Танымал мақалалар

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Журналдың соңғы нөмірлері

Правовые аспекты биоэтики // Право и государство. № 2(59) 2013. – С. 50-53.

Автор: А. С. Жаппарова

Статья посвящена актуальному вопросу современных междисциплинарных исследований — биоэтике. Рассматриваются вопросы о месте биоэтики в сфере медицины, ее нравственно-этические аспекты с позиции соблюдения прав человека, и в частности, пациента. Приведены основные международно-правовые, европейские и национальные документы, регламентирующие содержание деятельности в биоэтике. Ключевые слова: право, медицина, этика, биоэтика, пациент, здоровье, патернализм, эвтаназия, клинические исследования, суррогатное материнство, клонирование.
А. С. Жаппарова: Биоәдептің құқықтық аспектілері. Мақала қазіргі пәнаралық зерттеулердің көкейкесті мәселесі — биоәдепке арналған. Биоәдептің медицинадағы орны, оның адам, жеке алғанда, емделушінің құқығын сақтау тұрғысынан адамдық-этикалық аспектілері қарастырылған. Биоәдептегі іс-әрекеттің мазмұнын реттейтін негізгі халықаралық-құқықтық, еуропалық және ұлттық құжаттар келтірілген. Түйінді сөздер: құқық, медицина, әдеп, биоәдеп, емделуші, денсаулық, патернализм, эвтаназия, клиникалық зерттеулер, суррогат аналығы, клондау. 
A. S. Zhapparova: Legal Aspects of bioethics. This article is devoted to the topic of modern interdisciplinary researches — bioethics. Questions of a bioethics place in the medicine sphere, its moral and ethical aspects from the point of view of human rights, and in particular, the patient's rights are considered. Here the main international, European and national legal documents regulating the content of activity in bioethics are provided. Keywords: human right, medicine, ethics, bioethics, patient, health, paternalism, euthanasia, clinical researches, substitute motherhood, cloning.
Читать статью


Танымал мақалалар

© КАЗГЮУ Университетi, 2024
© "Құқық және мемлекет" журналы, 2024
Материалдарды қолдану кезінде «Құқық және мемлекет» журналына сілтеме жасалу міндетті.
Журналдың материалдарында білдірілген пікірлер редакцияның көзқарасымен сәйкес келе бермейді.
Яндекс.Метрика