Танымал мақалалар

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Журналдың соңғы нөмірлері

Использование терминологии в современном правотворчестве // Право и государство. № 4(61) 2013. – С. 36-39.

Автор: М. Т. Баймаханов

В статье раскрывается роль терминов в правотворчестве, отмечаются те разделы нормативных актов (о юридической технике, о языке и др.), в которых они обычно помещаются, говорится о заботе государства по обогащению терминологии законов. Автор останавливается на источниках терминологии законодательства (на словарях В. И. Даля, С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова, на словарях иностранных слов), на генезисе и развитии терминологии, подчеркивает влияние духа народа на развитие языка (в т .ч. на терминологию). Рассматриваются вопросы об изменчивости терминологии и критериях ее типологии (формационная, цивилизационная), значении совершенствования языка закона для улучшения законодательства и его реализации. Ключевые слова: атрибут правотворчества, содержание нормативного правового акта, термин, юридическая техника, словосочетание, языковая сфера жизнедеятельности людей, норма права, санкция, язык закона.
М. Т. Баймаханов: Терминологияны қазіргі құқықшығармашылықта қолдану. Мақалада құқықшығармашылықтағы терминдердің мазмұны ашылады, олар орын алған нормативті актілердің бөлімдері (заң техникасы туралы, тіл және т.б.туралы) атап көрсетіледі, заң терминологиясын байыту жөніндегі мемлекеттің қамқорлығы туралы айтылады. Автор заң терминологиясының қайнар көзіне (В. И. Дальдің, С. И. Ожеговтің, Д. Н. Ушаковтың сөздіктеріне, шетелдік сөздердің сөздігіне), генезисі мен дамуына тоқталады, халық рухының тілді дамытуға (соның ішінде, терминология) ықпалын атап көрсетеді. Терминологияның құбылмалылығына, оның тұрпаттамасының шарттарына (формациялық, өркениеттік), заңнаманы жақсарту және жүзеге асыру үшін тіл заңын жетілдіру мағынасы туралы мәселелер қарастырылады. Түйінді сөздер: құқықшығармашылық белгісі, нормативтік құқықтық актінің мазмұны, термин, заңдық техника, сөз тіркесі, адамдардың тіршілік әрекетінің тілдік саласы, құқық нормасы, санкция, заң тілі.
M. Baimakhanov: Application of terminology in modern lawmaking process. The article reveals the role of definitions in the process of lawmaking, marks the sections of regulations ( the legal technique of the language, etc.) in which they are usually placed and also article runs about state care of enrichment law terminology. The author dwells on the sources of law terminology (in dictionaries by V. I. Dal., S. I. Ozhegov, D. N. Ushakov, dictionaries of foreign words), on the genesis and development of terminology, he emphasizes the influence of the peoples spirit for the development of language (including the terminology ). The article runs about questions of the variability of terminology and criteria of its typology (formational, civilizational), the importance of improving the language of the law and improving the legislation implementation. Keywords: attribute law-making, the content of a normative legal act term, legal technology, phrase, the language sphere of vital functions of people, rule of law, a sanction, the language of the law.
Читать статью


Танымал мақалалар

© КАЗГЮУ Университетi, 2019
© "Құқық және мемлекет" журналы, 2019
Материалдарды қолдану кезінде «Құқық және мемлекет» журналына сілтеме жасалу міндетті.
Журналдың материалдарында білдірілген пікірлер редакцияның көзқарасымен сәйкес келе бермейді.
Яндекс.Метрика