Танымал мақалалар

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Журналдың соңғы нөмірлері

Реализация прав ребенка на проживание и воспитание в семье: состояние и перспективы // Право и государство. № 4(69) 2015. – С. 62-67.

Автор: Балиева З.Я

Автором проведен анализ международно-правовых документов и общепринятых международных стандартов по реализации права ребенка на проживание и воспитание в семье, а также национального законодательства по защите прав детей, предложены рекомендации по совершенствованию национального законодательства по вопросам устройства ребенка в семью. Ключевые слова: защита прав детей, усыновление (удочерение), опека (попечительство), патронат, международные стандарты по защите прав детей, права детей, ребенок, семья, материнство, детство, Конвенция ООН о правах ребенка, профилактика социального сиротства.
Балиева З.Я.  Баланың отбасында тұру және тәрбиелену құқығын іске асыру: жай-күйі мен перспективалары. Автор баланың отбасында тұру және тәрбиелену құқықтарын іске асыру бойынша халықаралық-құқықтық құжаттар мен жалпы қабылданған халықаралық стандарттарға, сондай-ақ балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі ұлттық заңнамаға талдау жүргізген, баланы отбасына орналастыру мәселесі бойынша ұлттық заңнаманы жетілдіру жөнінде ұсыныстар берген. Түйінді сөздер: бала құқықтарын қорғау, бала асырап алу, қорғаншылық (қамқоршылық), патронат, балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі халықаралық стандарттар, балалардың құқықтары, бала, отбасы, ана, балалық шақ, бала құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы, әлеуметтік жетімдіктің алдын алу.
Balyeva Z.  The implementation of children's rights to live and grow up in a family: status and prospects. Constitutional principles of legal regulation of the protection of children's rights of the Republic of Kazakhstan based on the idea of the Universal Declaration of Human Rights and the UN Convention on the Rights of the Child that motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. The author analyzes the international instruments and generally accepted international standards on the right of the child to live and grow up in a family, as well as national legislation for the protection of children's rights, the recommendations for the improvement of national legislation on placing a child in a family. Keywords: protection of children's rights, adoption (adoption), guardianship (trusteeship), patronage, international standards for the protection of children's rights, children's rights, child, family, motherhood, childhood, the UN Convention on the Rights of the Child, the prevention of child abandonment.
Читать статью


Танымал мақалалар

© КАЗГЮУ Университетi, 2024
© "Құқық және мемлекет" журналы, 2024
Материалдарды қолдану кезінде «Құқық және мемлекет» журналына сілтеме жасалу міндетті.
Журналдың материалдарында білдірілген пікірлер редакцияның көзқарасымен сәйкес келе бермейді.
Яндекс.Метрика