Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

Международные суды: их статус и деятельность

Элементы 1—3 из 3.

Автор Баишев Ж.Н

Статья посвящена прошедшей 19-20 сентября 2019 года в Минске международной конференции, проведенной Судом Евразийского экономического союза, «Пять лет Договору о Евразийском экономическом союзе: роль Суда». На конференции прозвучали доклады о наиболее актуальных аспектах развития права Евразийского экономического союза, таких как становление единого внутреннего рынка, опыт функционирования регионального интеграционного Суда, различные аспекты применения права ЕАЭС в государствах-членах, эволюция институциональной системы ЕАЭС, актуальные вопросы применения отраслевых положений Договора о ЕАЭС. Конференция стала площадкой для обсуждения архиважных проблем становления права ЕАЭС, путей его совершенствования и тенденций развития. Ключевые слова: ЕАЭС, евразийская интеграция, Договор о ЕАЭС, органы ЕАЭС, Суд ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, интеграционное право, источники права ЕАЭС, таможенное право, антимонопольное право, международная конференция.
Баишев Ж.Н. ЕАЭО құқығы дамуының өзекті мəселелері – «Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа бес жыл: Соттың рөлі» халықаралық конференциясының нəтижелері. Мақала 2019 жылғы 19-20 қыркүйекте Минскіде Еуразиялық экономикалық одақ Соты өткізген «Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа бес жыл: Соттың рөлі» халықаралық конференциясына арналған. Конференцияда бірыңғай ішкі нарықтың қалыптасуы, аумақтық интеграциялық Соттың қызмет ету тəжірибесі, мүшемемлекеттерде ЕАЭО құқығын қолданудың түрлі аспектілері, ЕАЭО институционалдық жүйесінің эволюциясы, ЕАЭО туралы шарттың салалық ережелерін қолданудың өзекті мəселелері сияқты Еуразиялық экономикалық одақ құқығы дамуының аса өзекті аспектілері туралы баяндамалар жасалды. Конференция ЕАЭО құқығы қалыптасуының аса маңызды мəселелерін, оны жетілдіру жолдары мен даму үрдісін талқылауға арналған алаң қызметін атқарды. Тірек сөздер: ЕАЭО, еуразиялық интеграция, ЕАЭО туралы шарт, ЕАЭО органдары, ЕАЭО Соты, Еуразиялық экономикалық комиссия, интеграциялық құқық, ЕАЭО құқығының қайнар көздері, кеден құқығы, монополияға қарсы құқық, халықаралық конференция.
Baishev Zh.N.  Actual Issues of the Development of the EAEU Law – The Results of the International Conference «five Years of the Treaty on the Eurasian Economic Union: The Role of the EAEU Court». The article is dedicated to the International Conference of the Court of the Eurasian Economic Union "Five years of the Treaty on the Eurasian Economic Union: the Role of the Court", held on September 19-20, 2019 in Minsk. The most relevant aspects of the development of the law of the Eurasian Economic Union were reported at the conference. In addition to some general issues such as the development of the principles of the EAEU law, the establishment of fundamental freedoms of a single market, the experience of the functioning of regional integration courts, various aspects of the application of the law of the EAEU in Member States, the development of the EAEU institutional system, and current issues in the application of sectoral provisions of the EAEU Treaty were discussed. The conference became a platform for discussion of a wide array of problems of the formation of the EAEU law. The participants discussed possible solutions to these problems and trends in the development of the EAEU law. Keywords: EAEU, Eurasian integration, EAEU Treaty, EAEU bodies, EAEU Court, Eurasian Economic Commission, integration law, sources of EAEU law, customs law, antitrust law, international conference.
Читать статью


Автор Ziemblicki B., Oralova Y

This article discusses the problems with enforcement of decisions of international courts. The issue of compliance by states with decisions of international courts is critical for the whole system of international law. If states cannot rely on law and have it clarified and enforced through courts' judgements, international law would become useless, disregarded, avoided and replaced by economic or military pressure or force. There exist a variety of different enforcement mechanisms in courts with global (International Court of Justice, World Trade Organization Dispute Settlement Body) and regional (European Court of Justice, Economic Court of the Commonwealth of Independent States, Court of Eurasian Economic Union) reach. Basically every international court has got some type of formal enforcement mechanism, even if it is only political in nature. But none can be called very effective and in particular – efficient. Some of them are equipped with economic sanctions (suspension of concessions, penalty payment, lump sum). They are not used often though. One should note that records of compliance with decision of courts which are able to impose sanctions are also far from being perfect. In particular, it seems that wealthy states can simply afford bearing economic sanctions without execution of the court decision. They therefore “buy themselves out” of their legal obligations. There is no doubt that for the sake of international legal certainty and stability it is desirable that international community pays more attention to improving the mechanisms for enforcement of decisions of international courts. Keywords: enforcement of decisions of international courts, compliance with decisions, international court, judgements, enforcement, implementation, International Court of Justice, European Court of Justice, World Trade Organization Dispute Settlement System, Economic Court of Commonwealth of Independent States, Court of Eurasian Economic Union.
Бартош Жемблицки, Евгения Оралова: Халықаралық сот шешімдерін орындау тетіктері. Бұл мақалада халықаралық соттардың шешімдерін орындау мəселесі қарастырылады. Мемлекеттердің халықаралық соттардың шешімдерін орындауы мəселесі халықаралық құқықтың бүкіл жүйесі үшін ерекше маңызды болып табылады. Егер мемлекеттер құқыққа жəне оны түсіндіру мен сот шешімдерінде қолдануға сенім арта алмаса, онда халықаралық құқық пайдасыз болып қалады, еленбейді жəне оның орны экономикалық немесе əскери қысым жасаумен немесе күшпен алмастырылады. Жаһандық (Халықаралық Сот, Дүниежүзілік сауда ұйымының дауларды шешу жөніндегі органы) жəне өңірлік (Еуропалық Одақ Соты, Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығының Экономикалық соты, Еуразиялық Экономикалық Одақтың Соты) деңгейдегі соттарда орындауды қамтамасыз етудің əртүрлі тетіктері бар. Олардың кейбіреулері экономикалық санкциялармен жабдықталған (концессияларды тоқтата тұру, айыппұл төлеу, біржолғы төлем), бірақ олардың бірде-біреуі жеткілікті дəрежеде тиімді болып көрінбейді. Халықаралық қоғамдастықтың халықаралық соттардың шешімдерін орындауды қамтамасыз ету тетігін жетілдіруге көбірек көңіл бөлгені жөн. Тірек сөздер: халықаралық соттардың шешімдерін орындау, шешімдерді орындау, халықаралық сот, шешімдер, орындау, жүзеге асыру, Халықаралық сот, Еуропалық Одақ соты, Дүниежүзілік сауда ұйымының дауларды шешу жүйесі, Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығының Экономикалық соты, Еуразиялық Экономикалық Одақтың Соты.
Бартош Жемблицки, Евгения Оралова: Механизмы исполнения решений международных судов. В настоящей статье рассматривается проблема исполнения решений международных судов. Вопрос соблюдения государствами решений международных судов является критическим для всей системы международного права. Если государства не могут полагаться на право и его толкование и применение в судебных решениях, международное право становится бесполезным, игнорируется, избегается и заменяется экономическим или военным давлением или силой. Существуют различные механизмы обеспечения соблюдения в судах с глобальным (Международный Суд, Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации) и региональным (Суд Европейского Союза, Экономический суд Содружества Независимых Государств, Суд Евразийского Экономического Союза) охватом. Некоторые из них снабжены экономическими санкциями (приостановка концессий, уплата штрафа, единовременная выплата), но ни одна из них не представляется достаточно эффективной. Желательно, чтобы международное сообщество уделяло больше внимания совершенствованию механизма обеспечения исполнения решений международных судов. Ключевые слова: исполнение решений международных судов, соблюдение решений, международный суд, решения, исполнение, реализация, Международный Суд, Суд Европейского Союза, Система урегулирования споров Всемирной торговой организации, Экономический Суд Содружества Независимых Государств, Суд Евразийского Экономического Союза.
Читать статью


Автор Батырбекова Д.С., Укин С.К

В статье освещаются вопросы соотношения на территории Республики Казахстан юрисдикций суда Международного финансового центра «Астана» и Суда Евразийского экономического союза. Отмечается сложность определения преимущества между решением Суда ЕАЭС и решением суда МФЦА в случае возникновения расхождений между ними, так как юрисдикция данных судов различна. Кроме того, авторы обращают внимание на то, что в пункте 4 статьи 4 Конституционного закона Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» указан приоритет ратифицированных Республикой Казахстан международных договоров перед данным Конституционным законом. Авторы полагают, что указанные договоры, хотя и имеют приоритет перед кодексами, законами, консолидированными законами и иными нижестоящими по правовому уровню нормативными правовыми актами, но не могут иметь приоритета перед конституционными законами Республики Казахстан. Анализируя категорию «действующее право», авторы полагают, что акты Суда ЕАЭС могут быть составной частью действующего права Республики Казахстан под формулировкой «иные обязательства Республики» исходя из Нормативного Постановления Конституционного Совета Республики Казахстан от 5 ноября 2009 года № 6 «Об официальном толковании норм статьи 4 Конституции Республики Казахстан применительно к порядку исполнения решений международных организаций и их органов». В статье также проводится сравнительно-правовой анализ правового статуса, юрисдикции суда МФЦА и специализированных судов, палат Европейских стран. Излагаются вопросы подготовки юридических кадров в Англии. В частности, обращается внимание на особенности подготовки таких юристов в Англии, как солиситоры и барристеры, прежде чем стать судьей в Англии. Ключевые слова: Международный финансовый центр «Астана», суд МФЦА, принципы, нормы и прецеденты права Англии и Уэльса, Суд ЕАЭС, действующее право Республики Казахстан, международный договор, правовая система Республики Казахстан.
Батырбекова Д.С., Укин С.К. Қазақстан Республикасының Құқықтық Жүйесіндегі «Астана» Халықаралық Қаржы Орталығының Соты. Мақалада Қазақстан Республикасының аумағында «Астана» халықаралық қаржы орталығы сотының жəне Еуразиялық экономикалық одақ Сотының юрисдикцияларының арақатынасы мəселелері баяндалады. ЕАЭО соты мен АХҚО сотының юрисдикциясы əртүрлі болғандықтан, аталған сот шешімдерінің арасында қайшылық пайда болған жағдайда олардың арасындағы басымдықты анықтау қиындығы байқалады. Бұдан басқа, авторлар «Астана» халықаралық қаржы орталығы туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 4-бабының 4-тармағында Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардың осы Конституциялық заң алдындағы басымдығы көрсетілгеніне назар аударады. Авторлар аталған шарттар кодекстердің, заңдардың, шоғырландырылған заңдардың жəне құқықтық деңгейі бойынша өзге де төмен тұрған нормативтік құқықтық актілердің алдында басымдыққа ие болса да, бірақ Қазақстан Республикасының конституциялық заңдары алдында басымдыққа ие бола алмайды деп пайымдайды. «Қолданыстағы құқық» категориясын талдай келе, авторлар «Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабының нормаларын халықаралық ұйымдар мен олардың органдарының шешімдерін орындау тəртібіне қатысты қолданыста ресми түсіндіру туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 2009 жылғы 5 қарашадағы № 6 Нормативтік қаулысын негізге ала отырып, «республиканың өзге де міндеттемелері» деген тұжырыммен ЕАЭО Сотының актілері Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқығының құрамдас бөлігі бола алады деп есептейді. Мақалада сондай-ақ АХҚО сотының жəне Еуропалық елдердің мамандандырылған соттарының, палаталарының құқықтық мəртебесіне, юрисдикциясына салыстырмалы-құқықтық талдау жүргізіледі. Англияда заңгер кадрларды даярлау мəселелері баяндалады. Атап айтқанда, Англияда судья болмас бұрын солиситорлар мен барристерлер сияқты заңгерлерді дайындау ерекшеліктеріне назар аударылады. Тірек сөздер: «Астана» халықаралық қаржы орталығы, АХҚО соты, Англия мен Уэльс құқығының принциптері, нормалары мен прецеденттері, ЕАЭО Соты, Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқығы, халықаралық шарт, Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі.
Batyrbekova D., Ukin S. Court of the International Financial Center «Astana» in the Legal System of the Republic оf Kazakhstan. The article highlights the issues of correlation between the jurisdictions of the court of the international financial center «Astana» and the Court of the Eurasian economic Union on the territory of the Republic of Kazakhstan. The authors note the difficulty in defining the priority between the decision of the EEU Court and the decision of the AIFC court in case of discrepancies between them, since the jurisdiction of these courts is different. In addition, the authors draw attention to the fact that paragraph 4 of article 4 of the Constitutional law of the Republic of Kazakhstan «On the International financial center «Astana» indicates the priority of international agreements ratified by the Republic of Kazakhstan before this Constitutional law. Authors consider that agreements, although have priority over laws, codes, consolidated laws and other lower-level regulatory legal acts, but have not priority over the constitutional laws of the Republic of Kazakhstan. Analyzing the category of «current law», the authors believe that the acts of the Court of the EEU can be an integral part of current law of the Republic of Kazakhstan under the phrase «other obligations of the Republic» based on the Regulatory Resolution of the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan dated November 5, 2009 of No. 6 «About official interpretation of norms of article 4 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan with regard to the enforcement of the decisions of international organizations and their bodies». The article also provides a comparative legal analysis of the legal status, jurisdictions of the AIFC court and specialized courts and chambers of the European countries, as well as the requirements for candidates for the position of a judge of the AIFC. In addition, the article describes the issues of legal training in England. In particular, attention is drawn to the peculiarities of training lawyers in England, such as solicitors and barristers, before becoming a judge in England. Keywords: International financial center «Astana», AIFC court, principles, norms and precedents of the law of England and Wales, EEU Court, current law of the Republic of Kazakhstan, international treaty, legal system of the Republic of Kazakhstan.
Читать статью

Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2024
© Журнал "Право и государство", 2024
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика