Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

Административное право и государственное управление

Элементы 1—9 из 9.

Автор Э. А. Нугманова

Целью исследования является выработка научно обоснованной и практически реализуемой модели административных процессуальных отношений, направленных на обеспечение защиты конституционных прав и свобод физических и юридических лиц, регламентации процессуальной деятельности уполномоченных государственных органов (должностных лиц). Конституция Республики Казахстан утверждает Республику демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Данный конституционный постулат обусловливает особую актуальность правового обеспечения деятельности юрисдикционных органов, дальнейшее укрепление гарантий прав и свобод граждан, охрана их от различных нарушений. Ключевые слова: административная юрисдикция, администрация, административный процесс, административное право, административные правоотношения, юридический процесс, юрисдикция, юстиция, уполномоченные органы, государственная власть.
Э. А. Нұғманова: Әкімшілік процесстық қатынастары. Зерттеудің мақсаты жеке және заңды тұлағалардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз етуге, уәкілетті мемлекеттік органдардың (лауазымды адамдардың) іс жүргізу қызметін регламенттеуге бағытталған әкімшілік юрисдикцияның ғылыми негізделген және тәжірибеде іске асырылатын моделін әзірлеу болып табылады. Қазақстан Республикасының Конституциясы Республиканы демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтiк мемлекет ретiнде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы — адам жәнеадамның өмiрi, құқықтары мен бостандықтары деп бекітеді. Аталған конституциялық постулат юрисдикциялық органдар қызметінің құқықтық қамсыздандырылуының ерекше өзектілігін, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының кепілін одан әрі нығайтуды, оларды түрлі бұзушылықтардан қорғауды шарттастырады. Түйінді сөздер: әкімшілік юрисдикция, әкімшілік, әкімшілік процессы, әкімшілік құқық, әкімшілік құқық қатынастары, заң процессы, заңдық құзыр, әділет, әкімшілік рәсімдік, уәкілетті органдар. 
A. Nugmavova: The content of the administrative procedure relations. The purpose of research is the working out of the theoretically substantiated and practically feasible model of administrative jurisdiction directed to constitutional rights protection and freedom for both natural and juridical persons, regulation of procedural activity of the authorized state bodies (authorized persons). The Constitution of the Republic of Kazakhstan maintains the Republic as the democratic, society, governed by rule of law and social state, which high priorities are the people, their life, rights and freedoms. This constitutional postulate stipulates the main urgency of the legal provision of jurisdictional bodies, further strengthening of their rights and freedoms, their protection from different breaches. Keywords: administrative jurisdiction, authority, authority, administrative process, administrative low, administrative legal relation, legal process, jurisdiction, justice, administration procedures, administrative authority.
Читать статью


Автор Уваров В.Н

В статье раскрывается концептуальная модель правоохранительной функции государства, критерии отнесения государственных органов к разряду правоохранительных, совершенствование механизма управления в правоохранительной системе, роль Совета Безопасности Республики Казахстан как системообразующего и консолидирующего центра управления в правоохранительной сфере. Ключевые слова: государство, функция, управление, компетенция, правоохранительный орган, законность и правопорядок, правовая политика, правоохранительная инфраструктура, уголовно-правовая сфера, юридическая ответственность.
Уваров В.Н. Мемлекеттің құқық қорғау функциясы және оны жүзеге асыру тетігі. Мақалада мемлекеттің құқық қорғау функциясының тұжырымдамалық үлгісі, мемлекеттік органдарды құқық қорғау органдарына жатқызу өлшемдері, құқық қорғау жүйесіндегі басқару тетігін жетілдіру мәселелері, құқық қорғау саласында жүйе құраушы және шоғырландырушы басқару орталығы ретінде Қазақстан Республикасының Қауiпсiздiк Кеңесінің рөлі анықталады. Түйін сөздер: мемлекет, функция, басқару, құзыреттілік, құқық қорғау органы, заңдылық және құқықтық тәртіп, құқықтық саясат, құқық қорғау инфрақұрылымы, қылмыстық-құқықтық сала, заңды жауапкершілік.
Uvarov V.N. Law enforcement function of the state and the mechanism for its implementation. This article reveals a conceptual model of law enforcement function of the state, criteria for classifying state bodies as law enforcement agencies, improvements of the management mechanism in the law enforcement system, the role of Security Council of the Republic of Kazakhstan as system-forming and consolidating control center in the law enforcement sphere. Keywords: state; function; management; competence; law enforcementagency; legitimacy and legalorder, legal policy; law enforcement infrastructure; criminal law sphere; legal responsibility.
Читать статью


Автор Лапина М.А., Понкин И.В

Статья посвящена вопросам содержания и природы рисков в публичном управлении. Даны определения понятиям «риск», «рискориентированное публичное управление». Исследована степень полноты и качества закрепления в законодательстве России, Казахстана и Франции императивов и механизмов учета рисков в публичном управлении и реализации рискриентированного публичного управления. Ключевые слова: публичное управление, публичное право, система публичного управления, риск, риски публичного управления, риск-ориентированное публичное управление, административное право, теория публичного управления.
Лапина М.А., Понкин И.В. Тәуекелді-бағдарланған көпшілік басқару. Мақала көпшілік басқарудағы тәуекелдердің мазмұны мен табиғатына арналған. «Тәуекел», «тәуекелді-бағдарланған көпшілік басқару» ұғымдарының анықтамасы берілген. Ресей, Қазақстан және Франция заңдарында көпшілік басқарудағы тәуекелдерді есепке алудың императивтері мен механизмдерін бекітудің толық деңгейі мен сапасы және тәуекелді-бағдарланған көпшілік басқаруды жүзеге асыру зерттелген. Түйінді сөздер: көпшілік басқару, қоғамдық құқық, көпшілік басқарудың жүйесі, тәуекел, тәуекелді көпшілік басқару, тәуекелді-бағдарланған көпшілік басқару, әкімшілік құқық, көпшілік басқару теориясы.
Lapina M. ,Ponkin  I.  Risk-oriented public administration. Article is devoted to questions of the content and nature of risks in the sphere of public administration. The authors define the terms «risk», «risk-oriented public administration». The article examines the completeness and quality of imperatives implementation of the mechanisms to manage the risks in public administration and of the risk-oriented public administration in the legislating of the Russia, Kazakhstan and France. Keywords: public administration, public law, system of public administration, risk, risks in the sphere of public administration, riskoriented public administration, administrative law, public administration general theory.
Читать статью


Автор Э. А. Нугманова

Автором предпринята попытка раскрыть меры по совершенствованию региональной правовой политики, принимаемые в Республике Казахстан. В статье предлагается комплекс мер, направленных на: выявление и устранение диспропорций между регионами посредством разработки эффективных мер по поддержке и стимулированию их развития; выявление депрессивных регионов на основе экспертизы по определению степени развития регионов и последующего их включения в единую карту развития регионов; утверждение перечня моногородов и малых городов. Ключевые слова: региональная правовая политика, регион, развитие территорий, единая карта развития территорий, область, район, аул, город, моногород, малый город, депрессивный регион. 
Э. А. Нугманова: Қазақстан республикасының аймақтарын дамыту аспектісінде мемлекеттік басқаруды жетілдіру проблемалары. Автор аймақтық құқықтық саясатты жетілдіру бойынша Қазақстан Республикасында қабылданған шараларды ашуға тырысқан. Мақалада аймақтар арасындағы диспорцияны тиімді шаралар арқылы анықтауға және жоюға бағытталған; аймақтарды дамыту деңгейін белгілеу және оларды аймақтарды дамытудың бірыңғай картасына енгізу бойынша сараптама негізінде депрессиялы аймақтарды анықтауға бағытталған; моноқалалар мен кішігірім қалалардың тізімін бекітуге бағытталған шаралардың кешені берілген. Түйінді сөздер: аймақтық құқықтық саясат, аймақ, аумақтарды дамыту, аумақтарды дамытудың бірыңғай картасы, облыс, аудан, ауыл, қала, моноқала, кішігірім қала, депрессиялы аймақ. 
E. Nugmanova: Problems of improvement of state administration in terms of development of regions of the Republic of Kazakhstan. The author made an attempt to reveal the measures for improvement of the regional legal policy which were realizing in the Republic of Kazakhstan. In the article author offers the set of mesures, aimed on identification anelimination of disproportions between regions by means of development of effective measures for support and stimulation of their development; identification of problematic regions on the basis of examination by definition of extent of development of regions and the subsequent their inclusion in the single map of development of regions; approvals of the list of monotowns and small cities is presented. Keywords: regional legal policy, region, development of territories, single map of development of territories, area, region, village, city, monotown, small city, problematic region.
Читать статью


Автор Р. А. Подопригора

Статья посвящена вопросам систематизации и кодификации административного законодательства. Показываются сложности систематизации и кодификации по причине трудностей в определении предмета и системы современного административного права. Отдельное внимание уделяется Кодексу об административных правонарушениях и Административному процессуальному кодексу как, соответственно, удачной и неудачной попытке кодификации. Ключевые слова: государство, законодательство, административное право, государственное управление, систематизация и кодификация административного законодательства, кодекс об административных правонарушениях, административный процессуальный кодекс, административный процесс, право, административное право.
Р. А. Подопригора: Әкімшілік заңнамаларды жүйелеу және кодификациялау проблемалары. Мақала әкімшілік заңнаманы жүйелендіру және кодификациялау мәселелеріне арналған. Заманауи әкімшілік құқықтың пәні мен жүйесін анықтаудың қиындығына байланысты жүйелендіру және кодификациялау күрделілігі көрсетіледі. Сәйкесінше сәтті және сәтсіз кодификациялау ретінде Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекске және Әкімшілік ic жургізу кодекске жеке назар аударылады. Түйінді сөздер: мемлекет, заңнама, әкімшілік құқық, мемлекеттік басқарма, әкімшілік заңнаманы жүйелендіру және кодификациялау, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі, әкімшілік ic жургізу кодексі, әкімшілік ic жургізу, құқық, әкімшілік құқық.
R. Podoprigora: Problems of systematization and codification administrative legislation. The article is about issues of systematization and codification of administrative legislation. Author explains the difficulties of systematization and codification due to definition problems of the subject and system of modern administrative law. The special attention is paid to the Code of Administrative Offences and Administrative Procedure Code as, accordingly, successful and unsuccessful attempts of codification. Keywords: government,law, administrative law, public administration, classificationand codification of administrative law, the Code of Administrative Offences, the Administrative Procedure Code, the administrative process.
Читать статью 


Автор Й. Пуделька

В статье рассматриваются следующие вопросы: развитие административного права в странах Центральной Азии и в России; разработка законодательства об административных процедурах; создание административно-процессуального законодательства; реформирование судебной власти; модернизация административного права и административного процесса. Ключевые слова: государство, право, административное право, правовая реформа, административное право, административнопроцессуальное право, административные процедуры, административный процесс, права человека, международный опыт.
Й. Пуделька: Посткеңестік кеңістік пен Орталық Азия мемлекеттеріндегі әкімшілік құқықтың дамуы және оны дамытудың келешегі. Мақалада мынадай мәселелер қарастырылады: Орталық Азия елдері мен Ресейдегі әкімшілік-құқықтық мәселелер; әкімшілік рәсімдер туралы заңнаманы дайындау; әкімшілік іс жүргізу заңнамаларды жасау; сот билігін реформалау; әкімшілік құқық пен әкімшілік іс жүргізуді жаңарту. Түйінді сөздер: мемлекет, құқық, әкімшілік құқық, құқықтық реформа, әкімшілік құқық, әкімшілік іс жүргізу құқығы, әкімшілік рәсімдер, әкімшілік іс жүргізу, адам құқығы, халықаралық тәжірибе. 
J. Pudelka: Development of administrative law in the former Soviet Union and Central Asia. The article discusses the following topics: administrative law reforms in the countries of Central Asia and Russia, the development of legislation on administrative procedures, the creation of administrative proceedings law, reforms of judiciary, modernization of administrative law and the administrative process. Keywords: government, law, administrative law, legal reform, administrative law, administrative procedural law, administrative procedures, admintrative process, human rights, international experience.
Читать статью 


Автор Н. В. Уварова

В свете Стратегии «Казахстан-2050» рассматриваются вопросы модернизации государственного управления, формирования нового типа государственного управления в республике. Раскрывается ход реализации административной реформы, на основе которой осуществляется поэтапное освобождение государства от несвойственных ему функций, формирование компактного аппарата, способного обеспечить эффективность управления в условиях рыночной экономики, создать условия для вхождения Казахстана в число передовых, динамично развивающихся стран мира, обеспечить защиту национальных интересов. Ключевые слова: модернизация, государственное управление, функция, компетенция государственных органов, государственная служба, децентрализация, государственные услуги, концепция, функциональная структура, синергетика.
Н. В. Уварова: «Қазақстан – 2050» стратегиясы: жаңа жағдайдағы мемлекеттік басқару. «Қазақстан — 2050» стратегиясы тұрғысынан мемлекеттік басқарудың жаңғыртылуы, республикада мемлекеттік басқарудың жаңа түрінің қалыптасуы мәселелері қарастырылған. Соның негізінде мемлекетті өзіне тән емес қызмет түрлерінен кезеңдік босату, нарықтық экономикада басқарудың тиімділігін, арттыруды, Қазақстанның дамыған елдердің қатарына енуіне жағдай жасауды, ұлттық мүддені қорғауды қамтамасыз ете алатын жинақы аппарат құру іске асырылатын әкімшілік реформасын жүзеге асырудың барысы ашылған. Түйінді сөздер: жаңғырту, мемлекеттік басқару, атқаратын қызметі, мемлекеттік органның құзыреті, мемлекеттік қызмет, орталықсыздандыру, мемлекеттік қызмет, тұжырымдама, атқарымдық құрылым, синергетика. 
N. V. Uvarova: Strategy «Kazakhstan 2050»: public management under new conditions. Issues of the public management's modernization, forming a new type of public management in the republic are being analyzed in the light of the «Kazakhstan 2050» strategy. The author reveals the progress of administrative reform, on the basis of which the gradual liberation of the state from non-core functions to it, forming a compact unit that can provide effective management in a market economy as well as to create conditions for Kazakhstan enter to a number of the best, fastest growing countries in the world, protecting national interests. Keywords: modernization, public management, function, state bodies authority, state service, decentralization, state services, concept, functional structure, synergetics.
Читать статью


Автор Подопригора Р.А

В статье показаны ключевые признаки и элементы административной юстиции, история ее возникновения и значение, обозначены основные направления развития административной юстиции в Казахстане. С учетом опыта различных государств мира, автор оценивает состояние административной юстиции в Казахстане. В статье также рассматриваются вопросы ее внедрения в правовую систему Казахстана, сложности, которые могут возникнуть в процессе законодательной и правоприменительной деятельности при введении одного из важнейших институтов административного права. Ключевые слова: административное право, государственное управление, административная юстиция, административное судопроизводство, административно-процессуальный кодекс.
Подопригора Р. А.: Қазақстанда әкімшілік юстиция (заң): тарихы, жағдайы, келешегі. Мақалада әкімшілік юстицияның негізгі белгілері мен элементтері, пайда болу тарихы мен маңызы көрсетілген, Қазақстанда әкімшілік юстицияны дамытудың негізгі бағыттары берілген. Әлемнің әртүрлі мемлекеттерінің тәжірибелерін ескере отырып, автор Қазақстандағы әкімшілік юстицияның ахуалына баға береді. Сондай-ақ мақалада оны Қазақстанның құқықтық жүйесіне енгізу мәселелері, әкімшілік құқықтың ең маңызды институттарын енгізу кезінде заң шығару үдерісі мен құқық қолдану қызметінде пайда болуы мүмкін қиындықтар қарастырылады. Түйінді сөздер: әкімшілік құқық, мемлекетік басқару, әкімшілік юстиция, әкімшілік сот өндірісі, әкімшілік- іс жүргізу кодекс.
Podoprigora R.: Administrative Justice in Kazakhstan: history, current status, perspectives. The article is dedicated to the issues of the key features and elements of administrative justice. The author considers history and significance of administrative justice and main directions of its development. Taking into account the foreign experience, the author evaluates status of administrative justice in Kazakhstan. The article is also dedicated to the issues of introduction of administrative justice into the legal system of Kazakhstan as well as problems which can arise in legislative and law-enforcement activity. Keywords: administrative law, public administration, administrative justice, administrative Legal Procedure, Administrative Procedure Code.
Читать статью


Автор Тұрғанбаев А.О

Статья посвящена исследованию правовых основ и правовых аспектов задействования технологий искусственного интеллекта и других новейших технологий в стратегическом планировании в государственном управлении. В статье представлено авторское определение понятия «стратегическое планирование в государственном управлении». Автор показывает методы использования новейших технологий в стратегическом планировании в государственном управлении, особенности современного процесса разработки нормативного правового и концептуально-программного обеспечения внедрения таких технологий в стратегическое планирование. Статья основана на применении исследовательских методов системного анализа, синтеза, индукции, классификации. Посредством применения указанных исследовательских методов была разработана авторская концепция описания детерминантов необходимости и рациональной обоснованности интеграции, задействования технологий и юнитов искусственного интеллекта в процессе стратегического планирования в рамках государственного управления. Ключевые слова: стратегическое планирование в государственном управлении, инновационные технологии, искусственный интеллект, BIM-технологии, технологии «регулятивной песочницы», административное право.
Тұрғанбаев А.О. Мемлекеттік басқарудағы стратегиялық жоспарлауда жасанды зият технологиялары мен басқа да жаңа технологияларды іске қосудың құқықтық аспектілері. Мақала мемлекеттік басқарудағы стратегиялық жоспарлауда жасанды зият технологиялары мен басқа да жаңа технологияларды іске қосудың құқықтық негіздері мен құқықтық аспектілерін зерттеуге арналған. Мақалада «мемлекеттік басқарудағы стратегиялық жоспарлау» ұғымының авторлық анықтамасы берілген. Автор мемлекеттік басқарудағы стратегиялық жоспарлауда жаңа технологияларды іске қосудың əдістерін көрсетеді. Автор стратегиялық жоспарлауға мұндай технологияларды енгізуді нормативтік құқықтық жəне тұжырымдық-бағдарламалық қамтамасыз етуді əзірлеудің заманауи ерекшеліктерін көрсетеді. Мақала жүйелік талдау, синтез, индукция, жіктеу сияқты зерттеу əдістерін қолдануға негізделген. Аталған зерттеу əдістеріне жүгіну арқылы мемлекеттік басқару аясындағы стратегиялық жоспарлау үдерісіне жасанды зият технологиялары мен юниттерді біріктірудің, іске қосудың қажеттілігі мен рационалды негізділігінің детерминанттарын сипаттаудың авторлық тұжырымдамасы əзірленді. Тірек сөздер: мемлекеттік басқарудағы стратегиялық жоспарлау, инновациялық технологиялар, жасанды зият, BIM-технологиялар, «реттегіштік құм алаңы» технологиялары, əкімшілік құқық.
Turganbaev A.O. Legal aspects of the use of artificial intelligence technologies and other new technologies in strategic planning in public administration. The article is devoted to the study of the legal foundations and legal aspects of the use of artificial intelligence technologies and other new technologies in strategic planning in public administration. The article presents the author's definition of the concept of “strategic planning in public administration”. The author shows the methods of engaging the latest technologies in strategic planning in public administration. The author shows the features of the modern process of developing the regulatory legal and conceptual-software implementation of such technologies in strategic planning. The article is based on the application of research methods of system analysis, synthesis, induction, and classification. Through the application of these research methods, the author developed the concept of describing the determinants of necessity and rational validity of integration, utilization of technologies and units of the artificial intelligence in the process of strategic planning within the framework of public administration. Keywords: strategic planning in public administration, innovative technologies, artificial intelligence, BIM-technologies, “regulatory sandbox” technologies, Administrative Law.
Читать статью

Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2019
© Журнал "Право и государство", 2019
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика