Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

Конституционный контроль

Элементы 1—5 из 5.

Автор В. А. Малиновский

Статья посвящена сравнительному анализу компетенции, полномочий, перечня субъектов обращения, судов в качестве таковых, а также юридической силе решений и организации деятельности Конституционного Совета Республики Казахстан и Конституционного Совета Франции. Ключевые слова: конституционный контроль, конституционный совет, конституционная юрисдикция, компетенция, официальное толкование конституции, нормоконтроль, предварительный контроль, последующий контроль, обязательный контроль, факультативный контроль.
В. А. Малиновский: Қазақстан Конституциялық кеңесі және франция Конституциялық кеңесі: кейбір салыстыру жіктері. Мақала Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі мен Франция Конституциялық Кеңесінің құзыретіне, өкілеттіктеріне, өтініш жасайтын субъектілердің, солардың бірі ретінде соттардың тізбесіне, сондай-ақ олардың шешімдерінің заңдық күші мен қызметінің ұйымдастырылуына салыстырмалы талдау жасауға арналған. Түйінді сөздер: конституциялық бақылау, конституциялық кеңес, конституциялық юрисдикция, құзырет, конституцияны ресми түсіндіру, нормабақылау, алдын ала бақылау, кейінгі бақылау, міндетті бақылау, факультативтік бақылау. 
V. А. Malinovskyi: Constitutional Council of Kazakhstan and сonstitutional Council of France: some verges of comparison. The article is devoted to the comparative analysis of the competence, authorities, the list of subjects addressing the Council, courts among them, and the judicial power of resolutions and organization of activities of the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan and the Constitutional Council of France. Keywords: constitutional control, constitutional council, constitutional juris-diction, competence, official interpretation of constitution, norms control, preliminary control, follow-up control, compulsory control, facultative control.
Читать статью


Автор Beniamino Caravita di Toritto

The paper analyzes the evolution of the constitutional control from the beginning of the XIX century till nowadays. The basic model of constitutional control, its various functions, ways of forming and qualifying features of these legal institutions are reviewed. Author notes the special increasing role of the constitutional control of the European Court and the European Court of Human Rights. In this regard, author emphasizes the legal trend for reduce of the role of the constitutional control of some European countries in the protection of civil rights and a definite shift to their activity to the sphere of conflict resolution and the distribution of powers between the state authorities, in particular, between the central government and local authorities. Keywords: law, the constitution, the state, the state bodies of the constitutional control, the Constitutional Court, the Constitutional Council, the European Court of Justice, European Court of Human Rights, the dialogue of national and international courts and human rights.
Б. Каравита ди Торитто: Конституциялық бақылау механизмдерінің қызметі етуі: еуропалық тәжірибе негізіндегі кейбір ойлар. Мақалада XIX ғ. басынан бастап осы уақытқа дейінгі конституциялық бақылаудың эволюциясына талдау жасалған. Конституциялық бақылаудың негізгі моделі, оның сан алуан қызметі, осы құқықтық институттарды қалыптастыру жолдары мен олардың саралау ерекшеліктері қарастырылады. Конституциялық бақылауда Еуропалық Соттың және адам құқықтары туралы Еуропалық соттың артып отырған рөлі атап өтіледі. Осыған байланысты азаматтардың құқығын қорғау ісінде бірқатар еуропа елдерінің конституциялық бақылау органдарының рөлінің біртіндеп төмендеу үрдісі және олардың қызметінің дау-дамайлардышешу саласына белгілі бір араласуы мен мемлекеттік органдар арасында, атап айтқанда, орталық үкімет пен жергілікті билік органдары арасында уәкілеттіктерді бөлу баяндалады. Түйінді сөз: құқық, конституция, мемлекет, конституциялық бақылау органдары, конституциялық сот, конституциялық кеңес, Еуропалық Сот, адам құқықтары туралы Еуропалық сот, ұлттық және халықаралық соттардың диалогы, адам құқықтары.
Б. Каравита ди Торитто: Функционирование механизмов конституционного контроля: некоторые размышления на основе европейского опыта. В статье дан анализ эволюции конституционного контроля от начала XIX в. до настоящего времени. Рассмотрены основные модели конституционного контроля, его разнообразные функции, пути формирования и квалификационные особенности данных правовых институтов. Отмечена возрастающая роль в конституционном контроле Европейского Суда и Европейского суда по правам человека. В связи с этим констатируется юридическая тенденция постепенного снижения роли органов конституционного контроля некоторых европейских стран в деле защиты прав граждан и определенное смещение их деятельности в сферу разрешения конфликтов и распределения полномочий между государственными органами, в частности, между центральным правительством и местными органами власти. Ключевые слова: право, конституция, государство, органы конституционного контроля, конституционный суд, конституционный совет, Европейский Суд, Европейский суд по правам человека, диалог национальных и международных судов, права человека.
Читать статью


