Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

Социальная модернизация и право

Элементы 1—3 из 3.

Автор Д. Н. Назарбаева

Основной целью проводимых в стране экономических реформ является повышение уровня жизни населения страны. Уровень жизни населения во многом определяется размером доходов граждан, а также доступностью услуг образования, здравоохранения, жилищно-коммунальных и других социальных услуг. Государство принимает на себя обязательство обеспечить минимальный уровень социальных гарантий. Их единицей измерения выступает минимальный социальный стандарт. Ключевые слова: социальная политика, социальные стандарты, социальные права, социальные гарантии, государственные услуги, стандарты, государственные минимальные социальные стандарты, государственные стандарты.
Д. Н. Назарбаева: Мемлекеттік минималды әлеуметтік кепілдіктер мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңын жетілдіру туралы. Жүргізіліп жатқан экономикалық реформалардың негізгі мақсаты елімізде халықтың өмір сүру деңгейін көтеру болып табылады. Халықтың өмір сүру деңгейі азаматтардың табыс кірісінің мөлшерімен, сонымен бірге білім беру, денсаулық сақтау, тұрғын үй коммуналдық және басқа да әлеуметтік қызмет көрсету салаларының қолжетімділігімен анықталады. Мемлекет соған сәйкес азаматтардың барлығы үшін әлеуметтік маңызды игіліктер мен қызмет көрсетулердің бір қатар кепілдендірілген жиынтығы деп түсіндірілетін әлеуметтік кепілдіктерді қабылдауы тиіс. Әлеуметтік кепілдіктер халықтың кіріс көзімен, білім мен медициналық көмек алу мүмкіндігімен, тұрғын үймен қамтамасыз ету және т.б. байланысты белгілі бір минималды стандарттарда орын алады. Мақалада барлық негізгі минималды мемлекеттік стандарттарды анықтайтын жүйеленген заңнамалық актілерді қабылдаудың қажеттігі негізделеді. Түйінді сөздер: әлеуметтік мемлекет, адамның құқығы мен бостандығы, әлеуметтік саясат, әлеуметтік стандарттар, әлеуметтік құқық, әлеуметтік кепілдіктер, әлеуметтік қызмет көрсетулер, стандарттар, мемлекеттік минималды әлеуметтік стандарттар, мемлекеттік стандарттар.
D. Nazarbayevа: On improving the legislation of the Republic of Kazakhstan on the state minimum social guarantees. One of the main goals of economic reforms is to improve the living standards of people. The level of living standards is mainly determined by the incomes level, as well as the availability of services in education, healthcare, housing and other social services. The state also has to assume corresponding social security, by which is meant a guaranteed set of some socially important goods and services for all citizens. Social guarantees are embodied in minimum living standards such as income, opportunity to get education and healthcare, housing etc. The author proves the necessity of introducing a legal act which will define all the basic minimum state standards. Keywords: social state, human rights and freedoms, social policy, social standards, social rights, social guarantees, public services, standards, the minimum social standards, state standards.
Читать статью 


Автор Аристов Е.В

Предметом исследования является превенция, аллевиация и редуцирование бедности, реализуемые в рамках государственных стратегий. Автор рассматривает такие аспекты темы как меры по «борьбе» с бедностью, в том числе и с позиции благотворительности; обеспечение социального равенства и обеспечение прав человека; виды бедности, распространенные среди населения. Особое внимание уделяется подходам к реализации государственной политики, направленной на сокращение бедности; подходам к решению проблем, связанных с бедностью; основным направлениям сокращения бедности. Методологию исследования составляют как общенаучные методы, включая диалектический, системного анализа, так и частнонаучные методы: сравнительно-правовой, формально-логический. Особым вкладом автора в исследование темы является формулировка решений проблем абсолютной и относительной бедности; определение основных направлений государственной политики «борьбы» с бедностью. Ключевые слова: аллевиация бедности, превенция бедности, депривация бедности, государственная политика, редуцирование бедности, благотворительность, абсолютная бедность, относительная бедность, права человека, экономические меры, социальное государство.
Аристов Е.В. Әлеуметтік мемлекеттің құқықтық кеңістігіндегі кедейлік пен қайыршылық оның антагонистері ретінде. Зерттеу нысаны мемлекеттік стратегия шеңберінде жүзеге асырылатын кедейлікті болдырмау (превенция), азайту (аллевиация) және қысқарту болып табылады. Автор кедейлікпен «күресу» бойынша шаралар, соның ішінде қайырымдылық тұрғысынан; әлеуметтік теңдікті қамтамасыз ету және адам құқығын қамтамасыз ету; халық арасында таралған кедейліктің түрлері сияқты тақырып қырларын қарастырады. Кедейлікті қысқартуға бағытталған мемлекеттік саясатты жүзеге асырудың тәсілдеріне; кедейлікпен байланысты мәселелерді шешудің тәсілдеріне; кедейлікті қысқартудың негізгі бағыттарына ерекше назар аударылады. Зерттеу әдіснамасын диалектикалық, жүйелі талдау сияқты жалпы ғылыми әдістер және салыстырмалы-құқықтық, ресми-логикалық сияқты жеке ғылыми әдістер құрайды. Автордың тақырыпты зерттеуге қосқан ерекше үлесі – кедейліктің абсолютті және салыстырмалы мәселелерін шешуді тұжырымдауы; кедейлікпен «күресте» мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын анықтауы болып табылады. Түйінді сөздер: кедейлікті азайту (аллевиация), кедейлікті болдырмау (превенция), кедейлікті жою (депривация), мемлекеттік саясат, кедейлікті қысқарту (редуцирование), қайырымдылық, абсолюттік кедейлік, салыстырмалы кедейлік, адам құқығы, экономикалық шаралар, әлеуметтік мемлекет.
Aristov E.  Poverty and Misery is in the Legal Space of the Welfare State as its Antagonists. The subject of this research is the prevention, alleviation, and reduction of poverty realized within the framework of state strategies. The author examines such aspects of the topic as: anti-poverty measures, including from the charitable perspective; provision of social equality and human rights; types of poverty common among population. A special attention is given to the approaches towards the implementation of state policy, as well as private foundations aimed at reducing poverty. The scientific novelty lies in the fact, that the eradication of poverty is impossible through charitable and alternative altruistic approaches. Keywords: Alleviation of poverty, Prevention of poverty, Deprivation of poverty, State policy, Reduction of poverty, Charity, Absolute poverty, Relative poverty, Human rights, Economic measures, welfare state.
Читать статью


Автор Шакенов М.А

В статье рассматривается базовый безусловный доход: его предыстория и теоретические обоснования. Автор на основе анализа опыта зарубежных стран по внедрению базового безусловного дохода, выявляет сильные и слабые стороны данного института для определения возможности внедрения в Республике Казахстан. Ключевые слова: государствоведение, базовый безусловный доход, социальные выплаты, социальное государство, социальная защита, социальный институт, социальное неравенство, социальная справедливость, социальные эксперименты, справедливость.
Шакенов М.А. Әлеуметтік мемлекет: шартсыз негізгі табысты енгізу мүмкіндігіне шолу. Мақалада шартсыз негізгі табыс, оның бастапқы тарихы және теориялық негізделуі қарастырылады. Автор шартсыз негізгі табысты енгізу бойынша шет елдердің тәжірибесін талдау негізінде, оны Қазақстан Республикасына енгізу мүмкіндігін анықтау үшін осы институттың күшті және әлсіз жақтарын көрсетеді. Түйінді сөздер: мемлекеттану, шартсыз негізгі табыс, әлеуметтік төлемдер, әлеуметтік мемлекет, әлеуметтік қорғау, әлеуметтік әділдік, әлеуметтік институт, әлеуметтік теңсіздік, әлеуметтік эксперименттер, әділдік.
Shakenov M.  The Welfare State: a View at the Possibility of Introducing an Unconditional Basic Income. This article describes basic unconditional income: its prehistory and theoretical foundations. The author, based on the analysis of the experience of foreign countries to introduce an unconditional basic income, detects the strengths and weaknesses for the possibility of introducing this institution in the Republic of Kazakhstan. Keywords: theory of the state, unconditional basic income, social benefits, social state, social protection, social institute, social inequality, social justice, social experiments, justice.
Читать статью

Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2023
© Журнал "Право и государство", 2023
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика