Популярные статьи

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Последние номера журнала

Светское государство: Республика Казахстан и мировой опыт // Право и государство. № 4(65) 2014. – С. 11-16.

Автор: Косиченко А.Г

В многоконфессиональных и полиэтнических государствах светский тип государства особенно обоснован и оправдан. Он поддерживает атмосферу толерантности и создает возможности для раскрытия позитивного потенциала религий. Вместе с тем необходимо отметить, что принцип светскости позволяет трактовать его чрезвычайно широко: от почти теократии до едва ли не атеизма, поэтому встает задача конкретизации этого принципа в реальных условиях современного Казахстана. Светская форма нашей государственности означает, по существу, что государство обязано создавать условия для достаточно самостоятельного функционирования религий, а религии не вмешиваются в государственные дела и не порождают со своей стороны новых вызовов и угроз обществу и государству. По мнению автора, конкретизация содержания принципа светскости, отвечающего религиозной ситуации в Казахстане, развивает принцип светскости до практических форм его реализации в условиях Казахстана. Это позволяет сформировать устойчивую политику государства в религиозной сфере, когда все встающие проблемы решаются уже в контексте выбранного типа светскости. Эффективность государственной политики в области государственно-конфессиональных отношений при этом, отмечается в статье, повышается, что, в свою очередь, способствует стабильности нашего общества, которая зависит, в том числе, и от межрелигиозного мира и согласия. Ключевые слова: религия, принцип светскости, общество, государство, Республика Казахстан, духовность, права и свободы, толерантность, либерализм, мировой опыт.
Косиченко А. Г.: Зайырлы мемлекет: Қазақстан Республикасы және әлемдік тәжірибе. Көп конфессионалды және полиэтникалық мемлекеттерде мемлекеттің зайырлы типі негізделген және өзін-өзі ақтаған. Ол төзімділік атмосферасын қолдайды және діннің позитивті әлеуетін ашуға мүмкіндік жасайды. Сонымен бірге, зайырлылық қағидасы оны теократиядан атеизмге дейін аса кеңінен түсіндіруге
мүмкіндік беретінін атап өту қажет, сондықтан бұл қағиданы заманауи Қазақстанның нақты жағдайында нақтылау міндеті тұр. Біздің мемлекеттілігіміздің зайырлы формасы шын мәнінде, мемлекет діннің жеткілікті дәрежеде дербес әрекет етуіне жағдай жасауға, ал діндер мемлекеттің ісіне араласпауға және өз тарапынан қоғам мен мемлекетке жаңа қауіп-қатер төндірмеуге міндетті екендігін білдіреді. Автордың пікірінше, Қазақстанда діни ахуалға жауап беретін зайырлылық қағидасының мазмұнын нақтылау зайырлылық қағидасын оны Қазақстан жағдайында жүзеге асырудың тәжірибелік формаларына дейін дамытады. Бұл барлық алда тұрған проблемалар зайырлылықтың таңдап алынған типінің мәнмәтінінде шешімін тапқанда, дін саласындағы мемлекеттің тұрақты саясатын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, мақалада мемлекеттік-конфессионалдық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімділігі артып келе жатқандығы, оның өз кезегінде дінаралық татулық пен келісімге де байланысты қоғамымыздың тұрақтылығына ықпал ететіндігі атап өтіледі. Түйінді сөздер: дін, зайырлылық қағидасы, қоғам, мемлекет, Қазақстан Республикасы, рухтандырушылық, құқық пен бостандық, төзімділік, либерализм, әлемдік тәжірибе. 
Kosichenko А.: Secular state: the Republic of Kazakhstan and World experience. Secular type of the state is particularly justified and acquitted in the multicultural and multiethnic states. It helps to maintain an atmosphere of tolerance and create opportunities for the disclosure of the positive potential of religions. However, it should be noted that the principle of secularism could be interpreted in extremely wide way: from theocracy to atheism, so there is a problem for concentration of this principle in the real conditions of modern Kazakhstan. Secular form of our statehood is, in essence, that the state is obliged to create conditions for a sufficiently independent functioning of religions and religion does not interfere in the state affairs and prevent rising of new challenges and threats to society and state. According to the author, concretization of the principle of secularism, responding to the religious situation in Kazakhstan, will help to develop practical forms of its implementation in the conditions Kazakhstan. It allows establishing a sustainable public policy in the sphere of religion, when all appeared problems are solved in the context of the selected type of secularism. There is no doubt that the effectiveness of public policy in the field of state-confessional relations will increase, according to the article, and it would contribute to the stability of our society, which depends, among other things, on the interreligious peace and harmony. Keywords: religion, secularism, society, the state, the Republic of Kazakhstan, spirituality, the rights and freedoms, tolerance, liberalism, world experience.
Читать статью


Популярные статьи

© Университет КАЗГЮУ, 2019
© Журнал "Право и государство", 2019
При использовании материалов журнала "Право и государство" ссылки на издание и сайт обязательны.
Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
Яндекс.Метрика