Автор Banic Slavica

The article says that constitutional order of the Republic of Croatia which gained independence in1991 is based on the principles of freedom, peace, democracy, equality, respect for human rights and freedoms and the rule of law. The decisions of the Constitutional Court established by Constitution in 1990 due to the author’s opinion have been continuously contributing to democratization of the Croatian society fullfiling its task of the guardian of the Constitution. Key words: constitution, constitutional court, constitutional rights, constitutional activism, democracy, democratiation, effects of the decisions, jurisdiction, rule of law, transition.
Банич С.: Демократияны таратуда Хорватия Конституциялық Сотының рөлі. Мақалада Югославия Социалистік Федеративтік Республикасы құлағаннан кейін 1991 жылы тәуелсіздігін алған Хорватия Республикасындағы конституциялық тәртіптің бостандыққа, татулыққа, демократияға, теңдікке, адам құқықтары мен бостандықтарына және құқық үстемдігін құрметтеуге негізделгендігі сөз болады. Автордың пікірінше, 1990 жылы Хорватия Конституциясына сәйкес құрылған Хорватия Республикасының Конституциялық Сотының шешімі мақала авторының пікірінше, хорват қоғамын демократияландыруға ықпал етеді және Конституцияны қорғауға кепілдік береді. Түйінді сөздер: Конституция, Конституциялық сот, Конституциялық құқық, конституциялық қызмет, демократия, демократияландыру, шешімнің салдары, юрисдикция, заңның үстемдігі, өтпелі кезең.
Банич С.: Роль Конституционного Суда Хорватии в продвижении демократии. В статье отмечается, что конституционный порядок Республики Хорватии, которая обрела независимость в 1991 г., после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии, основывается на принципах свободы, мира, демократии, равенства, уважения прав и свобод человека и верховенства права. Решения Конституционного Суда Республики Хорватии, созданного в соответствии с Конституцией Хорватии в 1990 г., по мнению автора статьи, способствуют демократизации хорватского общества и гарантируют защиту Конституции. Ключевые слова: Конституция, Конституционный суд, Конституционные права, конституционное деятельность, демократия, демократизация, последствия решений, юрисдикция, верховенство закона, переходный период.
Читать статью


Автор Ударцев С.Ф

В статье дан краткий обзор докладов европейских профессоров права и представителей делегаций пяти стран Центральной Азии на региональном семинаре «Конституционное право», который прошел 17-18 сентября 2014 г. в Хельсинки (Финляндия) в рамках программы «Инициатива верховенства права» Европейского Союза для стран Центральной Азии. Ключевые слова: конституционное право, конституционный контроль, защита прав и свобод человека, Хельсинки, глобализация, национальные и международные суды, верховенство права, Европейский Союз, Центральная Азия, Европейский суд по правам человека.
Ударцев С. Ф.: Еуропалық Одақ пен Орталық Азия елдерінің конституциялық дамуы (Хельсинкидегі семинар туралы). Мақалада Еуропалық Одақтың Орталық Азия елдеріне арналған «Құқық үстемдігі бастамасы» бағдарламасы шеңберінде 2014 ж. 17-18 қырқүйекте Хельсинки қаласында өткен (Финляндия) «Конституциялық құқық» аймақтық семинарындағы құқық жөніндегі еуропалық профессорлар мен Орталық Азияның бес елінен келген делегация өкілдерінің баяндамаларына қысқаша шолу жасалған. Түйінді сөздер: конституциялық құқық, конституциялық бақылау, адамның құқығы мен бостандығын қорғау, Хельсинки, жаһандану, ұлттық және ұлтаралық соттар, құқық үстемдігі, Еуропалық Одақ, Орталық Азия, адам құқықтары бойынша Еуропалық сот.
Udartsev S.: Сonstitutional development of the Еuropean union and Сentral Аsia (review of the seminar in Helsinki). The article briefly reviews the reports of European law professors and representatives of the delegations of five Central Asian states on the Regional Seminar «Constitutional Law», which was held on 17-18 th of September 2014 in Helsinki (Finland) in the framework of the «Rule of Law Initiative» program of the European Union for the Central Asia countries. Keywords: constitutional law, constitutional control, protection of human rights and freedom, Helsinki, globalization, national and international courts, the rule of law, the European Union, Central Asia, the European Court of Human Rights.
Читать статью


Автор Бондарь Н.С

В статье представлена авторская концепция конституционализма в единстве государственно-властных, нравственно-этических и социокультурных его характеристик. Показана роль конституционного правосудия в преодолении противоречий современного конституционного развития и формировании системы «живого» (судебного) конституционализма, анализируется связанная с этим практика Конституционного Суда РФ. Ключевые слова: Конституция, конституционализм, суд, судебная власть, конституционное правосудие, судебный конституционализм, естественное право, позитивизм, плюрализм, конституционные ценности.
Бондарь Н. С.: Қазіргі заманғы конституционализм дағдарысы: оны жеңудің жолдарын іздеу. Мақалада конституционализмнің мемлекеттік-биліктік, адамгершілік-этикалық және әлеуметтік-мәдени сипатымен бірлікте авторлық тұжырымдамасы берілген. Қазіргі заманғы конституциялық дамудың қайшылықтарын жеңуде және «тірі» (соттық) конституционализм жүйесін қалыптастыруда конституциялық әділ соттың рөлі көрсетілген, осыған байланысты РФ Конституциялық сотының тәжірибесі талданады. Түйінді сөздер: Конституция, конституционализм, сот, сот билігі, конституциялық әділ сот, соттық конституционализм, табиғи құқық, позитивтілік, плюрализм, конституциялық құндылықтар.
Bondar N.: «Crisis of the modern constitutionalism: searching for the ways to overcome». Article presents the concept of constitutionalism which consists in unity of its administrative, moral and socio-cultural characteristics. The author demonstrates the role of constitutional justice in overcoming the contradictions of modern constitutional development and formation of a system of «living» (judicial) constitutionalism, analyzes respective case-law of the Constitutional Court of the Russian Federation. Keywords: the Constitution, constitutionalism, the court, the judiciary, constitutional justice, judicial constitutionalism, natural law, positivism,pluralism, constitutional values.
Читать статью

Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2020
© Журнал "Право и государство", 2020
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика