Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

Основные направления и тенденции развития права в условиях глобализации // Право и государство. № 4(61) 2013. – С. 6-13.

Автор: М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина

В статье дана характеристика воздействия процессов глобализации на сферу права, в частности, на правовые семьи и их эволюцию, национальные системы права и их взаимодействие, на общую теорию и методологию изучения права, внутренние процессы, происходящие в праве и развитие международного права. Авторы выделяют ряд основных тенденций в эволюции права в эпоху глобализации: возрастание универсализации и унификации права, более широкое использование принципов права, рост значения судейского права и судебного прецедента, расширение прав человека и гражданина. Ключевые слова: глобализация, право, правовые семьи, национальные правовые системы, универсализация права, методология, общая теория права и государства, источники права, судейское право, права человека и гражданина.
М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина: Жаһандану жағдайында құқықты дамытудың негізгі бағыттары мен үрдістері. Мақалада жаһандану процестерінің құқық саласына атап айтқанда, құқықтық отбасына және олардың эволюциясына, құқықтың ұлттық жүйелеріне және олардың өзара әрекеттесуіне, құқықты зерттеудің жалпы теориясы мен методологиясына, құқықта жүретін ішкі процестерге және халықаралық құқықты дамытуға ықпал ету сипаты берілген. Авторлар жаһандану дәуіріндегі құқық эволюциясында бірқатар негізгі үрдістерді бөліп көрсетеді: құқықты әмбебаптандыру мен біріздендірудің ұлғаюы, құқық принциптерін барынша кеңінен қолдану, судьялық құқық пен соттағы үлгі боларлық жағдайлардың маңызының артуы, адам мен азаматтардың құқықтарын кеңейту. Түйінді сөздер: жаһандану, құқық, құқықтық отбасы, ұлттық құқықтық жүйелер, құқықты әмбебаптандыру, методология, құқық пен мемлекеттің жалпы теориясы, құқық деректері, судьялық құқық, адам мен азаматтардың құқықтары.
M. Marchenko, E. Deryabina: Major trends and tendencies in development of law in the context of globalization. The article gives the characteristics of the globalization impact on law, in particular, on legal systems and their evolution, the national legal system and their interaction, the general theory and methodology of the studying law, internal processes in the development of law and international law. The authors identify a number of major trends in the evolution of law in the era of globalization: the increasing universalization and unification of the law, greater use of the principles of law, the growing importance of the judiciary law and judicial precedent, the expansion of human rights and civil rights. Keywords: globalization, law, legal, systems , national legal system, the universalization of rights, the methodology, the general theory of law and state, sources of law, judicial law, human rights and civil rights.
Читать статью


Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2019
© Журнал "Право и государство", 2019
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика