Танымал мақалалар

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Журналдың соңғы нөмірлері

Противодействие коррупции в ВУЗах Казахстана: новые механизмы, подходы и способы // Право и государство. № 2(63) 2014. – С. 12-14.

Автор: Ж. З. Косыбаев

В Республике Казахстан, как и в других странах мирового сообщества, коррупция остается одной из острых проблем, так как представляет собой системную угрозу национальной безопасности страны, препятствует проводимым экономическим и социальным реформам, подрывает имидж государства на международной арене. Создание при Министерстве образования и науки Республики Казахстан Совета по антикоррупционной политике в ВУЗах Республики Казахстан, которой посвящена статья о состоявшемся семинар-совещании в КазГЮУ, предполагает активизацию антикоррупционной деятельности посредством координации профилактических действий и формирования нетерпимости к коррупции в ВУЗах страны. Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, антикоррупционная деятельность, противодействие коррупции, профилактика коррупции, антикоррупционное мировоззрение, коррупциогенные факторы, деонтологическая подготовка, антикоррупционные инициативы, Совет по антикоррупционной политике.
Ж. З. Қосыбаев: Қазақстан ЖОО-ларында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес: жаңа механизмдер, тәсілдер және әдістер. Қазақстан Республикасында және өзге де әлемдік қауымдастықтың елдерінде өзекті проблеманың бірі болып отырған жемқорлық елдің ұлттық қауіпсіздігіне жүйелі қауіп төндіріп, жүргізілетін экономикалық және әлеуметтік реформаларды тежейді, халықаралық аренада мемлекеттің имиджіне көлеңке түсіреді. ҚР Білім және ғылым министрлігінің жанында ҚР ЖОО-ларында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саясаты кеңесін құру, профилактикалық іс-әрекеттерді үйлестіру арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметін жандандыру және елдің ЖОО-ларында сыбайлас жемқорлыққа қарсылықты қалыптастыру ҚазГЗУ-де өткен семинаркеңеске қатысты арналған мақалада айтылған. Түйінді сөздер: жемқорлық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саясаты, жемқорлыққа қарсы қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттер, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жемқорлыққа қарсы дүниетаным, коррупциогендік факторлар, деонтологиялық дайындық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы бастамалар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саясатының кеңесі. 
J. Kosybaev: Anti-corruption enforcement in higher education institutions of Kazakhstan: new mechanisms, means and approaches. In the republic of Kazakhstan as well as in other countries of the world community, corruption is one of the most major problems, as it represents the system endangerment of national security of the country; it hinders from economic and societal reforms and taints the image of the republic in the international arena. The development of the Council on anticorruption policyin higher education institutions of Kazakhstanat support of Ministry of Education and science of Kazakhstan is held to imply activation of integrity measures by means of preventive control and intolerance to corruption in higher education institutions of the country. In the given article the work of the seminar, regarding anti-corruption policy in higher education institutions of Kazakhstan, which was held in Kazakh Humanities and Law University, is studied and analyzed. Keywords: corruption, anti-corruption policy, integrity measures, anti-corruption enforcement, corruption prevention, anti-corruption ideology, corruptogenic factors, deontological arrangement, anticorruption initiatives, anti-corruption policy council.
Читать статью


Танымал мақалалар

© КАЗГЮУ Университетi, 2024
© "Құқық және мемлекет" журналы, 2024
Материалдарды қолдану кезінде «Құқық және мемлекет» журналына сілтеме жасалу міндетті.
Журналдың материалдарында білдірілген пікірлер редакцияның көзқарасымен сәйкес келе бермейді.
Яндекс.Метрика