Popular articles

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Last numbers of journals

Кәмелетке толмағандарды қорғаудың қылмыстық құқықтық және криминологиялық мәселелері // Право и государство. № 4(69) 2015. – С. 68-73.

Автор: Серикбаев А.М., Ниетуллаев Н.Н

Мақалада Қазақстан Республикасы заңнамасындағы кәмелетке толмағандарды қорғау мәселесі кешенді қарастырылған: авторлар құқықтың әр түрлі саласындағы кәмелетке толмағандардың құқықтық мәртебесін анықтаудың әр алуандығына, қоғамның дамуының әр кезеңінде кәмелетке толмағандарды қылмыстық-құқықтық қорғаудың біркелкі еместігіне, жаңа қылмыстық заңның осы саладағы бірқатар мәселелерді шешімсіз қалдырғанына назар аударады. Бұл топтағы қылмыстылықтың жалпы қылмыстылық массивінде алатын орнының мардымсыздығын оның латенттілігінің жоғары деңгейде болуымен түсіндіреді. Tүйінді сөздер: кәмелетке толмаған тұлға, отбасы, қылмыстық заң, қылмыстық құқық бұзушылық, қылмыс, қылмыстық теріс қылық, қылмыстылық, қылмыстық заңды жетілдіру, криминологиялық жай-күй, алдын алу.
Серикбаев А. М.,  Ниетуллаев Н. Н. Уголовно-правовые и криминологические проблемы охраны несовершеннолетних. В статье комплексно рассматриваются вопросы защиты несоершеннолетних в законодательстве Республики Казахстан: авторы обращают внимание на разность в определении правового статуса несовершеннолетнего в различных отраслях права, неоднозначность уголовно-правовой защиты несовершеннолетних в разные периоды развития общества; новое уголовное законодательство также оставило нерешенными ряд проблем в этой области. Незначительная доля данной группы преступлений в общем массиве преступности объясняется ее высокой латентностью. Ключевые слова: несовершеннолетнее лицо, семья, уголовный закон, уголовное правонарушение, преступление, уголовный проступок, преступность, совершенствование уголовного закона, криминологическое состояние, предупреждение. 
Serikbaev A.,  Niyetullayev N. Criminal law and criminological problems of protection of minors. The article considers the protection of minors in the legislation of the Republic of Kazakhstan: the authors pay attention to the difference in the definition of the legal status of a minor in the various branches of law, the ambiguity of the criminal law protection of minors in the different periods of development of society, the new criminal legislation also left unresolved a number of problems in this area .Also a small proportion of this group of crimes in the general crime due to its high latency. Keywords: minor, family, criminal law, criminal offense, crime, criminal offense, crime, the improvement of the criminal law, criminological state, prevention.
Читать статью


Popular articles

© KAZGUU UNIVERSITY, 2024
© Journal "Law and state", 2024
The quatation of materials from the journal should obligatory have reference to the journal «Law and State».
Яндекс.Метрика