Popular articles

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Last numbers of journals

Подготовка сотрудников правоо хранительных органов к расследованию преступлений на потребительском рынке // Право и государство. № 1(70) 2016. – С. 20-23.

Автор: Дронова О. Б

В статье изложены основные этапы формирования и развития профессиональных и профессионально-специализированных компетенций, на стадиях первоначальной подготовки, повышения квалификации и поддержания практических навыков сотрудниками правоохранительных органов, расследующих преступления на потребительском рынке. Ключевые слова: товар, компетенция, обучение, правоохранительные органы, межведомственное взаимодействие, потребительский рынок, установленные требования, повышение квалификации, расследование преступлений, судебная экспертиза.
Дронова О.Б. Құқық қорғау органдары қызметкерлерін тұтыну нарығындағы қылмыстарды тергеуге даярлау. Мақалада тұтыну нарығындағы қылмыстарды тергеп-тексеретін құқық қорғау органдары қызметкерлерінің бастапқы дайындығы кезеңінде олардың кәсіби және кәсіби-мамандандырылған құзыреттіліктерін қалыптастыру мен дамытудың негізгі кезеңдері, біліктілігін арттыру мен тәжірибелік дағдыларына қолдау көрсету мәселесі мазмұндалған. Түйінді сөздер: тауар, құзырет, оқу, құқық қорғау органдары, ведомствоаралық өзара байланыс, тұтыну нарығы, бекітілген талаптар, біліктілікті арттыру, қылмыстарды тергеп-тексеру, сот сараптамасы.
Dronova O. Training of law enforcement officers in investigation of crimes in the consumer market. The article describes the main stages of formation and development of professional and professional-specialized competences at the stages of initial training, professional development and maintenance of practical skills by law enforcement agencies investigating crimes in the consumer market. Keywords: product, competence, training, law enforcement, interagency cooperation, consumer market, statutory requirements, training, investigation of crimes, security.
Читать статью


Popular articles

© KAZGUU UNIVERSITY, 2024
© Journal "Law and state", 2024
The quatation of materials from the journal should obligatory have reference to the journal «Law and State».
Яндекс.Метрика