Танымал мақалалар

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Журналдың соңғы нөмірлері

Применение принципа добросовестности в отраслях частного и публичного права // Право и государство. № 2(67) 2015. – С. 31-38.

Автор: Сүлейменов М. К

В статье анализируется принцип добросовестности и доказывается, что он применяется и должен получить еще большее применение в гражданском праве и других отраслях частного права. Рассматривается соотношение понятий добросовестность, виновность и злоупотребление правом. По мнению автора, принципиально недопустимо применение принципа добросовестности в публичном праве, особенно в налоговом праве. Ключевые слова: добросовестность, недобросовестность, виновность, злоупотребление правом, гражданское право, налоговое право, частное право, публичное право.
Сүлейменов М. К.: Жеке және қоғамдық құқық салаларында адалдық қағидатын қолдану. Мақалада адалдық қағидаты талданады және ол азаматтық құқық пен жеке құқықтың басқа салаларында қолданылатындығы және барынша көп қолданылуы тиіс екендігі дәлелденеді. Адалдық, кінәлі болу және құқықты теріс пайдалану түсініктерінің арақатынасы қарастырылады. Автордың пікірі бойынша қоғамдық құқықта, әсіресе салық құқығында адалдық қағидаттарына принципті түрде әдейі жол бермеушілік дәлелденген. Түйінді сөздер: адалдық, арам ниеттілік, құқықты теріс пайдалану, азаматтық құқық, салық құқығы, жеке құқық, қоғамдық құқық,заңға сәйкес, құқық және адамгершілік.
Suleimenov M.: Application of the principle of good faith in branches of private and public law. In article the principle of good faith is analyzed and proved that it is applied and has to receive still bigger application in civil law and other branches of private law. The ratio of concepts «good faith», «guilt» and «abuse of the right» is analyzed. Due to the author’s opinion basic inadmissibility of application of the principle of good faith in public law, especially in the tax right, is proved. Keywords: Good faith, Bad faith, guilt, abuse the right, civil law, tax right, private law, public law.
Читать статью


Танымал мақалалар

© КАЗГЮУ Университетi, 2019
© "Құқық және мемлекет" журналы, 2019
Материалдарды қолдану кезінде «Құқық және мемлекет» журналына сілтеме жасалу міндетті.
Журналдың материалдарында білдірілген пікірлер редакцияның көзқарасымен сәйкес келе бермейді.
Яндекс.Метрика