Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

Административное право и государственное управление

Элементы 1—10 из 11.

Автор Уваров В.Н., Уварова-Патенко Н.В

В юридической науке наблюдается недостаточная проработанность (прежде всего, теоретического характера): сущности и природы правоохранительной функции государства, механизма управления в правоохранительной системе; преодоления организационных рисков и устранения их причин; сближения нормативно-правовой базы правоохранительной системы республики с международными стандартами. В связи с этим актуализируется проблема модернизации управления в правоохранительной системе республики с учетом ее полицентрического характера. Предмет исследования – механизм управления в правоохранительной системе, где проявляется внутренняя сущность и главные направления в содержании правоохранительной функции государства. Цель работы – раскрыть методологические вопросы модернизации управления в правоохранительной системе республики. Авторы применяли общенаучные и специальные методы познания (нормативный, сравнительно-правовой, теоретический анализ и обобщение), системный и функциональный подходы.Новизна – в статье впервые рассматриваются вопросы формирования Генеральной схемы управления в правоохранительной системе, мониторинга организационных рисков и их снижения, роли Совета Безопасности Республики Казахстана как системообразующего и консолидирующего центра управления в правоохранительной системе. Вывод – правоохранительная инфраструктура как организационная составляющая правоохранительной функции государства выступает базовой основой формирования Генеральной схемы управления. Отмечается возрастание роли Совета Безопасности как системообразующего и консолидирующего конституционного органа, объединяющего правоохранительную функцию государства и координирующего деятельность органов правоохранительной инфраструктуры. Ключевые слова: правоохранительная функция государства, правоохранительная система, управление, государственный орган, компетенция правоохранительных органов, Совет Безопасности, модернизация, Генеральная схема управления, организационные риски, правоохранительная инфраструктура.
Уваров В.Н., Уварова-Патенко Н.В. Қазақстан Республикасының құқық қорғау жүйесіндегі басқаруды жаңғырту. Тақырыптың өзектілігі – заң ғылымында мемлекеттің құқық қорғау функциясының мəні жəне табиғаты, құқық қорғау жүйесіндегі басқару тетігі; ұйымдастырушылық тəуекелдерді еңсеру жəне олардың себептерін жою; республиканың құқық қорғау жүйесінің нормативтік-құқықтық базасының халықаралық стандарттарға жақындауының жеткілікті зерттелмегендігі (ең алдымен, теориялық сипатта) байқалады. Осыған байланысты, республиканың құқық қорғау жүйесінің көпорталықты сипатына қарай ондағы басқаруды жаңғырту мəселесінің өзектілігі артады. Зерттеу пəні – мемлекеттің құқық қорғау функциясының мазмұнында ішкі мəні жəне басты бағыттары көрініс беретін құқық қорғау жүйесіндегі басқару тетігі. Жұмыстың мақсаты – республиканың құқық қорғау жүйесіндегі басқаруды жаңғыртудың əдіснамалық мəселелерін ашу. Авторлар танымның жалпығылыми жəне арнайы əдістерін (нормативтік, салыстырмалы-құқықтық, теориялық талдау жəне қорытындылау, жүйелік жəне функционалды ұстанымдар) қолданған. Жаңалығы – мақалада құқық қорғау жүйесінде Басқарудың бас схемасын қалыптастыру, ұйымдастырушылық тəуекелдерді мониторингтеу жəне оларды азайту мəселелері, құқық қорғау жүйесіндегі жүйе құраушы жəне шоғырландырушы басқару орталығы ретінде Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің рөлі алғаш рет қарастырылады. Қорытынды – мемлекеттің құқық қорғау функциясының ұйымдастырушылық құрамдас бөлігі ретінде құқық қорғау инфрақұрылымы Басқарудың бас схемасын қалыптастырудың базалық негізі болып табылады. Республиканың құқық қорғау жүйесінің көпорталықты сипаты жағдайында мемлекеттің құқық қорғау функциясын біріктіретін жəне құқық қорғау инфрақұрылымы органдарының қызметін үйлестіруді қамтамасыз ететін, жүйе құраушы жəне шоғырландырушы конституциялық орган ретінде Қауіпсіздік Кеңесінің рөлі артады. Тірек сөздер: мемлекеттің құқық қорғау функциясы, құқық қорғау жүйесі, басқару, мемлекеттік орган, құқық қорғау органдарының құзыреті, Қауіпсіздік Кеңесі, жаңғырту, Басқарудың бас схемасы, ұйымдастырушылық тəуекелдер, құқық қорғау инфрақұрылымы.
Uvarov V.N., Uvarova-Patenko N.V.  Modernization of management in the law enforcement system of the Republic of Kazakhstan. In legal science, there is insufficient elaboration (first of all, of a theoretical nature) of the essence and nature of the law enforcement function of the state, the management mechanism in the law enforcement system; overcoming organizational risks and addressing their causes; approximation of the regulatory framework of the Republic's law enforcement system with international standards. In this regard, the problem of modernization of management in the law enforcement system of the Republic is updated taking into account its polycentric nature. The subject of the research is the mechanism of management in the law enforcement system, where the internal essence and main directions in the content of the law enforcement function of the state are manifested. The research purpose is to reveal methodological issues of modernization of management in the law enforcement system of the republic. The methodology: general scientific and special methods of cognition were used (normative, comparative legal, theoretical analysis and generalization), system and functional approaches. The novelty of the research in the article for the first time considers the formation of a General management scheme in the law enforcement system, monitoring organizational risks and their reduction, the role of the Security Council of the Republic of Kazakhstan as a system-forming and consolidating control center in the law enforcement system. Conclusions: law enforcement infrastructure as an organizational component of the law enforcement function of the state acts as the basis for the formation of the General management scheme. In the context of the polycentric nature of the Republic's law enforcement system, the role of the Security Council as a system-forming and consolidating constitutional body that unites the state's law-enforcement function and ensures the coordination of the activities of lawenforcement infrastructure is growing. Keywords: state law enforcement function, law enforcement system, management, state body, competence of law enforcement agencies, Security Council, modernization, General management scheme, organizational risks, law enforcement infrastructure.
Читать статью


Автор Э. А. Нугманова

Целью исследования является выработка научно обоснованной и практически реализуемой модели административных процессуальных отношений, направленных на обеспечение защиты конституционных прав и свобод физических и юридических лиц, регламентации процессуальной деятельности уполномоченных государственных органов (должностных лиц). Конституция Республики Казахстан утверждает Республику демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Данный конституционный постулат обусловливает особую актуальность правового обеспечения деятельности юрисдикционных органов, дальнейшее укрепление гарантий прав и свобод граждан, охрана их от различных нарушений. Ключевые слова: административная юрисдикция, администрация, административный процесс, административное право, административные правоотношения, юридический процесс, юрисдикция, юстиция, уполномоченные органы, государственная власть.
Э. А. Нұғманова: Әкімшілік процесстық қатынастары. Зерттеудің мақсаты жеке және заңды тұлағалардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз етуге, уәкілетті мемлекеттік органдардың (лауазымды адамдардың) іс жүргізу қызметін регламенттеуге бағытталған әкімшілік юрисдикцияның ғылыми негізделген және тәжірибеде іске асырылатын моделін әзірлеу болып табылады. Қазақстан Республикасының Конституциясы Республиканы демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтiк мемлекет ретiнде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы — адам жәнеадамның өмiрi, құқықтары мен бостандықтары деп бекітеді. Аталған конституциялық постулат юрисдикциялық органдар қызметінің құқықтық қамсыздандырылуының ерекше өзектілігін, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының кепілін одан әрі нығайтуды, оларды түрлі бұзушылықтардан қорғауды шарттастырады. Түйінді сөздер: әкімшілік юрисдикция, әкімшілік, әкімшілік процессы, әкімшілік құқық, әкімшілік құқық қатынастары, заң процессы, заңдық құзыр, әділет, әкімшілік рәсімдік, уәкілетті органдар. 
A. Nugmavova: The content of the administrative procedure relations. The purpose of research is the working out of the theoretically substantiated and practically feasible model of administrative jurisdiction directed to constitutional rights protection and freedom for both natural and juridical persons, regulation of procedural activity of the authorized state bodies (authorized persons). The Constitution of the Republic of Kazakhstan maintains the Republic as the democratic, society, governed by rule of law and social state, which high priorities are the people, their life, rights and freedoms. This constitutional postulate stipulates the main urgency of the legal provision of jurisdictional bodies, further strengthening of their rights and freedoms, their protection from different breaches. Keywords: administrative jurisdiction, authority, authority, administrative process, administrative low, administrative legal relation, legal process, jurisdiction, justice, administration procedures, administrative authority.
Читать статью


Автор Уваров В.Н

В статье раскрывается концептуальная модель правоохранительной функции государства, критерии отнесения государственных органов к разряду правоохранительных, совершенствование механизма управления в правоохранительной системе, роль Совета Безопасности Республики Казахстан как системообразующего и консолидирующего центра управления в правоохранительной сфере. Ключевые слова: государство, функция, управление, компетенция, правоохранительный орган, законность и правопорядок, правовая политика, правоохранительная инфраструктура, уголовно-правовая сфера, юридическая ответственность.
Уваров В.Н. Мемлекеттің құқық қорғау функциясы және оны жүзеге асыру тетігі. Мақалада мемлекеттің құқық қорғау функциясының тұжырымдамалық үлгісі, мемлекеттік органдарды құқық қорғау органдарына жатқызу өлшемдері, құқық қорғау жүйесіндегі басқару тетігін жетілдіру мәселелері, құқық қорғау саласында жүйе құраушы және шоғырландырушы басқару орталығы ретінде Қазақстан Республикасының Қауiпсiздiк Кеңесінің рөлі анықталады. Түйін сөздер: мемлекет, функция, басқару, құзыреттілік, құқық қорғау органы, заңдылық және құқықтық тәртіп, құқықтық саясат, құқық қорғау инфрақұрылымы, қылмыстық-құқықтық сала, заңды жауапкершілік.
Uvarov V.N. Law enforcement function of the state and the mechanism for its implementation. This article reveals a conceptual model of law enforcement function of the state, criteria for classifying state bodies as law enforcement agencies, improvements of the management mechanism in the law enforcement system, the role of Security Council of the Republic of Kazakhstan as system-forming and consolidating control center in the law enforcement sphere. Keywords: state; function; management; competence; law enforcementagency; legitimacy and legalorder, legal policy; law enforcement infrastructure; criminal law sphere; legal responsibility.
Читать статью


Автор Лапина М.А., Понкин И.В

Статья посвящена вопросам содержания и природы рисков в публичном управлении. Даны определения понятиям «риск», «рискориентированное публичное управление». Исследована степень полноты и качества закрепления в законодательстве России, Казахстана и Франции императивов и механизмов учета рисков в публичном управлении и реализации рискриентированного публичного управления. Ключевые слова: публичное управление, публичное право, система публичного управления, риск, риски публичного управления, риск-ориентированное публичное управление, административное право, теория публичного управления.
Лапина М.А., Понкин И.В. Тәуекелді-бағдарланған көпшілік басқару. Мақала көпшілік басқарудағы тәуекелдердің мазмұны мен табиғатына арналған. «Тәуекел», «тәуекелді-бағдарланған көпшілік басқару» ұғымдарының анықтамасы берілген. Ресей, Қазақстан және Франция заңдарында көпшілік басқарудағы тәуекелдерді есепке алудың императивтері мен механизмдерін бекітудің толық деңгейі мен сапасы және тәуекелді-бағдарланған көпшілік басқаруды жүзеге асыру зерттелген. Түйінді сөздер: көпшілік басқару, қоғамдық құқық, көпшілік басқарудың жүйесі, тәуекел, тәуекелді көпшілік басқару, тәуекелді-бағдарланған көпшілік басқару, әкімшілік құқық, көпшілік басқару теориясы.
Lapina M. ,Ponkin  I.  Risk-oriented public administration. Article is devoted to questions of the content and nature of risks in the sphere of public administration. The authors define the terms «risk», «risk-oriented public administration». The article examines the completeness and quality of imperatives implementation of the mechanisms to manage the risks in public administration and of the risk-oriented public administration in the legislating of the Russia, Kazakhstan and France. Keywords: public administration, public law, system of public administration, risk, risks in the sphere of public administration, riskoriented public administration, administrative law, public administration general theory.
Читать статью


Автор Э. А. Нугманова

Автором предпринята попытка раскрыть меры по совершенствованию региональной правовой политики, принимаемые в Республике Казахстан. В статье предлагается комплекс мер, направленных на: выявление и устранение диспропорций между регионами посредством разработки эффективных мер по поддержке и стимулированию их развития; выявление депрессивных регионов на основе экспертизы по определению степени развития регионов и последующего их включения в единую карту развития регионов; утверждение перечня моногородов и малых городов. Ключевые слова: региональная правовая политика, регион, развитие территорий, единая карта развития территорий, область, район, аул, город, моногород, малый город, депрессивный регион. 
Э. А. Нугманова: Қазақстан республикасының аймақтарын дамыту аспектісінде мемлекеттік басқаруды жетілдіру проблемалары. Автор аймақтық құқықтық саясатты жетілдіру бойынша Қазақстан Республикасында қабылданған шараларды ашуға тырысқан. Мақалада аймақтар арасындағы диспорцияны тиімді шаралар арқылы анықтауға және жоюға бағытталған; аймақтарды дамыту деңгейін белгілеу және оларды аймақтарды дамытудың бірыңғай картасына енгізу бойынша сараптама негізінде депрессиялы аймақтарды анықтауға бағытталған; моноқалалар мен кішігірім қалалардың тізімін бекітуге бағытталған шаралардың кешені берілген. Түйінді сөздер: аймақтық құқықтық саясат, аймақ, аумақтарды дамыту, аумақтарды дамытудың бірыңғай картасы, облыс, аудан, ауыл, қала, моноқала, кішігірім қала, депрессиялы аймақ. 
E. Nugmanova: Problems of improvement of state administration in terms of development of regions of the Republic of Kazakhstan. The author made an attempt to reveal the measures for improvement of the regional legal policy which were realizing in the Republic of Kazakhstan. In the article author offers the set of mesures, aimed on identification anelimination of disproportions between regions by means of development of effective measures for support and stimulation of their development; identification of problematic regions on the basis of examination by definition of extent of development of regions and the subsequent their inclusion in the single map of development of regions; approvals of the list of monotowns and small cities is presented. Keywords: regional legal policy, region, development of territories, single map of development of territories, area, region, village, city, monotown, small city, problematic region.
Читать статью


Автор Р. А. Подопригора

Статья посвящена вопросам систематизации и кодификации административного законодательства. Показываются сложности систематизации и кодификации по причине трудностей в определении предмета и системы современного административного права. Отдельное внимание уделяется Кодексу об административных правонарушениях и Административному процессуальному кодексу как, соответственно, удачной и неудачной попытке кодификации. Ключевые слова: государство, законодательство, административное право, государственное управление, систематизация и кодификация административного законодательства, кодекс об административных правонарушениях, административный процессуальный кодекс, административный процесс, право, административное право.
Р. А. Подопригора: Әкімшілік заңнамаларды жүйелеу және кодификациялау проблемалары. Мақала әкімшілік заңнаманы жүйелендіру және кодификациялау мәселелеріне арналған. Заманауи әкімшілік құқықтың пәні мен жүйесін анықтаудың қиындығына байланысты жүйелендіру және кодификациялау күрделілігі көрсетіледі. Сәйкесінше сәтті және сәтсіз кодификациялау ретінде Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекске және Әкімшілік ic жургізу кодекске жеке назар аударылады. Түйінді сөздер: мемлекет, заңнама, әкімшілік құқық, мемлекеттік басқарма, әкімшілік заңнаманы жүйелендіру және кодификациялау, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі, әкімшілік ic жургізу кодексі, әкімшілік ic жургізу, құқық, әкімшілік құқық.
R. Podoprigora: Problems of systematization and codification administrative legislation. The article is about issues of systematization and codification of administrative legislation. Author explains the difficulties of systematization and codification due to definition problems of the subject and system of modern administrative law. The special attention is paid to the Code of Administrative Offences and Administrative Procedure Code as, accordingly, successful and unsuccessful attempts of codification. Keywords: government,law, administrative law, public administration, classificationand codification of administrative law, the Code of Administrative Offences, the Administrative Procedure Code, the administrative process.
Читать статью 


Автор Й. Пуделька

В статье рассматриваются следующие вопросы: развитие административного права в странах Центральной Азии и в России; разработка законодательства об административных процедурах; создание административно-процессуального законодательства; реформирование судебной власти; модернизация административного права и административного процесса. Ключевые слова: государство, право, административное право, правовая реформа, административное право, административнопроцессуальное право, административные процедуры, административный процесс, права человека, международный опыт.
Й. Пуделька: Посткеңестік кеңістік пен Орталық Азия мемлекеттеріндегі әкімшілік құқықтың дамуы және оны дамытудың келешегі. Мақалада мынадай мәселелер қарастырылады: Орталық Азия елдері мен Ресейдегі әкімшілік-құқықтық мәселелер; әкімшілік рәсімдер туралы заңнаманы дайындау; әкімшілік іс жүргізу заңнамаларды жасау; сот билігін реформалау; әкімшілік құқық пен әкімшілік іс жүргізуді жаңарту. Түйінді сөздер: мемлекет, құқық, әкімшілік құқық, құқықтық реформа, әкімшілік құқық, әкімшілік іс жүргізу құқығы, әкімшілік рәсімдер, әкімшілік іс жүргізу, адам құқығы, халықаралық тәжірибе. 
J. Pudelka: Development of administrative law in the former Soviet Union and Central Asia. The article discusses the following topics: administrative law reforms in the countries of Central Asia and Russia, the development of legislation on administrative procedures, the creation of administrative proceedings law, reforms of judiciary, modernization of administrative law and the administrative process. Keywords: government, law, administrative law, legal reform, administrative law, administrative procedural law, administrative procedures, admintrative process, human rights, international experience.
Читать статью 


Автор Н. В. Уварова

В свете Стратегии «Казахстан-2050» рассматриваются вопросы модернизации государственного управления, формирования нового типа государственного управления в республике. Раскрывается ход реализации административной реформы, на основе которой осуществляется поэтапное освобождение государства от несвойственных ему функций, формирование компактного аппарата, способного обеспечить эффективность управления в условиях рыночной экономики, создать условия для вхождения Казахстана в число передовых, динамично развивающихся стран мира, обеспечить защиту национальных интересов. Ключевые слова: модернизация, государственное управление, функция, компетенция государственных органов, государственная служба, децентрализация, государственные услуги, концепция, функциональная структура, синергетика.
Н. В. Уварова: «Қазақстан – 2050» стратегиясы: жаңа жағдайдағы мемлекеттік басқару. «Қазақстан — 2050» стратегиясы тұрғысынан мемлекеттік басқарудың жаңғыртылуы, республикада мемлекеттік басқарудың жаңа түрінің қалыптасуы мәселелері қарастырылған. Соның негізінде мемлекетті өзіне тән емес қызмет түрлерінен кезеңдік босату, нарықтық экономикада басқарудың тиімділігін, арттыруды, Қазақстанның дамыған елдердің қатарына енуіне жағдай жасауды, ұлттық мүддені қорғауды қамтамасыз ете алатын жинақы аппарат құру іске асырылатын әкімшілік реформасын жүзеге асырудың барысы ашылған. Түйінді сөздер: жаңғырту, мемлекеттік басқару, атқаратын қызметі, мемлекеттік органның құзыреті, мемлекеттік қызмет, орталықсыздандыру, мемлекеттік қызмет, тұжырымдама, атқарымдық құрылым, синергетика. 
N. V. Uvarova: Strategy «Kazakhstan 2050»: public management under new conditions. Issues of the public management's modernization, forming a new type of public management in the republic are being analyzed in the light of the «Kazakhstan 2050» strategy. The author reveals the progress of administrative reform, on the basis of which the gradual liberation of the state from non-core functions to it, forming a compact unit that can provide effective management in a market economy as well as to create conditions for Kazakhstan enter to a number of the best, fastest growing countries in the world, protecting national interests. Keywords: modernization, public management, function, state bodies authority, state service, decentralization, state services, concept, functional structure, synergetics.
Читать статью


Автор Оразбаева А.А., Темірбеков Ж.Р

В связи с ростом населения стран мира все более острую актуальность приобретает проблема соблюдения правовой культуры в части принятых общественно-нравственных устоев в местах общего пользования. Загрязнение общественных мест влечет за собой негативные последствия в виде ухудшения санитарнойпидемиологической обстановки, культурно-туристического облика городов, увеличения случаев проявления правового нигилизма. Цель исследования – изучение генезиса и некоторых особенностей содержания статей 434 «Мелкое хулиганство» и 630 «Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений» Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, а также изучение опыта стран ЕАЭС и Сингапура, непосредственно связанных с темой исследования. Акцент ставится на термин «загрязнение», с попыткой выявить юридические последствия содержательного характера. При подготовке статьи применялись преимущественно метод анализа, формально-юридический и сравнительно-правовой методы исследования. Научная новизна статьи заключается в том, что в научной литературе теме исследования не уделялось должного внимания. Тогда как на практике имеется коллизия в части содержания указанных статей, что может привести к искаженной квалификации административных правонарушений. Кроме того, предлагаемые авторами дополнения и изменения в данные нормы позволят устранить существующий пробел в законодательстве. В результате исследования выяснилось, что в судах «загрязнение» общественных мест, в большинстве случаев квалифицируются как мелкое хулиганство, но по своей сути не относящиеся к объекту данного правонарушения. По мнению авторов, такие противоправные действия как загрязнение мест общего пользования следует выделить отдельным составом административного правонарушения, включая выброс коммунально-бытовых отходов в неустановленных местах. В случае передачи статьи 434 КоАП РК в подведомственность полиции, значительно снизится утвержденная ежемесячная нагрузка на судей, что повышает качество принятия ими решений по другим делам. Норма статьи 630 в буквальном ее смысле может применяться к правонарушителю за факт загрязнения дорожного покрытия при условии, что такое загрязнение влечет повреждение дороги. По итогам изучения опыта стран ЕАЭС и Сингапура, авторы пришли к выводу, что необходимо внести дополнение, которое четко и конкретно определит, что загрязнение дорожного покрытия может не только повредить дорожное полотно, но и служить угрозой безопасности дорожного движения. Ключевые слова: административное правонарушение, загрязнение общественных мест, засорение, хулиганство, неуважение к обществу, повреждение дорожного покрытия, места общего пользования, административная ответственность, подведомственность полиции, правовая культура.
Оразбаева А.А., Темірбеков Ж.Р. ЕАЭО елдеріндегі жəне Сингапурдағы қоғамдық орындар мен жол бетін ластау үшін əкімшілік жауапкершілік. Көптеген елдерде, халық санының артуына байланысты, қоғамдық орындарда қабылданған əлеуметтік жəне моральдық ұстанымдарға сəйкес құқықтық мəдениетті сақтау мəселесі барған сайын өзекті болып келеді. Қоғамдық орындарды ластау қоғамдық орындардың санитариялық-эпидемиологиялық ахуалының нашарлауы, қалалардың мəдени-туристік келбетінің бұзылуы, құқықтық нигилизм көріністерінің көбеюі түріндегі теріс салдарларға алып келеді. Зерттеудің мақсаты – Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің «Ұсақ бұзақылық» 434-бабының жəне «Жолдарды, темiржол өтпелерiн жəне басқа жол құрылыстарын бүлдiру» 630-бабының мазмұнының генезисі мен кейбір ерекшеліктерін зерттеу, сондай-ақ ЕАЭО мен Сингапур елдерінің зерттеу тақырыбымен тікелей байланысты тəжірибелерін қарастыру. Мазмұндық табиғаты бар заңи салдарларды анықтауға тырысу жолында «ластау» терминіне ерекше назар аударылды. Мақаланы дайындау кезінде негізінен талдау, формалды-құқықтық жəне салыстырмалы-құқықтық зерттеу əдістері пайдаланылды. Мақаланың ғылыми жаңалығы – жарыққа шыққан ғылыми жұмыстарда зерттеу пəніне тиісті көңіл бөлінбеген, ал тəжірибеде аталған баптардың мазмұны бойынша қайшылықтар бар, олар əкімшілік құқық бұзушылықтарды бұрмалап саралауға алып келуі мүмкін. Бұдан тыс, авторлар осы нормаларға ұсынып отырған өзгерістер мен толықтырулар заңнамадағы ақаулықтарды жоюға мүмкіндік Зерттеу нəтижесінде қоғамдық орындарды «ластау» соттарда көп жағдайда бұзақылық деп танылатыны, бірақ, мəні бойынша, осы құқық бұзушылық объектісіне қатысы жоқ екендігі анықталды. Авторлардың пікірінше, қоғамдық орындарды ластау, оның ішінде белгіленбеген жерлерге коммуналдық қалдықтарды шығару сияқты заңсыз əрекеттер үшін жеке əкімшілік құқық бұзушылық құрамын көздеу қажет. Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434-бабын полиция жауапкершілігіне тапсырған жағдайда, судьяларға бекітілген айлық жүктеме айтарлықтай төмендейді, бұл басқа істер бойынша сапалы шешім қабылдауды қамтамасыз етеді. Сонымен бірге, 630-баптағы норма өз мағынасында құқық бұзушыға жолдың бетін ластанғаны үшін, егер мұндай ластау жолдың бүлінуіне əкеліп соқса ғана қолданылуы мүмкін. Авторлар ЕАЭО елдерінің тəжірибесін зерделеу нəтижесінде жолдың ластануы, жол бетін бүлдіріп қана қоймай, сонымен қатар жол қозғалысының қауіпсіздігіне қатер төндіретінін нақты анықтайтын толықтыру жасау керек деген тұжырымға келді.береді. Тірек сөздер: əкімшілік құқық бұзушылық, қоғамдық орындарды ластау, бітеу, бұзақылық, қоғамды құрметтемеу, жол бетіне зиян келтіру, қоғамдық орындар, əкімшілік жауапкершілік, полицияның юрисдикциясы, құқықтық мəдениет.
Orazbaeva A.A., Temirbekov Zh.R. «Administrative responsibility for pollution of public places and roadways in the EEU countries and Singapore». Due to the growing population of countries, the problem of adhering to legal culture in terms of accepted social and moral foundations in public places is becoming actual, since such an increasingly observed violation of legal culture, as pollution of public places entails negative consequences in the form of deterioration of sanitation. The epidemiological situation, moral and ethical standards, cultural and tourist appearance of cities, an increase in cases of legal nihilism. The purpose of the article is to study the genesis and some features of the content of articles 434 "Petty hooliganism" and 630 "Damage to roads, railroad crossings and other road structures" of the Administrative Offenses Code of the Republic of Kazakhstan, as well as to study the experience of the EEU and Singapore countries directly related to the research topic. The emphasis is on the term “pollution”, with an attempt to identify the legal consequences of a substantive nature. In preparing the article, the method of analysis, formal legal and comparative legal research methods were used mainly. The scientific novelty of the article lies in the fact that earlier in the scientific literature studied by the authors the subject of the study was not given due attention. Whereas in practice there is a conflict regarding the content of these articles, which can lead to a distorted qualification of administrative offenses. In addition, the amendments to these norms proposed by the authors will eliminate the existing gap in the legislation. As a result of the study, it turned out that in courts “pollution” of public places is, in most cases, qualified as petty hooliganism, but in essence not related to the object of the given offense. According to the authors, such unlawful acts as pollution of public places should be distinguished by a separate administrative offense, including the release of municipal waste in unidentified places. In the case of transfer of Article 434 of the Administrative Code of the Republic of Kazakhstan to the responsibility of the police, the approved monthly burden on judges will significantly decrease, which provides high-quality decision-making. The provision of Article 630 in its literal sense can be applied to the offender for the fact that the road surface is polluted, provided that such pollution causes damage to the road. Based on a study of the experience of the EEU countries and Singapore, the authors concluded that it is necessary to make an addition that clearly and specifically determines that road surface pollution can not only damage the roadway but also serve as a threat to road safety. Keywords: administrative offense, pollution of public places, clogging, hooliganism, disrespect for society, damage to the road surface, public places, administrative responsibility, police jurisdiction, legal culture.
Читать статью


Автор Подопригора Р.А

В статье показаны ключевые признаки и элементы административной юстиции, история ее возникновения и значение, обозначены основные направления развития административной юстиции в Казахстане. С учетом опыта различных государств мира, автор оценивает состояние административной юстиции в Казахстане. В статье также рассматриваются вопросы ее внедрения в правовую систему Казахстана, сложности, которые могут возникнуть в процессе законодательной и правоприменительной деятельности при введении одного из важнейших институтов административного права. Ключевые слова: административное право, государственное управление, административная юстиция, административное судопроизводство, административно-процессуальный кодекс.
Подопригора Р. А.: Қазақстанда әкімшілік юстиция (заң): тарихы, жағдайы, келешегі. Мақалада әкімшілік юстицияның негізгі белгілері мен элементтері, пайда болу тарихы мен маңызы көрсетілген, Қазақстанда әкімшілік юстицияны дамытудың негізгі бағыттары берілген. Әлемнің әртүрлі мемлекеттерінің тәжірибелерін ескере отырып, автор Қазақстандағы әкімшілік юстицияның ахуалына баға береді. Сондай-ақ мақалада оны Қазақстанның құқықтық жүйесіне енгізу мәселелері, әкімшілік құқықтың ең маңызды институттарын енгізу кезінде заң шығару үдерісі мен құқық қолдану қызметінде пайда болуы мүмкін қиындықтар қарастырылады. Түйінді сөздер: әкімшілік құқық, мемлекетік басқару, әкімшілік юстиция, әкімшілік сот өндірісі, әкімшілік- іс жүргізу кодекс.
Podoprigora R.: Administrative Justice in Kazakhstan: history, current status, perspectives. The article is dedicated to the issues of the key features and elements of administrative justice. The author considers history and significance of administrative justice and main directions of its development. Taking into account the foreign experience, the author evaluates status of administrative justice in Kazakhstan. The article is also dedicated to the issues of introduction of administrative justice into the legal system of Kazakhstan as well as problems which can arise in legislative and law-enforcement activity. Keywords: administrative law, public administration, administrative justice, administrative Legal Procedure, Administrative Procedure Code.
Читать статью

Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2020
© Журнал "Право и государство", 2020
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика