Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

№ 1(58), 2013

Право, политика и политические институты

М. С. Нарикбаев . Уважаемые читатели! // Право и государство. № 1(58) 2013. – С. 6-7.

Автор – президент (ректор) КазГЮУ, председатель редакционного совета, представляет нового главного редактора журнала «Право и государство» (КазГЮУ), информирует о шагах, предпринятыхредакцией для продвижения журнала. Сообщается также о включении в редакционную коллегию новых профессоров университета и в состав редакционного совета журнала – известных иностранных ученых. Обращается внимание на некоторые материалы нового номера журнала. Ключевые слова: юриспруденция, наука, Казахстан, КазГЮУ, журнал «Право и государство», редакционный совет, редколлегия, редакция, главный редактор, международные связи.
М. С. Нәрікбаев: Құрметтi оқырмандар! Автор – ҚазГЗУ президенті (ректоры), редакциялық кеңестiң төрағасы, ҚазГЗУ «Құқық және мемлекет» урналының жаңа бас редакторымен таныстырады, журналдың алға басуы үшiн редакцияның іске кiрiсу қадамдары туралы мәлімдейді. Сонымен қатар редакция алқасына университеттiң жаңа профессорларын және журналдың редакция кеңесінің құрамына белгiлi шетел ғалымдарын қосу туралы хабар етеді. журналдың жаңа нөмiрiнiң кейбiр материалдарына назар аударылады. Түйінді сөздер: юриспруденция, ғылым, Қазақстан, ҚазГЗУ, «Құқықжәне мемлекет» журналы, редакциялық кеңес, редакция алқасы,редакция, бас редактор, халықаралық қарым-қатынас.
M. S. Narikbaev: Dear readers! The author is a President (Rector) of KazHLU, chairman of the Editorial Board, presents the new chief editor of the «Law and the State» magazine (KazHLU), reports about the steps taken to promote the edition of the magazine. He is also reported about the inclusion to the editorial board of the new university professors and well-known foreign scientists. Keywords: law, science, Kazakhstan, Kazakh Humanitities and LawUniversity, the journal «Law and the State», the editorial board, editing,editor, international connections.
Читать статью

Е. Л. Тугжанов . Институт Ассамблеи народа Казахстана в контексте социальной модернизации // Право и государство. № 1(58) 2013. – С. 8-12.

В статье рассматривается институт Ассамблеи народа Казахстана, его роль и задачи в процессе социальной модернизации, направления деятельности. Представлены базовые принципы государственной политики в сфере межэтнической толерантности и общественного согласия. раскрыты задачи ассамблеи на современном этапе по реализации стратегии «Казахстан — 2050». Ключевые слова: социальная модернизация, национальное единство, народ Казахстана, этнос, полиэтничность, патриотизм, полиязыковое обучение, толерантность, согласие, этнополитика.
Е. Л. Тоғжанов: Қазақстан халқы Ассамблея институты әлеуметтік жаңғырту мәнмәтінде. Мақалада Қазақстан халқы Ассамблея институтының әлеуметтіжаңғырту үдерісіндегі рөлі мен мақсаттары, қызмет бағыттар қарастырылады. Қоғамдық келісім және этникааралық толерантты саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптері көрсетілген Ассамблеяның қазіргі таңдағы «Қазақстан — 2050» стратегиясын жүзеге асырудағы мақсаттары айқындалған. Түйінді сөздер: әлеуметтік жаңғырту, ұлттық бірлік, Қазақстан халқы, этностар, полиэтностық, патриоттық, политілдік оқыту, толеранттылық, келісім, этносаясат.
 E. L. Tugzhanov: Institute of the Assembly of People of Kazakhstan in the context of social modernization. The article describes the role, tasks and activities of the Institute of the Assembly of People of Kazakhstan in the process of social modernization. There are presented the basic principles of state policy in the sphere of inter-ethnic tolerance and public consent. This article covers issues of the Assembly at the present stage in realization of the Strategy «Kazakhstan — 2050». Keywords: social modernization, national unity, the people of Kazakhstan, ethnic groups, olyethnicity, patriotism, multilingual training, tolerance, accord, ethnopolitics.
Читать статью

А. Н. Тесленко . Молодежь как фактор социально-экономической модернизации // Право и государство. № 1(58) 2013. – С. 13-16.

В статье рассматривается место и роль молодежи в модернизации казахстанского общества в рамках концепции Президентан. А. Назарбаева «Двадцать шагов к Обществу всеобщего труда». В работе представлены общие тенденции изучения молодежной проблематики, особенности социоэкономического поведения молодежи, социально-педагогические императивы в сфере молодежной политики государства. Ключевые слова: молодежь, социализация, модернизация, профессия, ценностные ориентации, самореализация, стратегия, рынок труда, государство, политика, социальная защита.
А. Н. Тесленко: Әлеуметтік-экономикалық жаңғыртудың факторы ретіндегі жастар.  Бұл мақалада Президент Н. Ә. Назарбаевтың «Жалпыға бірдей еңбек қоғамына жиырма қадам» бағдарламалық мақаласының шегінде қазақстандық қоғам жаңғыртудағы жастардың алатын орны мен рөлі қарастырылады. Жұмыста жастар мәселелерінің жалпы үрдістерін байқауы, жастар тәртібіндегі әлеуметтік кономикалық ерекшеліктері, мемлекеттің жастар саясаты шеңберінде әлеуметтікэкономикалық императивтері ұсынылған. Түйінді сөздер: жастар, әлеуметтендіру, жаңғырту, кәсіп, құндылық бағдары, өзін-өзі жетілдіру, стратегия, еңбек нарығы, мемлекет, саясат, әлеуметтік қорғау.
A. N. Teslenko: Youth as a factor of social and economic modernization. This article examines the place and role of young people in modernized process of Kazakhstani society according to N. А. Nazarbayev’s conception “The 20 Steps to Society of Labor”. There are common tendencies of youth problems study, peculates of youth’s social and economic behavior, the social and pedagogical imperatives in the sphere of youth policy of state presented in this article. Keywords: youth, youth socialization, social and economic modernization, professional socialization, values orientations, self-realization, strategy of life success, labor market, state youth policy, social defiance.
Читать статью

Проблемы теории государства и права

М. А. Шакенов. Научная конструкция правового социального демократического государства // Право и государство. № 1(58) 2013. – С. 17-19.

В статье рассматриваются теоретические вопросы научной конструкции правового, социального, демократического государства, дается анализ некоторых положений основного закона страны. Представлены разные подходы к определению содержания социального государства. Выводы автора направлены на выработку ценностей единой концепции правового социального демократического государства. Ключевые слова: социальное государство, демократия, правовое государство, конституция, легитимность, ценности, наука, предназначение, либерализм, социализм.
М. А. Шакенов: Құқықтық, әлеуметтік, демократикалық мемлекеттің ғылыми құрылымы. Мақалада құқықтық, әлеуметтік, демократикалық мемлекеттің ғылыми құрылымының теориялық мәслелелері қарастырылады. еліміздің негізгі заңының кейбір ережелері сарапталынады. Әлеуметтік мемлекеттің мазмұның анықтауында әртүрлі пікірлер қарастырылады. Мақаладағы қорытындылар құқықтық әлеуметтік демократикалық мемлекеттің біртұтас тұжырымдама құндылықтарын қалыптастыруға бағыттылған. Түйінді сөздер: әлеуметтік мемлекет, демократия, құқықтық мемлекет, конституция, легитимділік, құндылықтар, ғылым, арналу, либерализм, социализм. 
M. A. Shakenov: Legal, social, democratical state's scientific construction. The article considers theoretical problems of scientific construction of the social, democratic, legal state. There were analyzed some provisions of the main law of a country. There were considered various approaches to determine the content of the social state. The conclusions in the article are aimed to production values of unified concept of the social democratic legal state. Keywords: social state, democracy, legal state, constitution, legitimacy, values, essence of the state, scientific construction, social destination, liberal society, socialist order.
Читать статью

Право и миграционная политика

Шапак У.Ш.. Оралмандарды әлеуметтік бейімдеу және ықпалдастыру қызметін ұйымдастырудың құқықтық проблемалары // Право и государство. № 1(58) 2013. – С. 20-23.

Мақалада оралмандарға бейімдеу және ықпалдастыру қызметтерін көрсету, яғни, оралмандар мен олардың отбасы мүшелеріне қоғамға бейімдеу және ықпалдастыру мақсатында көрсетілетін (ақпараттық, заңдық, әлеуметтік, медициналық және білім беру) қызметтер кешенінің құқықтық негізі және оны құқықтық реттеу жолдарық арастырылған. Түйінді сөздер: оралман, миграция, әлеуметтік бейімдеу, ықпалдастыру, көші-қон процесін реттеу, этникалық қазақ, көшіп келу квота, көшіп келушілер құқығы, көші-қон заңнамасы, көші-қон саясаты.
У. Ш. Шапак: Правовые проблемы организации услуг по социальной интеграции и адаптации оралманов. В статье рассмотрены правовые основы комплекса услуг адаптации и интеграции оралманов и организационно-правовые решения, связанные с его совершенствованием. Автор делает предложения по совершенствованию законодательства и миграционной политики. В частности, по мнению автора, необходимы: модернизация центров, системно оказывающих информационные, правовые, социальные,  едицинские и образовательные услуги; создание общественных организаций; переподготовка и проведение курсов повышения квалификации специалистов; организация исследовательской деятельности по проблемам регулирования и прогнозирования социально-экономического эффекта внешней и внутренней миграции. Ключевые слова: репатриант, миграция, социальная адаптация и интеграция, регулирование процесса миграции, этнический казах, миграционная квота, права мигрантов, миграционное законодательство, миграционная политика.
U. Shapak: Legal issues of organization of activity on social adaptation and integration of repatriates. This article considers the legal framework of the complex services of adaptation and integration repatriates, organizational and legal solutions related to its improvement. The author made suggestions to improve legislation and migration policy, especially, center, systematically providing information, legal, social, medical and educational services should be modernized; it is necessary to create public organizations, to organize retraining and advanced training courses; organization of research on migration management and forecasting of the socio-economic effect of internal and external migration should be arranged. Keywords: repatriate, migration, social adaptation, integration, regulation, on migration, ethnic kazakh, immigration quota, the rights of migrants, migration, legislation, migration, policy.
Читать статью

Право социального обеспечения

И. В. Межибовская . Реформирование пенсионного законодательства – одно из основных направлений социальной модернизации // Право и государство. № 1(58) 2013. – С. 24-27.

В статье анализируются проблемы формирования теоретической научной базы правового института социальных гарантий и совершенствования законодательства Казахстана о пенсионном обеспечении. Представлена характеристика основных направлений действующей модели пенсионного обеспечения и ее реформирования в свете основных принципов социальной безопасности, а также возможность укрепления социальной стабильности путем определения минимальных социальных стандартов и стимулирования уравнительного подхода в системе социальных стандартов. Ключевые слова: социальное обеспечение, страхование, трудовой стаж, пенсии, общество, стабильность, государство, пенсионные фонды, социальные стандарты, модернизация.
И. В. Межибовская: Зейнетақы заңнамасының реформалауы — әлеуметтік жаңғыртудың негізгі бағыты. Мақалада әлеуметтік кепілдеменің құқықтық институтының қағидалы ғылыми базасының құралымының мәселелері және Қазақстанның зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасының жетілдіруі талданады. Зейнетақының қамсыздандыруының қолданыстағы қалыбының негізгі бағытының мінездемесі және әлеуметтік қауіпсіздіктің негізгі ұстанымдарының реформалары, әлеуметтік тұрақтылықты қорғаудың мүмкіндігінің ең төмен әлеуметтік қалыптың ұйғарым жолы мен әлеуметтік жүйесінің теңестіруші ыңталы ұсынылады. Түйінді сөздер: әлеуметтік қамсыздандыру, сақтандыру, еңбек өтілі, зейнетақылар, қоғам, тұрақтылық мемлекет, зейнетақы қорлары, әлеуметтік стандарттар, жаңғырту.
I. V. Mezhibovskaya: The modernization of the pension legislation — as one of the main directions of social stability in the republic of Kazakhstan. The article analyzes problems of formation оf theoretical scientific base of the legal Institute of the social guarantees and improvement of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the area of pensions. There are presented characteristic of the main directions of the current model of pension system and its reform in the light of the fundamental principles of social security, as well as an opportunity to strengthen social stability through the establishment of minimum social standards and stimulation of egalitarian approach to the system of social standards in combination with the elements of the de-identification of labour. Keywords: social security, social insurance, length of service record, pension funds, state social standards.
Читать статью

А. В. Пиптюк . Повышение пенсионного возраста в Республике Казахстан: проблемы и перспективы // Право и государство. № 1(58) 2013. – С. 28-30.

Автор приходит к выводу о том, что при увеличении пенсионного возраста могут возникнуть такие проблемы, как недоверие к пенсионной системе со стороны населения, увеличение числа безработных граждан. Повышение пенсионного возраста может вызвать негативное отношение к престарелым работникам со стороны работодателя. По этой причине необходимо предусмотреть меры государственного регулирования, направленные на стимулирование работодателей, применяющих труд данной категории работников, к примеру, налоговые льготы. Ключевые слова: право, государство, пенсия, пенсионная система, пенсионный возраст, реформа, социальное страхование, безработица, инфляция, льгота.
А. В. Пиптюк: Қазақстан Республикасында зейнетақы жасын жоғарылау: мәселелері мен келешегі. Автор зейнетақы жүйесінің реформасын жүргізу барысында мынадай мәселелердің туындауы мүмкін деген қорытындыға келеді, мысалы, зейнетақы жасына жету мен өмір сүрудің мерзімі, халықтың зейнетақы жүйесіне сенбеуі, жұмыссыздықтың артуы. Зейнетақы жасының өсуі жұмыс берушілердің тарапынан қарт жұмыскерлерге жағымсыз көзқарасын арттыруы мүмкін. Осы себептен бұл категориядағы жұмыскерлердің еңбегін пайдаланушы жұмыс берушілердің мүддесін арттыру үшін мемлекеттік реттеу шараларын қарастыру керек, мысалы, салықтық жеңілдіктерді қолдану. Түйінді сөздер: құқық, мемлекет, зейнетақы, зейнетақы жүйесi, зейнетақы жасы, реформа, әлеуметтiк сақтандыру, жұмыссыздық, құнсыздану, жеңiлдiк. 
A. V. Piptyuk: Increase of a retirement age in Republic of Kazakhstan: problems and prospects. The author comes to a conclusion that conducting a pension reform may have such problems as disproportion of a retirement age and survival terms on pension, mistrust to pension system from the population, increase in number of jobless citizens. Increase of a retirement age may cause negative attitude to aged workers from the employer. That is why it is necessary to provide the measures of state regulation directed on stimulation of employers, applying work of this category of workers,for example, tax privileges. Keywords: law, state, pension, pension system, retirement age, reform,social insurance, unemployment, inflation, privilege.
Читать статью

Проблемы жилищного законодательства

О. С. Кыстаубай . Право гражданина на доступное жилье и возможные пути его реализации // Право и государство. № 1(58) 2013. – С. 31-34.

В статье рассмотрены проблемы доступности жилья в Казахстане в свете программной статьи Президента Казахстана Н.А. Назарбаева «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» с учетом международного опыта, в контексте жилищных программ Правительства и реалий рынка жилья. Предлагаются возможные пути их решения. Ключевые слова: жилище, право на жилище, жилищный фонд, аренда, государство, программа, строительство, ипотека, банки, вознаграждение.
Ө. С. Қыстаубай: Азаматтың қолжетімді тұрғын үйге құқығы және оны жүзеге асыру мүмкіндіктері. Қазақстан Президенті Н. Ә. Назарбаевтың «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты бағдарламалық мақаласын басшылыққа ала отырып, автор қолжетімді баспана мәселесін, сондай-ақ Үкіметтің ұсынған бағдарламалық жобалары мен тұрғын үй нарығында қалыптасқан жағдайларды есепке ала отырып, оларды шешудің жолдарын қарастырады және ұсынады. Түйінді сөздер: тұрғын үй, тұрғын үйге құқық, тұрғын үй қоры, жалдау, мемлекет, бағдарлама, құрылыс, ипотека, банктер, сыйақы. 
O. S. Kystaubay: The right of a citizen to affordable housing and of its possible ways of implementation. The present publication considers the efforts to deal with problems of housing affordability in the Republic of Kazakhstan on the strategic program of the president N. А. Nazarbayev “Social Modernization of Kazakhstan: twenty steps towards the society of Universal Labour” in the frame of the Governmental Housing program and the realm of housing market and understands the problem domain and options well. Keywords: dwelling, the right to housing, housing stock, rent, state, programm, housing (construction), mortgage, banks, compensation.
Читать статью

Уголовно-исполнительное право

О. А. Возняк . Модернизация трудозанятости и проблемы социальной адаптации осужденных // Право и государство. № 1(58) 2013. – С. 35-38.

В статье предлагаются меры по реализации патронатной деятельности государства над осужденными лицами, освобожденными из мест лишения свободы. В качестве идеи статьи определена связь проблем исполнения наказания в виде лишения свободы с последующей реабилитацией; взаимосвязь эффективности передачи функций социальной адаптации лиц, отбывших наказание, из уголовно-исполнительной системы местным исполнительным органам и процедуры ресоциализации; сделан вывод о проблемах ресоциализации лиц, отбывших наказание, с незанятостью во время отбывания наказания. Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, ресоциализация, реабилитация, осужденный, модернизация, трудозанятость, перевоспитание, патронатская деятельность, социальное обеспечение.
О. А. Возняк: Әлеуметтік бейімделудің жаңғыртылуы және сотталғандардың жұмыспен қамтылуы. Мақалада автор халықты жұмыспен қамтамасыз ету жағдайында жаза өтеген тұлғалардың қылмыстық-атқарушылық саясаттың өзгерістер тұрғысында әлеуметтік қайта бейімделу және ресоциализациялау мәселесіне назар аударады. автор сотталғандарға мемлекетпен патронаттық қызмет жүргізілуін қажетті шара ретінде ұсынып отыр. Мақала идеясы ретінде бас бостандығынан айыру жазасын орындау және одан кейінгі оңалту мәселесінің байланысы көрестіледі. Жазаны өтеген тұлғалардың ресоциациясы және жазаны өтеу кезіндегі жұмыспен қамтылмағандығы арасындағы байланысы зерттелген. Түйінді сөздер: әлеуметтік бейімдеу, дезадаптация, ресоциализация, қалпына келтіру, сотталған, жаңарту, еңбекпен қамтамасыз ету, қайта тәрбиелеу, патронат қызметі, әлеуметтік қамтамасыз ету.
 O. A. Voznyak: Modernization of employment and reintegration of convicts. In article the author lifts a problem of social adaptation and resocialization of the persons who have served sentence in the light of change of a foreshortening of criminal and executive policy on employment of the population; research of the reasons of a social disorientation condemned through the analysis of number of the persons needing a providing with work after serving of punishment is conducted; problem solutions are defined. The author offers measures on activity of the state above convict. As an idea of the article connection of problems of execution of punishment is certain as imprisonment with a subsequent rehabilitation. Connection of resocialization is investigational departing punishment with unemployment during serving of punishment. The analysis of efficiency of transmission of functions of social adaptation is conducted departing punishment from the criminally-executive system to local authorities. Keywords: social adaptation, disadaptation,resocialization, reabilitation, a convicted person, modernization, employment, reducation, patronate activity, social welfare.
Читать статью

Международное право и международные организации

М. А. Сарсембаев . Казахстан: к практическим высотам международного права // Право и государство. № 1(58) 2013. – С. 39-42.

Статья посвящена вопросам правовой природы, статуса и основных направлений деятельности Комитета ООН по правам человека. Показаны организационная специфика и формы деятельности данного Комитета. уделено внимание функциям толкования Комитетом основных положений Международного пакта о гражданских и политических правах, заслушиванию государств, изучению их докладов о состоянии прав человека в их странах, рассмотрению дел по индивидуальным сообщениям (жалобам) граждан государств-членов. Обращено внимание на характерные особенности биографий членов Комитета. Ключевые слова: ООН, комитет, права человека, международное право, политические права, гражданские права, английский язык, университет, пакт, дипломатия.
M. А. Сәрсембаев: Қазақстан: халықаралық құқықтың тәжірибелік биіктеріне жету. Мақала адам құқықтары жөніндегі БҰҰ Комитеті қызметінің құқықтық табиғаты, мәртебесі мен негізгі бағыттары мәселелеріне арналған. Аталған Комитеттің ұйымдық ерекшелігі мен қызметінің нысандары көрсетілген. Комитеттің азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің негізгі ережелеріне түсінік беру қызметтеріне, мемлекеттерді тыңдауға, ол елдердегі адам құқықтарының жағдайы туралы олардың баяндамаларын зерттеуге, мүше мемлекеттер азаматтарының жеке хабарлары (шағымдары) бойынша істерін қарауға көңіл бөлінген. Комитет мүшелері өмірбаяндарының өзіне тән ерекшеліктеріне көңіл аударылған. Түйінді сөздер: БҰҰ, комитет, адам құқықтары, халықаралық құқық, саяси құқықтар, азаматтық құқықтар, ағылшын тілі, университет, пакт, дипломатия. 
M. A. Sarsembayev: Kazakhstan: to practical heights of international law. This article is devoted to the issues of the nature of the legal status and the main activities of the UN Human Rights Committee. The article shows the organizational peculiarities and forms of the activities of the Committee. The author draws attention to the functions of the Committee's understanding of the International Covenant on Civil and Political Rights` key provisions, of hearing the reports of the states on the situation of human rights intheir countries, of cases on individual communications (complaints) of nationals of the participating states. The attention is drawn to the specific features of the biographies of the members of the Committee. Keywords: UN, committee, human rights, international law, political rights, civil rights, the English language, the university, the pact, diplomacy.
Читать статью

М. Т. Алимбеков . К вопросу о политико-правовом статусе будущего Евразийского экономического союза // Право и государство. № 1(58) 2013. – С. 43-46.

Статья посвящена актуальной проблеме создания и функционирования в ближайшей перспективе вразийского экономического союза. В ней излагается авторская позиция политико-правового статуса будущего интеграционного объединения с учетом идей и принципов государственного суверенитета, опыта других межгосударственных объединений, в частности европейского союза. Ключевые слова: политико-правовая идентификация, Евразийский экономический союз, Европейский союз, национальный суверенитет, государственный суверенитет, наднациональные органы, межгосударственное объединение, договор о создании евразийского экономического союза, политико-правовой статус.
М. Т. Алимбеков: Болашақтағы Еуразиялық экономикалық одақтың саяси-құқықтық мәртебесі cұрағы бойынша. Мақала Еуразиялық экономикалық одақтың келешектегі құрылу және іске асырылу өзекті мәселесіне арналған. Онда мемлекеттік егемендік қағидалары мен пікірлерін, басқа да мемлекетаралық бірлестіктердің, соның ішінде еуропалық одақтың тәжірибесін есепке алғандағы келешек шоғырланған бірлестіктің саяси-құқықтық мәртебесінің авторлық көзқарасы баяндалады. Түйінді сөздер: саяси-құқықтық бірдейлендіру, еуразиялық экономикалық одақ, еуропалық одақ, ұлттық тәуелсіздік, мемлекеттік егемендік, ұлт үстi органдар, мемлекетаралық бірлестік, еуразиялық экономикалық одақты құру туралы келісім шарт, саясиұқықтық мәртебе.
M. T. Alimbekov: To the question of the political and legal status of the future Eurasian Economic Union. This article addresses topical issues of the establishment and functioning of the Eurasian Economic Union in the near term. The author sets out his position in relation to the political and legal status of the future integration union giving due consideration to the concept and principles of state sovereignty, with respect to the experience of other interstate organizations including the European Union. Keywords: political and legal identification, Eurasian Economic Union, European Union, national sovereignty, state sovereignty, supranational bodies, interstate organization, Treaty on the Establishment of theEurasian Economic Union, political and legal status.
Читать статью

Право и политические системы зарубежных стран

Авакьян С.А.. Конституционно-правовые проблемы локального уровня развития демократии в Российской Федерации // Право и государство. № 1(58) 2013. – С. 47-53.

В статье рассматриваются в сочетании общие и локальные конституционно-правовые проблемы развития демократии. Автор исходит из того, что муниципальная демократия имеет определенные отличия от публичных мероприятий как средства реализации конституционного права граждан на манифестации. раскрывается достаточно широкий арсенал демократических возможностей участия граждан в местном самоуправлении. Показано, как отражается на местном уровне процесс строительства политических партий в россии. Ключевые слова: демократия, локальная демократия, муниципальная демократия, муниципальные образования, местный референдум, выборы, местная правотворческая инициатива, публичные слушания, депутаты, представительные органы.
С. А. Авакьян: Ресей Федерациясында демократияның жергiлiктi деңгейде дамудың конституциялық-құқықтық мәселелер. Мақалада демократия дамуының жалпы және жергілікті конституциялық мәселелердің арақатынасы қарастырылады. автор муниципалдық демократияның жиындарға конституциялық құқығын жүзеге асыру құралы ретіндегі жария іс-шаралардан айқындалған айырмашылығына сүйенеді. азаматтардың жергілікті өзін-өзі басқаруға қатынасудағы демократиялық мүмкіндіктерінің шеңберінің біршама кең екендігін ашады. ресейдегі саяси партиялардың жергілікті деңгейде құрылу барысы көрсетіледі. Түйінді сөздер: демократия, жергілікті демократия, муниципалдық демократия, муниципалдық білім, жергілікті референдум, сайлаулар, жергілікті құқық шығармашылық бастамалар, жария тыңдаулар, депутаттар, өкілді органдар.
S. A. Avakyan: Constitutional-legal problems of a local level of democracy development in the Russian Federation. The common and local constitutional and legal problems of development of democracy are considered in a combination in the article. The author recognizes that municipal democracy has certain differences from public actions as implementers of the constitutional law of citizens on demonstration. Rather wide arsenal of democratic opportunities in participation of citizens in local government reveals. It is shown how process of construction of political parties in Russia is reflected in local level. Keywords: democracy, local democracy, municipal democracy, municipalities, local referendum, elections, local law-making initiative, public hearings, deputies, representative bodies. 
Читать статью

Howard Schweber. Constitutional Law in Action and the Capabilities Approach to Development: Lessons From Peru, Israel, and Australia // Право и государство. № 1(58) 2013. – С. 54-56.

This article asks us to consider the relationship between constitutional law and social development in terms of two particular ways of thinking. First, the article proposes that social and economic development should be thought about in terms of the «capabilities approach» that measures «development» in terms of the expansion of opportunities for individuals in the society to realize their potentials. Second, the article asks us to think about constitutional law in terms of «law in action», meaning the way law works in social and economic practice to structure relationships. Constitutional law in action describes the way constitutional legal arguments and categories of thinking affect social and economic development. The question being addressed can therefore be phrased as «what can we learn from looking at foreign examples about the role of constitutional-law-in-action in furthering citizens’ capabilities and opportunities for self-realization?». Drawing on examples from Peru, Israel, and Australia, the article argues that constitutional law in action is a critical element in the development of capabilities, and needs to be a primary focus for any nation that attempts to pursue the goal of social modernization. Keywords: Law, constitution, development, capabilities, comparative politics, society, modernization, democratization, оpportunity,economics.
Х. Швебер: Конституционное право в действии и возможные подходы к развитию: уроки Перу, Израиля и Австралии. В статье показана взаимосвязь конституционного права и социального развития. Автор полагает, что социально-экономическое развитие должно рассматриваться: 1) с учетом термина «возможности подхода», определяющего «развитие» с точки зрения расширения возможностей для людей, реализации ими своего потенциала, самореализации; 2) с точки зрения «закона в действии» как средства формирования отношений. Действующий конституционный закон, считает автор, описывает способ влияния конституционно-правовых аргументов и некоторых категорий мышления на социальное и экономическое развитие. на примерах Перу, Израиля и австралии показывается, что действующий конституционный закон — важный элемент развития возможностей и социальной модернизации. Ключевые слова: право, конституция, развитие, способности, сравнительная политика, общество, модернизация, демократизация, возможность, экономика. 
Х. Швебер: «Конституциялық құқықіс-әрекетте және дамытуға мүмкін тұғырлар: Перу, Израиль мен Австралия тағылымы». Осы мақалада конституциялық құқық пен әлеуметтік даму арасындағы өзара арақатынасы қарастырылады. автор әлеуметтік-экономикалық дамуды екі ойлау тәсілі жағдайындаталдайды: 1) мақала әлеуметтікэкономикалық дамуды «тәсілдеме мүмкіндігі» термині шеңберінде қарастырылуы жөн екендігін болжамдайды, ол «дамуды» өз әлеуетін іске асыру мақсатымен адамдар үшін қоғамда мүмкіндіктерді кеңейту жағынан анықтайды; 2) мақала конституциялық құқықты «қолданыстағы заң» жағынан, яғни осы заңды әлеуметтік пен экономикалық қызметте қатынастарды қалыптастыру мақсатымен қолдану жолымен зерттейді. Қолданыстағы конституциялық заң конституциялыққұқықтық дәлелдердің мен бірнеше ойлау санаттардың әлеуметтік пен экономикалық дамуға ықпал тәсілін бейнелейді. Перу, Израиль мен австралия үлгілерін негізге ала отырып, қолданыстағы конституциялық заң — мүмкіндіктің және әлеуметтік жаңғыртуды дамуының маңызды элементі деп көрсетіледі. Түйінді сөздер: құқық, конституция, даму, қабілеттілік, салыстырмалы саясат, қоғам, жаңғырту, демакратизация, мүмкіндік, экономика.
Читать статью

Философия права

Темирбеков Ж.Р.. Альберт Венн Дайси и концепция "rule of law"(«верховенство права») // Право и государство. № 1(58) 2013. – С. 57-60.

В статье рассматриваются размышления известного английского теоретика конституционного права альберта Венн дайси (Albert Venn Dicey) о концепции «Rule of law», которую он впервые выдвинул во второй половине XIX века. Автор статьи отмечает три особенности концепции верховенства права Дайси, останавливается на особенностях английского конституционализма. Также в работе отмечается роль и место английских судов в формировании и развитии концепции «Rule of law», предпринимается попытка раскрыть сущность основных принципов Британской конституции. Ключевые слова: альберт Венн дайси, верховенство права, господство, правовое государство, конституция, закон, обычное право, суд, английский конституционализм, принципы конституции.
Ж. Р. Темірбеков: Альберт Венн Дайси және «Rule of law» («Құқық үстемдігі») концепциясы. Мақалада атақты ағылшын заңгер ғалымы Альберт Венн дайсидің (Albert Venn Dicey) «Rule of law» концепциясы жайында ойлары зерттелінеді. А. В. дайси «Rule of law» концепциясын алғаш рет XIX ғасырдың екінші жартысында негіздеген. мақала авторы дайсидің құқық үстемдігі концепциясының үш ерекшелігіне, Британ конституционализмінің ерекшелеіктеріне тоқталады. Сонымен бірге мақалада «Rule of law» концепциясын негізін қалауда және жетілдіруде ағылшын соттарының орны белгіленеді, Британ конституциясының негізгі қағидаларының мәнін ашуға әрекет жасалады. Түйінді сөздер: Альберт Венн дайси, құқық үстемдігі, үстемдік, құқықтық мемлекет, конституция, заң, әдет-ғұрып құқығы, сот, Британ конституционализмі, конституция қағидалары. 
Zh. R. Temirbekov: Albert Venn Dicey and the concept of «Rule of law». The article consideres reflections of the famous British constitutional law theorist Albert Venn Dicey about the concept of «Rule of law», which he first put forward in the second half of the XIX century. The author notes three features of the concept of «Rule of law» of Dicey, stops on the features of English constitutionalism. Also in the paper notes the role and place of the English courts in the formation and development of the concept of «Rule of law», an attempt is made to reveal the essence of general principles of the British Constitution. Keywords: Albert Venn Dicey, rule of law, supremacy, Rechtsstaat, constitution, law, common law, court, English constitutionalism, principles of the constitution.
Читать статью

Из истории правовой науки и юридического образования

К. К. Айтхожин . Из плеяды великих академиков: о Зиманове Салыке Зимановиче // Право и государство. № 1(58) 2013. – С. 61-63.

В статье раскрываются грани личности академика Зиманова С. З. как выдающегося ученого, государственного деятеля, истинного патриота своего Отечества, стоявшего у истоков становления суверенного Казахстана. Академик Зиманов — видный ученый-юрист, один из основателей казахстанской юридической науки, автор фундаментальных трудов, имеющих и поныне огромное теоретическое и практическое значение. Ключевые слова: история; право; государство; история государства и права; теория государства и права; обычное право; казахское обычное право; правовая наука; правовое наследие; казахский суд биев.
К. К. Айтхожин: Ұлы академиктер үркерiнiң бірі: Салық Зиманұлы Зиманов туралы. Мақалада академик С. З. Зимановтың тұлғасы өз Отанының шынайы патриоты, көрнекті ғалымы, мемлекеттік қызметкер ретінде арастырылады. Академик Зиманов — көрнекті ғалым-заңгер, Қазақстанның заңи ғылым саласының негізін құрушылардың бірі, қазіргі таңдағы мағыналы ғылыми және тәжірибелік негізгі еңбектердің авторы. Түйінді сөздер: тарих, құқық, мемлекет, мемлекет және құқық тарихы, мемлекет және құқық теориясы, әдет-ғұрып құқығы, қазақтың әдет-ғұрып құқығы, құқықтық ғылым, құқықтық мұра, қазақтың билері соты. 
К. К. Aitkhozhin: One of the great academicians: about Salyk Zimanov. The article reveals facets of academician S. Z. Zimanov as an outstanding scientist, statesman, a true patriot of his homeland, who was one of the founders of sovereign Kazakhstan. Academician Zimanov is a prominent scholar-jurist and one of the founding members of the Kazakhstan legal science, author of fundamental works with still great theoretical and practical significance. Keywords: history; law; state; history of state and law; theory of state and law; customary law; the kazakh customary law; legal science; legal heritage; kazakh court biys.
Читать статью

У. С. Жекебаев , М. Т. Баймаханов . Крупный ученый-юрист // Право и государство. № 1(58) 2013. – С. 64-66.

Доктору юридических наук, профессору Владимиру Александровичу Киму исполнилось 90 лет. Статья посвящена биографическим вехам, личности и научной деятельности видного юриста, внесшего весомый вклад в становление и развитие юридической науки и образования в республике Казахстан. авторы кратко характеризуют основные научные труды В. А. Кима, посвященные исследованию статуса и деятельности представительных и исполнительных органов Казахстана, правовой и политической системе КНДР. Ключевые слова: юриспруденция, личность, ученый, конституционное право, конституция, институт государства и права, местные Советы, КазГУ им. С. М. Кирова, КарГУ.
У. С. жекебаев, М. Т. Баймаханов: Заң ғылымдары тарихы мен заң білімдерінен. Заң ғылымдарының докторы, профессор Ким Владимир Александрович 90 жасқа толды. Бұл мақала Қазақстан Республикасының білімі мен ғылымының қалыптасуына және дамуына зор үлесін қосқан, белгілі заңгердің ғылыми еңбектері мен оның ғұмырының тоғыстарына арналған. авторлар В. А. Кимнің КХДР құқықтық және саяси жүйесінде, Қазақстан Республикасының уәкілетті және атқарушы органдарының қызметтерінің дәрежесін зерттеген еңбектерін қысқаша сипаттайды. Түйінді сөздер: құқықтану, тұлғалық, ғалым, конституциялық құқық, конституция, мемлекет және құқық институты, жергілікті Кеңес,С. М. Киров ат. ҚазМУ, ҚарМУ.
U. S. Jekebayev, Baimakhanov M. Т.: Outstanding Scientist in Law. Kim Vladimir, Doctor of law, professor, celebrates his 90s anniversary. The given article is devoted to the biography, academic career and the personality of this outstanding lawyer, who made an incredible contribution into the formation and development of science of law and education in Kazakhstan. The main scientific works about status research and the executive and representative bodies activities in the Republic of Kazakhstan, legal and political systems in Democratic People's Repiblic of Korea. Keywords: jurisprudence, personal, scientist, constitutional law, constitution, institute of state and law, local counsels, Karaganda State University, Kazakh State University named after Kirov.
Читать статью

Интересное о государстве и праве

С.Ф. Ударцев . Имена людей в конституциях // Право и государство. № 1(58) 2013. – С. 67-69.

В статье отмечается, что, как показывает исторический опыт, конституции как политико-юридические документы при определенных условиях могут содержать положения, закрепляющие политический курс страны, элементы официальной идеологии, символы исторической памяти народа, в том числе имена и идеи лидеров революций и национально-освободительного движения, основателей государств и т.д. Ключевые слова: конституция, политика, государство, история, лидер, нация, реформа, революция, символ, сознание.
С. Ф. Ударцев: Конституциялардағы адам аттары. Мақалада тарихи тәжiрибе көрсеткендей, белгiлi жағдайда конституция саяси-заңды құжат ретінде, елдiң саяси бағытын, ресми идеологияның элементтерiн, халықтың тарихи есiнiң символдарын, соның ішінде революция және ұлт-азаттық қозғалыстар лидерлерінің аттары мен идеяларын бекiтушi қағидаларды қамти алатындығы көрсетілген. Түйінді сөздер: конституция, саясат, мемлекет, тарих, көсем, ұлт, реформа, революция, символ, ес.
S. F. Udartsev: Names of people in the constitutions. The article notes that, as historical experience shows, the Constitutions as a political-legal documents in certain conditions can contain provisions that fixed the political course of the country, the elements of the official ideology, symbols of historical memory of the people, including the names and ideas of the leaders of revolutions and national liberation movement, the founders of states, and etc. Keywords: constitution, politics, the state, history, leader, nation, reform, revolution, symbol, consciousness.
Читать статью

Презентации

Н. А. Кудайбергенов . Открытие академии имени С. Зиманова // Право и государство. № 1(58) 2013. – С. 70-71.

В сообщении представлена информация об официальной презентации академии фундаментальных и прикладных наук имени С. Зиманова и торжественном открытии именной аудитории им. С. З.  Зиманова, состоявшихся в Казахском Гуманитарно-Юридическом Университете. Ключевые слова: презентация, академия фундаментальных и прикладных наук, ученый-правовед, исследование, традиция, государство, грант, информация, юриспруденция, декларация.
Н. А. Кудайбергенов: С. Зиманов атындағы академияның ашы-луы. Хабарламада Қазақ Гуманитарлық Заң Университетінде С. Зиманов атындағы iргелi және қолданбалы зерттеулер академиясының ресми тұсаукесері және көрнекті ғалым атындағы атаулы дәрiсхананы салтанатты ашылу рәсімі туралы ақпарат берілген. Түйінді сөздер: ресми тұсаукесер, iргелi және қолданбалы зерттеулер академиясы, ғалым-заңгер, зерттеу, дәстүр, мемлекет, грант, ақпарат, құқықтану, мағлұмдама. 
N. A. Kudaibergenov: Opening of the Academy of S. Zimanov. The report provides information about the official presentation of the Academy of Fundamental and Applied Sciences of S. Zimanov and the grand opening of this academy named by S.Z. Zimanov which held in the Kazakh Humanities and Law University. Keywords: presentation, Academy of Fundamental and Applied Sciences, law scientist, research, tradition, state, grant, information, law, declaration.
Читать статью

Суретші Аманат Назарқұлмен Сұхбат . Атына заты сай көркем туындылар // Право и государство. № 1(58) 2013. – С. 72-74.

«Астана — жастар мен білім қаласы» мен «Қасиетті Билер елі» монументалды суреттерінің авторы Аманат Назарқұлмен сұхбат. Бұл көркем шығармалар — ұлттық колоритте жазылған кең көлемді туындылар. Тәуелсіздік символдарымен бірге, тарихи бейнелер мен тұлғалар да картинада өз орнын тапқан. Түйінді сөздер: Аманат Назарқұл, «Астана — жастар мен білім қаласы», «Қасиетті Билер елі», ҚазГЗУ, монументалді кескіндеме, Астана, Яссауи, үш би, білім, мәдениет.
Произведения искусства достойные своих названий. Интервью с художником А. Назаркулом. Интервью с художником Аманатом Назаркулом, автором монументальных картин «Астана — жастар мен білім қаласы» и «Қасиетті Билер елі». Данные монументальные полотна — произведения искусства с ярко выраженным национальным колоритом. В картинах отражены символы Независимости, исторические личности и наши современники. Ключевые слова: Аманат Назаркул, «Астана — жастар мен білім қаласы» (Астана — город молодежи и знаний), «Қасиетті Билер елі» (священная земля биев), КазГЮУ, монументальная живопись, Астана, Яссауи, три бия, образование, культура.
Works of art worthy its names. Interview with an artist A. Nazarkul. An interview with an artist Amanat Nazarkul, author of monumental pictures «Аstana — zhastar men bilim kalasi» and «Kasietti biler eli». These monumental linens are works of art with the brightly expressed national colour. The symbols of Independence, historical personalities and our contemporaries are reflected in the picture. Keywords: Amanat Nazarkul, «Астана — жастар мен білім қаласы» (Astana is the city of knowledge and the youth), «Қасиетті Билер елі» (Holy ground of biys), KazHLU, monumental ainting, Astana, Yassui, three biys, education, culture.
Читать статью

Конференции, круглые столы

А. Ж. Наурызбай . Обсуждение проблем реализации конституционных прав граждан в социальной сфере // Право и государство. № 1(58) 2013. – С. 75-78.

В статье представлен обзор проведенного круглого стола, организованного НИИ правовой политики и конституционного законодательства по актуальным проблемам правовой политики и реализации конституционных прав граждан в социальной сфере в условиях социальной модернизации. В конструктивном диалоге приняли участие представители ряда центральных государственных органов, профессора и преподаватели КазГЮУ и других вузов астаны, магистранты и студенты. Ключевые слова: Послание Президента РК, КазГЮУ, правовая политика, право, реализация права, юриспруденция, модернизация, социальное государство, конституция, права граждан.
А. Ж. Наурызбай: Әлеуметтік аяда азаматтардың конституциялық құқықтарын іс жүзіне асырудың өзекті мәселелерің талқылау. Мақалада Қазақ Гуманитарлық Заң Университетінде құқықтық саясат және конституциялық заңнама институтының ұйымдастыруымен өткен дөңгелек үстелдің жұмысына шолу жасалған. дөңгелек үстелде қатысушылар әлеуметтік жаңғырту жағдайындағы құқықтық саясат және әлеуметтік аяда азаматтардың конституциялық құқықтырын жүзеге асырудың өзекті мәселелерін талдаған. Сындарлы сұбхатқа профессор-оқытушылар, магистранттар мен студенттер қатысты. Түйінді сөздер: ҚР Президентінің Жолдауы, ҚазГЗУ, құқықтық саясат, құқық, құқықты іс жүзіне асыру, құқықтану, жаңғырту, әлеуметтік мемлекет, конституция, азаматтардың құқықтыры. 
А. Nauryzbay: A discussion of problems of realization of constitutional rights for citizens in a social sphere. The article considers a review of conducted round table, organized by the RI of legal politics and constitutional legislation on the issues of the day of legal politics in the conditions of social modernization and realization of constitutional rights for citizens in a social sphere. Representatives of central public organs, professors and faculty staff of KazHLU and other higher educational institutions of Astana, masters of laws and students took a part in the structural dialogue. Keywords: Message of President of RК, KazHLU, legal politics, right, realization of right, jurisprudence, modernization, social state, constitution, citizens rights.
Читать статью

С. К. Идрышева . Конференция в КазГЮУ // Право и государство. № 1(58) 2013. – С. 79-80.

В сообщении представлена информация о научно-практической конференции по обсуждению основных положений статьи Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Социальная модернизация общества: 20 шагов к Обществу Всеобщего Труда», состоявшейся в КазГЮУ в марте 2013 г. Ключевые слова: законодательство, государство, конференция, социальная модернизация, общество всеобщего труда, государственная служба, информация, занятость, трудовые права, пенсионеры.
С. К. Идрышева: ҚазГЗУ-де өткен конференция. Хабарламада 2013 жылдың наурыз айында ҚазГЗУ-де өткен Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. назарбаевтың «Қоғамның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты мақаласының негізгі ережелерін талқылау бойынша ғылыми-тәжірибелік конференция туралы ақпарат берілген. Түйінді сөздер: заңнама, мемлекет, конференция, әлеуметтік жаңғыру, жалпыға ортақ еңбек қоғамы, мемлекеттік қызмет, ақпарат, жұмыспен қамтылу, еңбек құқығы, зейнеткерлер. 
S. K. Idrysheva: Conference in the KazhLU. The report provides information about scientific and practical conference for discussing of main article of the President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev “Social modernization of society: 20 steps to the Society of universal labor” was held in KazHLU in March 2013. Keywords: legislation, government, conference, social modernization, society of universal labor, government service, information, employment, labor rights, retirees.
Читать статью

Летние школы, университеты

К. С. Мауленов . Летняя школа ВОИС по интеллектуальной собственности // Право и государство. № 1(58) 2013. – С. 81-82.

В статье рассматривается деятельность Всемирной организации по интеллектуальной собственности (ВОИC) по организации летней школы в г. Cанкт-Петербурге. Проведение подобных школ способствует повышению квалификации специалистов в области интеллектуальной cобственности. Ключевые слова: интеллектуальная собственность, патентное право, авторское право, патент, защита авторских прав, защита интеллектуальной собственности, школа, собственность, образование, право.
Қ. С. Мауленов: зияткерлік жекеменшік туралы ХЗЖМҰ-дың жазғы мектебі. Мақалада Санкт-Петербург қаласында халықаралық зияткерлік жекеменшік ұйымының (ХЗЖМҰ) жазғы мектебінің жұмысы қарастырылады. Осындай мектептердің ұйымдастырылуы мамандардың зияткерлік жекеменшік саласындағы білімін арттырады. Түйінді сөздер: зияткерлік жекеменшік, патенттік құқық, авторлық құқық, патент, авторлық құқықты қорғау, зияткерлік жекеменшікті қорғау, мектеп, жекеменшік, бiлiм, заң. 
K. S. Maulenov: WIPO summer school for intellectual property. The article considers an experience of World Intellectual Property Organization (WIPO) as organizer of summer school for intellectual property in Saint Petersburg. This kind of summer school for intellectual property promotes the increase of qualification of specialists in intellectual property. Keywords: intellectual property, patent law, copyright, patent, defense copyright, defense intellectual property rights, school, property, education, law.
Читать статью

Олимпиады и конкурсы

М. М. Дауленов . Команда КазГЮУ на игровых судебных процессах им. Ф. Джессопа в Вашингтоне // Право и государство. № 1(58) 2013. – С. 83-84.

Статья содержит информацию об участии команды Казахского Гуманитарно-Юридического Университета в международных раундах игровых судебных процессах на кубок Ф. Джессопа, проведенных студенческой ассоциацией международного Права в г. Вашингтоне (округ Колумбия, США) в период с 31 марта по 6 апреля 2013 г. Ключевые слова: юриспруденция, студент, университет, КазГЮУ, международное право, игровые судебные процессы, кубок Ф. Джессопа, Вашингтон, США, глобализация.
М. М. Дауленов. Вашингтондағы Ф. Джессоп атындағы ойын сот процестерінде ҚазГЗУ тобының қатысуы. Колумбия округының Вашингтон қаласындағы халықаралық Құқық Студенттер Ассоциациясымен 2013 жылдың 31 наурызы мен 6 сәуір аралығында өткізілген Ф. Джессоп кубогы үшін ойын сот процестерінің халықаралық раундтарына Қазақ Гуманитарлық Заң Университеті тобының қатысуы туралы ақпарат осы мақалада қамтылған. Түйінді сөздер: құқықтану, студент, университет, КазГЮУ, халықаралық құқық, ойын сот процестері, Ф. Джессоп кубогы, Вашингтон, АҚШ, жаһандану. 
Miras Daulenov. The team of the Kazakh humanities and Law University participated in the Philip C. Jessup International Moot Court Competition. The article contains information about participation of the team of the Kazakh Humanities and Law University in the international rounds of the Philip C. Jessup International Moot Court Competition. The Competition was organized by the International Law Student Association in Washington, D. C. (USA) from March 31st to April 6th 2013. Keywords: jurisprudence, student, university, Kazakh Humanities and Law University, international law, moot court, the Philip C. Jessup cup, Washington, USA, globalization. 
Читать статью

 

Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2024
© Журнал "Право и государство", 2024
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика