Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

Гражданское право

Элементы 1—10 из 29.

Автор Асылбекова А.А

Мақалада Азаматтық процессуалдық кодекстің ережелері бойынша қазіргі таңда сот тәжірибесінде жиі кездесетін дауларды партисипативтік рәсімдер тәртібімен реттеу туралы келісімнің ерекшеліктері қарастырылады. Тараптардың тең құқылы қағидалары мен партисипативтік рәсімдегі сот жүргізу тілін сот тәжірибесінде қолдану мәселесі талданады. Түйінді сөздер: азаматтық үдеріс, партисипативтік рәсім, дау, балама, тараптар, жауапкершілігі шектеулі серіктестік.
Асылбекова А. А. Особенности разрешения гражданско-правовых споров в порядке партисипативной процедуры. Рассматриваются особенности соглашения об урегулировании споров в порядке партисипативной процедуры по правилам нового Гражданского процессуального кодекса, которая все чаще встречается в судебной практике. Анализируется применение принципов равноправия сторон и языка судопроизводства в партисипативной процедуре. Ключевые слова: Гражданский процессуальный, партисипативная процедура, спор, альтернатива, стороны, товарищество с ограниченной ответственностью.
Asylbekova A. Features of regulation of civil disputes in the order of participatory procedure. In this article author pays attention to features of the agreement about settlement of disputes in the order of participatory procedure by rules of the new Code of civil procedure. In judicial practice, we can see more and more cases of using of prejudicial dispute settlements procedure. In article was analyzed application of principles of equality of parties and language of procession pre-judicial dispute settlements procedures. Keywords: Civil procedural, pre-judicial dispute settlements procedure,dispute, alternative, parties, Limited Liability Company.
Читать статью


Автор Даутбаева-Мухтарова А.Е

Статья посвящена вопросам гражданско-правового регулирования и обеспечения права на жизнь и здоровье в сфере оказания медицинских услуг. Рассматриваются условия наступления гражданско-правовой ответственности за причинение вреда пациенту. Автор признает страхование гражданско-правовой ответственности лиц, занимающихся медицинской деятельностью в качестве наиболее оптимального механизма обеспечения исполнения обязательства. Ключевые слова: причинение вреда жизни и здоровью, вина, права пациентов, медицинская услуга, медицинская ошибка, моральный вред, причинитель вреда, гражданско-правовая ответственность, договор оказания услуг, страхование гражданско-правовой ответственности.
Даутбаева-Мухтарова А.Е. Пациенттің өмірі мен денсаулығына зиян келтірген кездегі азаматтық-құқықтық жауапкершілік. Мақала медициналық қызмет көрсету саласындағы өмір сүру мен денсаулық сақтау құқығын азаматтық-құқықтық реттеу мен қамтамасыз ету мәселелеріне арналған. Пациентке зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің туындау жағдайлары кеңінен қарастырылған. Автор медициналық қызметпен айналысатын тұлғалардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыруды олардың міндеттемелерін орындауын қамтамасыз етудің ең қолайлы тетігі ретінде қарастырады. Түйін сөздер: өмір мен денсаулыққа зиян келтіру, кінә, пациенттердің құқықтары, медициналық қызмет, медициналық қате, моралдық зиян, зиян келтіруші, азаматтық-құқықтық жауапкершілік, қызмет көрсету шарты, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру. 
Dautbayeva-Mukhtarova A. Civil liability at damage to life and health of the patient. The article is devoted to the issues of legal civil regulation and security of the right to life and health in the sphere of medical services. The author examines in detail the reason of civil liability for the patient’s injury. The cases of harm to the patient as a result of medical malpractice and negligence are considered in the article. Reviewing the scientific approaches and legal practice, the author considers the insurance of civil liability of persons engaged in medical activities as the most appropriate mechanism to ensure fulfillment of the obligation. Keywords: injuryto life and health, fault, patients’ rights, medical services, medical error, moral harm, wrongdoer, civil liability, services contract, insurance of civil liability.
Читать статью


Автор Конусова В.Т., Бекен А.Т

В статье дан анализ развития института медиации в РК в свете стремления Казахстана войти в 30 конкурентоспособных стран мира до 2050 г. Авторами выявлены факторы, по их мнению, существенным образом сдерживающие дальнейшее развитие медиации. Вместе с тем, на основе результатов анализа опыта 10 стран, занимающих лидирующие позиции в рейтинге Глобального индекса конкуренто-способности Всемирного Экономического Форума за 2014-2015 гг. по показателю 1.10 «Эффективность законодательства в решении спорных вопросов», сформулированы предложения по совершен-ствованию института медиации в Казахстане. Ключевые слова: альтернативное разрешение споров, медиация, медиативная оговорка, судебная медиация, конфиденциальность медиации, медиация с участием госорганов, бесплатная медиация, медиация в общинах.
Конусова В.Т. , Бекен А. Т.  Қазақстандағы медиация институтының дамуы шетелдік тәжірибенің мәнмәтінінде. Мақалада Қазақстанның 2050-жылға дейін әлемнің бәсекеге қабілетті 30 мемлекетінің қатарына кіру ұмтылысы аясында ҚР-да медиация институтының даму бағыттарына талдау жүргізілген. Авторлардың пікіріне сәйкес, медиацияның одан әрі дамуын айтарлықтай деңгейде тежейтін факторлар айқындалған. Сонымен бірге, 2014-2015 жылдарға арналған ДЭФ ЖБҚИ 1.10 «Даулы мәселелерді шешудегі заңнаманың тиімділігі» көрсеткіші бойынша рейтингіде жетекші позицияға ие 10 елдің тәжірибесін талдау нәтижелерінің негізінде авторлар Қазақстанда медиация институтын жетілдіру бойынша ұсыныстар берген. Түйін сөздер: дауларды балама жолмен шешу, медиация, медиациялық ескертпе, соттық медиация, медиацияның құпиялылығы, меморгандардың қатысуымен өтетін медиация, тегін медиация,  қауымдық медиация.
Konusova V.,  Beken A. Development of the Institute of mediation in Kazakhstan in the context of foreign experience. This article analyzes the ways of the institute of mediation development in the light of aspiration of Kazakhstan to join the ranks of 30 the most competitive countries in the world. The authors have identified factors, which from their point of view significantly restrain further development of mediation. At the same time, the authors have formulated suggestions for the development of the institute of mediation in Kazakhstan based on the results of the analyses of practice of 10 countries, holding leading positions in the rank of the World Economic Forum according to the component 1.10 «Efficiency of legal framework in settling disputes». Keywords: alternative dispute resolution, mediation, mediation clause, court mediation, confidentiality of mediation, mediation with participation of state authorities, free mediation, community mediation.
Читать статью


Автор Естемиров М.А

Құрылтайшылардың (қатысушылардың) талаптарын кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізудің құқықтық реттелуі мен құқыққолдану тәжірибесінің жекелеген сауалдары мақалада талданады. Автор банкроттық рәсімі барысындағы кредиторлар талаптарының тізіліміне құрылтайшылардың (қатысушылардың) талаптарын енгізу сауалдарын реттейтін құқықтық нормалардың қолданылуы барысындағы құқықолдану тәжірибесінде пайда болған қайшылықтарға назар аударады. Кілтті сөздер: банкроттық, кредитор, борышкер, құрылтайшы (қатысушы), заңды тұлға, кредиторлар талаптарының тізілімі, заем шарты, жалға алу шарты, еңбек қатынастары, жалақы.
Естемиров М.А. Правовое регулирование включения требований учредителей (участников) в реестр требований кредиторов. В статье анализируются вопросы правового регулирования и правоприменительной практики по включению требований учредителей (участников) в реестр требований кредиторов. Автор обращает внимание на сложившиеся противоречия в практике по применению правовых норм, регулирующих вопросы включения требований учредителей (участников) в реестр требований кредиторов в процедуре банкротства. Ключевые слова: банкротство; кредитор; должник; учредитель (участник); юридическое лицо; реестр требований кредиторов; договор займа; договор аренды; трудовые отношения; заработная плата.
Yestemirov M. Legal regulation of inclusion of claims of shareholders (partners) in the creditor’s register. The article analyzed the issues of legal regulation and law enforcement practice of including the requirements of the shareholders (partners) in the creditor’s register. The author pays attention to the existing contradictions in law enforcement practice on the application of legal norms governing the inclusion of the requirements of the shareholders (partners) in the creditor’s register in bankruptcy proceedings. Keywords: bankruptcy, creditor, debtor, shareholder (partner), legal entity, creditor’s register, loan agreement, lease agreement, labor relations, salary.
Читать статью


Автор Сүлейменов М. К

В статье анализируется принцип добросовестности и доказывается, что он применяется и должен получить еще большее применение в гражданском праве и других отраслях частного права. Рассматривается соотношение понятий добросовестность, виновность и злоупотребление правом. По мнению автора, принципиально недопустимо применение принципа добросовестности в публичном праве, особенно в налоговом праве. Ключевые слова: добросовестность, недобросовестность, виновность, злоупотребление правом, гражданское право, налоговое право, частное право, публичное право.
Сүлейменов М. К.: Жеке және қоғамдық құқық салаларында адалдық қағидатын қолдану. Мақалада адалдық қағидаты талданады және ол азаматтық құқық пен жеке құқықтың басқа салаларында қолданылатындығы және барынша көп қолданылуы тиіс екендігі дәлелденеді. Адалдық, кінәлі болу және құқықты теріс пайдалану түсініктерінің арақатынасы қарастырылады. Автордың пікірі бойынша қоғамдық құқықта, әсіресе салық құқығында адалдық қағидаттарына принципті түрде әдейі жол бермеушілік дәлелденген. Түйінді сөздер: адалдық, арам ниеттілік, құқықты теріс пайдалану, азаматтық құқық, салық құқығы, жеке құқық, қоғамдық құқық,заңға сәйкес, құқық және адамгершілік.
Suleimenov M.: Application of the principle of good faith in branches of private and public law. In article the principle of good faith is analyzed and proved that it is applied and has to receive still bigger application in civil law and other branches of private law. The ratio of concepts «good faith», «guilt» and «abuse of the right» is analyzed. Due to the author’s opinion basic inadmissibility of application of the principle of good faith in public law, especially in the tax right, is proved. Keywords: Good faith, Bad faith, guilt, abuse the right, civil law, tax right, private law, public law.
Читать статью


Автор Бодров Р. И

Исследуется вопрос о становлении и развитии институтов гражданского права, регулирующих порядок и условия присвоения физическим лицам имени, под которым в соответствии с действующим законодательством следует понимать не только собственно имя, но и фамилию и отчество (за исключением предусмотренных законом случаев). Сделан авторский вывод, что доменное имя следует квалифицировать как одно из средств индивидуализации граждан. Ключевые слова: имя, фамилия человека, доменное имя, электронная подпись, перемена имени, органы опеки, факсимильная подпись.
Бодров Р. И.: Жеке тұлғаларды дараландыру тәсілдері: эволюциясы және оларды нарық жағдайында қолдану аясын кеңейту. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес жеке өз атын ғана емес, сондай-ақ фамилиясы мен әкесінің атын да түсінуі тиіс болатын жеке тұлғалардың атын тағайындау тәртібі мен шарттарын реттейтін азаматтық құқық институттарын қалыптастыру мен дамыту мәселелері зерттеледі (алдын ала заңда қарастырылған жағдайлардан басқа). Автор тарапынан домендік атты азаматтарды дараландыру тәсілдерінің бірі ретінде квалификациялау қажет деген қорытынды жасалады. Түйінді сөздер: адамның аты, фамилиясы, домендік ат, электронды қолтаңба, аттарды ауыстыру, қамқорлық органдары, факсимильді қолтаңба.
Bodrov R.: Means of an individualization of individuals: evolution and expansion of the sphere of their application in the conditions of the market. The question of formation and development of the institutes of civil law regulating an order and conditions of assignment to individuals of a name as which according to the current legislation it is necessary to understand not only actually a name, but also a surname and a middle name is investigated (except for the cases provided by the law). The author's conclusion is drawn that the domain name should be qualified as one of means of an individualization of citizens. Keywords: name, surname of the person, domain name, digital signature, change of a name, agencies of guardianship, facsimile signature. 
Читать статью


Автор Суханов Е.А

В статье раскрываются некоторые общие тенденции современного развития корпоративного права: создание новых и смешанных форм предпринимательских корпораций и повышение роли коммандитных товариществ в организации предпринимательской деятельности, совершенствование внутрикорпоративного контроля, усиление влияния англо-американских корпоративно-правовых конструкций. Показаны принципиальные различия в подходах к определению статуса и видов корпораций в европейском континентальном и в англо-американском праве. Критикуются необоснованные попытки рецепции англо-американских правовых подходов в европейские правопорядки на базе концепции «экономического анализа права». Ключевые слова: акции (доли в уставном капитале), корпорация, компания, корпоративное право, корпоративное управление, коммандитное товарищество, публичные и частные компании, независимые директора, проверка на состоятельность, партнерство с ограниченной ответственностью, юридическое лицо.
Суханов Е.А.  Американдық-ағылшын және континенттік еуропалық тәсілдерге қарсы корпоративті құқықты дамыту үрдістері. Мақалада корпоративті құқықты қазіргі кезде дамытудың бірқатар жалпы үрдістері: кәсіпкерлік корпорациялардың жаңа және аралас түрлерін құру және кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыруда коммандиттік серіктестіктердің рөлін арттыру, ішкі корпоративтік бақылауды жетілдіру, ағылшын-американдық корпоративті-құқықтық құрылымның ықпалының күшеюі баяндалады. Еуропалық континенттік және ағылшын-американдық құқықта корпорациялардың мәртебесі мен түрлерін анықтау тәсілдерінің іргелі айырмашылықтары көрсетілген. «Құқықты экономикалық талдау» тұжырымдамасының негізінде еуропалық құқықта ағылшынамерикандық құқықтық тәсілдерді негізсіз рецепциялауға тырысу сынға алынады. Түйінді сөздер: акциялар (жарғы капиталындағы үлестер), корпорация, компания, корпоративті құқық, корпоративті басқару, коммандиттік серіктестік, көпшілік және жеке компаниялар, тәуелсіз директорлар, дербестікке тексеру, жауапкерлішігі шектеулі серіктестік, заңды тұлға.
Sukhanov Y. Trends for corporate law development through the lens of Anglo-American and continental European Law. The article deals with selected general trends for contemporary development of corporate law – new and so called mixed forms of business corporations, increasing of limited partnerships’ role in the way of business, enhancement of corporate control, extension of influence of Anglo-American corporate law concepts. The Author stresses fundamental differences in legal status and types of corporations in European continental and Anglo-American law. He criticizes the unreasoned attempts to transplant Anglo-American approaches to European legal systems on the basis of law and economics theory. Keywords: Shares, corporation, company, law of corporation, corporate governance, limited partnership, public and private company, independent directors, Solvency test, limited liability partnership (LLP), legal person.
Читать статью


Автор Естемиров М

Мақалада ЖШС қатысушысының үлесін мәжбүрлеп сатып алудың отандық сот тәжірибесі сараланады. Атап айтқанда, үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы шешімді қабылдау рәсіміне назар аударылған. Автор қатысушылардың жалпы жиналысында мұндай шешімді қабылдау тәртібіне қойылатын заңнама талаптарын сипаттайды. Сондай-ақ бұл механизмді қолдануға қатысты сот тәжірибесіне шолу жасалады. Автор ЖШС-нің мажоритарлы қатысушысының үлесін мәжбүрлеп сатып алу мүмкіндігі туралы мәселені көтереді. Түйінді сөздер: ЖШС қатысушысы, жалпы жиналыс, қатысушылардың жалпы жиналысында шешім қабылдау тәртібі, үлесті мәжбүрлеп сатып алу, құқық, жауапкершілік, Қазақстан Республикасы, акционерлік қоғам, корпоративтік жанжал, Конституция, Жоғарғы сот.
Естемиров М. Правовое регулирование процедуры принятия решения o принудительном выкупe доли у участника ТОО. В статье анализируется отечественная судебная практика по вопросу принудительного выкупа доли у участника ТОО. В частности, обращается внимание на процедуру принятия решения о принудительном выкупе доли. Автором изложены требования законодательства, применяемые к порядку принятия такого решения на общем собрании участников. Приводится обзор судебной практики по применению данного механизма. Автором поднимается вопрос о возможности принудительного выкупа доли у мажоритарного участника ТОО. Ключевые слова: участник ТОО, общее собрание, порядок принятия решения на общем собрание участников, принудительный выкуп доли, право, ответственность, Республика Казахстан, акционерное общество, корпоративный конфликт, Конституция, Верховный Суд.
Yestemirov M.  Legal regulation of the procedure of making decision on expulsion of the shares of LLP. This article analyzes the local judicial practice about expulsion of shares of the member of LLP. In particular, author pays attention to the procedure of accepting decision about expulsion of shareholder. Author describes requirements of legislation to the order of adopting such decisions in the annual meeting of shareholders. Here was given a judicial practice of using such mechanism. Also, author raises question about the possibility of expulsion of major shareholder of LLP. Keywords: member of LLP, annual meeting, order of accepting decision on annual meeting of shareholders, expulsion of shares, responsibility, the Republic of Kazakhstan, Joint-Stock Company, corporate conflict, The Constitution, Supreme Court.
Читать статью


Автор Синельникова В.Н

В статье анализируются актуальные правовые вопросы российской системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество с точки зрения охраны и защиты прав субъектов гражданского оборота; представлены мнения ученых и судов по данной проблеме; аргументирована авторская позиция. Ключевые слова: недвижимое имущество, регистрация прав, охрана и защита прав на имущество, единый недвижимый комплекс, предприятие как имущественный комплекс, сложная недвижимость, ЕГРП, государственный регистратор, объект гражданского оборота, объект гражданских прав.
Синельникова В. Н. Жылжымайтын мүлікке құқықты мемлекеттік тіркеу – РФ азаматтық айналым субъектілердің құқықтарын қорғаудың елеулі элементі. Мақалада азаматтық айналым субъектілердің құқықтарын күзету және қорғау көз қарасында жылжымайтын мүлікке құқықты мемлекеттік тіркеу ресейлік жүйесінің маңызды құқықтық сұрақтар талданылады; аталған мәселе бойынша ғалымдардың және соттардың ойлары берілген; авторлық ұстаным дәлелденген. Түйінді сөздер: жылжымайтын мүлік, құқықтарды тіркеу, мүлікке құқықты күзету және қорғау, біріңғай жылжымайтын кешен, кәсіпорын мүліктік кешен ретінде, қыйын жылжымайтын мүлік,  БМҚР, мемлекеттік тіркеуші, азаматтық айналым объектісі, азаматтық құқық объектісі. 
Sinelnikova V.  The state registration of the rights for real estate – an essential element of protection of the rights of subjects of a civil turn of Russian Federation. The article analyzes topical legal issues of the Russian system of the state registration of the rights for real estate from the point of view of protection and protection of the rights of subjects of a civil turn. The author presents opinions of scientists and courts on this problem and reasons his position. Keywords: real estate, registration of the rights, protection and protection of the rights for property, uniform immovable complex, enterprise as property complex, difficult real estate, EGRP, state registrar, object of a civil turn, object of the civil rights.
Читать статью


Автор Идрышева С.К

В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы действия ратифицированной государствами международной конвенции по субъектам на примере Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», заключенной 22 января 1993 г. в Минске, относительно деятельности Международного Коммерческого Арбитражного суда при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации. Ключевые слова: суд, международный арбитраж, имущественный спор, конвенция, ЮНСИТРАЛ, Типовой закон, повестки, вызовы, извещения, международный договор.
Идрышева С. Қ. Халықаралық арбитраждардың қызметінде шақыру қағаздарын және өзге де хабарламаларды жіберу. Мақалада Ресей Федерациясының Сауда-өнеркәсіптік Палатасының қасындағы Халықаралық коммерциялық арбитраждық соттың қызметіне қатысты 1993 ж. 22 қаңтарда Минск қаласында жасалған «Азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек пен құқықтық қатынастар туралы» конвенцияның мысалында мемлекеттермен ратификацияланған халықаралық конвенцияның субъектілер бойынша әрекет етуінің теориялық және тәжірибелік мәселелері қарастырылған. Түйінді сөздер: сот, халықаралық арбитраж, мүліктік дау, конвенция, ЮНСИТРАЛ, Үлгілік заң, шақыру қағаздары, шақыру, хабарламалар, халықаралық келісім шарт.
Idrysheva S. Sending subpoenas and other notices in activities of international arbitration. The author examines theoretical and practical issues of actions of the international convention which was ratified by the states on the example of Convention “On legal aid and legal relations on civil, family and criminal cases”. This Convention was adopted on 22 January 1993 in Minsk, concerning activity of the International Commercial Arbitration Court under the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation. Keywords: court, international arbitration, property dispute, UNCITRAL convention, Model law, subpoenas, calls, notifications, international treaty.
Читать статью

Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2020
© Журнал "Право и государство", 2020
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика