Танымал мақалалар

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Журналдың соңғы нөмірлері

Дорожно-транспортные происшествия: причины, предупреждение, защита прав пострадавших // Право и государство. № 2(67) 2015. – С. 68-72.

Автор: Финк Д.А

В статье анализируются причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий в странах Европы, Азии и Соединенных Штатах Америки и разрабатываются эффективные меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в этих странах и охраны лиц, пострадавших от них. Ключевые слова: дорожно-ранспортные происшествия, состояние опьянения, пользование сотовыми телефонами, ограничение скорости, время ожидания на перекрестке, система платных дорог и штрафов, круговые развязки и перекрестки, проектирование искривленных дорог.
Финк Д. А.: Жол-көлік оқиғалары: себептері, ескертулер, зардап шеккендердің құқығын қорғау. Мақалада Еуропа, Азия елдері мен Америка Құрама Штатында жол-көлік оқиғаларының орын алуына ықпал ететін себептер мен жағдайлар талданады. Осы елдерде қабылданған жол-көлік оқиғаларының алдын алудың тиімділігін арттыратын шаралар мен зардап шеккендерді қорғау бойынша шаралар қарастырылады. Түйінді сөздер: жол-көлік оқиғалары, мас болу жағдайы, ұялы телефонды пайдалану, жылдамдықты шектеу, жол қиылысында күту уақыты, ақылы жолдар мен айыппұлдар жүйесі, айналмалы жолайрық пен жол қиылыстары, қисық жолдарды жобалау.
Fink D.: Traffic accidents: reasons, prevention, protection of the victims. In the scientific article the objective and subjective reasons and conditions promoting commission of road accidents in the countries of Europe, Asia and United States of America are analyzed and effective measures for the prevention of road accidents in these countries and protection of persons, injured by them are developed. Keywords: road accidents, a state of intoxication, use of cell phones, restriction of speed, a waiting time at the intersection, system of paid roads and penalties, circular outcomes and intersections, design of the bent roads.
Читать статью


Танымал мақалалар

© КАЗГЮУ Университетi, 2023
© "Құқық және мемлекет" журналы, 2023
Материалдарды қолдану кезінде «Құқық және мемлекет» журналына сілтеме жасалу міндетті.
Журналдың материалдарында білдірілген пікірлер редакцияның көзқарасымен сәйкес келе бермейді.
Яндекс.Метрика