Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

Гражданское право, иностранные суды и арбитраж: сравнительно-правовой аспект

Элементы 1—7 из 7.

Автор Лозовая О. В

Статья посвящена исследованию проблемных аспектов, возникающих при обработке персональных данных гражданина без его согласия, а также защите прав такого индивида, если обработка все-таки являлась незаконной. Проанализированы правовые положения о системе защиты персональных данных в Республике Казахстан и Великобритании. Проведенный анализ дает основания полагать, что граждане Великобритании сегодня обладают более широким набором инструментов и способов, которыми они могут обеспечить свое право на защиту персональных данных. Представлены рекомендации по развитию института защиты данных в Республике Казахстан. Ключевые слова: персональные данные, частная жизнь, неприкосновенность, нарушение прав, права человека, Республика Казахстан, Великобритания, Европейский Союз, международное право, защита прав человека.
Лозовая О.В.Субъектінің келісімінсіз жеке мәліметтерді өңдеу: бұзылған құқықтарды қамтамасыз етудің тәжірибесі (Қазақстан Республикасы мен Ұлыбритания мысалында). Мақала азаматтың жеке деректерін оның келісімінсіз өңдеу кезінде және осы өңдеу заңсыз жүргізілсе, азаматтың құқықтарын қорғауда туындайтын проблемалық аспектілерді зерттеуге арналған. Қазақстан Республикасы мен Ұлыбританияның жеке деректерді қорғау жүйелері туралы құқықтық ережелерге талдау жасалған. Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша Ұлыбритания азаматтары өзінің жеке деректерін қорғауда құралдар мен әдістердің көбірек жиынтығын қолдана алатыны анықталды. Мақала соңында Қазақстан Республикасында жеке деректерді қорғау институтын дамытуға бағытталған ұсыныстар жасалған. Түйінді сөздер: жеке деректер, жеке өмір, қолсұқпаушылық, құқықты бұзу, адам құқықтары, Қазақстан Республикасы, Ұлыбритания, еуропалық одақ, халықаралық құқық, адам құқықтарын қорғау.
Lozovaya O. Processing of personal data without the consent of the subject: the practice of provision and restoration of violated rights (by the example of the Republic of Kazakhstan and the United Kingdom). The article investigates the problematic areas encountered in the processing of personal data of citizen without his consent, as well as the protection of the rights of an individual, if the treatment is still illegal. The comparison of the provisions of the personal data protection system in the Republic of Kazakhstan and the UK is conducted for a more in depth analysis. The analysis gives a reason to believe that British citizens now have a broader set of tools and ways to protect their right of protection of personal data. At the end the article reflects main recommendations for the development of the institute of data protection in the Republic of Kazakhstan. Keywords: personal data, privacy, integrity, violation of rights, human rights, Kazakhstan, United Kingdom, European Union, international law, human rights protection.
Читать статью


Автор Дауленов М.М., Абилова М.Н

Целью настоящей статьи является определение того, каким образом применение принципов, норм и прецедентов Англии и Уэльса позволит обеспечить защиту действующего права Международного финансового центра «Астана» в рамках системы разрешения споров Центра. При этом под системой разрешения споров Центра понимается Суд, состоящий из судов первой инстанции и апелляционной инстанции, а также Международный арбитражный центр. Предложенный конституционным законом подход предоставляет возможность заимствования примеров лучшей английской законодательной и судебной практики в целях их гармоничного применения наряду с некоторыми элементами действующего законодательства Казахстана в процессе разрешения споров, возникающих между участниками Центра, органами Центра и их иностранными работниками. Ключевые слова: принцип, прецедент, английское право, трансформация, применение права, Международный финансовый центр, Астана, Суд, Международный арбитражный центр, Лондонский международный арбитражный суд, Дубайский международный финансовый центр.
Дауленов М.М., Абилова М.Н. «Астана» халықаралық қаржы орталығында инвесторлардың құқықтарын қорғау үшін ағылшын құқығы. Бұл мақаланың мақсаты Англия мен Уэльстегі қағидалардың, нормалар мен үлгілердің «Астана» халықаралық қаржы орталығының қолданыстағы заңдарын қорғауда қаншалықты қамтамасыз ете алатынын анықтау болап табылады. Сондай-ақ, орталықтың дауларын шешу жүйесінде бірінші инстанциялы сот пен апелляциялық инстанциялы сот, халықаралық төрелік орталық қарастырылады. Конституциялық заңмен ұсынылған тәсіл орталық қызметкерлерінің және орталық органдары мен шетелдік жұмыскерлердің арасында туындайтын даулы мәселелерді шешу үшін ағылшын заңнамалық және сот машықтарының озық үлгілерімен алмасуға, қазіргі қолданыстағы Қазақстанның заң шығару элементтерімен үйлесімді қолдануға мүмкіндік береді. Түйінді сөздер: принцип, прецедент, ағылшын құқығы, трансформация, құқықты қолдану, Халықаралық қаржы орталығы, Астана, Сот, Халықаралық төрелік орталығы, Лондон халықаралық төрелік орталығы, Лондон халықаралық төрелі соты, Дубай халықаралық қаржы орталығы.
Daulenov M. , Abilova М.  English Law as a Watchdog of Investor Rights in AIFC. The following paper is aimed to identify how the application of principles, norms and case law of English legal system can ensure the protection of the current dispute resolution system of the Astana International Financial Centre. In this regard, the dispute resolution system of the Centre is understood as a Court comprised of the Court of First Instance and the Court of Appeals as well as the International Arbitration Centre. The approach proposed by the Constitutional Law enables to implement best experiences of English legislative and judicial practices with purpose to employ them in line with some elements of the Kazakhstani legislation during the dispute settlement process between participants of the Centre, bodies of the Centre and their international employees. Key words: principle, case law, English law, transformation, enforcement of the law, International Financial Centre, Astana, Court, International Arbitration Centre, the London Court of International Arbitration, the Dubai International Financial Centre.
Читать статью


Автор Сулейменов М. К

Автор признает принципиальную несовместимость английского права, основанного на прецедентном праве и праве справедливости, и казахстанского права, основанного на континентальной системе права романо-германского типа. Понятия, существующие в английском праве, по своему смыслу не совпадают с понятиями, закрепленными в законодательстве Казахстана. В Англии право творит суд. Предоставление такого права нашим судам, считает автор, неминуемо выродится в судебный произвол и коррупцию. Поэтому к имплементации английского права в законодательство Казахстана надо подходить очень осторожно. В частности, отмечается в статье, нельзя ничего брать из вещного права. Нормы о юридических лицах надо использовать очень продуманно, имея в виду, что в английском праве нет понятия юридического лица. Можно воспринять лишь положения о корпорации, а также установить «последующий контроль» за деятельностью корпорации и личную ответственность руководителей и участников корпорации. Отдельные положения английского права можно имплементировать лишь применительно к договорным обязательствам: эстоппель, заверения об обстоятельствах, оговорки, абстрактные и недоказанные убытки и другие. Ключевые слова: английское право, право Казахстана, имплементация, прецедентное право, континентальное право, корпорация, договор, эстоппель, оговорки, убытки.
Сулейменов М.К. Ағылшын құқығы және Қазақстанның құқықтық жүйесі. Автор прецеденттік құқық пен әділдік құқығына негізделген ағылшын құқығы мен роман-германдық үлгідегі құқықтың континенталды жүйесіне негізделген қазақстандық құқықтың түбегейлі үйлеспейтіндігін мойындайды. Ағылшын құқығындағы ұғымдар өзінің мағынасы бойынша Қазақстанның заңдарында бекітілген ұғымдармен сәйкес келмейді. Англияда құқықты сот жасап шығарады. Біздің соттарымызға мұндай құқықты беру автордың ойынша, сотта бұрмалаушылық пен жемқорлықты туындатады. Сондықтан, Қазақстанның заңнамасына ағылшын құқығын имплементациялауға байқап кірісу қажет. Атап айтқанда, мақалада заттық құқықтан ештеңе алуға болмайтындығы атап көрсетіледі. Ағылшын құқығында заңды тұлға ұғымының жоқ екендігін ескере отырып, заңды тұлғалар туралы нормаларды мұқият ойланып қолдану қажет. Тек корпорация туралы ережелерді қабылдауға болады. Сонымен қатар, корпорацияның қызметіне «кейінгі бақылауды» және корпорация басшылары мен қатысушылардың жеке жауапкершілігін белгілеген жөн. Ағылшын құқығының тек шарттық міндеттемелерге қатысты жекелеген ережелерін қабылдауға болады: эстоппель, жағдайлар туралы растама, ескертпелер, абстрактылы және дәлелденбеген залалдар және т.б. Түйінді сөздер: ағылшын құқығы, Қазақстанның құқығы, имплементация, прецеденттік құқық, континенталдық құқық, корпорация, шарт, эстоппель, ескертпелер, залалдар.
Suleimenov M. English Law and Legal System of Kazakhstan. The Article describes a fundamental incompatibility of English Law (based on case law and equity law) with Kazakhstan Law (based on the continental law system of Romano-Germanic type). Legal concepts that exist under English Law do not correspond to the concepts provided under Kazakhstan law. English law is made by judges sitting in courts. Granting a similar right to our courts will inevitably lead to a judicial abuse of power and corruption. Therefore, one should be very careful when adopting English Law principles under Kazakhstan law. In particular, none of the property law rules shall be adopted. Provisions on legal entities should be used very carefully because English Law does not define a “legal entity.” The only provisions that can be considered are the provisions of corporations, and also establish “further control” of the corporation’s activity, and on personal liability of the corporation’s managers and members. Certain English Law provisions can be adopted only with respect to contractual obligations: estoppel, warranties and representations, indemnity clause, damages and other. Key words: English Law, Kazakhstan Law, adoption, case law, continental law, corporation, contract, estoppel, indemnity clause, damages.
Читать статью


Автор Мороз С. П., Акимбекова С. А

Теме взаимного признания и исполнения решений иностранных арбитражей, а также преимуществам разрешения споров в международном арбитраже в свете Нью-Йоркской конвенции 1958 г. о взаимном признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений в казахстанской юридической литературе уделено достаточно внимания. Однако нельзя сказать того же в отношении признания и приведения в исполнение на территории Республики Казахстан решений иностранных государственных судов. Исходя из действующего законодательства Республики Казахстан и практики его применения, за исключением большинства государств бывшего Союза и некоторых отдельных развивающихся государств, решения иностранных судов на территории Казахстана признать и исполнить невозможно. В этой связи одним из важнейших направлений в развитии национального законодательства, которое призвано способствовать расширению международного сотрудничества Республики Казахстан с иностранными государствами, является усовершенствование порядка защиты уже подтвержденных иностранным судебным или арбитражным решением субъективных прав граждан и юридических лиц, а следовательно признания и приведения в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражей. В настоящей статье авторы проанализировали существующее в Республике Казахстан законодательство по вопросу о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и арбитражей, практику его применения. Ключевые слова: иностранное решение, арбитражное решение, исполнительное производство, инвестиционный спор, признание решения, исполнение решения, суд, арбитраж, конвенция, экзекватура.
Акимбекова М.А., Мороз С.П. Қазақстан Республикасында инвестициялық даулар бойынша шетелдік арбитражды және мемлекеттік соттардың шешімдерін тану және орындау мәселелері. Қазақстандық заң әдебиетінде шетелдік арбитраждың шешімдерін өзара тану және орындау, сондай-ақ шетелдік арбитраж шешімдерін өзара тану және орындау туралы 1958 ж. Нью-Йорк конвенциясы аясында халықаралық арбитраждағы дауларды шешудің артықшылықтары тақырыбына жеткілікті назар аударылған. Алайда, Қазақстан Республикасының аумағында шетелдік мемлекеттік соттардың шешімдері мойындалады және орындалады деп айтуға болмайды. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және оның қолданылу практикасына сүйене отырып, бұрынғы Одақтың көптеген мемлекеттерін және кейбір жекелеген дамушы мемлекеттерді қоспағанда, шетел соттарының шешімдерін Қазақстан аумағында тану және орындау мүмкін емес. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының шет мемлекеттермен халықаралық ынтымақтастығын кеңейтуге бағытталған ұлттық заңнаманы дамытудың ең маңызды бағыттарының бірі қазірдің өзінде шетелдік соттардың және шетелдік арбитраждың шешімдерімен расталған азаматтар мен заңды тұлғалардың субъективті құқықтарын қорғау тәртібін жетілдіру, сондай-ақ, шетелдік сот пен шетелдік арбитраждың шешімдерін тану мен орындау болып табылады. Осы мақалада авторлар шетелдік сот пен шетелдік арбитраждың шешімдерін тану мен орындау, оны тәжірибеде қолдану туралы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын талдаған. Түйінді сөздер: шетелдік шешім, арбитраждық шешім, атқарушылық ic жүргізу, инвестициялық дау, шешімдерді тану, шешімдерді орындау, сот, арбитраж, конвенция, экзекватура.
Akimbekova M., Moroz  S. The recognition and enforcement of foreign arbitration and state courts on investment disputes in Kazakhstan. Enough attention in legal literature of Kazakhstan is given to the subject of reciprocal recognition and enforcement of foreign arbitral awards, as well as to the benefits of resolving disputes in international arbitration in the light of the New York Convention of 1958 on reciprocal Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. However, we cannot say the same in regard to the recognition and enforcement of foreign state court decisions in the territory of the Republic of Kazakhstan. Based on the current legislation of the Republic of Kazakhstan and its practical application, with the exception of most of the states of the former USSR and some certain developing countries, foreign judgments in the territory of Kazakhstan are impossible to recognize and execute (enforce). In this regard, one of the most important directions in the development of national legislation, which is designed to further expansion of international cooperation of the Republic of Kazakhstan with foreign countries, is improvement of protection procedure of citizens and legal entities’ subjective rights, that were confirmed by a foreign court or arbitration decision (award), and therefore the recognition and enforcement of foreign judgments and arbitral awards. In this article the authors analyzed current legislation in the Republic of Kazakhstan on the recognition and enforcement of foreign judgments and arbitral awards, their practical application. Keywords: foreign decision, arbitral award, executive production, investment dispute, recognition of the decision, execution of the decision, court, arbitration, convention.
Читать статью


Автор Идрышева С. К

На рубеже ХХ-ХХI веков в международных отношениях в сфере энергетики основными направлениями дальнейшего развития определены: энергетическое равенство (обеспечение равных прав доступа к энергоснабжению всех граждан страны), энергетическая безопасность (обеспечение эффективности и устойчивости энергоснабжения страны в данный момент и на перспективу), а также экологическая состоятельность (развитие возобновляемой энергетики и энергосбережения). Наиболее успешным в реализации означенных направлений является опыт таких зарубежных стран, как Великобритания, страны Северной Европы и некоторых других стран, отдельные аспекты их опыта рассмотрены в данной статье. Ключевые слова: энергоснабжение, оптовый рынок, розничный рынок, конкурентный рынок, электрическая энергия, теплоснабжение, возобновляемые источники энергии, энергопередающая организация, потребители, распределительная компания, Международное энергетическое агентство, энергетика Англии и Уэльса, электроэнергетическая биржа Nord Pool.
Идрышева С.К. Шет елдердегі энергиямен жабдықтаудың ерекшеліктері. ХХ-ХХІ ғасырлар аралығында энергетика саласында халықаралық қатынастардың ілгерідегі дамуының негізгі бағыттары анықталды: энергетикалық теңдік (елдің барлық азаматтарының энергиямен жабдықталуына теңдей қолжетімділік құқығын қамтамасыз ету), энергетикалық қауіпсіздік (елдің қазіргі жағдайдағы және келешектегі энергиямен қамтамасыз етілуінің тиімділігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету), сонымен қатар, қоршаған ортаға зиян келтірмеушілік (жаңартылатын энергетика мен энергияны үнемдеудің дамуы). Аталған бағыттарды жүзеге асырудың ең табыстысы Ұлыбритания, Солтүстік Европа елдері сияқты шетелдердің тәжірибесі болып табылады, олардың тәжірибелерінің кейбір аспектілері осы мақалада қарастырылған. Түйінді сөздер: энергиямен қамтамасыз ету, көтерме сауда, бөлшек сауда, бәсекелестік сауда, электр энергиясы, жылумен қамтамасыз ету, жаңартылатын энергия көздері, энергия беруші ұйым, тұтынушылар, таратушы мекеме, Халықаралық энергетикалық агенттік, Англия мен Уэльс энергетикасы, Nord Pool электр қуатының биржасы.
Idrysheva S. Sprecial aspects of energy supply in foreign countries. At the turn of XX-XXI centuries in international relations concerning energy sector the next main areas for further development were identified: energy equality (equal rights of access to energy for all citizens of the country), energy security (ensuring the effectiveness and sustainability of energy supply abilities of the country at the moment and in the future), and ecological consistency (the development of renewable energy and energy efficiency). The most successful in the implementation of the above mentioned directions are the experience of foreign countries, like the UK, the Northen European countries and some other countries. Certain aspects of their experiences discussed in this article. Keywords: energy supply, the wholesale market, the retail market, a competitive market, electricity, heat, renewable energy sources, energy transferring companies, consumers, distribution company, International Energy Agency, energy in England and Wales, energy exchange market Nord Pool. 
Читать статью


Автор Елеусизова И. К., Тұрлыбек Д. М

В статье рассмотрены некоторые вопросы правого регулирования дочерних организаций в зарубежных странах. Проанализированы особенности определения понятия дочерней организации в европейских государствах, США, странах СНГ, исследованы вопросы налогообложения, ответственности, возможности перекрестного участия, а также создания ею своих дочерних организаций. На основе проведенного анализа выработаны рекомендации, направленные на совершенствование действующего законодательства в рассматриваемой сфере. Ключевые слова: дочерняя организация, основная организация, холдинг, контроль, участие в уставном капитале, перекрестное участие, налогообложение, субсидиарная ответственность, солидарная ответственность, консолидированный отчет.
Елеусізова И.Қ., Тұрлыбек Д.М. Шет елдердегі еншілес ұйымдардың құқықтық реттемесі және Қазақстан Республикасындағы заңнаманы жетілдіру. Мақалада шет елдердегі еншілес ұйымдарды құқықтық реттеудің кейбір мәселелері қарастырылған. Еуропа мемлекеттерінде, АҚШ-та, ТМД елдерінде еншілес ұйым ұғымын анықтаудың ерекшеліктеріне талдау жасалған, салық салу, жауапкершілік, тоғыспалы қатысу, сондай-ақ өзінің еншілес ұйымдарын құру мүмкіндігі мәселелері зерттелген. Жүргізілген талдаудың негізінде қарастырылатын салада қолданыстағы заңнама нормаларын жетілдіруге бағытталған ұсыныстар әзірленген. Түйінді сөздер: еншілес ұйым, негізгі ұйым, холдинг, бақылау, жарғылық капиталға қатысу, тоғыспалы қатысу, салық салу, субсидиарлық жауапкершілік, ортақ жауапкершілік, шоғырландырылма есеп.
Yeleussizova I., Turlybek D. Normative consolidation of subsidiaries in foreign countries and improvement of legislation of the Republic of Kazakhstan. The article discusses some issues of legal regulation of subsidiaries in foreign countries. The features of the definition of a subsidiary in the European countries, USA, CIS countries were analyzed, the questions of taxation, liability, possibility of cross-participation, as well as creating her own subsidiaries were explored. On the basis of the analysis recommendations aimed at improving the current legislation in this sphere were made. Keywords: subsidiary, the main organization, holding, control, participation in the share capital, cross-participation, taxation, vicarious liability, joint and several liability, the consolidated statement.
Читать статью


Автор Budyakov О

This article covers different aspects of the UK patent system, international patent registration process and issues of legal defense of patent. Patents are seen as the most reliable and effective tool of intellectual property (IP) protection, and supported by exhaustive legislation. This article however, using theoretical approaches, applicable laws, historical and current data, as well as practical examples, shows that despite all the advantages of patents, they cannot genuinely protect rights of authors and patent holders. By the results of conducted research the author proposes potential solutions to the recent problems of managing of rights, protected by patents. Keywords: UK patent system, international patent registration, patent, intellectual property, exclusive right, invention, result of intellectual activity, authors, patent holders, managing patent rights.
Будяков О.Е. Халықаралық патенттеу зияткерлік меншік құқықтарын кәдеге жарату механизмдерінің бірі ретінде. Мақалада Біріккен Королдіктің патенттік жүйесінің әр түрлі аспектілері, халықаралық патенттеудің және патенттерді құқықтық қорғаудың мәселелері ашып көрсетілген. Патенттер зияткерлік меншікті (ЗМ) қорғаудың ең сенімді және тиімді құралы ретінде қарастырылған. Сонымен қатар, теориялық тәсілдерді пайдалану, қолданылатын құқық, тарихи ақпараттар, сондай-ақ тәжірибедегі мысалдар сияқты барлық артықшылықтарға қарамастан, патенттер авторлар мен патент иелерінің құқықтарын лайықты дәрежеде қорғай алмайды. Жүргізілген зерттеулердің қорытындысы бойынша, автор патенттермен қорғалған құқықтарды кәдеге асырудың соңғы кезде анықталған проблемаларын шешудің тәсілдерін ұсынады. Ключевые слова: Біріккен Королдіктің патенттік жүйесі, халықаралық патенттеу, патент, зияткерлік меншік, айрықша құқық, өнертабыс, зияткерлік қызметтің нәтижесі, авторлар, патент иелері, патенттік құқықтарды кәдеге жарату.
Будяков О.Е. Международное патентование как один из механизмов распоряжения правами интеллектуальной собственности. В статье раскрываются различные аспекты патентной системы Соединенного Королевства, международного патентования и вопросы правовой защиты патентов. Патенты рассматриваются как наиболее надежный и эффективный инструмент защиты интеллектуальной собственности (ИС). Вместе с тем, используя теоретический подход, применимое законодательство, исторические сведения, а также примеры из практики, доказывается, что несмотря на все преимущества, патенты не могут в должной степени защитить права авторов и патентовладельцев. По результатам проведенного исследования автор предлагает возможные способы решения выявившихся в последнее время проблем распоряжения правами, защищенных патентами. Ключевые слова: Патентная система Соединенного Королевства, международное патентование, патент, интеллектуальная собственность, исключительное право, изобретение, результат интеллектуальной деятельности, авторы, патентовладельцы, распоряжение патентными правами.
Читать статью

Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2020
© Журнал "Право и государство", 2020
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика