человека, модернизация государственного управления, суд, административное судопроизводство, административные процедуры, административнороцессуальное законодательство, Россия.
Ю. Н. Старилов: Ресей мемлекетін жаңғырту және адам және азаматтың құқықтары мен бостандығын қорғау саласында әкімшілік-құқықтық реттеу сапасының артуы. Бұл мақалада мемлекеттік басқаруды жаңғырту, әкімшілік рәсімдерді жетілдіру және Ресейдегі адам және азаматтың құқықтары мен бостандығын қорғауды құқықтық реттеудің тиімділігі мәселелері талданған. Қарастырылған мәселелерді автор әкімшілік құқық ғылымы және мемлекетті жаңғыртудың жалпы бағыттарын ескере отырып, әкімшілік–процессуалдық заңды қабылдау және әкімшілік сот өндірісін қалыптастыру мәнмәтінінде қарастырылған. Түйінді сөздер: мемлекет, құқық, реформа, адам құқығын қорғау, мемлекеттік басқаруды жаңғырту, сот, әкімшілік сот өндірісі, әкімшілік рәсімдер, әкімшілік-процессуалдық заңнама, Ресей.
Y. N. Starilov: Мodernization of Russian state and improvement the quality of administrative- law regulation in the sphere of defence of rights and freedom of a man and a citizen. The present publication is dedicated to the issue of modernization of the state management, administrative procedure improvement, effective legal regulation of the protection of human rights and freedoms in Russia. The author is considering the problems through the foundation of administrating legal proceedings; development of administrative law science and general tendencies of the state modernization. Keywords: state, right (law), reform, human rights protection, state man-agement modernization, court, administrative proceedings, administrative processing legislation, Russia.
Читать статью

Интересное о государстве и праве

Дауленов М.М.. К проблеме определения международно-правового статуса "Княжества Силенд" // Право и государство. № 2(59) 2013. – С. 71-77.

В статье рассматривается проблема определения статуса «княжества Силенд» в международном праве. На основе анализа требований современного международного права, предъявляемым к государствам как субъектам международного права, автор приходит к выводу, что «княжество» не является государством, поскольку не имеет постоянного населения и определенной территории, а его государственная власть не осуществляется эффективно. В настоящее время Силенд не признан в качестве государства ни одним государством либо международной межправительственной организацией. Кроме того, возникают достаточные сомнения в его способности вступать и поддерживать отношения с другими государствами. Ключевые слова: государство, княжество, Силенд, признание, международное право, конвенция Монтевидео, гражданство, территория, международные отношения.
М. М. Дауленов: «Силенд княздығының» халықаралық-құқықтық мәртебесін анықтау мәселесіне. Мақалада халықаралық құқықтағы «Силенд княздығының» мәртебесін анықтау мәселесі қарастырылады. Халықаралық құқықтың субъектілері ретінде мемлекеттерге қойылатын заманауи халықаралық құқықтың талаптарын талдаудың негізінде автор «княздық» мемлекет емес деген қорытындыға келді, себебі, оның тұрақты халқы және белгілі бір аумағы жоқ, ал мемлекеттік билігі тиімді жүзеге аспайды. Қазіргі кезде Силендті ешбір мемлекет немесе ешбір халықаралық үкіметаралық ұйым мемлекет ретінде мойындамайды. Бұдан басқа, оның басқа мемлекеттермен қарым-қатынас орнатып, оны қолдау қабілетінің бар екендігіне сенімсіздік пайда болады. Түйінді сөздер: мемлекет, княздық, Силенд, тану, халықаралық құқық, Монтевидео конвенциясы, мойындау.
M. M. Daulenov: The problem of the legal status determination of the Principality of Sealand in International Law. The Principality of Sealand is not recognized by the international community as a state. Despite of the fact that the Principality possesses the «Roughs Tower» there is no defined territory in the international law meaning. The Sealand does not exercise effective control over its citizens and has no capacity to enter into relations with the other states. The Principality of Sealand is not also a sui generis subject of international law. Keywords: state, principality, Sealand, recognition, international law, Montevideo Convention, citizenship, territory, international relations
Читать статью

Борьба с преступностью

Д. С. Чукмаитов . Консолидация усилий государства и гражданского общества в борьбе с преступностью // Право и государство. № 2(59) 2013. – С.78-80.

В связи с модернизацией правоохранительной системы Республики Казахстан в статье акцентируется внимание на главном приоритете — необходимости солидарности гражданского общества и государства в борьбе с преступностью. В борьбе с правонарушениями важна активная гражданская позиция, основанная на нравственном поведении людей. Ключевые слова: государство, общество, преступность, правоохранительные органы, борьба, консолидация, солидарность, модернизация, правопорядок,культура.
Д. С. Чукмаитов: Қылмыспен күресте мемлекет пен азаматтық қоғамның күш-жігерін біріктіру. Мақалада Қазақстан Республикасында құқық қорғау жүйесін жаңғыртуға байланысты басты басымдық — мемлекет пен азаматтық қоғамның қылмыспен күресте ынтымақтастығының қажеттілігіне көңіл бөлінген. Құқық бұзушылықтармен күресте адамдардың адамгершілік мінезқұлқына негізделген белсенді азаматтық ұстанымы маңызды. Түйінді сөздер: мемлекет, қоғам, айыпкерлік, құқық қорғау органдары, күрес, нығаю, ынтымақ, жаңғырту, құқықтық тәртіп, мәдениет. 
D. S. Chukmaitov: Consolidation of state’s efforts and civil society in the fight with the criminality. In the connection of modernization of Kazakhstan’s Republic law system in the article attention is accented at the main priority-necessity of consolidation of civil society and state in the fight with the criminality. In fight against offenses is important an active civic position, which based on moral behavior of people. Keywords: state, society, criminality, law apparatus, fight, Consolidation, solidarity, modernization, law, culture.
Читать статью

А. Қ. Спанов . Сыбайласқан жемқорлықпен күрестегі халықаралық тәжірибелер // Право и государство. № 2(59) 2013. – С. 81-84.

Мақалада сыбайласқан жемқорлықтың түсінігі және пайда болу себептері сипатталады. Сондай-ақ, сыбайласқан жемқорлық және онымен күрес жүргізу тетіктерінің даму тарихи аспектілері қарастырылған. Қазіргі кездегі сыбайласқан жемқорлықпен күрестегі халықаралық тәжірибелер зерттеледі. Әртүрлі елдердегі сыбайласқан жемқорлықпен күрестің стратегиялары, жолдары анықталады. Түйінді сөздер: сыбайласқан жемқорлық, сыбайласқан жемқорлықпен күрес, парақорлық, мемлекеттік қызмет, саяси партия, меритократия қағидасы, халықаралық тәжірибе, сыбайласқан жемқорлықпен күрес стратегиясы, үкімет, кешенді әкімшілік реформа.
А. Қ. Cпанов: Международная практика борьбы с коррупцией. В статье характеризируются причины возникновения и понятие коррупции. Рассмотрены исторические аспекты возникновения и развития механизма борьбы с коррупцией, современный международный опыт борьбы с коррупцией. Выявлены пути и стратегии борьбы с коррупцией в различных странах. Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, взяточничество, государственная служба, политическая партия, принцип меритократии, международный опыт, стратегия борьбы с коррупцией, правительство, комплексная административная реформа. 
A. K. Spanov: International practice of struggling against corruption. The article characterizes causes and the concept of corruption. Also, article considers the historical aspects of the emergence and development of a mechanism to combat corruption. Author studies a modern nternational experience of struggle against corruption; the ways and strategies to combat corruption in different countries. Keywords: сorruption, struggle against corruption, bribery, public service, political party, the principle of meritocracy, international experience, strategy to fight corruption, government, a comprehensive administrative reform.
Читать статью

История политической и правовой мысли

Усеинова Г.Р. . Эволюция политических взглядов А.Н. Букейханова // Право и государство. № 2(59) 2013. – С. 85-91.

Статья посвящена анализу эволюции политического мировоззрения лидера национально-освободительного движения в Казахстане, государственного деятеля, ученого А. Н. Букейханова. Раскрываются взгляды А.Н. Букейханова на происхождение казахской государственности и казахской народности, сущность государства, правовое государство и его принципы. Ключевые слова: государство, кочевое общество, политика, масоны, кадеты, республика, автономия, правовое государство, гражданское общество, закон.
Г. Р. Усеинова: Ә. Н. Бөкейхановтың саяси көзқарастарының дамуы. Мақала Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыстың көшбасшысы, мемлекеттік қайраткер, ғалым Ә.Н. Бөкейхановтың саяси қөзқарасын саралауға арналған. Мақалада Ә.Н. Бөкейхановтың қазақ мемлекеттілігінің және қазақ халқының шығуы, мемлекеттің мәні, құқықтық мемлекет және оның қағидалары туралы қөзқарастары қарастырылған. Түйінді сөздер: мемлекет, көшпенді қоғам, саясат, массондар, кадеттер, республика, автономия, құқықтық мемлекет, азаматтық қоғам, заң. 
G. R. Usseinova: Evolution of political views of A.N. Bukeikhanov. This article is devoted to the analysis of evolution of political vews of the leader of national liberation movement in Kazakhstan, the statesman, scientific A.N. Bukeykhanova on an origin of the Kazakh statehood and the Kazakh nationality, essence of the state, the constitutional state and its principles. Keywords: state, nomadic society, policy, masons, cadets, republic, autonomy, legal state, civil society,law.
Читать статью

История государства и права

Т. С. Жумаганбетов . Проблемы исследования государственности кок-тюрков // Право и государство. № 2(59) 2013. – С. 92-96.

Автор статьи предлагает рассматривать вопросы государственности средневекового народа «кок-тюрк», выйдя за пределы формальных признаков государственности и формационного анализа. Изучение государственности, учитывая особенности номадизма и социальной организации кочевых обществ, по мнению автора, позволяет увидеть знакомые признаки государства в специфических институтах кокюрков. Ключевые слова: государство, каган, номадизм, катун, шад, ябгу, тутук, животноводство, формация, исследование.
Т. С. Жумағанбетов: Көк-түркілердің мемлекеттілігінің зерт- теу мәселері. Мақаланың авторы осы ғылыми тақырыпты мемлекеттіліктің пайда болуы теориясы және формациялық талдау қағидасының формалдық белгілерінен шыға қарауды ұсынады. Номадизмнің және мұндай қоғамның әлеуметтік ұйымдастырылуының өзгешелігін ескере отырып зерттеу − көк-түркілердің төл институттарында мемлекеттің таныс белгілерін көрсете алатын жаңа жол. Түйінді сөздер: қаған, номадизм, қатын, шад, ябгу, тутук, мал шаруашылығы, формация, тақырып, зерттеу. 
T. S. Zhumaganbetov: Questions of research of the statehood of Kok-turks. In this article the questions of statehood of the medieval people «kok-tyurks» are written . The author suggests to consider this scientific subject apart from the formal theory of a state and formational analysis.
The research of a statehood taking into account the peculiarities of nomadism and social organization of such societies as kok-tuyrks is a new way which enables to see familiar signs of a state in specific instituons of kok-tuyrks. Keywords: kagan, nomadism, katun, shud, abgu, tutuk, cattle, bruding, formation, subject, research.
Читать статью

Из истории правовой науки и юридического образования

О.А. Возняк, А.М. Серикбаев, С.С. Симоненко . Известный ученый-криминолог // Право и государство. № 2(59) 2013. – С.97- 99.

В статье приводятся биографические сведения, информация о научной и педагогической деятельности известного ученого в области уголовного права и эксперта законодательства, доктора юридических наук, профессора Р.Т. Нуртаева. Статья отражает основные этапы его жизни, вклад ученого в развитие юридической науки Казахстана. Авторы дают краткую характеристику наиболее значимым научным трудам ученого. Ключевые слова: юриспруденция, история юридической науки, юридическое образование, КазГЮУ, неосторожные преступления, гуманизация, уголовная политика, совершенствование законодательства, научная экспертиза, законопроект.
О. А. Возняк , А. М. Серікбаев, С. С. Симоненко: Атақты ғалым- криминолог. Мақалада биографиялық мәліметтер, қылмыстық құқық саласындағы атақты ғалым, заң сарапшысы, заң ғылымдарының докторы, профессор Р. Т. Нуртаевтың ғылыми және педагогикалық қызметі жөнінде ақпараттар берілген. Мақала оның өмірінің негізгі кезеңдерін, ғалымның Қазақстандағы заң ғылымының дамуына қосқан үлесін көрсетеді. Авторлар ғалымның өте маңызды ғылыми еңбектеріне қысқаша сипаттама береді. Түйінді сөздер: заңтану, заңды ғылымның тарихы, заң білімі, ҚазГЗУ, байқаусызда жасалған қылмыстар, ізгіліктендіру, қылмыс саясаты, заңнаманы жетілдіру, ғылыми сараптама, заң жобасы. 
O. Voznyak, A. Serikbaev, S. Simonenko: Renowned scientist–criminologist. The article provides biographical information, information on research and teaching well-known scientist in the field of criminal law and legal expert, Doctor of Law, Professor R. T. Nurtayev. This article presents the main stages of its life, the scientist's contribution to the development of legal science in Kazakhstan. The authors give a brief description of the most important scientific works of the scientist. Keywords: jurisprudence, history of legal science, legal education, KazHLU, reckless crime, humanization, criminal policy, improvement of legislation, scientific examination, bill.
Читать статью

Конференции, круглые столы

А. А. Кереев. Модернизация правоохранительных органов: ключевые проблемы и решения // Право и государство. № 2(59) 2013. – С. 100-103.

Система государственных органов, осуществляющих правоохрану, сложилась в результате проводимых в Казахстане на протяжении двух десятилетий преобразований. К ранее существовавшим изъянам добавились новые, обусловленные проведением несовершенных государственных реформ, подбором кадров. Современная модернизация правоохранительной системы Казахстана, которой посвящена статья о состоявшейся конференции в КазГЮУ, нацелена на совершенствование правоохранительных органов с учетом гуманизации правовой политики государства. Ключевые слова: государство, правоохранительные органы, модернизация, оптимизация, кадровая политика, полиграф, гуманизация, криминализация, коррупция, права человека.
А. Ә. Кереев: Құқық қорғау органдарын жаңарту: басты мәселелермен шешімдер. Құқық қорғауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар жүйесі Қазақстанда екі онжылдыққа созылған қайта құрулардың нәтижесінде қалыптасты. Бұрынғы ескі кемшін тұстардың орны іске аспаған кадрларды іріктеу мен мемлекеттік реформаларды жүргізуге байланысты жаңаларымен толықтырылды. ҚазГЗУ-да өткен конференция туралы мақалада Қазақстанның құқық қорғау жүйесін заманауи жаңғырту мемлекеттің құқықтық саясатын ізгілендіруды ескере отырып, құқық қорғау органдарын жетілдіруге бағытталғандығы айтылады. Түйінді сөздер: мемлекет, құқық қорғау органдары, жаңғырту, оңтайландыру, кадр саясаты, полиграф, қылмыстылық, жемқорлық, адам құқығы. 
А. А. Кereyev: Modernization of law enforcement: key issues and solutions. The system of state bodies which carry out law enforcement, developed as a result held in Kazakhstan for over two decades of reform. To preexisting flaws added new arising holding imperfect state reforms, the selection of personnel. Modern law enforcement modernization of Kazakhstan, which is devoted to an article on the conference held in the Kazakh State Law University, aimed at improving law enforcement with the humanization of legal policy. Keywords: State, law enforcement agencies, modernization, optimization, personnel policy, the polygraph, humanization, criminalization, corruption, human rights.
Читать статью

Рецензии

Ш. В. Тлепина . Реализация государственной этнополитики // Право и государство. № 2(59) 2013. – С. 104-107.

В статье рецензируется книга «Императивы государственной этнополитики Республики Казахстан. Аналитические материалы и методические рекомендации для государственных органов» (Астана, 2012. Под общей ред. д. политич. н. Е. Л. Тугжанова). Цель автора обратить внимание научной общественности на издание научно-методического труда, подготовленного группой ученых разных специальностей —  олитологов, историков, юристов, филологов, социологов, представителей научно-экспертного сообщества, государственных служащих и затрагивающего актуальные вопросы теории и практики государственной этнополитики Республики Казахстан в современный период. Ключевые слова: государственная этнополитика, Ассамблея народа Казахстана (АНК), Научно-экспертный совет (НЭС), методические рекомендации, теория и практика, стандарты, межэтнические отношения, конституционные нормы, государственные органы, государственный язык.
Ш. Тлепина: Мемлекеттің этносаясатын жүзеге асыру. Ғылыми жұмыста «Қазақстан Республикасының мемлекеттік этносаясатынын императивтері. Мемлекеттік органдарға арналған аналитикалық мәліметтер және әдістемелік нұсқаулар» атты кітапқа пікірсарап ұсынылған. (Астана, 2012) / саясаттану ғылымдарының докторы Е. Л. Тоғжановтың жалпы редакциясымен). Аталмыш жұмыс мемлекеттік этникалық саясатты іске асыратын мемлекеттік органдар мен қызметкерлер үшін өзекті. Пікірсараптың мақсаты бір топ ғалымдардың — заңгер, саясаттанушылар, тарихшылар, филологтар, социологтар, ғылыми сарапшылардың өкілдері мен мемлекеттік қызметшілер т.б. — дайындаған ғылыми-әдістемелік еңбекке ғылыми қоғамның назарын аудару болып табылады. Ғылыми жұмысты Қазақстандағы қазіргі кезеңдегі мемлекеттік этносаясаттың кейбір теориялық және практикалық мәселелері сарапталады. Түйінді сөздер: мемлекеттік этносаясат, Қазақстан халқы ассамблеясы (ҚХА), Ғылыми-сараптамалық кеңес (ҒСК), әдістемелік нұсқаулар, теория және тәжірибе, стандарттар, этносаралық қатынастар, адам және азаматтың құқықтары мен бостандығы туралы конституциялық нормалар, мемлекеттік органдар, мемлекеттік тіл. 
Sh. Tlepina: Implementation of state ethnic policy. The article presents a review of a book named «The imperatives of state ethnic policy of the Republic of Kazakhstan. Analytical data and methodical guidelines for state bodies» (Astana, 2012) / Edited by Tugzhanov Y.L., Doctor of political sciences). The work is relevant and essential to state bodies and officials, implementing the state ethnic policy. The purpose of the review is to draw attention of the scientific community to the scientific and methodical work, written by a group of scientists – lawyers, political scientists, historians, linguists, sociologists, representatives of scientific expert community, state officials, etc. Some aspects of theory and practice of state ethnic policy in contemporary Kazakhstan are reviewed. Keywords: state ethnic policy, Assembly of People of Kazakhstan (APK), Scientific Expert Council (NEС), methodical guidelines, theory and practice, standards, interethnic relations, constitutional norms on human and citizen rights and freedoms, state bodies, state language.
Читать статью

Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2024
© Журнал "Право и государство", 2024
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика