Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

Сильное государство: вопросы теории // Право и государство. № 2(71) 2016. – С. 6-14.

Автор: Ударцев С.Ф.

Рассматриваются социальные, экономические, политические, правовые, организационные, этнические аспекты формирования сильного государства. Отмечается, что сила государства – сложносоставная и относительная его характеристика, включающая многоэлементов, зависящая от ряда факторов и находящаяся в динамике. Констатируется, что в условиях ХХI в. в ходе эволюции государственности в условиях глобализации, мировых кризисов и изменения силовой карты мира, расширения пространства деятельности, происходит объективное возрастание силы государства для решения усложняющихся задач. При этом сила государства становится более умной, гибкой, включает широкий спектр средств «мягкой силы». Ключевые слова: государство, право, концепция сильного государства, сильное правовое государство, сила государства, «мягкая сила», «умная сила», государство и экономика, государство и общество, глобализация. 
Ударцев С.Ф. Қуатты мемлекет: теория мәселелері. Мақалада қуатты мемлекетті қалыптастырудың әлеуметтік, экономикалық, саяси, құқықтық, ұйымдастырушылық, этникалық қырлары қаралады. Мемлекеттің күші бірқатар факторларға тәуелді және үнемі өзгерісте болатын көптеген элементтерді қамтитын оның аса күрделі және салыстырмалы сипаттамасы екендігі айтылған. ХХІ ғасырдағы жаһандану, дүниежүзілік дағдарыстар және әлемнің күш картасының өзгеруі, қызмет кеңістігі кеңейген жағдайында мемлекеттіліктің эволюциясы барысында күрделеніп бара жатқан міндеттерді шешу үшін мемлекет күшінің объективті артуы орын алатындығы атап көрсетілген. Бұл сәтте, мемлекеттің күші ақылдырақ, икемдірек бола бастайды, «жұмсақ күш» құралдарының кең спектрін қамтиды. Түйінді сөздер: мемлекет, құқық, қуатты мемлекет тұжырымдамасы, қуатты құқықтық мемлекет, мемлекет күші, «жұмсақ күш», «ақылды күш», мемлекет және экономика, мемлекет пен қоғам, жаһандану.
Udartsev S. A Powerful State: Issues of Theory. The article considers the social, economic, political, legal, organizational, ethnic aspects of the formation of a powerful state. It is noted that the power of the state – its complex, and relative characteristics, including many elements, depending on several factors and it is in the dynamics. It is stated that in the conditions of the ХХІst century during the evolution of statehood in the context of globalization, global crises and changes in the power map of the world, the expansion of space activities, there is an objective increase in state power to solve increasingly complex problems. The strength of the state becomes more intelligent, flexible and includes a wide range of tools of «soft power». Keywords: state, law, the concept of a strong state, a strong legal state, the power of the state, «soft power», «smart power», the state and the economy, state and society, globalization.
Читать статью


Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2022
© Журнал "Право и государство", 2022
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика