Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

Налоговое право

Элементы 1—1 из 1.

Автор А. А. Караев

В статье рассматривается понятие принципа справедливости и некоторые аспекты его реализации при проведении государством налоговой политики. Автор считает, что принцип справедливости налогообложения основывается на конституционной норме о равенстве всех перед законом и судом, является необходимой предпосылкой экономического роста страны. Вместе с тем в действующем Налоговом кодексе предусмотрены определенные виды льгот и преференций, которые постоянно и бессистемно растут. Предлагается конкретизировать понятие справедливости в актах толкования и разработать концепцию справедливого распределения налогового бремени, которая, опираясь на собственные традиции, должна вобрать в себя лучшие примеры из зарубежной практики, гарантировать гражданам реализацию конституционных экономических прав и свобод. Ключевые слова: государство, право, конституция, закон, налоговая политика, собственность, справедливость, равенство, толкование права, международный опыт.
А. А. Караев: Қазақстан Республикасының салықтық құқық принциптері туралы мәселеге: проблеманың бірқатар аспектілері. Мақалада мемлекеттің салық саясатын жүргізу кезіндегі әділдік қағидаты ұғымы және оны жүзеге асырудың бірқатар аспектілері қарастырылады. Автор салық салудың әділдік қағидаты барлығының заң мен сот алдында тең екендігі туралы конституциялық нормаға негізделеді және елдің экономикалық өсуінің қажетті алғы шарты болып табылады деп есептейді. Сонымен қатар, қолданыстағы Салық кодексінде үнемі және жүйесіз өсіп тұратын жеңілдіктер мен артықшылықтардың белгілі бір түрлері қарастырылған. Түсіндіру актілерінде әділдік ұғымын нақтылау және өз дәстүрімізге сүйене отырып, салық ауыртпалығын әділ бөлу тұжырымдамасын дайындау қажет, шетелдік тәжірибенің ең озық үлгісі таңдап алынуы, азаматтардың конституциялық экономикалық құқықтары мен бостандықтарына кепілдік берілуі тиіс. Түйінді сөздер: мемлекет, құқық, конституция, заң, салық саясаты, жеке меншік, әділдік, теңдік, құқықты түсіндіру, халықаралық тәжірибе. 
A. Karayev. About the principles of tax law in the Republic of Kazakhstan: some aspects of the issue. This article deals with the concept of the justice as well as some aspects of its implementat on within the state tax policy. The author considers that the principle of fair taxation is based on the constitutional norm of equality of everybody in face of law and the courts and this principle is essential for the economic growth of the country. At the same time, the current Tax Code provides certain benefits and privileges that are growing constantly and unpredictably. Based on this, author proposes to concretize the concept of justice in acts of interpretation, and to develop the concept of a fair distribution of taxes, which basing on their own traditions, should include the best experience of international practice and to guarantee the implementation of constitutional and economic rights and freedoms to citizens. Keywords: state, law, constitution, tax policy, property, justice, equality, law interpretation, international experience.
Читать статью 

Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2023
© Журнал "Право и государство", 2023
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика