Танымал мақалалар

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Журналдың соңғы нөмірлері

Проблемы систематизации и кодификации административного законодательства // Право и государство. № 3(60) 2013. – С. 17-19.

Автор: Р. А. Подопригора

Статья посвящена вопросам систематизации и кодификации административного законодательства. Показываются сложности систематизации и кодификации по причине трудностей в определении предмета и системы современного административного права. Отдельное внимание уделяется Кодексу об административных правонарушениях и Административному процессуальному кодексу как, соответственно, удачной и неудачной попытке кодификации. Ключевые слова: государство, законодательство, административное право, государственное управление, систематизация и кодификация административного законодательства, кодекс об административных правонарушениях, административный процессуальный кодекс, административный процесс, право, административное право.
Р. А. Подопригора: Әкімшілік заңнамаларды жүйелеу және кодификациялау проблемалары. Мақала әкімшілік заңнаманы жүйелендіру және кодификациялау мәселелеріне арналған. Заманауи әкімшілік құқықтың пәні мен жүйесін анықтаудың қиындығына байланысты жүйелендіру және кодификациялау күрделілігі көрсетіледі. Сәйкесінше сәтті және сәтсіз кодификациялау ретінде Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекске және Әкімшілік ic жургізу кодекске жеке назар аударылады. Түйінді сөздер: мемлекет, заңнама, әкімшілік құқық, мемлекеттік басқарма, әкімшілік заңнаманы жүйелендіру және кодификациялау, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі, әкімшілік ic жургізу кодексі, әкімшілік ic жургізу, құқық, әкімшілік құқық.
R. Podoprigora: Problems of systematization and codification administrative legislation. The article is about issues of systematization and codification of administrative legislation. Author explains the difficulties of systematization and codification due to definition problems of the subject and system of modern administrative law. The special attention is paid to the Code of Administrative Offences and Administrative Procedure Code as, accordingly, successful and unsuccessful attempts of codification. Keywords: government,law, administrative law, public administration, classificationand codification of administrative law, the Code of Administrative Offences, the Administrative Procedure Code, the administrative process.
Читать статью 


Танымал мақалалар

© КАЗГЮУ Университетi, 2019
© "Құқық және мемлекет" журналы, 2019
Материалдарды қолдану кезінде «Құқық және мемлекет» журналына сілтеме жасалу міндетті.
Журналдың материалдарында білдірілген пікірлер редакцияның көзқарасымен сәйкес келе бермейді.
Яндекс.Метрика