Танымал мақалалар

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Журналдың соңғы нөмірлері

Евразийская Декларация прав человека и народов как ответ на новые вызовы современности // Право и государство. № 1(66) 2015. – С. 69-73.

Автор: Бусурманов Ж.Д

В условиях проявляющегося кризиса в области демократии и прав человека на планетарном уровне, Евразийская концепция и Евразийская декларация прав человека и народов, по мнению автора, как особое видение, взгляд на эти проблемы, может внести свою лепту в разрешении назревающих конфликтов посредством продвижения к всеобщему, универсальному через признание и уважение многообразия, уникальности, идентичности народов и их государственности. Теоретико-идеологической основой Евразийской Декларации, считает автор, является Евразийская концепция прав человека, утверждающая, что соблюдение основных прав и свобод человека предполагает помимо прав и свобод, обязательность взаимных обязанностей и ответственности между людьми, обществом и государством. Только наличие баланса интересов между этими субъектами способствует реальному осуществлению как индивидуальных, так и коллективных прав и свобод. Ключевые слова: демократия, права человека, кризис демократии, евразийская концепция, евразийская декларация, евразийский суд по правам человека, цивилизация, евразийский континент, всеобщие, универсальные, идентичность, уникальность, суверенитет.
Бұсырманов Ж. Д. Бүгінгі күнгі жаңа тегеурінді талаптарына жауап ретінде Адам және халықтардың құқықтарының Еуразиялық Декларациясы. Демократия және адам құқықтары аясында планеталық деңгейде шығып жатқан дағдарыс жағдайында осы мәселелеріне ерекше көрініс, көзқарас ретінде Еуразиялық тұжырымдама және Адам және халықтардың құқықтарының Еуразиялық Декларация халықтардың және олардың мемлекеттілігі көптігін, ерекшелілігін, сәйкестілігін тану және қадірлеу арқылы жалпыламалықты, әмбебаптылықты жылжыту арқылы пайда болайын деп тұрған жанжалдарды шешуіне өзіннің септігін тигізуі мүмкін. Еуразиялық Декларацияның теориялық-идеологиялық негізін Адам құқықтарының Еуразиялық Декларация құрайды, негізгі адам құқықтары мен бостандықтарын сақтау құқықтар мен бостандықтарынан бөлек адамдар, қоғам және мемлекет арасындағы өзара міндеттер және жауапкершіліктерін міндеттілігін қарастыруын бекітеді. Осы субъектілер арасындағы мүдделердің теңгерімі болуы жеке де, ұжымдық та құқықтыр мен бостандықтар шынайы түрде іске асыруына ықпал етеді. Түйінді сөздер: Демократия, адам құқықтары, демократияның дағдарысы, еуразиялық тұжырымдама, еуразиялық декларация, адам құқықтары жөнінде еуразиялық сот, өркениет, евразиялық континент, жалпы, әмбебап, сәйкестік, ерекшелік, тәуелсіздік.
Busurmanov J. Eurasian Declaration on human and peoples rights as a response to the new challenges of the time. In the context of the current crisis itself in the field of democracy and human rights on a planetary level, the Eurasian concept and Eurasian Declaration on Human and Peoples as special vision to these problems can bring its contribution to the resolution of emerging conflicts. This can be done by moving towards universal recognition and respect through diversity, uniqueness, identity of the peoples and their state. Theoretical and ideological basis of the Declaration is a Eurasian concept on human rights, stating that respect for fundamental human rights and freedoms in addition assumes the rights and freedoms necessarily mutually duties and responsibilities between people, society and the state. Only the presence of a balance of interests between these actors contribute to real implementation of both individual and collective rights and freedoms. Keywords: Democracy, human rights, democracy crisis, the Eurasian concept, Eurasian declaration, Eurasian Court of Human Rights, the civilization, the Eurasian continent, universal, universal, identity, uniqueness and sovereignty.
Читать статью


Танымал мақалалар

© КАЗГЮУ Университетi, 2023
© "Құқық және мемлекет" журналы, 2023
Материалдарды қолдану кезінде «Құқық және мемлекет» журналына сілтеме жасалу міндетті.
Журналдың материалдарында білдірілген пікірлер редакцияның көзқарасымен сәйкес келе бермейді.
Яндекс.Метрика