Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

Государство, право, религия

Элементы 1—4 из 4.

Автор Нарикбаев М.С

В статье рассмотрены конституционные основы поддержания мира и социального согласия в Республике Казахстан как один из приоритетов правовой политики и условие обеспечения прав и свобод человека и гражданина, экономического, социального, политического и правового развития страны. Анализируются основные механизмы обеспечения межнационального, межконфессионального согласия и взаимодействия, а также достижения социального и гражданского согласия. Ключевые слова: Казахстан, политическая система, правовая система, конституция, законодательство, толерантность, механизмы обеспечения мира и согласия, Ассамблея народа Казахстана, съезды лидеров мировых и традиционных религий, права и свободы человека и гражданина.
Нәрікбаев М. С.: Қазақстанда қоғамдық келісімнің конституциялық негізі. Мақалада құқықтық саясат басымдығының бірі ретінде және адам мен азамат құқықтары мен бостандықтарын, елдің экономикалық, әлеуметтік, саяси және құқықтық дамуын қамтамасыз етудің шарты
ретінде Қазақстан Республикасында татулық пен әлеуметтік келісімді қолдаудың конституциялық негізі қарастырылады. Ұлтаралық, конфессияаралық келісім мен өзара ықпалдастықты, сондай-ақ әлеуметтік және азаматтық келісімге қолжетімділікті қамтамасыз
етудің негізгі механизмдері талданады. Түйінді сөздер: Қазақстан, саяси жүйе, құқықтық жүйе, конституция, заң шығару, төзімділік, татулық пен келісімді қамтамасыз ету механизмдері, Қазақстан халықтарының Ассамблеясы, әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съездері, адам мен азамат құқықтары және бостандықтары.
 Narikbayev M.: Constitutional bases of social reconciliation in Kazakhstan. The article deals with the constitutional foundations of peace and social cohesion in the Republic of Kazakhstan as one of the priorities of legal policy and the condition of ensuring the rights and freedoms of person and citizen, economic, social, political and legal development of the country. Author analysis the main mechanisms for inter-ethnic, inter-religious harmony and cooperation, as well as to achieve social and civic harmony. Keywords: Kazakhstan, the political system, the legal system, the constitution, legislation, tolerance, mechanisms to ensure peace and harmony, the Assembly of People of Kazakhstan, the Congress of Leaders of World and Traditional Religions, the rights and freedoms of man and citizen.
Читать статью


Автор Косиченко А.Г

В многоконфессиональных и полиэтнических государствах светский тип государства особенно обоснован и оправдан. Он поддерживает атмосферу толерантности и создает возможности для раскрытия позитивного потенциала религий. Вместе с тем необходимо отметить, что принцип светскости позволяет трактовать его чрезвычайно широко: от почти теократии до едва ли не атеизма, поэтому встает задача конкретизации этого принципа в реальных условиях современного Казахстана. Светская форма нашей государственности означает, по существу, что государство обязано создавать условия для достаточно самостоятельного функционирования религий, а религии не вмешиваются в государственные дела и не порождают со своей стороны новых вызовов и угроз обществу и государству. По мнению автора, конкретизация содержания принципа светскости, отвечающего религиозной ситуации в Казахстане, развивает принцип светскости до практических форм его реализации в условиях Казахстана. Это позволяет сформировать устойчивую политику государства в религиозной сфере, когда все встающие проблемы решаются уже в контексте выбранного типа светскости. Эффективность государственной политики в области государственно-конфессиональных отношений при этом, отмечается в статье, повышается, что, в свою очередь, способствует стабильности нашего общества, которая зависит, в том числе, и от межрелигиозного мира и согласия. Ключевые слова: религия, принцип светскости, общество, государство, Республика Казахстан, духовность, права и свободы, толерантность, либерализм, мировой опыт.
Косиченко А. Г.: Зайырлы мемлекет: Қазақстан Республикасы және әлемдік тәжірибе. Көп конфессионалды және полиэтникалық мемлекеттерде мемлекеттің зайырлы типі негізделген және өзін-өзі ақтаған. Ол төзімділік атмосферасын қолдайды және діннің позитивті әлеуетін ашуға мүмкіндік жасайды. Сонымен бірге, зайырлылық қағидасы оны теократиядан атеизмге дейін аса кеңінен түсіндіруге
мүмкіндік беретінін атап өту қажет, сондықтан бұл қағиданы заманауи Қазақстанның нақты жағдайында нақтылау міндеті тұр. Біздің мемлекеттілігіміздің зайырлы формасы шын мәнінде, мемлекет діннің жеткілікті дәрежеде дербес әрекет етуіне жағдай жасауға, ал діндер мемлекеттің ісіне араласпауға және өз тарапынан қоғам мен мемлекетке жаңа қауіп-қатер төндірмеуге міндетті екендігін білдіреді. Автордың пікірінше, Қазақстанда діни ахуалға жауап беретін зайырлылық қағидасының мазмұнын нақтылау зайырлылық қағидасын оны Қазақстан жағдайында жүзеге асырудың тәжірибелік формаларына дейін дамытады. Бұл барлық алда тұрған проблемалар зайырлылықтың таңдап алынған типінің мәнмәтінінде шешімін тапқанда, дін саласындағы мемлекеттің тұрақты саясатын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, мақалада мемлекеттік-конфессионалдық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімділігі артып келе жатқандығы, оның өз кезегінде дінаралық татулық пен келісімге де байланысты қоғамымыздың тұрақтылығына ықпал ететіндігі атап өтіледі. Түйінді сөздер: дін, зайырлылық қағидасы, қоғам, мемлекет, Қазақстан Республикасы, рухтандырушылық, құқық пен бостандық, төзімділік, либерализм, әлемдік тәжірибе. 
Kosichenko А.: Secular state: the Republic of Kazakhstan and World experience. Secular type of the state is particularly justified and acquitted in the multicultural and multiethnic states. It helps to maintain an atmosphere of tolerance and create opportunities for the disclosure of the positive potential of religions. However, it should be noted that the principle of secularism could be interpreted in extremely wide way: from theocracy to atheism, so there is a problem for concentration of this principle in the real conditions of modern Kazakhstan. Secular form of our statehood is, in essence, that the state is obliged to create conditions for a sufficiently independent functioning of religions and religion does not interfere in the state affairs and prevent rising of new challenges and threats to society and state. According to the author, concretization of the principle of secularism, responding to the religious situation in Kazakhstan, will help to develop practical forms of its implementation in the conditions Kazakhstan. It allows establishing a sustainable public policy in the sphere of religion, when all appeared problems are solved in the context of the selected type of secularism. There is no doubt that the effectiveness of public policy in the field of state-confessional relations will increase, according to the article, and it would contribute to the stability of our society, which depends, among other things, on the interreligious peace and harmony. Keywords: religion, secularism, society, the state, the Republic of Kazakhstan, spirituality, the rights and freedoms, tolerance, liberalism, world experience.
Читать статью


Автор Дауленов М. М

Настоящая статья представляет собой попытку определения содержания свободы вероисповедания на рабочем месте, закрепленной в положении ст. 9 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., а также границ возможных ограничений данной свободы со стороны государств-участников. Проведенный анализ отдельных постановлений Европейского Суда по правам человека показал, что такой границей может служить принцип пропорциональности, представляющий собой общий принцип права.
Ключевые слова: принцип пропорциональности, свобода вероисповедания, рабочее место, Европейская конвенция о защите прав человека, Европейский Суд по правам человека, Комитет по правам человека, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, прямое действие, толкование, применение права.
Дауленов М. М.: Адам құқықтары бойынша Еуропалық Сот тәжірибесінде үйлесі қағидасы мен дінге сену еркіндігі. Мақалада 1950 жылғы 4 қарашадағы адам құқықтары мен негізгі бостандықтарын қорғау туралы Еуропалық конвенцияның 9 бабының ережесінде бекітілген жұмыс орнында дінге сену еркіндігінің мазмұнын, сонымен қатар, қатысушы-мемлекеттер тарапынан осы еркіндікті шектеу мүмкіндігінің шекарасын анықтауға талпыныс жасалған. Адам құқықтары бойынша Еуропалық Соттың жекелеген қаулыларына жүргізілген талдау мұндай шекара құқықтың жалпы қағидасын білдіретін үйлесімді қағидасы болуы мүмкін екендігін көрсеткен. Түйінді сөздер: үйлесімді қағидасы, дінге сену еркіндігі, жұмыс орны, адам құқығын қорғау жөніндегі Еуропалық конвенция, адам құқықтары бойынша Еуропалық Сот, адам құқықтары бойынша Комитет, Ұлыбритания мен солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдігі, тікелей әрекет, түсіндіру, құқықты қолдану.
Daulenov M.: The principle of proportionality and freedom of religion in the workplace in the practice of the European Court of Human Rights. The present article is an attempt to determinate the content of the freedom of religion in the workplace, which is guaranteed by the relevant provision of the art. 9 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950. It is not doubt that the freedom of religion does not constitute an absolute category. Therefore, it is necessary to define the extent of the possible restrictions of the freedom of religion in the workplace by the state-parties of the Convention. The practice of the European Court of Human Rights demonstrates that the restrictions of the freedom of religion should be in compliance with the principle of proportionality. Keywords: the principle of proportionality, freedom of religion, workplace, European Convention on human rights, the European Court of Human Rights, the Human Rights Committee, United Kingdom, direct effect, interpretation, application of law.
Читать статью


Автор Абылайұлы А

В статье рассмотрены вопросы соотношения  вободы вероисповедания и  рава на  бразования образовательном процессе. При регулировании образовательной деятельности государство в силу конституционных норм и законодательств вынуждено ограничить ношение религиозной одежды в организациях образования. Позиции автора по рассматриваемой проблеме аргументированы положениями международных договоров, законов и нормативных правовых актов, практикой судебных органов международных организации. Ключевые слова: образование, религия, ограничение, религиозная одежда, дисциплина, нравственность, мораль, международный договор, Европейский Суд по правам человека, Комитет ООН по правам человека.
Абылайұлы А.: Білім алу құқығын жүзеге асыру үдерісінде дінге сену еркіндігін қорғау мәселелері. Мақалада дінге сену еркіндігі мен білім беру үдерісінде білім алу құқығының арақатыстық мәселелері қарастырылады. Білім беру қызметін реттеу барысында мемлекет конституциялық нормалардың және заңдардың күшімен білім беру ұйымдарында діни киімдерді киюді шектеуге мәжбүр болады. Қарастырылып отырған проблема бойынша автордың позициясы халықаралық келісімшарттардың, заңдар мен нормативті құқықтық актілердің ережелері мен халықаралық ұйымдардың сот органдарының тәжірибесімен дәлелденеді. Түйінді сөздер: білім беру, дін, шектеу, діни киім, тәртіп, адамгершілік, мораль, халықаралық келісімшарт, адам құқықтары жөніндегі Еуропалық Сот, адам құқықтары бойынша БҰҰ Комитеті.
Abylayuly A.: The protection of religious freedom in the implementation of the right to education. The article describes the relationship between religious freedom and right to education in the educational process. In the regulation of educational activities the state has to restrict the wearing of religious clothing in educational institutions under the constitutional norms and laws. The author's position on this problem substantiated by the treaties, laws and regulations, judicial practice of international organizations. Keywords: education, religion, the limitation of religious dress, discipline, morality, ethics, international treaty, the European Court of Human Rights, the UN Committee on Human Rights.
Читать статью

Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2020
© Журнал "Право и государство", 2020
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика