Танымал мақалалар

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Журналдың соңғы нөмірлері

Автономные системы оружия летального действия: необходимость превентивного запрета // Право и государство 2020. № 1-2 (86-87). С. 93-105.

Автор: Ахметов А.Т.

В статье рассмотрена история обсуждения вопроса автономных систем оружия летального действия (АСОЛД) на площадке ООН, рассмотрены позиции государств, выступающих как за запрет данного вида оружия, так и затягивающих рассмотрение данного вопроса. Обоснована необходимость превентивного запрета АСОЛД, показаны имеющиеся необходимые для этого правовые предпосылки, рассмотрены различные определения данного вида оружия. В статье впервые в казахстанском научном пространстве даны рекомендации по выработке позиции Казахстана по запрету АСОЛД, в частности, о принятии активного участия в работе Группы правительственных экспертов по вопросу АСОЛД и о выступлении в защиту необходимости превентивного запрета АСОЛД. Ключевые слова: автономные системы оружия летального действия (АСОЛД), автономный, искусственный интеллект, разоружение, оружие, значимый человеческий контроль, ООН, международное право, Группа правительственных экспертов (ГПЭ), Конвенция о негуманном оружии (КНО).
Ахметов Ə.Т. Өлімге əкелетін қару-жарақтың автономды жүйелері: превентивті тыйым салу қажеттігі // Құқық және мемлекет 2020. № 1-2 (86-87). Б. 93-105. Мақалада өлімге әкелетін қару-жарақтың автономды жүйелері (АСОЛД) мәселесін БҰҰ алаңында талқылау тарихына шолу жасалады, қарудың осы түріне тыйым салуды жақтайтын да, осы мәселені қарастыруды кешіктіріп отырған да мемлекеттердің ұстанымдары қарастырылады. АСОЛД-қа превентивті тыйым салудың қажеттігі негізделеді, осы үшін қажетті құқықтық алғышарттар көрсетіледі, қарудың осы түрінің әртүрлі анықтамалары талданады. Мақалада қазақстандық ғылыми кеңістікте алғаш рет Қазақстанның АСОЛД-қа тыйым салу жөніндегі ұстанымын әзірлеу бойынша, атап айтқанда, АСОЛД мәселесі бойынша үкіметтік сарапшылар тобының жұмысына белсенді қатысу туралы және АСОЛД-қа превентивті тыйым салу қажеттігін қорғау туралы ұсыныстар тұжырымдалады. Тірек сөздер: өлімге əкелетін қару-жарақтың автономды жүйелері (АСОЛД), автономды, жасанды интеллект, қарусыздандыру, қару, маңызды адами бақылау, БҰҰ, халықаралық құқық, үкіметтік сарапшылар тобы (ҮСТ), Ізгіліксіз қару туралы Конвенция (ІҚК).
Alimzhan Akhmetov. Lethal autonomous weapons systems: need forpreemptive prohibition // Law and state 2020. № 1-2 (86-87). P. 93-105. The article considers the history of the discussion of the issue of lethal autonomous weapons systems (LAWS) at the UN, considers the positions of states advocating both a ban of this type of weapons and delaying the consideration of this issue. The need for a preemptive prohibition of LAWS, the necessary legal prerequisites for this, and the various definitions of this type of weapon are considered and substantiated. For the first time in the Kazakhstani scientific space, the article gives recommendations on developing 104 Kazakhstan's position on the LAWS prohibition, in particular, to take an active part in the work of the Group of Governmental Experts on LAWS and to advocate for the need for a preemptive prohibition of LAWS. Keywords: lethal autonomous weapons systems (LAWS), autonomous, artificial intelli-gence, disarmament, weapons, meaningful human control, UN, international law, Group of Governmental Experts (GGE), Convention on Certain Conventional Weapons (CCW).
Читать статью


Танымал мақалалар

© КАЗГЮУ Университетi, 2024
© "Құқық және мемлекет" журналы, 2024
Материалдарды қолдану кезінде «Құқық және мемлекет» журналына сілтеме жасалу міндетті.
Журналдың материалдарында білдірілген пікірлер редакцияның көзқарасымен сәйкес келе бермейді.
Яндекс.Метрика