Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

О совершенствовании законодательства Республики Казахстан по вопросам государственных минимальных социальных гарантий // Право и государство. № 3(60) 2013. – С. 13-16.

Автор: Д. Н. Назарбаева

Основной целью проводимых в стране экономических реформ является повышение уровня жизни населения страны. Уровень жизни населения во многом определяется размером доходов граждан, а также доступностью услуг образования, здравоохранения, жилищно-коммунальных и других социальных услуг. Государство принимает на себя обязательство обеспечить минимальный уровень социальных гарантий. Их единицей измерения выступает минимальный социальный стандарт. Ключевые слова: социальная политика, социальные стандарты, социальные права, социальные гарантии, государственные услуги, стандарты, государственные минимальные социальные стандарты, государственные стандарты.
Д. Н. Назарбаева: Мемлекеттік минималды әлеуметтік кепілдіктер мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңын жетілдіру туралы. Жүргізіліп жатқан экономикалық реформалардың негізгі мақсаты елімізде халықтың өмір сүру деңгейін көтеру болып табылады. Халықтың өмір сүру деңгейі азаматтардың табыс кірісінің мөлшерімен, сонымен бірге білім беру, денсаулық сақтау, тұрғын үй коммуналдық және басқа да әлеуметтік қызмет көрсету салаларының қолжетімділігімен анықталады. Мемлекет соған сәйкес азаматтардың барлығы үшін әлеуметтік маңызды игіліктер мен қызмет көрсетулердің бір қатар кепілдендірілген жиынтығы деп түсіндірілетін әлеуметтік кепілдіктерді қабылдауы тиіс. Әлеуметтік кепілдіктер халықтың кіріс көзімен, білім мен медициналық көмек алу мүмкіндігімен, тұрғын үймен қамтамасыз ету және т.б. байланысты белгілі бір минималды стандарттарда орын алады. Мақалада барлық негізгі минималды мемлекеттік стандарттарды анықтайтын жүйеленген заңнамалық актілерді қабылдаудың қажеттігі негізделеді. Түйінді сөздер: әлеуметтік мемлекет, адамның құқығы мен бостандығы, әлеуметтік саясат, әлеуметтік стандарттар, әлеуметтік құқық, әлеуметтік кепілдіктер, әлеуметтік қызмет көрсетулер, стандарттар, мемлекеттік минималды әлеуметтік стандарттар, мемлекеттік стандарттар.
D. Nazarbayevа: On improving the legislation of the Republic of Kazakhstan on the state minimum social guarantees. One of the main goals of economic reforms is to improve the living standards of people. The level of living standards is mainly determined by the incomes level, as well as the availability of services in education, healthcare, housing and other social services. The state also has to assume corresponding social security, by which is meant a guaranteed set of some socially important goods and services for all citizens. Social guarantees are embodied in minimum living standards such as income, opportunity to get education and healthcare, housing etc. The author proves the necessity of introducing a legal act which will define all the basic minimum state standards. Keywords: social state, human rights and freedoms, social policy, social standards, social rights, social guarantees, public services, standards, the minimum social standards, state standards.
Читать статью 


Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2019
© Журнал "Право и государство", 2019
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика