Танымал мақалалар

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Журналдың соңғы нөмірлері

Права человека - основной приоритет современного Казахского государства и права // Право и государство. № 2(59) 2013. – С. 42-45.

Автор: Е. К. Кубеев

В статье рассмотрены конституционно-правовые основы закрепления прав и свобод человека и гражданина, а также отдельные аспекты приоритета международных прав человека в действующем праве Республики Казахстан. Автор признает права человека базовым критерием отнесения государства к категории современного, демократического, правового, социального государства. Ключевые слова: конституция, государство, права человека, правовое государство, социальное государство, официальное толкование, нормативный правовой акт, действующее право, международный договор, Казахстан.
Е. Қ. Көбеев: Адам құқықтары – қазіргі қазақстандық мемле- кет пен құқықтың негізгі басымдығы. Мақалада адам және азамат құқықтары мен бостандықтарын бекітудің конституциялық-құқықтық негіздері, сондай-ақ Қазақстан Республикасында қолданыстағы құқығында адамның халықаралық құқықтары басымдылығының кейбір жақтары қарастырылған. Автор адам құқықтарының мемлекетті заманауи, демократиялық, құқықтық, әлеуметтік мемлекет санатына қосудың базалық өлшемі екенін мойындайды. Түйінді сөздер: конституция, мемлекет, адам құқықтары, құқықтық мемлекет, әлеуметтік мемлекет, ресми түсінік беру, нормативтік құқықтық акт, қолданыстағы құқық, халықаралық келісім-шарт, Қазақстан. 
Y. K. Kubeyev: Human rights as the main priority of the modern Kazakhstan state and law. The article considers the constitutional and legal bases for consolidating rights and freedoms of the man and citizen, as well as some aspects of the priority of international human rights in the current law of the Republic of Kazakhstan. Human rights are acknowledged to be the basic criteria for classifying a state as a modern, democratic, and legal social one. Keywords: constitution,state, human rights, law state, social welfare state, official interpretation, regulatory legal act, current law, international treaty, Kazakhstan.
Читать статью


Танымал мақалалар

© КАЗГЮУ Университетi, 2024
© "Құқық және мемлекет" журналы, 2024
Материалдарды қолдану кезінде «Құқық және мемлекет» журналына сілтеме жасалу міндетті.
Журналдың материалдарында білдірілген пікірлер редакцияның көзқарасымен сәйкес келе бермейді.
Яндекс.Метрика