Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

Сильное правовое государство и проблемы безопасности

Элементы 1—10 из 10.

Автор Мухаметов А.Ф

В статье анализируются зарубежный опыт законодательного обеспечения национальной безопасности в контексте формирования сильного государства. В том числе, рассматриваются предпосылки, процессы и тенденции формирования и обеспечения национальной безопасности на примерах США, России, Китая, Германии, Франции, Израиля и Узбекистана. Ключевые слова: государство, сильное государство, безопасность, национальная безопасность, безопасность государства, обеспечение безопасности, угрозы безопасности, национальные интересы.
Мухаметов А.Ф. Мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігінің заңнамалық қолдауын қалыптастыру үдерісі: оларда қалай? Ұлттық қауіпсіздікті заңнамалық қамтамасыз етудің сыртқы идеологиялары мықты мемлекеттің қалыптасуы контексінде, оның ішінде алғышарттар, үдерістер мен үрдістер қарастырылады. Түйінді сөздер: мемлекет, мықты мемлекет, қауіпсіздік, ұлттық қауіпсіздік, мемлекеттік қауіпсіздік, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қауіпсіздік қатерлері, ұлттық мүдделер.
Mukhametov A.  The process of provision of the legislation for national security of a state: international experience? Foreign ideologies of legislative ensuring of national security in the context of the formation of a strong state, including prerequisites, processes and trends are considered. Keywords: state, strong state, security, national security, state security, security provision, security threats, national interests.
Читать статью


Автор Утяшов Э.К

Целью исследования является поиск общего и особенного в содержании режима военного положения, выявление общих оснований, пробелов и коллизий. Выявлена относительная неопределенность оснований его введения, предопределяющае свободу усмотрения, сформулирована необходимость сохранения баланса частного и публичного права. Ключевые слова: неопределенность оснований введения, усмотрение, коллизии и пробелы режима военного положения, основополагающие принципы права, баланс частного и публичного права.
Утяшов Э.К. Қазақстан Республикасында және Ресей Федерациясында әскери ережелер режимін құқықтық реттеу: салыстырмалы-құқықтық талдау. Әскери ереже режимінің мазмұнындағы жалпы және ерекшелерді іздеу, жалпы негіздер, олқылықтар мен коллизияларды анықтау зерттеудің мақсаты болып табылады. Оны енгізуге негізделген салыстырмалы белгісіздік анықталды, ол өз қалауы ойынша анықталады, жеке және жария құқық теңгерімін сақтау қажеттілігі тұжырымдалады. Түйінді сөздер: енгізу негіздерінің белгісіздегі, әскери ереже режимінің олқылықтары мен коллизилиялары, құқықтың іргелі қағидалары, жеке және жария құқықтың балансы.
Utashov E.К. Legal regulation of martial law in the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation: comparative-legal analysis. The aim of the research is to find commonalities and differences in the content of the regime of martial law through identifying common grounds, gaps and conflicts. The relative uncertainty of the grounds of its introduction was identified, that predetermines the discretion articulated the need to preserve the balance of private and public law. Keywords: justification the introduction of uncertainty, discretion, conflicts and gaps of the regime of martial law, fundamental principles of law, the balance of private and public law.
Читать статью


Автор Карипова А.Т., Омаров Е.А., Шоткин Б.Ж., Маханов Т.Г

В статье представлены результаты апробации авторской Методики анализа ситуации в сфере рассмотрения обращений. В работе описаны системные нарушения учета и регистрации обращений, установлена неравномерная нагрузка прокуроров по их разрешению. В итоге авторы предлагают усовершенствовать законодательство, регламентирующее организацию работы с обращениями граждан. Ключевые слова: обращения, досудебное расследование, регистрация, учет, рассмотрение, разрешение, дубликаты, нагрузка, законодательство, оптимизация.
Карипова А.Т., Омаров Е.А., Шоткин Б.Ж., Маханов Т.Г. Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының өтініштерді қарау саласындағы мәселелері туралы. Мақалада өтініштерді қарау саласындағы жай-күйлерді талдаудың авторлық Әдістемесін апробациялау нәтижелері ұсынылған. Бұл жұмыста өтініштерді есепке алу мен тіркеудің жүйелі бұзушылықтары сипатталған, оларды қарау бойынша прокурорлардың біркелкі емес жүктемесі анықталған. Қорыта келе, авторлар азаматтар өтінішімен байланысты жұмыстарды ұйымдастыруды регламенттейтін заңнаманы жетілдіруді ұсынады. Түйін сөздер: өтініш, сотқа дейінгі тергеп-тексеру, тіркеу, есепке алу, қарау, шешу, көшірме, жүктеме, шығындар, заңнама, оңтайландыру.
Karipova A.T., Omarov E.A., Shotkin B.Zh., Makhanov T.G. Appeals reviewing problems by the Prosecutor’s Office of the Republic of Kazakhstan. The results of testing the author's Method of analysis of the situation in the sphere of handling appeals are represented in the article. Systemic violations of registration, uneven workload distribution among prosecutors were identified. As a result, the authors propose to improve the legislation that regulates the processes of considering complaints and petitions from the citizens. Keywords: appeals, pre-trial investigation, registration, accounting, consideration, authorization, duplicates, burden, legislation, optimization.
Читать статью


Автор Нуртаев Р.Т

В статье рассмотрены отдельные аспекты, связанные с характеристикой уголовно-правовой природы субъекта экологического уголовного правонарушения. Характеристика субъекта экологического уголовного правонарушения в рамках разработки теории и реализации практических мер воздействия на уголовно наказуемые экологические правонарушения представляет одно из важных направлений построения государством современной уголовной политики в организации противодействия уголовным правонарушениям, посягающим на нормальное функционирование окружающей природной среды. Для правильного разрешения вопроса о признании того или иного лица субъектом экологического уголовного правонарушения необходимо подробное выяснение особенностей сферы деятельности этого лица с акцентом внимания на раскрытие официально определенного круга обязанностей и компетенции этого лица. Актуальным представляется установление в действующем уголовном законодательстве ответственности юридических лиц посредством внесения соответствующих новелл в Общую и Особенную части Уголовного кодекса. Ключевые слова: субъект; экологическое уголовное правонарушение; ответственность; деятельность; юридическое лицо; уголовное право; уголовный закон; уголовный кодекс; уголовная ответственность юридических лиц.
Нуртаев Р.Т. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылық субъектісі туралы. Мақалада экологиялық қылмыстық құқық бұзушылық субъектісінің қылмыстық-құқықтық табиғатының сипаттамасымен байланысты жекелеген мәселелер қарастырылады. Қылмыстық жазалануға жататын экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтарға ықпал етудің теориясын қалыптастыру және оны іс жүзіне асыру аясында экологиялық қылмыстық құқық бұзушылық субъектісінің сипаттамасы қоршаған табиғи ортаның қалыпты хал-ахуалына қатер төндіретін қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимылдарды ұйымдастырудағы мемлекеттің заманауи қылмыстық саясатын жасақтаудың маңызды бір бағыты болып табылады. Белгілі бір субъектіні экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтың субъектісі ретінде дұрыс тану үшін осы тұлғаның ресми айқындалған міндеттерінің және құзіреттерінің ауқымына көңіл аудара отырып, оның қызмет саласының ерекшеліктерін тыңғылықты анықтау қажет. Қылмыстық кодекстің Жалпы және Ерекше бөліктеріне тиісті нормаларды енгізе отырып, заңды тұлғалардың жауаптылығын қылмыстық заңнамада ресми бекіту де бүгінгі күні өзектілікке ие болып отыр. Түйінді сөздер: субъект; экологиялық қылмыстық құқық бұзушылық; жауаптылық; қызмет; заңды тұлға; қылмыстық заңнама.
Nurtaev R.Т. About the subject of environmental offense. The article certain considers some aspects related to the characterization of the criminal legal nature of the subject of an environmental offense. The characterization of the subject of an environmental offense within the framework of the development of the theory and the implementation of practical measures of influence on criminally punishable environmental offenses is one of the important directions of the state building a modern criminal policy in organizing counteraction to criminal offenses that encroach on the normal functioning of the environment. In order to properly resolve the issue of recognizing a person as a subject of an environmental criminal offense, it is necessary to find out in detail the specifics of the person's sphere of activity with an emphasis on disclosing the officially defined terms of reference and the competence of that person. It is important to establish the responsibility of legal entities in the current criminal legislation by introducing relevant stories in the General and Special Part of the Criminal Code. Keywords: subject; environmental criminal offense; responsibility: activity; entity; the criminal law.
Читать статью


Автор Shaptala N.K

The article is devoted to the study of evidence and proof in the constitutional litigation. The author conducts a comparative study of foreign and domestic legislation, which regulates the procedure for the adoption, evaluation and use of evidence in legal proceedings of various types of procedural law and, based on its results, offers its original approach to understanding the philosophical and legal meaning of the problem under study. Key words: proof, evidence, legislation constitutionality, subject of proof, subject of evidence, litigation.
Шаптала Н.К. Сот үдерісіндегі дәлелдеу субъектілері: салыстырмалы талдау және философиялық-құқықтық өлшемдер. Мақала конституциялық сот ісін жүргізу барысында дәлелдемелер мен дәлелдерді зерттеуге арналған. Автор процедуралық құқықтың әртүрлі түрлеріндегі сот ісін жүргізу барысында дәлелдемелерді қабылдау, бағалау және қолдану тәртібін реттейтін шетелдік және ұлттық заңнамалардың салыстырмалы зерттеуін жүргізеді және оның нәтижелеріне сүйене отырып, зерттелетін мәселенің философиялық және құқықтық мағынасын түсінуге өзіндік көзқарас ұсынады. Түйінді сөздер: дәлелдемелер, дәлелдеу, заңдардың конституциялылығы, дәлелдеу субъектісі, дәлелдемелерді ұсынатын суббъекті, сот ісін жүргізу.
Шаптала Н.К. Субъекты доказывания в судебном процессе: сравнительный анализ и философско-правовые измерения. Статья посвящена исследованию доказательств и доказывания в конституционном судебном процессе. Автор проводит сравнительное исследование зарубежного и отечественного законодательства, которым регламентирована процедура принятия, оценки и использования доказательств в судебных процессах различных видов процессуального права и, основываясь на его результатах, предлагает свой оригинальный подход к пониманию философско-правового смысла исследуемой проблемы. Ключевые слова: доказательство, доказывание, законодательство конституционность, субъект доказывания, субъект представления доказательств, судебный процесс.
Читать статью


Автор Ударцев С.Ф

В статье показано, что с учетом исторического опыта и вызовов XXI в. закономерно формирование сильного правового государства. Рассмотрены некоторые аспекты соотношения государства, политики и права с учетом принципа верховенства права. Автор отмечает, что происходящее распространение на космос деятельности государства, а также международного и национального правового регулирования, открывает новые возможности для развития, но и создает проблемы для глобальной безопасности. Это существенно повлияет на сферы государственного управления и права, наполнит теорию сильного правового государства новым содержанием и в обозримом будущем потребует включения блоков космической правовой политики в стратегические и программные документы развитых государств. Ключевые слова: государство, право, сильное правовое государство, верховенство права, устойчивое развитие, космическая деятельность, космические войска, пространство функционирования государства, правовое регулирование использования космических ресурсов, космическая правовая политика.
Ударцев С.Ф. Мықты құқықтық мемлекет және қауіпсіздіктің жаңа сын-тегеуріндері: теория мәселелері. Мақалада тарихи тәжірибе және ХХІ ғасырдың сын-тегеуріндерін ескере отырып, мықты құқықтық мемлекеттің қалыптасуы заңды екендігі көрсетілген. Құқық үстемдігінің қағидасы ескеріле отырып, мемлекеттің, саясат пен құқықтың ара салмағының кейбір аспектілері қаралды. Автор белгілейтіндей, мемлекет қызметінің ғарышқа, сондай-ақ халықаралық және ұлттық құқықтық реттеудің таралуы даму мүмкіндіктерін құрғанымен, жаһандық қауіпсіздіктің проблемаларын тудырады. Бұл мемлекеттік басқару және құқық салаларына айтарлықтай ықпал етеді, мықты құқықтық мемлекеттің теориясын жаңа мазмұнға толтырып, болашақта ғарыш құқықтық саясаттың топтамаларын дамыған елдердің стратегиялық және бағдарламалық құжаттарына енгізуді талап етеді. Түйін сөздер: мемлекет, құқық, мықты құқықтық мемлекет, құқық үстемдігі, орнықты даму, ғарыш қызметі, ғарыш әскерлері, мемлекеттің қызмет ету кеңістігі, ғарыш ресурстарын пайдаланудың құқықтық реттелуі, ғарыш құқықтық саясаты.
Udartsev S.F. Strong law-based state and new security challenges: the issues of theory. The article shows the natural consistency of formation of the strong law-based state considering historical experience and challenges of the 21st century. Some aspects of correlation between state, politics and law considering the principle of rule of law are examined. The author notes that the ongoing expansion of the state activity, as well as international and national legal regulation on space not only opens up new opportunities for development, but creates some problems for global security . It will significantly affect the areas of public administration and law, add to the theory of a strong law-based state. In the near future the sections of space legal policies will be required for inclusion into strategic documents of advanced countries. Keywords: state, law, strong law-based state, rule of law, sustainable development, space activity, space troops, state functioning area, legal regulation of the space resources utilization, space legal politics.
Читать статью


Автор Малько А.В., Затонский В.А

В статье проводится понятийно-сущностный анализ правовой политики как социальной реалии и научной категории. Обосновывается положение о том, что правовая политика – непременный атрибут сильного государства. Изложены принципиальные основы концепции сильного демократического и правового государства, которые должны определять цели и содержание соответствующей правовой политики. Ключевые слова: государство, сильное государство, правовая политика, правовая жизнь, правовое государство, правовое общество, демократическое государство, активизирующее государство, гражданское общество, активная личность.
Малько А.В., Затонский В.А. Мықты құқықтық мемлекет қалыптастыру саласындағы құқықтық саясат. Мақалада құқықтық саясаттың әлеуметтік шындық пен ғылыми категория ретіндегі түсіндірме-танымдық талдауы жүргізіледі. Құқықтық саясат мықты мемлекеттің ажырамас атрибуты екені жөніндегі ереже негізделеді. Мықты демократиялық және құқықтық мемлекеттің тұжырымдамасының қағидалық негіздері берілген, олар тиісті құқықтық саясаттың мақсаты мен мазмұнын анықтауы қажет. Түйін сөздер: мемлекет, мықты мемлекет, құқықтық саясат, құқықтық өмір, құқықтық мемлекет, құқықтық қоғам, демократиялық мемлекет, белсендіруші мемлекет, азаматтық қоғам, белсенді тұлға.
Mal'ko A.V., Zatonskij V.A. Legal policy in formation a strong state of law. The article provides the analysis of the concept of legal policy and its essence as a social realia and scientific category. The article substantiates the position that legal policy is an indispensable attribute of a strong state. The author explicates the fundamental principles of the concept of a strong democratic and rule-of-law state, which should determine the goals and the content of the relevant legal policy. Key words: state, law, strong state, legal policy, legal life, state of law, legal society,democratic state, activating state, civil society, active person.
Читать статью


Автор Мелкевик Б

Мы все больше понимаем, что разрушительная авторитарность набирает обороты в разных формах. Социальное и культурное влияние на качество демократии поистине ошеломляет: проникновение и ассимиляция неопределенности и страха отрицает возможность расхождения во мнениях, сомнений и формирования на основе чего-либо нового и иного. Нет ничего, что более бы ущемляло достоинство человека, по сравнению со страхом восстать и принять конкретную и различимую позицию. Обязанностью каждого является индивидуальная борьба за формирование пространства для защиты от всех видов разрушительной авторитарности и обеспечения свободы, равенства и достоинства для всех. При этом в XXI веке политическая, религиозная и конфессиональная разрушительная авторитарность ставит новые задачи и перед политическими и судебными институтами. При этом в борьбе с авторитарными идеологиями, культурами и действиями основополагающим компонентом остаются качественные характеристики отдельных индивидов и их гражданская позиция. Ключевые слова: борьба за демократию, авторитаризм, права человека, государственный террор.
Мелкевик Б. Мықты құқықтық мемлекет: заманауи жойғыш күшке ие авторитарлыққа қалай қарсы тұруға болады. Жойғыш күшке ие авторитарлықтың әртүрлі формаларда серпін жинақтауда екенін біз түсінудеміз. Демократия сапасына әлеуметтік және мәдени әсер ету таң қалдыруда: белгісіздік пен қорқыныштың енуі мен сіңірілуі жаңа және әртүрлі нәрселердің негізінде пікірлердің, күмәндердің және қалыптасудың айырмашылықтарын жоққа шығарады. Адамның қадiр-қасиетiне одан әрi қорқыту, бүлдiруге және нақты және көрiнетiн ұстанымға әсер ететiн ешнәрсе жоқ. Әрбір жойғыш күшке ие авторитарлықтан қорғап, барлық адамдар үшін бостандық, теңдік және қадір-қасиетін қамтамасыз ету мақсатында кеңістік қалыптастыру үшін жеке күресу әркімнің міндеті болып табылады. Сонымен бірге ХХІ ғасырда саяси, діни және конфессиялық жойғыш күшке ие авторитарлық саяси және сот институттарының алдына жаңа міндеттер қоюда. Сонымен қатар, авторитарлық идеологияға, мәдениеттерге және әрекеттерге қарсы күресте жеке тұлғалардың сапалық сипаттамалары және олардың азаматтық ұстанымы негізгі компонент болып қала береді. Түйінді сөздер: демократия үшін күрес, авторитаризм, адам құқықтары, мемлекеттік террор.
Melkevik B. Strong Rule of Law: To stand-up against contemporary destructive authoritarianism. We are becoming increasingly aware that destructive authoritarianism is on the rise in many forms and shapes. The social and cultural effects on the quality of democracy are truly devastating: the infusion and assimilation of uncertainty and dread annihilates the capacity to dissent, question and build upon something new and different. Nothing violates more effectively the dignity of the human person than the fear of standing up and assuming a specific and distinguishable position. Destructive authoritarianism defies all of us, and as such it is a battle that must be won at the level of the individual. Hence, it is a personal struggle, a duty of every decent human being, to build a place against all kinds of destructive authoritarianism, and in so doing secure freedom, equality, and dignity for all. However, the quality of individuals and their civil positions remain a fundamental component in the struggle against the ideologies, discourses and actions which terrorise otherness through the promotion of anti-politics and anti-democracy. Key words: struggle for democracy, authoritarianism, human rights, state terror.
Читать статью


Автор Темірбеков Ж.Р

В статье рассматривается роль и место политических прав в обеспечении верховенства права и экономического роста в условиях современного мира и Казахстана. Результаты исследований позволяют утверждать, что развитие (или не развитие) политических прав оказывает незначительное влияние на уровень верховенства права и темпа годового роста ВВП как в реалиях Казахстана, так и в более глобальном масштабе. Следовательно, несмотря на то, что сама по себе ценность политических прав бесспорна, непременное развитие этого института все-таки не является главной предпосылкой в процессе обеспечении верховенства права и экономического роста. Вместе с тем, существует определенная взаимосвязь между верховенством права и экономическим ростом. Таким образом, государству, которое стремится достичь высокого экономического и социального развития, следует уделять больше внимания обеспечению верховенства права. Ключевые слова: политические права, верховенство права, экономический рост, права человека, Казахстан, годовой рост ВВП, избирательное право, рост ВВП на душу населения.
Темірбеков Ж.Р. Саяси құқықтар, құқық үстемдігі және экономикалық өсім. Мақалада Қазақстан және қазіргі әлем жағдайында құқық үстемдігін және экономикалық өсуді қамтамасыз етуде саяси құқықтардың рөлі мен орны қарастырылады. Зерттеу нәтижесінде, Қазақстан ауқымында да, әлем ауқымында да саяси құқықтардың дамуы (немесе дамымауы) құқық үстемдігіне және ЖІӨ өсу қарқынына аз әсер етеді деп айтуға болады. Яғни, саяси құқықтардың құндылығына қарамастан, бұл институт құқық үстемдігін және экономикалық өсуді қамтамасыз ету жолында негізгі алғышарт болып табылмайды. Сонымен бірге, құқық үстемдігі және экономикалық өсу арасында белгілі байланыс бар. Жоғары экономикалық және әлеуметтік дамуға ұмтылатын мемлекет үшін құқық үстемдігін қамтамасыз етуге көбірек көңіл бөлу қажет. Түйінді сөздер: саяси құқықтар, құқық үстемдігі, экономикалық өсу, адам құқықтары, Қазақстан, ЖІӨ жылдық өсімі, сайлау құқығы, жан басына шаққандағы ЖІӨ өсімі.
Temirbekov Zh. Political rights, rule of law and economic growth. The article examines the role and the place of political rights in ensuring the rule of law and economic growth in the conditions of the modern world and Kazakhstan. Results of research allow to claim that development (or not development) of political rights insignificantly influence the level of the rule of law and the rate of annual GDP growth both in realities of Kazakhstan and in more global scale. Thus, in spite of the fact that the value of political rights in itself is indisputable, indispensable development of this institute is not the main prerequisite in process ensuring the rule of law and economic growth. At the same time, there is a certain interrelation between the rule of law and economic growth. The state which seeks to reach high economic and social development should pay more attention to ensuring the rule of law. Keywords: political rights, rule of law, economic growth, human rights, Kazakhstan, GDP growth (annual), electoral right, GDP growth per capita.
Читать статью


Автор Понкин И.В

Статья посвящена вопросам содержания концепта сильного государства. Показано содержание научных дискуссий относительно сути этого концепта. Представлена авторская детализированная система дескриптивных существенных признаков сильного государства. Ключевые слова: сильное государство, государство и право, публичное управление, публичное право, система публичного управления, административное право, теория публичного управления.
Понкин И.В. Мықты мемлекет. Бап мықты мемлекет тұжырымдамасын мазмұнына арналған. Бұл тұжырымдаманың мәні бойынша ғылыми пікірталас мазмұнын көрсетеді. Ол мықты мемлекет сипаттама маңызды ерекшеліктерінің авторлық толық жүйесін ұсынады. Түйінді сөздер: мықты мемлекет, мемлекет және құқық, мемлекеттік басқару, бұқаралық құқық, мемлекеттік басқару жүйесі, әкімшілік құқық, мемлекеттік басқару теориясы.
PonkinI.V. Strong state. The article is devoted to the content of the concept of a strong state. The article shows the content of scholarly discussions on the essence of this concept. The author presents a detailed system of descriptive essential features of a strong state. Keywords: strong state, public administration, state and law, public law, public administration system, administrative law, public administration theory.
Читать статью

Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2020
© Журнал "Право и государство", 2020
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика