Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

Интересное о государстве и праве

Элементы 1—4 из 4.

Автор М. М. Дауленов

Статья содержит информацию об участии команды Казахского Гуманитарно-Юридического Университета в международных раундах игровых судебных процессах на кубок Ф. Джессопа, проведенных Студенческой Ассоциацией Международного Права в г. Вашингтоне (округ Колумбия, США) в период с 31 марта по 6 апреля 2013 г. Ключевые слова: юриспруденция, студент, университет, КазГЮУ, международное право, игровые судебные процессы, кубок Ф. Джессопа, Вашингтон, США, глобализация.
М. М. Дауленов. Вашингтондағы Ф. Джессоп атындағы ойын сот процестерінде ҚазГЗУ тобының қатысуы. Колумбия округының Вашингтон қаласындағы халықаралық Құқық студенттер ассоциациясымен 2013 жылдың 31 наурызы мен 6 сәуір аралығында өткізілген ф. джессоп кубогы үшін ойын сот процестерінің халықаралық раундтарына Қазақ Гуманитарлық Заң Университеті тобының қатысуы туралы ақпарат осы мақалада қамтылған. Түйінді сөздер: құқықтану, студент, университет, КазГЮУ, халықаралық құқық, ойын сот процестері, Ф. Джессоп кубогы, Вашингтон, АҚШ, жаһандану. 
Miras Daulenov. The team of the Kazakh humanities and Law University participated in the Philip C. Jessup International Moot Court Competition. The article contains information about participation of the team of the Kazakh Humanities and Law University in the international rounds of the Philip C. Jessup International Moot Court Competition. The Competition was organized by the International Law Student Association in Washington, D. C. (USA) from March 31st to April 6th 2013. Keywords: jurisprudence, student, university, Kazakh Humanities and Law University, international law, moot court, the Philip C. Jessup cup, Washington, USA, globalization. 
Читать статью


Автор С.Ф. Ударцев

В статье отмечается, что, как показывает исторический опыт, конституции как политико-юридические документы при определенных условиях могут содержать положения, закрепляющие политический курс страны, элементы официальной идеологии, символы исторической памяти народа, в том числе имена и идеи лидеров революций и национально-освободительного движения, основателей государств и т.д. Ключевые слова: конституция, политика, государство, история, лидер, нация, реформа, революция, символ, сознание.
С. Ф. Ударцев: Конституциялардағы адам аттары. Мақалада тарихи тәжiрибе көрсеткендей, белгiлi жағдайда конституция саяси-заңды құжат ретінде, елдiң саяси бағытын, ресми идеологияның элементтерiн, халықтың тарихи есiнiң символдарын, соның ішінде революция және ұлт-азаттық қозғалыстар лидерлерінің аттары мен идеяларын бекiтушi қағидаларды қамти алатындығы көрсетілген. Түйінді сөздер: конституция, саясат, мемлекет, тарих, көсем, ұлт, реформа, революция, символ, ес.
S. F. Udartsev: Names of people in the constitutions. The article notes that, as historical experience shows, the Constitutions as a political-legal documents in certain conditions can contain provisions that fixed the political course of the country, the elements of the official ideology, symbols of historical memory of the people, including the names and ideas of the leaders of revolutions and national liberation movement, the founders of states, and etc. Keywords: constitution, politics, the state, history, leader, nation, reform, revolution, symbol, consciousness.
Читать статью


Автор Жантикин Т.М

В статье рассмотрены различные технические, а также этические, правовые и иные аспекты развития автономных систем оружия летального действия (АСОЛД), приведена типология роботизированных систем оружия, дано определение АСОЛД, детально представлено использование искусственного интеллекта, архитектура программного обеспечения АСОЛД, направления развития программного обеспечения, основные риски развития АСОЛД, возможные пути предотвращения рисков. В международном праве на сегодня отсутствуют документы, регулирующие развитие и использование АСОЛД, правовую ответственность за последствия применения АСОЛД, нет единого мнения об их классификации. В первую очередь необходимо начать разработку международной конвенции, регулирующей различные аспекты АСОЛД. Требуется разработка документов как на национальном, так и на международном уровнях. Ключевые слова: современное государство, оружие, автономные системы оружия летального действия (АСОЛД), искусственный интеллект, типология роботизированных систем, программное обеспечение АСОЛД, гонка вооружений, сдерживание гонки вооружений, международное право, риски развития АСОЛД.
Жантикин Т.М. Леталды əсері бар қарудың автономды жүйелері: типология, тəуекелдер, құқықтық реттеу проблемалары. Мақалада леталды əсері бар қарудың автономды жүйелерінің (ЛƏҚАЖ) түрлі қырлары қарастырылған, оның техникалық, сондай-ақ этикалық, құқықтық жəне өзге де қырлары егжей-тегжейлі көрсетілген, роботтандарылған қару жүйелерінің типологиясы, ЛƏҚАЖ анықтамасы, жасанды интеллекті пайдалану, ЛƏҚАЖ-ды бағдарламалық қамтамасыз етудің құрылымы, ЛƏҚАЖ-ды дамытудың негізгі тəуекелдері, тəуекелдердің алдын алудың мүмкін жолдары келтірілген. Бүгінгі күні халықаралық құқықта ЛƏҚАЖ-ды дамыту мен пайдалануды реттейтін құжаттар жоқ, ЛƏҚАЖ-ды пайдаланудың салдары үшін құқықтық жауаптылық көзделмеген, оларды топтастыру мəселесі бойынша ортақ пікір орнықпаған. Ең бірінші кезекте, ЛƏҚАЖ-дың түрлі қырларын реттейтін халықаралық конвенцияны əзірлеуге кірісу керек. Əрі ұлттық, əрі халықаралық деңгейлерде құжаттарды жасақтау қажет. Тірек сөздер: заманауи мемлекет, қару, леталды əсері бар қарудың автономды жүйелері (ЛƏҚАЖ), жасанды интеллект, роботтандарылған жүйелердің типологиясы, ЛƏҚАЖ-ды бағдарламалық қамтамасыз ету, қарулану бəсекесі, қарулану бəсекесін тежеу, халықаралық құқық, ЛƏҚАЖ-ды дамыту тəуекелдері.
Zhantikin T.M. Self-contained systems of deadly weapons: typology, risks, issues of legal regulation. The article considers various aspects of the development of self-contained systems of deadly weapons, its technical, ethical and legal aspects, typology of robotic systems of weapon, the definition of self-contained systems of deadly weapons, the use of artificial intelligence, software architecture for self-contained systems of deadly weapons, ways of software development, major risks of self-contained systems of deadly weapons development, some ways for risks avoidance. The system of today's international law lacks any documents regulating the development and utilizing self-contained systems of deadly weapons. There is also no liability for the consequences of their use and agreement on their classification. First and foremost, we should commence the development of an international convention for the regulation of various aspects of self-contained systems of deadly weapons. The documents for the regulation of their use should be developed both nationally and internationally. Keywords: contemporary state, weapons, self-contained systems of deadly weapons, artificial intelligence, typology of robotic systems, software for self-contained systems of deadly weapons, arms race, restraint of the arms race, international law, risks of selfcontained systems of deadly weapons development.
Читать статью


Автор Клеандров М.И

Автор в статье, природу которой он рассматривает как попытку поставить проблему «загоризонтного уровня», обращает внимание на то, что все законодательство (отечественное, зарубежное и регулирующее международные отношения), весь соционормативный массив и вся правоприменительная практика исходят из понимания однолинейности времени, при котором время течет из прошлого через настоящее в будущее с одинаковой скоростью. Между тем, исходя из положений физики времени, оно не линейно, может иметь, как пространство, несколько измерений, быть прерывистым, встречным и т.д. На конкретном примере из личного опыта работы в правоохранительных органах автор показывает наличие временного провала в эпизоде отношений с малолетним правонарушителем. В статье обосновывается необходимость научно-правовых исследований в обозначенной области. Ключевые слова: право, время, парадоксы времени, правонарушения, правовое регулирование, ответственность государства, темперология.
Клеандров М.И. Құқық жəне темперология: өзара ықпалдасу мəселелері. Мақаласының табиғатын «мүмкіншіліктер шегінен тыс деңгейдегі» мəселені көтеруге тылпыныс жасау деп қарастыратын автор бүкіл заңнама (отандық, шетелдік, халықаралық қатынастарды реттейтін), бүкіл əлеуметтік нормативтік ауқым жəне бүкіл құқыққолданушылық тəжірибе уақытты сызықтық тұрғыда, яғни өткеннен басталып, қазіргі кез арқылы болашаққа қарай бірдей жылдамдықпен жылжитын құбылыс деп қабылдайты нына назар аударады. Алайда уақыт физикасын басшылыққа алсақ, ол – сызықтық құбылыс емес, уақыт кеңістік сияқты бірнеше өлшемді, кідірмелі, қарсы бағытты жəне т.б. болуы мүмкін. Құқыққорғау органдарындағы қызметінен алынған жеке тəжірибесінің мысалында автор жас құқықбұзышымен байланысты оқиғада уақыттық шұқырдың бар екенін көрсетеді. Мақалада аталған бағытта ғылыми-құқықтық ізденістер жүргізу қажеттігі негізделеді. Тірек сөздер: құқық, уақыт, уақыт парадоксы, құқықбұзушылықтар, құқықтық реттеу, мемлекеттің жауаптылығы, темперология.
Kleandrov M.I. law and temperology: issues of interrelations. The author of the article draws attention to the fact that all the legislation (local, foreign and the one regulating international relations), all the socio-normative corpus and law enforcement perceive time as linear phenomenon wherein time progresses from past throughout present into future with the same speed. Meanwhile, time is not linear as it can possess space, several dimensions, be discrete even opposite in direction. Using his own experience of working in the police the author of the article shows the existing gap in time during the attempts to understand and build a relationship with young offenders. The article justifies the necessity for this sphere to be researched. Keywords: law, time, paradoxes of time, wrongs, legal regulation, responsibility of state, temperology.
Читать статью

Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2020
© Журнал "Право и государство", 2020
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика